TXT

loyalist

By Irene Boyd,2014-06-01 05:58
12 views 0
loyalist

    liubei 9.78 8.59 7.30 5.66 6.50 7.90 8.59 guanyu 5.73 7.19 7.16 7.50 7.22 7.10 6.73 zhangfei 2.43 2.83 3.54 2.86 3.53 2.72 2.49 zhaoyun 5.07 6.13 6.86 6.45 6.82 7.27 7.17 machao 6.44 7.04 7.32 6.23 7.27 7.13 6.93 zhugeliang 10.67 9.85 9.70 9.40 9.61 9.63 10.12 huangyueying 6.19 6.59 6.28 6.53 5.64 5.07 4.55 huangzhong 6.44 7.27 6.25 5.96 6.14 7.15 7.15 weiyan 5.49 7.13 7.60 7.12 7.58 6.43 6.87 wolong 6.97 7.71 7.73 7.46 7.52 7.35 6.68 pangtong 4.94 6.27 6.84 6.63 6.09 5.88 4.94 menghuo 4.03 6.72 6.31 6.86 6.34 6.17 6.08 zhurong 6.22 7.64 8.04 6.60 8.05 7.64 6.85 caocao 7.01 7.33 7.57 7.00 7.58 7.06 7.26 xiahoudun 6.87 7.60 7.12 7.24 7.12 7.00 6.89 xuchu 2.45 3.99 4.10 3.87 4.22 3.45 2.74 zhangliao 9.23 9.12 7.48 7.40 8.32 8.95 7.92 guojia 8.81 8.61 8.21 8.54 7.98 8.24 8.36 zhenji 7.37 7.30 7.65 7.79 6.68 6.61 6.85 simayi 8.42 8.56 7.55 7.51 6.81 7.09 7.83 xiahouyuan 8.15 6.10 5.56 4.64 5.35 6.12 7.87 caoren 8.00 5.87 7.54 7.92 6.07 5.98 6.95 dianwei 2.11 4.38 5.56 6.74 5.99 4.27 2.40 xunyu 8.19 7.89 7.71 7.03 6.75 7.79 7.94 caopi 7.97 7.28 6.64 7.45 7.75 6.44 6.77 xuhuang 4.89 7.19 9.98 7.46 9.89 7.19 4.47 sunquan 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 ganning 4.36 5.88 7.56 7.42 6.90 6.54 5.52 lumeng 2.83 4.65 5.46 5.65 5.92 4.40 3.15 huanggai 2.80 3.13 4.06 3.77 3.18 2.97 2.38 zhouyu 5.71 6.64 6.05 6.00 6.13 5.82 4.89 luxun 6.02 7.18 6.64 7.57 6.71 6.16 5.71 sunshangxiang 8.70 8.14 7.28 6.85 5.89 6.71 7.95 daqiao 8.09 7.34 7.82 6.74 6.86 6.40 5.56 xiaoqiao 6.39 7.15 7.30 7.16 6.97 7.24 6.77 zhoutai 5.66 6.82 6.83 6.90 6.69 6.53 6.80 taishici 7.40 7.36 8.02 7.25 8.27 7.24 7.36 sunjian 6.28 6.14 6.35 6.78 6.27 6.12 5.69 lusu 7.41 7.08 7.35 6.91 7.06 6.96 6.08 huatuo 5.90 6.60 6.93 5.88 6.98 6.31 5.34 lubu 3.31 6.19 6.43 6.18 6.44 6.24 6.03 diaochan 9.14 7.88 8.88 7.36 8.71 7.65 6.53 zhangjiao 4.62 5.83 6.54 6.53 6.33 5.49 4.45 pangde 7.77 7.42 7.25 6.87 7.38 6.84 6.88

    yuanshao 4.94 6.02 4.94 4.95 5.01 5.85 6.86 shuangxiong 3.94 5.27 5.66 4.76 5.57 5.22 5.58 jiaxu 7.22 6.84 6.76 6.06 6.15 6.17 6.26 dongzhuo 5.47 6.41 6.75 7.00 6.90 6.73 6.46 caozhi 5.96 5.99 5.97 6.01 5.64 5.73 5.33 yujin 7.89 7.71 7.62 7.48 7.68 7.68 7.94 xushu 6.84 7.25 6.74 6.71 6.71 6.04 5.71 masu 6.38 6.40 6.52 5.43 5.52 5.67 6.62 fazheng 6.77 6.81 6.95 6.59 6.74 6.46 6.38 lingtong 3.97 6.03 5.54 6.46 5.38 5.63 5.92 xusheng 6.56 7.21 7.70 7.61 7.02 7.00 7.07 wuguotai 5.73 7.04 6.84 6.33 6.52 6.12 5.27 chengong 6.34 6.86 6.15 6.18 5.97 6.10 6.16 gaoshun 3.25 3.40 3.56 3.50 3.36 3.21 4.39 yuanshu 3.82 3.99 5.09 5.01 4.01 4.07 4.38 gongsunzan 7.63 7.75 7.38 7.36 7.57 7.63 7.97

Report this document

For any questions or suggestions please email
cust-service@docsford.com