DOC

006 YILI KAZAK BASININDAN SE ME HABERLER

By Alexander Peterson,2014-06-21 06:06
23 views 0
006 YILI KAZAK BASININDAN SE ME HABERLERSE,ME,YILI,KAZAK,kazak

2006 YILI KAZAK BASININDAN SEÇME HABERLER

    28 Mart 2006

    KÜLTÜR, HABER VE SPOR BAKANLIĞI İKİ BAKANLIĞA AYRILDI

    Kültür, haber ve spor Bakanlığı ikiye – kültür ve bilgi Bakanlığı ve turizm ve spor Bakanlığına ayrılarak yeniden kuruldu. Bu kararı Kazakistan CumhurbaĢkanı Nursultan Nazarbaev imzaladı.

    CumhurbaĢkanımızın imzaladığı "Kazakistan Cumhuriyeti devlet yönetimini düzene sokma ve etkisini arttırma tedbirleri" kararına göre, endüstri ve ticaret Bakanlığının turizmi geliĢtirme görevi yeniden kurulan turizm ve spor Bakanlığına verildi. (KZ Today)

30 Mart 2006

    EKİBASTUZ'DA ELEKTRİK SANTRALİNİN İNŞAATININ İLK FİZİBİLİTESİNİ HAZIRLAMA

    KARARI ALINDI

    Ekibastuz bölgesinde elektrik santralinin inĢaatını yapma ortak projesini gerçekleĢtirecek Kazakistan-

    Çin çalıĢma grubu ilk fizibilite tasarısını hazırlama kararı aldılar. Bu hakkında Astana'daki basın toplantısında Kazakistan Enerji ve Madeni Kaynaklar Bakanlığının Enerji ve Kömür Sanayi Departmanının müdürü Nesipkul Bertısbaev bildirdi.

    N.Bertısbaev, "bu Çin'le yaptığımız ilk enerji projesi", diye altını çizdi. Onun sözüne göre, çalıĢma grubu "esas olarak tasarının önemli parametrelerini belirledi: ayrıca santralin tahminen kuvveti 7,2 bin Mvt. ve Ekibastuz'dan Çin Halk Cumhuriyetine elektrik nakli hattının uzunluğu tahminen 3,6 bin km.

    Kuracaktır. Bu hattla yılda yaklaĢık 40 mlrd. kVt-s geçirmek planlanmıĢtır. Çin tarafı tasarının tahminen

    fiyatını 4,5 mlrd.$ olarak ve Kazakistan tarafı 6-7 mlrd. $ olarak değerlendirdiler", dedi.

    N.Bertısbaev ayrıca, "finansıman kaynağını arama iĢleriyle Çin tarafı daha doğrusu "Çin GeliĢme Bankı" uğraĢacaktır" dedi. Tasarını gerçekleĢtirmede en son ekoloji güvenli yenilikler kullanılacaktır. N.Bertısbaev, "santral kömürle çalıĢacaktır ve bir yıldaki kömür tüketimi 20 mln. ton kuracaktır", diye açıkladı.

    Santral sırf Çin Halk Cumhuriyetine enerji ihracatına yönelmektedir.(KZ Today)

03 Nisan 2006

    KAZAKİSTAN CUMHURBAŞKANI “DÜNYANIN EN ÇOK GELİŞEN 50 ÜLKESİ ARASINDA YER

    ALMASINA DAİR STRATEJİ” KARARINI İMZALADI

    Kazakistan CumhurbaĢkanı “Dünyanın en çok geliĢen 50 ülkesi arasında yer almasına dair strateji” kararını imzaladı.

    Bu kararla Kazakistan Cumhuriyeti hükümetinin 2006-2008 yıllardaki programları ve CumhurbaĢkanının

    2006 yılı 1 mart günü Kazakistan halkına olan mesajında “Dünyanın en çok geliĢen 50 ülkesi arasında yer almasına dair strateji” sini gerçekleĢtirecek faaliyetlerinin sosyal planını onayladı.

    Kazakistan hükümetinin kararına uygun olarak bir haftalık sürenin içinde plan ve programın uygulama grafiklerini hazırlamak ve onaylamak istenmiĢtir. Ayrıca, CumhurbaĢkan idaresine planın gerçekleĢtirildiğine dair yarı yıl sonucunu ve programın gerçekleĢtirildiğine dair her üç ayda bilgilerin sunulmasını istedi.

    Bundan baĢka, Kazakistan CumhurbaĢkanının 2003 yılı 15 marttaki “Dünyanın en çok geliĢen 50 ülkesi arasında yer almasına dair stratejisi” kararını gücünü iyitiren karar olarak kabul edilmiĢtir.(KZ Today)

05 Nisan 2006

    KAZAKİSTAN VE RUSYA HAZAR BORU HATTI KONSORSİYUMUNUN KUVVETİNİ

    ARTTIRMAYA KARAR VERİLDİ

    Kazakistan CumhurbaĢkanının Rusya'ya ziyareti sırasında Hazar boru hattı konsorsiyumunun kuvvetini yılda 67 mln.ton petrole arttırma anlaĢması sağlandı.

    Moskova'daki basın toplantısında Nursultan Nazarbaev, "Hazar boru hattı konsorsiyumunun tasarıda öngörülen gücü 67 mln.ton kurmaktadır, Ģimdi 28 mln.ton kullanmaktadır ve biz görüĢme sırasında onun kuvvetini 67 mln.tona arttırmaya karar verdik. Bu yakın yedi-sekiz yıl içinde Kazakistan'daki

    petrol üretiminın arttırılacağını ve taĢıma imkanlarının sağlanacağı anlamına gelmektedir", dedi. (KZ

    Today)

07 Nisan 2006

    DOSTIK İSTASYONUNUN GELİŞME PERSPEKTİFLERİ İNCELENDİ

2006 YILI KAZAK BASININDAN SEÇME HABERLER

    Daniyal Ahmetov'un baĢkanlığı altında geçen bugünki topantıda Dostık istasyonunun geliĢme

    perspektifleri incelendi.

    Toplantıda sunulan "Dostık uluslararası sınır geçiĢinin ve Aktogay-Dostık demiryolu bölgelerinin 2006-

    2011 yıllarındaki geliĢme programı" çerçevesinde, yük ve yolcu sayısını arttırma, gümrük ve sınır yük kontrol sürecini basitleĢtirmek ve ayrıca Ģehirin sosyal altyapısını yapmak tahmin ediliyor.

    Dostık kapasitesinin arttırılması Çın ve Avrupa arasında transit yük akımının artmasını sağlayacaktır.

    Programın incelenmesinde Dostık Ģehrinin imarı meselesine özel ilgi gösterildi. BaĢbakan bu yıl itibarıyla Ģehrin komünikasyon, yeĢillendirilme ve aydınlatma meselelerini çözmek gerekliliğini bildirdi.

    Önceki bilgilere göre, 2005 yılında Dostık istasyonundan demir yoluyla yük nakli 11 mln. tonu

    kurmaktadır ve bu 2004 yılına göre %118 veya 1,7 mln. tona fazladır. 2006 yılında 13-14 mln.ton yük

    nakli planlanmıĢtır. Devlet baĢkanının düĢüncesine göre, Çin ile mal sürümü 2020 yılında üç katına artacaktır. (KZ Today)

13 Nisan 2006

    CUMHURBAŞKANI KAZAKİSTAN'IN 2015 YILINA KADARKİ ULAŞTIRMA STRATEJİSİNİ

    ONAYLADI

    Devlet BaĢkanı Nursultan Nazarbaev Kazakistan'ın 2015 yılına kadarki UlaĢtırma stratejisini onayladı.

    Devlet BaĢkanının imzaladığı kararın metninde, "Kazakistan Cumhuriyetinin 2015 yılına kadarki UlaĢtırma stratejisini onaylamaya kararını veriyorum".

    Belgeye göre, develet hükümetine bir aylık sürenin içinde stratejiyi uygulama faaliyetlerinin planını geliĢtirme ve onaylaması istenmektedir. Hükümet stratejiyi gerçekleĢtirilmesindeki durum hakkında her sene 30 ocakta CumhurbaĢkanı bilgilendirmeleri gerekir.

    Önceki bilgilere göre, strateji Devlet BaĢkanının vazifesi üzerine UlaĢtırma Bakanlığı tarafından hazırlanmıĢtır. Strateji çerçevesinde 50 bin km. karayolu inĢaatı, yaklaĢık 2 bin km. demiryolunun inĢaatı, Aktau, Kurık limanlarını geliĢtirilmesi ve uçak, helikopterler için park alanlarının inĢaatı planlanmıĢtır. (KZ Today)

17 Nisan 2006

    KAZAKİSTAN HÜKÜMETİ YABANCI İŞGÜCÜNÜ ÇEKME KOTASINI TEKRAR ARTTIRDI

    Kazakistan Cumhuriyeti 2006 yılında tekrar iĢgücünü çekme kotasını arttırdı. Bu kararı BaĢbakan Danial Ahmetov imzaladı.

    Karara göre, 2006 yılında yabancı iĢgücünü çekme kotası önceki planlanan %0,25 yerine devletimizin ekonomik aktif nüfüsüna karĢı %0,70 kuracaktır. Ayrıca, bu sene devletimize %0,25 (ekonomik aktif nüfüsa karĢı) birinci ve ikinci kategorideki (yüksek ve orta düzey mesleki eğitimli örgütün yönetim ve uzmanlar ekibi) iĢçiler gelebilecektir. Önceleri bu sayı %0,24 kuruyordu. Ayrıca, önceki planlanan %0,18 yerine %0,32 oranında üçüncü kategori (kalifye iĢçiler) iĢçileri getirilecektir. Mevsimlik tarım iĢlerinde çalıĢan kalifye iĢçileri ekonomik aktif nüfüsa karĢı %0,13 kurmaktadır.

    Ilk önce devletimize ekonomik aktif nüfüsa karĢı %0,45 yabancı iĢgücünü çekmek planlanmıĢtı, onun içinde %0,21 yüksek ve orta eğitimli yöneticiler ve uzmanlar, %0,11 –kalifye iĢçileri ve %0,13 –

    mevsimlik tarım iĢlerindeki iĢçiler.

     (KZ Today)

25 Nisan 2006

    HÜKÜMETTEKİ TOPLANTIDA KAZAKİSTAN'DAKİ İLK BİRLEŞİK KİMYASAL GAZ

    KOMPLEKSİ İNŞAATININ PERSPEKTİFLERİ GÖRÜŞÜLDÜ

    Bugün hükümetteki BaĢbakan Danial Ahmetov'un baĢkanlığı altında gerçekleĢen toplantıda Kazakistan'daki ilk birleĢik kimyasal gaz kompleksinin inĢaatının perspektifleri görüĢüldü.

    Bu tasarının gerçekleĢtirilmesinde bugünlerde pratik olarak hazırlık çalıĢmaları tamamlanmıĢtır. Ayrıca, "Sat&Co", "Basell", "Atoll" ve "Kazmunaygaz" Ģirketlerinin arasında ortak iĢletmenin kurulmasıyla ilgili karĢılıklı anlaĢma memorandumu imzalandı. ġimdilerde ise tasarının finansmanı meselesi incelenmektedir.

    Ayrıca, Kazakistan'da Özel Ekonomik Bölge "Atırau eyaletinde Milli Sanayi Petrol Kimyasal teknoloji parkı" kurulması planlanmaktadır.

    Sunulan bilgileri dinledikten sonra, Devlet BaĢkanı belgelerin hazırlamasının hızlandırılmasını istedi. Enerji ve Mineral Kaynakları Bakanlığı bir ay sonra hükümete devletimizdeki petrol kimyasal teknoloji parkının kurulması ile ilgili bütün belgeler paketini sunmaları gerekir. (KZ Today

2006 YILI KAZAK BASININDAN SEÇME HABERLER

    Seneye Atırau eyaletinde ilk gaz kimya kompleksinin inĢaatı baĢlanacaktır. 2010 yılında faaliyete baĢlayacaktır. Fabrikanı özel ekonomik alana "Milli Sanayi Petrol Kimya Teknoloji Parkında" inĢa edecektir. Atırau eyaleti valiliği 280 hektardan fazla toprak alanı ayırdılar. (KZ Today)

28 Nisan 2006

    KAZAKİSTAN'DA BÜYÜK DAĞ METALÜRJİ ŞİRKETİ KURULACAKTIR

    Bugün bu mesele hükümetteki toplantıda görüĢüldü. Onun özsermayesini dev fabrikalar kolunun hisse senetleri kurmaktadır - "Kazahroma", "Sokolovsko Sarbayskiy Madencilik Birliği", "Avrasya Enerji

    Birliği", "Kazakistan Alüminyumu" ve "Elektroliz Fabrikası" A.ġ. BaĢbakan, "bunun gibi ortaklıkların kurulması bizim ülke ekonomisi için çok önemli, çünkü bu ortaklık sermaye yığmada yüksek dereceye sahip olabilir ve uluslararası para piyasasında Kazakistan Ģirketleri grubunun çıkarlarını temsil edecektir", dedi. Danial Ahmetov, ortaklığın hissesenetlerinin %20'si Kazakistan para piyasasında yerleĢeceğini bildirdi. (KZ Today)

KAZAKİSTAN YAKIN TARİHLERDE HAZAR DENİZİNİN ALTINDAN GEÇECEK LİF OPTİK

    HATTININ DÖŞENMESİNDEKİ SON KARARI

    BaĢbakan, "Kazakistan yakın tarihlerde Hazar denizinin altından geçecek Siyazan ( Baku‟dan küzeye doğru 120 km) ve Aktau noktalarının arasında ortak lif optik bağlantı hattının döĢenmesi konusunda son kararını verecektir", dedi. Bu hakkında BaĢbakan Danial Ahmetov 6 mayıs tarihinde Baku‟da açıkladı.

    BaĢbakan, "Yakın tarihlerde Kazakistan ve Baku arasında lif optik bağlantı hattının inĢaatı meselesinde

    son karar alınacaktır ve bu bize Kafkasya, Türkiye devletleri ve ayrıca Batı ve Doğu Avrupa ülkelerinden Avrupa'nın telekomunikasyon pazarına açılmaya imkan sağlayacaktır", dedi.

    Önceki bilgilere göre, yakın zamanda bu tasarını görüĢmek için Kazakistan heyeti Baku'ya gidecektir.

    Azerbeycan ĠletiĢim ve UlaĢtırma Teknolojileri Bakanlığı ve Kazakistan BiliĢim ve HaberleĢme Ajansı "Kazaktelekom" A.ġ. katılımıyla 2006 yılı Ģubat ayında görüĢmenin önceki aĢaması gerçekleĢti. Azerbaycan lif optik bağlantı hattının inĢaatını bu sene baĢlamayı planlamaktadır.

    400 km. uzunluğundaki yeni hat Hazar denizinden Asya ve Avrupa ülkelerine geçecek olan Transasya Avrupa lif optik bağlantı hattı dallara ayrılacaktır. Transasya – Avrupa hattı Çin, Kazakistan,

    Kırgızistan, Özbekistan, Tadjikistan, Türkmenistan, Ġran, Türkiye, Ukrayna, Polonya, Azerbaycan, Gürcüstan, Ermenistan, Beyaz Rusya, Romanya, Macaristan, Avusturya, Pakistan, Afganistan ve Frankfurt‟taki (Almanya) Mayna‟da bitiyor.

    D.Ahmetov, Baku ziyaretinde Türkiye ve Kazakistan'ın telekomunikasyon alanında iĢbirliği yapma meselesini Türkiye BaĢbakanı Recep Tayip Erdoğan ile görüĢtiklerini bildirdi.

    Ayrıca, D.Ahetov'un sözüne göre, bu görüĢme sırasında mal sürümünün arttırılması, Kazakistanlı öğrencilerin Türkiye'deki eğitimi ve enerji kaynakları alanındaki daha aktif katılımı meseleleri görüĢüldü.

     (KZ Today)

11 Mayıs 2006

    VARLIKLARIN YASALLAŞTIRILMASINI BULUNDUĞUMUZ YILIN 3 HAZİRAN – 30 ARALIK

    ARASINDA GERÇEKLEŞTİRME PLANLANMIŞTIR

    Varlıkların yasallaĢtırılmasını bulunduğumuz yılın 3 haziran – 30 aralık arasında gerçekleĢtirme

    planlanmıĢtır. Bu hakkında dünkü vekillerin "Aymak" grubunun toplantısında Kazakistan Adalet Bakan yardımcısı Serik Nugmanov açıkladı.

    S.Nugmanov, "YasallaĢtırma mekanizması tarih, ödeme ve belgeler paketi boyunca çok basit olmalıdır. Hükümet her türlü engelleri azaltmak için tedbirler almaktadır", dedi.

    "Son aĢaması – emlak merkezinde kaydettirme. Kaydettirmede sıfır ücret alınacaktır", diye ekledi.

    Millet vekili Dariga Nazarbaeva, "Belki yasallaĢtırma süresini uzatmamız doğru olur. Yarım yıl içinde yaklaĢık 1,5 mln. nesnenin yasallaĢtırılması mümkün değildir ve legalize etme süresini bir yıla kadar uzatmalıyız", diye altını çizdi.

    Adalet Bakanlığın verilerine göre, Cumhuriyetimizde 4,7 mln. emlak merkezleri bulunmaktadır ve bunların içinde yaklaĢık 1,5 mln. emlakçı kurumları emlak merkezlerine kaydedilmedikleri ortaya çıktı.

    (KZ Today)

2006 YILI KAZAK BASININDAN SEÇME HABERLER

    12 Mayıs 2006

    BTD PETROL BORUSUNU İŞLETMEYE AÇMA TÖRENİ TÜRKİYE'DE 13 TEMMUZA

    PLANLANMIŞTIR

    Baku Tbilisi Ceyhan petrol borusunu iĢletmeye açma töreni Türkiye'de 13 temmuz gününe planlanmıĢtır. Bu hakkında gazetecilere Azerbaycan Sanayi ve Enerji Bakanı Natik Aliev açıkladı.

    N.Aliev, "Bulunduğumuz yılın 13 temmuz tarihinde Ceyhan'da BTC petrol borusunun iĢletmeye açılıĢ töreni gerçekleĢecektir. Bu olay politik, ekonomik tarafından önemlidir, onun için çok devletlerin ilgi merkezinde", diye altını çizdi.

    Bakan, törende Azerbaycan, Gürcüstan, Türkiye, ABD, Ġngiltere ve baĢka ülkelerin büyük Ģahsiyetleri katılacağını bildirdi.

    Önceki bilgilere göre, BTC petrol borusunun uzunluğu 1767 km. kurmaktadır, onun içinde Azerbaycan'da 443 km, Gürcüstan'da 248 km, Türkiye'de 1076 km. Petrol borusunun randımanı

     senede 50 mln. ton petrol.

    BTC hissedarları "BTC Co" Ģirketleri ve içinde: BP (KATILIM PAYI %30,1), GNKAR (%25), Unocal