TXT

License

By Leonard Reynolds,2014-06-14 00:34
10 views 0
License

     SOFTWARELICENS

    LÆS DENNE LICENS OMHYGGELIGT, FØR DE ANVENDER SOFTWAREN. VED AT ANVENDE DENNE SOFTWARE, ACCEPTERER DE VILKÅRENE I DENNE LICENSAFTALE.

    1. Licens. Programmet, demoversionen, systemet og anden software, der leveres med denne Licens, uanset om dette er p diskette, i ROM eller p noget andet medie ("Softwaren"), samt den tilhørende dokumentation er givet i licens til Dem af SHARP. De ejer den diskette, som Softwaren er indspillet p, men SHARP og/eller SHARPS Licensgivere beholder ejendomsretten til Softwaren og den tilhørende dokumentation. Licensen giver Dem tilladelse til at anvende Softwaren p en eller flere computere, der er tilsluttet en enkelt printer, og tage én kopi af Softwaren i maskinelt aflæselig form udelukkende til brug for backup. De skal p sådanne kopier gengive SHARPs meddelelse om ophavsret, SHARPs Licensgiveres meddelelser om ophavsret og andre meddelelser om ejendomsret fra SHARP og/eller SHARPs Licensgivere, der fandtes p den originale kopi af Softwaren. De kan ogs overføre alle Deres licensrettigheder til softwaren, backupkopien af Softwaren, den tilhørende dokumentation og en kopi af denne Licens til en anden part, forudsat at den anden part læser og accepterer vilkårene og betingelserne i denne Licens.

    2. Begrænsninger. Softwaren indeholder ophavsretligt beskyttet materiale, forretningshemmeligheder og andet ejendomsretlig materiale, der tilhører SHARP og/eller SHARPS Licensgivere, og for at beskytte dette, m De ikke foretage dekompilering, reverse engineering, disassemblering eller p anden måde reducere Softwaren til en menneskeligt forståelig form. De m ikke ændre, netværksdistribuere, udleje, bortlease, udlåne, distribuere eller skabe afledte værker baseret helt eller delvist p Softwaren. De m ikke overføre Softwaren elektronisk fra en computer til en anden eller via et netværk.

    3. Ophør. Licensen har retsvirkning, indtil den bringes til ophør. De kan til enhver tid bringe denne Licens til ophør ved at destruere Softwaren og den tilhørende dokumentation samt alle kopier heraf. Licensen vil blive bragt til omgående ophør uden varsel fra SHARPs og/eller SHARPs Licensgiveres side, hvis De tilsidesætter en eller flere bestemmelser i denne Licens. Ved ophør skal De destruere Softwaren og den tilhørende dokumentation samt alle kopier heraf.

    4. Eksportregelgarantier. De accepterer og bekræfter, at hverken Softwaren eller andre tekniske data, der er modtaget fra SHARP, eller det direkte produkt heraf, vil blive eksporteret ud af USA, medmindre

    dette er autoriseret og tilladt ifølge amerikanske love og regler. Hvis De har erhvervet Softwaren retmæssigt uden for USA, accepterer De, at De ikke vil reeksportere Softwaren eller andre tekniske data, der er modtaget fra SHARP, eller et direkte produkt heraf, medmindre dette er tilladt ifølge amerikanske love og regler og love og regler i det område, hvor De har erhvervet Softwaren.

    5. Statslige slutbrugere. (i) hvis Softwaren leveres til det amerikanske forsvarsministerium (DoD - Department of Defense), klassificeres Softwaren som "kommercielt computersoftware" og den amerikanske regering opnår kun "begrænsede rettigheder" til Softwaren og dokumentationen til denne efter definitionen af denne term i Clause 252.227-7013 (c)(1) af DFARS (det amerikanske Defense Federal Acquisition Regulation Supplement), og

    (ii) hvis Softwaren leveres til andre enheder eller styrelser inden for den amerikanske regering end det amerikanske forsvarsministerium, vil den amerikanske regerings rettigheder til Softwaren og dokumentationen til denne være som defineret i Clause 52.227-19 (c)(2) af FAR (det amerikanske Federal Acquisition Regulation) eller, for NASAs vedkommende, i Clause 18-52.227-86 (d) af NASA-supplementet til FAR.

    6. Begrænset garanti p medier. SHARP garanterer, at de disketter, som Softwaren er indspillet p, er fri for materiale- og håndværksmæssige fejl ved normal brug i en periode p halvfems (90) dage fra købsdatoen ud fra dokumentation i form af en kopi af kvitteringen. SHARPs og SHARPs Licensgiveres fulde ansvar og Deres eneste beføjelse er udskiftning af den diskette, der ikke opfylder betingelserne i den begrænsede garanti som anført i nærværende paragraf 6. En diskette vil blive erstattet med en ny, når den returneres til SHARP eller en autoriseret SHARP-repræsentant med en kopi af kvitteringen. Det er ikke SHARPs ansvar at udskifte en diskette, der er beskadiget ved et uheld, misbrug eller fejlagtig anvendelse.

    ENHVER STILTIENDE GARANTI VEDRØRENDE DISKETTERNE, HERUNDER STILTIENDE GARANTI FOR SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, ER BEGRÆNSET TIL EN PERIODE P HALVFEMS (90) DAGE FRA LEVERINGSDATOEN. DENNE GARANTI GIVER DEM SPECIFIKKE JURIDISKE RETTIGHEDER OG DE KAN OGS HAVE ANDRE RETTIGHEDER, AFHÆNGIG AF LOVENE FOR DET OMRÅDE, DE BEFINDER DEM I.

    7. Fraskrivelse af garanti p software. De anerkender og garanterer udtrykkeligt, at brug af Softwaren udelukkende sker p eget ansvar. Softwaren og den tilhørende dokumentation leveres "SOM DE ER OG FOREFINDES" og uden nogen former for garanti, og SHARP og SHARPs

    Licensgiver(e) (af hensyn til bestemmelse 7 og 8 vil SHARP og SHARPs Licensgiver(e) kollektivt blive betegnet som "SHARP") FRASKRIVER SIG UDTRYKKELIGT ALLE GARANTIER, UDTRYKKELIGE ELLER STILTIENDE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, DE STILTIENDE GARANTIER FOR SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. SHARP GIVER INGEN GARANTI FOR, AT DE FUNKTIONER, DER ER INDEHOLDT I SOFTWAREN, VIL MODSVARE DERES KRAV, ELLER AT SOFTWAREN VIL FUNGERE UDEN AFBRYDELSER ELLER UDEN FEJL, EJ HELLER AT FEJL I SOFTWAREN VIL BLIVE RETTET. DERUDOVER GIVER SHARP INGEN GARANTIER ELLER ERKLÆRINGER I FORBINDELSE MED BRUGEN ELLER RESULTATER AF BRUGIS. HVERKEN MUNDTLIGE ELLER SKRIFTLIGE OPLYSNINGER ELLER RÅD GIVET AF SHARP ELLER EN AUTORISERET SHARP-REPRÆSENTANT SKAL UDGØRE EN GARANTI ELLER P ANDEN MÅDE UDVIDE OMFANGET AF DENNE GARANTI. I TILFÆLDE AF AT SOFTWAREN SKULLE VISE SIG AT VÆRE DEFEKT, PÅHVILER ALLE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE MED DEN NØDVENDIGE SERVICE, REPARATION ELLER UDBEDRING DEM (OG IKKE SHARP ELLER EN AUTORISERET SHARP-REPRÆSENTANT), I VISSE RETSKREDSE ER DET IKKE TILLADT AT FRASKRIVE SIG STILTIENDE GARANTIER, HVORFOR OVENNÆVNTE FRASKRIVNING MULIGVIS IKKE GÆLDER FOR DEM.

    8. Begrænsning af ansvar. SHARP ER UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER, EJ HELLER VED UAGTSOMHED, ANSVARLIG FOR NOGEN HÆNDELIGE SKADER, SÆRLIGE SKADER ELLER FØLGESKADER, DER OPSTÅR VED BRUG ELLER MANGLENDE EVNE TIL AT BRUGE SOFTWAREN ELLER DEN TILHØRENDE DOKUMENTATION, SELV I DE TILFÆLDE, HVOR SHARP ELLER EN AUTORISERET SHARP-REPRÆSENTANT VAR GJORT OPMÆRKSOM P MULIGHEDEN FOR, AT SÅDANNE SKADER KAN OPST. VISSE RETSKREDSE TILLADER IKKE FRASKRIVELSE ELLER BEGRÆNSNING AF ANSVAR FOR INDIREKTE SKADER ELLER FØLGESKADER, HVORFOR OVENNÆVNTE BEGRÆNSNING ELLER FRASKRIVNING MULIGVIS IKKE GÆLDER FOR DEM. I intet tilfælde kan SHARPs totale ansvar over for Dem i forbindelse med alle skader, tab og søgsmål (såvel i aftaleret, erstatningsret uden for kontrakt (herunder uagtsomhed) eller p anden måde) overstige det beløb, De har betalt for Softwaren.

    9. Bestemmende lov og individualitet. For den del af Softwaren, der er relateret til Apple Macintosh og Microsoft Windows, vil denne licens reguleres af lovgivningen i henholdsvis staten Californien og staten Washington og fortolkes i henhold hertil. Hvis en domstol fra den kompetente jurisdiktion skulle finde, at en bestemmelse i denne Licens, eller dele heraf, er uden retskraft, skal denne bestemmelse i Licensen gøres gældende i s vid udstrækning som muligt for at tegne parternes forsæt, og resten af bestemmelserne i denne Licens skal fortsætte med fuld gyldighed.

    10. Aftalens helhed. Denne Licens udgør den fuldstændige aftale mellem

    parterne med hensyn til brugen af Software og den tilhørende dokumentation, og går forud for alle tidligere eller samtidige aftaler eller kontrakter, mundtlige eller skriftlige, i forbindelse med et sådant emne. Ingen ændringer eller revideringer af denne Licens er bindende, medmindre disse forefindes p skrift og er behørigt underskrevet af en autoriseret repræsentant for SHARP.

Report this document

For any questions or suggestions please email
cust-service@docsford.com