DOC

006 YILI KAZAK BASININDAN SE ME HABERLER

By Alexander Peterson,2014-06-21 06:06
30 views 0
006 YILI KAZAK BASININDAN SE ME HABERLERSE,ME,YILI,KAZAK,kazak

2006 YILI KAZAK BASININDAN SEÇME HABERLER

    28 Mart 2006

    KÜLTÜR, HABER VE SPOR BAKANLIĞI İKİ BAKANLIĞA AYRILDI

    Kültür, haber ve spor Bakanlığı ikiye – kültür ve bilgi Bakanlığı ve turizm ve spor Bakanlığına ayrılarak yeniden kuruldu. Bu kararı Kazakistan CumhurbaĢkanı Nursultan Nazarbaev imzaladı.

    CumhurbaĢkanımızın imzaladığı "Kazakistan Cumhuriyeti devlet yönetimini düzene sokma ve etkisini arttırma tedbirleri" kararına göre, endüstri ve ticaret Bakanlığının turizmi geliĢtirme görevi yeniden kurulan turizm ve spor Bakanlığına verildi. (KZ Today)

30 Mart 2006

    EKİBASTUZ'DA ELEKTRİK SANTRALİNİN İNŞAATININ İLK FİZİBİLİTESİNİ HAZIRLAMA

    KARARI ALINDI

    Ekibastuz bölgesinde elektrik santralinin inĢaatını yapma ortak projesini gerçekleĢtirecek Kazakistan-

    Çin çalıĢma grubu ilk fizibilite tasarısını hazırlama kararı aldılar. Bu hakkında Astana'daki basın toplantısında Kazakistan Enerji ve Madeni Kaynaklar Bakanlığının Enerji ve Kömür Sanayi Departmanının müdürü Nesipkul Bertısbaev bildirdi.

    N.Bertısbaev, "bu Çin'le yaptığımız ilk enerji projesi", diye altını çizdi. Onun sözüne göre, çalıĢma grubu "esas olarak tasarının önemli parametrelerini belirledi: ayrıca santralin tahminen kuvveti 7,2 bin Mvt. ve Ekibastuz'dan Çin Halk Cumhuriyetine elektrik nakli hattının uzunluğu tahminen 3,6 bin km.

    Kuracaktır. Bu hattla yılda yaklaĢık 40 mlrd. kVt-s geçirmek planlanmıĢtır. Çin tarafı tasarının tahminen

    fiyatını 4,5 mlrd.$ olarak ve Kazakistan tarafı 6-7 mlrd. $ olarak değerlendirdiler", dedi.

    N.Bertısbaev ayrıca, "finansıman kaynağını arama iĢleriyle Çin tarafı daha doğrusu "Çin GeliĢme Bankı" uğraĢacaktır" dedi. Tasarını gerçekleĢtirmede en son ekoloji güvenli yenilikler kullanılacaktır. N.Bertısbaev, "santral kömürle çalıĢacaktır ve bir yıldaki kömür tüketimi 20 mln. ton kuracaktır", diye açıkladı.

    Santral sırf Çin Halk Cumhuriyetine enerji ihracatına yönelmektedir.(KZ Today)

03 Nisan 2006

    KAZAKİSTAN CUMHURBAŞKANI “DÜNYANIN EN ÇOK GELİŞEN 50 ÜLKESİ ARASINDA YER

    ALMASINA DAİR STRATEJİ” KARARINI İMZALADI

    Kazakistan CumhurbaĢkanı “Dünyanın en çok geliĢen 50 ülkesi arasında yer almasına dair strateji” kararını imzaladı.

    Bu kararla Kazakistan Cumhuriyeti hükümetinin 2006-2008 yıllardaki programları ve CumhurbaĢkanının

    2006 yılı 1 mart günü Kazakistan halkına olan mesajında “Dünyanın en çok geliĢen 50 ülkesi arasında yer almasına dair strateji” sini gerçekleĢtirecek faaliyetlerinin sosyal planını onayladı.

    Kazakistan hükümetinin kararına uygun olarak bir haftalık sürenin içinde plan ve programın uygulama grafiklerini hazırlamak ve onaylamak istenmiĢtir. Ayrıca, CumhurbaĢkan idaresine planın gerçekleĢtirildiğine dair yarı yıl sonucunu ve programın gerçekleĢtirildiğine dair her üç ayda bilgilerin sunulmasını istedi.

    Bundan baĢka, Kazakistan CumhurbaĢkanının 2003 yılı 15 marttaki “Dünyanın en çok geliĢen 50 ülkesi arasında yer almasına dair stratejisi” kararını gücünü iyitiren karar olarak kabul edilmiĢtir.(KZ Today)

05 Nisan 2006

    KAZAKİSTAN VE RUSYA HAZAR BORU HATTI KONSORSİYUMUNUN KUVVETİNİ

    ARTTIRMAYA KARAR VERİLDİ

    Kazakistan CumhurbaĢkanının Rusya'ya ziyareti sırasında Hazar boru hattı konsorsiyumunun kuvvetini yılda 67 mln.ton petrole arttırma anlaĢması sağlandı.

    Moskova'daki basın toplantısında Nursultan Nazarbaev, "Hazar boru hattı konsorsiyumunun tasarıda öngörülen gücü 67 mln.ton kurmaktadır, Ģimdi 28 mln.ton kullanmaktadır ve biz görüĢme sırasında onun kuvvetini 67 mln.tona arttırmaya karar verdik. Bu yakın yedi-sekiz yıl içinde Kazakistan'daki

    petrol üretiminın arttırılacağını ve taĢıma imkanlarının sağlanacağı anlamına gelmektedir", dedi. (KZ

    Today)

07 Nisan 2006

    DOSTIK İSTASYONUNUN GELİŞME PERSPEKTİFLERİ İNCELENDİ

2006 YILI KAZAK BASININDAN SEÇME HABERLER

    Daniyal Ahmetov'un baĢkanlığı altında geçen bugünki topantıda Dostık istasyonunun geliĢme

    perspektifleri incelendi.

    Toplantıda sunulan "Dostık uluslararası sınır geçiĢinin ve Aktogay-Dostık demiryolu bölgelerinin 2006-

    2011 yıllarındaki geliĢme programı" çerçevesinde, yük ve yolcu sayısını arttırma, gümrük ve sınır yük kontrol sürecini basitleĢtirmek ve ayrıca Ģehirin sosyal altyapısını yapmak tahmin ediliyor.

    Dostık kapasitesinin arttırılması Çın ve Avrupa arasında transit yük akımının artmasını sağlayacaktır.

    Programın incelenmesinde Dostık Ģehrinin imarı meselesine özel ilgi gösterildi. BaĢbakan bu yıl itibarıyla Ģehrin komünikasyon, yeĢillendirilme ve aydınlatma meselelerini çözmek gerekliliğini bildirdi.

    Önceki bilgilere göre, 2005 yılında Dostık istasyonundan demir yoluyla yük nakli 11 mln. tonu

    kurmaktadır ve bu 2004 yılına göre %118 veya 1,7 mln. tona fazladır. 2006 yılında 13-14 mln.ton yük

    nakli planlanmıĢtır. Devlet baĢkanının düĢüncesine göre, Çin ile mal sürümü 2020 yılında üç katına artacaktır. (KZ Today)

13 Nisan 2006

    CUMHURBAŞKANI KAZAKİSTAN'IN 2015 YILINA KADARKİ ULAŞTIRMA STRATEJİSİNİ

    ONAYLADI

    Devlet BaĢkanı Nursultan Nazarbaev Kazakistan'ın 2015 yılına kadarki UlaĢtırma stratejisini onayladı.

    Devlet BaĢkanının imzaladığı kararın metninde, "Kazakistan Cumhuriyetinin 2015 yılına kadarki UlaĢtırma stratejisini onaylamaya kararını veriyorum".

    Belgeye göre, develet hükümetine bir aylık sürenin içinde stratejiyi uygulama faaliyetlerinin planını geliĢtirme ve onaylaması istenmektedir. Hükümet stratejiyi gerçekleĢtirilmesindeki durum hakkında her sene 30 ocakta CumhurbaĢkanı bilgilendirmeleri gerekir.

    Önceki bilgilere göre, strateji Devlet BaĢkanının vazifesi üzerine UlaĢtırma Bakanlığı tarafından hazırlanmıĢtır. Strateji çerçevesinde 50 bin km. karayolu inĢaatı, yaklaĢık 2 bin km. demiryolunun inĢaatı, Aktau, Kurık limanlarını geliĢtirilmesi ve uçak, helikopterler için park alanlarının inĢaatı planlanmıĢtır. (KZ Today)

17 Nisan 2006

    KAZAKİSTAN HÜKÜMETİ YABANCI İŞGÜCÜNÜ ÇEKME KOTASINI TEKRAR ARTTIRDI

    Kazakistan Cumhuriyeti 2006 yılında tekrar iĢgücünü çekme kotasını arttırdı. Bu kararı BaĢbakan Danial Ahmetov imzaladı.

    Karara göre, 2006 yılında yabancı iĢgücünü çekme kotası önceki planlanan %0,25 yerine devletimizin ekonomik aktif nüfüsüna karĢı %0,70 kuracaktır. Ayrıca, bu sene devletimize %0,25 (ekonomik aktif nüfüsa karĢı) birinci ve ikinci kategorideki (yüksek ve orta düzey mesleki eğitimli örgütün yönetim ve uzmanlar ekibi) iĢçiler gelebilecektir. Önceleri bu sayı %0,24 kuruyordu. Ayrıca, önceki planlanan %0,18 yerine %0,32 oranında üçüncü kategori (kalifye iĢçiler) iĢçileri getirilecektir. Mevsimlik tarım iĢlerinde çalıĢan kalifye iĢçileri ekonomik aktif nüfüsa karĢı %0,13 kurmaktadır.

    Ilk önce devletimize ekonomik aktif nüfüsa karĢı %0,45 yabancı iĢgücünü çekmek planlanmıĢtı, onun içinde %0,21 yüksek ve orta eğitimli yöneticiler ve uzmanlar, %0,11 –kalifye iĢçileri ve %0,13 –

    mevsimlik tarım iĢlerindeki iĢçiler.

     (KZ Today)

25 Nisan 2006

    HÜKÜMETTEKİ TOPLANTIDA KAZAKİSTAN'DAKİ İLK BİRLEŞİK KİMYASAL GAZ

    KOMPLEKSİ İNŞAATININ PERSPEKTİFLERİ GÖRÜŞÜLDÜ

    Bugün hükümetteki BaĢbakan Danial Ahmetov'un baĢkanlığı altında gerçekleĢen toplantıda Kazakistan'daki ilk birleĢik kimyasal gaz kompleksinin inĢaatının perspektifleri görüĢüldü.

    Bu tasarının gerçekleĢtirilmesinde bugünlerde pratik olarak hazırlık çalıĢmaları tamamlanmıĢtır. Ayrıca, "Sat&Co", "Basell", "Atoll" ve "Kazmunaygaz" Ģirketlerinin arasında ortak iĢletmenin kurulmasıyla ilgili karĢılıklı anlaĢma memorandumu imzalandı. ġimdilerde ise tasarının finansmanı meselesi incelenmektedir.

    Ayrıca, Kazakistan'da Özel Ekonomik Bölge "Atırau eyaletinde Milli Sanayi Petrol Kimyasal teknoloji parkı" kurulması planlanmaktadır.

    Sunulan bilgileri dinledikten sonra, Devlet BaĢkanı belgelerin hazırlamasının hızlandırılmasını istedi. Enerji ve Mineral Kaynakları Bakanlığı bir ay sonra hükümete devletimizdeki petrol kimyasal teknoloji parkının kurulması ile ilgili bütün belgeler paketini sunmaları gerekir. (KZ Today

2006 YILI KAZAK BASININDAN SEÇME HABERLER

    Seneye Atırau eyaletinde ilk gaz kimya kompleksinin inĢaatı baĢlanacaktır. 2010 yılında faaliyete baĢlayacaktır. Fabrikanı özel ekonomik alana "Milli Sanayi Petrol Kimya Teknoloji Parkında" inĢa edecektir. Atırau eyaleti valiliği 280 hektardan fazla toprak alanı ayırdılar. (KZ Today)

28 Nisan 2006

    KAZAKİSTAN'DA BÜYÜK DAĞ METALÜRJİ ŞİRKETİ KURULACAKTIR

    Bugün bu mesele hükümetteki toplantıda görüĢüldü. Onun özsermayesini dev fabrikalar kolunun hisse senetleri kurmaktadır - "Kazahroma", "Sokolovsko Sarbayskiy Madencilik Birliği", "Avrasya Enerji

    Birliği", "Kazakistan Alüminyumu" ve "Elektroliz Fabrikası" A.ġ. BaĢbakan, "bunun gibi ortaklıkların kurulması bizim ülke ekonomisi için çok önemli, çünkü bu ortaklık sermaye yığmada yüksek dereceye sahip olabilir ve uluslararası para piyasasında Kazakistan Ģirketleri grubunun çıkarlarını temsil edecektir", dedi. Danial Ahmetov, ortaklığın hissesenetlerinin %20'si Kazakistan para piyasasında yerleĢeceğini bildirdi. (KZ Today)

KAZAKİSTAN YAKIN TARİHLERDE HAZAR DENİZİNİN ALTINDAN GEÇECEK LİF OPTİK

    HATTININ DÖŞENMESİNDEKİ SON KARARI

    BaĢbakan, "Kazakistan yakın tarihlerde Hazar denizinin altından geçecek Siyazan ( Baku‟dan küzeye doğru 120 km) ve Aktau noktalarının arasında ortak lif optik bağlantı hattının döĢenmesi konusunda son kararını verecektir", dedi. Bu hakkında BaĢbakan Danial Ahmetov 6 mayıs tarihinde Baku‟da açıkladı.

    BaĢbakan, "Yakın tarihlerde Kazakistan ve Baku arasında lif optik bağlantı hattının inĢaatı meselesinde

    son karar alınacaktır ve bu bize Kafkasya, Türkiye devletleri ve ayrıca Batı ve Doğu Avrupa ülkelerinden Avrupa'nın telekomunikasyon pazarına açılmaya imkan sağlayacaktır", dedi.

    Önceki bilgilere göre, yakın zamanda bu tasarını görüĢmek için Kazakistan heyeti Baku'ya gidecektir.

    Azerbeycan ĠletiĢim ve UlaĢtırma Teknolojileri Bakanlığı ve Kazakistan BiliĢim ve HaberleĢme Ajansı "Kazaktelekom" A.ġ. katılımıyla 2006 yılı Ģubat ayında görüĢmenin önceki aĢaması gerçekleĢti. Azerbaycan lif optik bağlantı hattının inĢaatını bu sene baĢlamayı planlamaktadır.

    400 km. uzunluğundaki yeni hat Hazar denizinden Asya ve Avrupa ülkelerine geçecek olan Transasya Avrupa lif optik bağlantı hattı dallara ayrılacaktır. Transasya – Avrupa hattı Çin, Kazakistan,

    Kırgızistan, Özbekistan, Tadjikistan, Türkmenistan, Ġran, Türkiye, Ukrayna, Polonya, Azerbaycan, Gürcüstan, Ermenistan, Beyaz Rusya, Romanya, Macaristan, Avusturya, Pakistan, Afganistan ve Frankfurt‟taki (Almanya) Mayna‟da bitiyor.

    D.Ahmetov, Baku ziyaretinde Türkiye ve Kazakistan'ın telekomunikasyon alanında iĢbirliği yapma meselesini Türkiye BaĢbakanı Recep Tayip Erdoğan ile görüĢtiklerini bildirdi.

    Ayrıca, D.Ahetov'un sözüne göre, bu görüĢme sırasında mal sürümünün arttırılması, Kazakistanlı öğrencilerin Türkiye'deki eğitimi ve enerji kaynakları alanındaki daha aktif katılımı meseleleri görüĢüldü.

     (KZ Today)

11 Mayıs 2006

    VARLIKLARIN YASALLAŞTIRILMASINI BULUNDUĞUMUZ YILIN 3 HAZİRAN – 30 ARALIK

    ARASINDA GERÇEKLEŞTİRME PLANLANMIŞTIR

    Varlıkların yasallaĢtırılmasını bulunduğumuz yılın 3 haziran – 30 aralık arasında gerçekleĢtirme

    planlanmıĢtır. Bu hakkında dünkü vekillerin "Aymak" grubunun toplantısında Kazakistan Adalet Bakan yardımcısı Serik Nugmanov açıkladı.

    S.Nugmanov, "YasallaĢtırma mekanizması tarih, ödeme ve belgeler paketi boyunca çok basit olmalıdır. Hükümet her türlü engelleri azaltmak için tedbirler almaktadır", dedi.

    "Son aĢaması – emlak merkezinde kaydettirme. Kaydettirmede sıfır ücret alınacaktır", diye ekledi.

    Millet vekili Dariga Nazarbaeva, "Belki yasallaĢtırma süresini uzatmamız doğru olur. Yarım yıl içinde yaklaĢık 1,5 mln. nesnenin yasallaĢtırılması mümkün değildir ve legalize etme süresini bir yıla kadar uzatmalıyız", diye altını çizdi.

    Adalet Bakanlığın verilerine göre, Cumhuriyetimizde 4,7 mln. emlak merkezleri bulunmaktadır ve bunların içinde yaklaĢık 1,5 mln. emlakçı kurumları emlak merkezlerine kaydedilmedikleri ortaya çıktı.

    (KZ Today)

2006 YILI KAZAK BASININDAN SEÇME HABERLER

    12 Mayıs 2006

    BTD PETROL BORUSUNU İŞLETMEYE AÇMA TÖRENİ TÜRKİYE'DE 13 TEMMUZA

    PLANLANMIŞTIR

    Baku Tbilisi Ceyhan petrol borusunu iĢletmeye açma töreni Türkiye'de 13 temmuz gününe planlanmıĢtır. Bu hakkında gazetecilere Azerbaycan Sanayi ve Enerji Bakanı Natik Aliev açıkladı.

    N.Aliev, "Bulunduğumuz yılın 13 temmuz tarihinde Ceyhan'da BTC petrol borusunun iĢletmeye açılıĢ töreni gerçekleĢecektir. Bu olay politik, ekonomik tarafından önemlidir, onun için çok devletlerin ilgi merkezinde", diye altını çizdi.

    Bakan, törende Azerbaycan, Gürcüstan, Türkiye, ABD, Ġngiltere ve baĢka ülkelerin büyük Ģahsiyetleri katılacağını bildirdi.

    Önceki bilgilere göre, BTC petrol borusunun uzunluğu 1767 km. kurmaktadır, onun içinde Azerbaycan'da 443 km, Gürcüstan'da 248 km, Türkiye'de 1076 km. Petrol borusunun randımanı

     senede 50 mln. ton petrol.

    BTC hissedarları "BTC Co" Ģirketleri ve içinde: BP (KATILIM PAYI %30,1), GNKAR (%25), Unocal (%8,9), Statoil (%8,71), TPAO (%6,53), Ġtochu (%3,4), Amerada Hess (%2,36), ENĠ (%5), ConocoPhilips (%2,5), Ġnpex (%2,5), Total (%5).

    ġu anda boru hattını doldurma prosesi devam ediyor. Mayıs sonuna kadar Azerbaycan petrolü ile Ceyhan limanından ilk tankerin gönderimi beklenmektedir ve tören temmuzda olacaktır. (KZ Today)

15 Mayıs 2006

    PARLAMENTO’YA PAMUKÇULUĞU GELİŞTİRME YASASI SUNULDU

    BaĢbakanlık Basın Bürosu‟ndan alınan bilgilere göre, BaĢbakan Danial Ahmetov Pamukçuluğu GeliĢtirme Yasası‟nın Parlamento‟ya sunulmasına dair kararı imzaladı. Söz konusu yasa tasarısı pamuk yetiĢtirme, iĢleme, depolama ve satıĢı esnasında doğan iliĢkileri düzenlemekte, bununla ilgili çalıĢmaların hukuki ekonomik ve organizasyon çerçevesini belirlemektedir. Öte yandan yasanın yürürlüğe girmesiyle bu alanda geliĢtirilecek rekabet sayesinde hammade kalitesinin yükseltilmesi,

    pamukçuluğun tekstil ve gıda sanayileri ile entegrasyonuna ivme kazandırılması söz konusudur. (gazeta.kz)

AKTAU DENİZ LİMANI SERBEST EKONOMİK BÖLGESİ ALANININ GENİŞLETİLMESİ

    PLANLANIYOR

    Mangıstau Eyaleti Valisi Krımbek KuĢerbayev eyalette faaliyet gösteren petrol ve gaz Ģirketleri yetkilileri ile yaptığı toplantıda, Mangıstau eyaletinde ek yatırımların teĢviki, eyalette yeni iĢletmelerin açılmasını desteklemek amacıyla potansiyel yatırımcıların valilik tarafından desteklenmesi adına Bakanlar

    Kurulu‟na “Aktau Deniz Limanı” serbest ekonomik bölgesinin geniĢletilmesine iliĢkin teklif sunulduğunu bildirdi. Krımbek KuĢerbayev halihazırda ihracatçı Ģirketlerin, yük terminali olacak uluslararası havaalanının, teknoparkın, ulaĢtırma ve lojistik merkezinin, sınır ticareti merkezinin kurulmasına dair

    konuların gündemde olduğunu bildirdi.

    Daha önce bildirildiği gibi, “Aktau Deniz Limanı” serbest ekonomik bölgesinde cam elyafı takviyeli boruları üretim fabrikası inĢa edildi. Öte yandan, “Keppel Kazakhstan” Kazak-Singapurlu ortak iĢletmesi

    tarafından inĢa edilen metal konstrüksiyonlar fabrikası ve “NefteGazTruba” Ģirketi tarafından inĢa edilen petrol boruları üretim fabrikasına iliĢkin projeler de tamamlanmak üzere.

     (gazeta.kz)

17 Mayıs 2006

    KAZAKİSTAN’DA LOKOMOTİF SANAYİİ İŞLETMESİ KURULACAK

    Dün BaĢbakan Danial Ahmetov ve ABD‟nin Kazakistan Büyükelçisi John Ordway, “General Electric” ve “Kazakistan Demiryolu” Ģirketlerinin Astana yakınında inĢa edecekleri lokomotif montaj iĢletmesinin Ģantiyesinde temel atma törenine katıldılar.

    “Kazakistan Demiryolu” BaĢkanı Erlan Atamkulov, “Modernizasyonu “General Electric” teknolojisine göre yapılmıĢ lokomotifler çok güvenli ve ekonomiktir. Aynı zamanda “General Electric”‟in Evolution

    serisinden lokomotiflerin iĢletime konulmasıyla “Kazakistan Demiryolu” BDT topraklarında demiryolu alanında en son teknolojik standartları uygulayan ilk iĢletme olacaktır” Ģeklinde konuĢtu. General Elektric‟ten alınan bilgilere göre 2008 yılında iĢletime açılacak olan yeni iĢletmede, daha sonra BDT

    ülkelerinde kullanılmak üzere Evolution serisinden yılda 100 ila 150 lokomotif monte edilecektir. (KZ

    Today)

2006 YILI KAZAK BASININDAN SEÇME HABERLER

19 Mayıs 2006

    NAZARBAYEV VE ERDOĞAN ANTALYA’DA BİRARAYA GELDİLER

    CumhurbaĢkanı Nursultan Nazarbayev ve Türkiye BaĢbakanı Recep Tayyip Erdoğan‟ın Antalya‟da yaptıkları görüĢmede, ticari-ekonomik alanlar dahil olmak üzere ikili iliĢkilerin geliĢtirilmesi, bölge ve uluslararası politikaların güncel konuları ele alındı. CumhrubaĢkanı Nazarbayev “Ülkelerimiz arasındaki iĢbirliğinin geniĢletilmesi yalnızca Kazakistan ve Türkiye‟nin değil, bölgenin bütün halklarının istikrarlı geliĢmesine ve ekonomik refahına katkısı olacak” diye belirtti.

    Taraflar, Kazakistan ve Türkiye‟nin iki ülkenin transit ve ulaĢtırma potansiyelinin en iyi Ģekilde kullanılmasına yönelik Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattıyla petrol transferi, güney demiryolu transiti ve

    TRASECA ulaĢtırma koridoru ile ilgili büyük projelere katılımının ehemmiyetini vurguladılar.

    Nursultan Nazarbayev, Kazakistan‟ın CICA inisiyatifi, Astana‟da Dünya ve Geleneksel Dinler Liderlerinin Kurultayı, AGĠT‟te Dönem BaĢkanlığı için müracaat gibi önemli dıĢ politik inisiyatiflerine Türkiye‟nin verdiği desteğe büyük değer verdiğini vurguladı. Öte yandan Türkiye Kazakistan‟ın Dünya Ticaret Örgütü‟ne üyelik müzakerelerinin baĢarıyla tamamlandığı ilk ülkedir.

    2005 yılında iki ülke arasındaki ticaret hacmi 557 milyon dolara ulaĢtı. Kazakistan‟daki Türk yatırımları son on iki yıl içerisinde 900 milyon doları aĢtı. (KZ today)

26 Mayıs 2006

    YENİ BORU HATTI İLE İLK KAZAK PETROLÜ ÇİN’E ULAŞTI

    “Sinhua” haber ajansından alınan bilgilere göre, yeni boru hattı ile Çin‟e nakledilen Kazak petrolü dün sabah saatlerinde bu ülkeye ulaĢtı. 962.2 kilometrelik Atasu-AlaĢankoy petrol boru hattının yıllık

    kapasitesi 20 milyon ton olup, ilk aĢamada yılda 10 milyon ton petrol nakledilmesi planlanmaktadır. Eylül 2004‟te baĢlatılan boru hattı inĢaatı Kasım 2005‟te sona ermiĢ olup, bu projenin hayata geçirilmesi için Kazakistan ve Çin toplam 700 milyon dolar yatırım yaptılar. Çin kendi topraklarında, AlaĢankoy‟dan petrol rafinerisinin bulunduğu DuĢanzı‟ye kadar uzanan 252 kilometrelik boru hattını inĢa etti. (KZ Today)

05 Haziran 2006

    ŞİÖ’NÜN AMACI: SERMAYE VE MALLARIN SERBEST DOLAŞIMINI SAĞLAMAK

    ġanghay ĠĢbirliği Örgütü Ġcra Sekreteri Zhang Deguan, teĢkilatın Ģimdiki amacının bölgede serbest mal ve sermaye hareketini sağlamak olduğunu dile getirdi. Zhang Deguan, “ġimdiki hedefimiz önümüzdeki 20 yıl içinde bölgede mal, sermaye, teknoloji ve hizmetlerin serbest dolaĢımını sağlamaktır” dedi. Terörizm, aĢırılık, bölücülük, uyuĢturucu kaçakçılığı, sınırı aĢan suçlar ve silah ticaretinin ġanghay ĠĢbirliği TeĢkilatı‟nın faaliyetlerini tehdit ettiğini ifade eden Deguan, ġĠÖ ülkelerinin kuruluĢun sosyal, siyasi ve ekonomik geliĢme sürecini bozma giriĢimlerine tepki göstermek zorunda kaldığını bildirdi. Deguan, ġĠÖ‟ya “doğu NATO”suna gibi bakılmasının “asılsız” olduğunu dile getirdi.

    KuruluĢun önümüzdeki günlerde ġanghay‟da yapılacak zirve toplantısına iliĢkin olarak ġĠÖ Genel

    Sekreteri zirve ile kuruluĢun geliĢmesinde yeni bir aĢamaya geçileceğini dile getirdi. Deguan, zirveye bütün gözlemci ülkelerin liderlerinin ve evsahipliği yapan ülkenin özel konuğu Afganistan

    CumhurbaĢkanı Hamit Karzai‟nin davet edildiğini bildirdi. ġĠÖ Ġcra Sekreteri, Ġran CumhurbaĢkanının zirveye katılımının uluslararası topluluğun bu ülkenin nükleer sorununun çözümüne iliĢkin çabalarını

    olumsuz etkilemeyeceği kanaatinde. Zhang Deguan, “Ġran‟ın nükleer sorununun müzakereler ve diplomatik çabalar yoluyla çözüm bulacağını ümit ediyorum” dedi.

    ġanghay ĠĢbirliği Örgütü 15 Haziran‟da ġanghay‟da yapılacak. (KZ Today)

    06 Haziran 2006

TÜRKİYE İLE KAZAKİSTAN ORTAK RAFİNERİ KURACAKLAR

    Kazakistan CumhurbaĢkanı Nursultan Nazarbayev‟in Türkiye CumhurbaĢkanı Ahmet Necdet Sezer ile dün yaptığı telefon görüĢmesinde ticari-ekonomik, enerji alanlarında ikili iĢbirliği, transit taĢımacılık potansiyelinden etkin bir Ģekilde istifade etmek gibi konular ele alındı. Ġki ülke liderleri Kazak

2006 YILI KAZAK BASININDAN SEÇME HABERLER

    petrolünün Aktau‟dan Bakü‟ye oradan da Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattı ile nakli ve Türkiye‟nin

    Karadeniz kıyısında Kazak yatırımcıların ortaklığı ile petrol rafinerisinin inĢaatı ile ilgili konular görüĢüldü. Bölgesel ve uluslararası politikada tutumların aynı olduğunu kaydeden CumhurbaĢkanları önümüzdeki günlerde yapılacak CICA zirvesi ve bulunduğumuz yılın Eylül ayında Antalya‟da yapılacak Türkçe KonuĢan Ülkeerin Devlet BaĢkanları zirve toplantısını ele aldılar. (KZ Today)

08 Haziran 2006

    İMALAT SANAYİİNDE YATIRIM İMTİYAZLARI VERİLECEK

    CumhurbaĢkanı Nursultan Nazarbayev, 3. Yatırım Zirvesi‟nde yaptığı konuĢmada ülkede imalat sanayii ve petrokimya iĢletmeleri için yatırım imtiyazları sisteminin uygulanmasının planlandığını bildirdi. Nazarbayev, “ekipman ithalatında vergi muafiyetinin yatırımcılar için önemli bir destek olacağını” bildirdi. CumhurbaĢkanı, “Yatırım projelerinde kullanılmak üzere yatırımcıların mülkiyetine arsa ve mühendislik tesislerinin devlet hibesi olarak verilmesi düĢünülüyor” diyerek, bu tedbirlerin imalat sektörünün geliĢtirilmesine de yönelik olduğunu dile getirdi. CumhurbaĢkanı, “bürokratik engellerin asgariye indirilmesi yönünde kurumlarının çalıĢmalarına ayrı bir önem verileceğini” belirtti. Nursultan Nazarbayev, “Devletin aldığı kararlarda azami açıklık ve saydamlık sağlamaya çalıĢıyoruz” diyerek, “OluĢturmakta olduğumuz e-devlet uygulaması de buna yöneliktir. Halihazırda ülkemizde idari

    reformlara iliĢkin proje hazırlanıyor” diye sözlerine ekledi. (KZ Today)

12 Haziran 2006

    TEK EKONOMİK BİRLİK

    Geçtiğimiz günlerde Almatı‟da Belarus, Kazakistan, Rusya ve Ukrayna Üst Düzey Grubu‟nun toplantısı yapıldı. Kazak tarafı, Tek Ekonomik Birlik AnlaĢması‟na taraf olan ülkeler arasında oy hakkına iliĢkin teklifini sundu. Bu teklife göre Rusya %50, Kazakistan %30, Belarus %20. Diğer bir teklife göre Rusya %50, Belarus ve Kazakistan %25‟er oy hakkına sahip olacaktır. Konuya iliĢkin karar 22 Haziran‟da Minsk‟te yapılacak Üst Düzey Grubu toplantısında alınacak. Bu kuruluĢta Kazak heyetine baĢkanlık eden Sanayi ve Ticaret Bakanı Vladimir ġkolnik, TEB‟in oluĢturulmasına iliĢkin 38 öncelikli belgeden 22‟nin hazır olduğunu bildirdi. Bu belgeler anılan dört ülkenin gümrük birliğini oluĢturması ve dolayısıyla gümrükteki engellerin azaltılmasına yöneliktir. (khabar.kz)

13 Haziran 2006

    PETROKİMYA İŞLETMESİ ATIRAU’DA KURULACAK

    BaĢbakan Danial Ahmetov‟un Kore‟nin “GS Caltex” Ģirketi yetkilileri ile görüĢmesinde, ülkede petrokimya sanayii iĢletmelerinin kurulması konusu gündeme getirildi. “GS Galtex” Ģirketi aromalı bileĢimler üretim projesine ilgi duymakta olup, bu konuda araĢtırmalarını yoğunlaĢtırmak istediği bildirildi. BaĢbakana aromalı bileĢimler ve türevleri olan benzol, toluol, paraksilol üretim projesinin fizibilitesi sunuldu. Koreli Ģirket proje çerçevesinde iĢletmeyi Atırau Ģehrinde inĢa etmeyi planlıyor. Koreli tarafın sunduğu teklifleri inceleyen BaĢbakan Ahmetov yapılan çalıĢmaları genel olarak olumlu değelendirmekle birlikte hammadde fiyat oluĢumunu açıklığa kavuĢturulması gerektiğini belirtti. Bu bağlamda “KazMunayGaz” “GS Caltex” ile birlikte bir ay içerisinde projenin fizibilite etüdünü tamamlayarak Hükümete sunmakla görevlendirildi. (KZ Today)

     “KAZSAT” UZAYDA

    18 Haziran‟da Baykonur uzay üssünden Kazakistan‟ın ilk uydusu “KazSat” uzaya gönderildi. FırlatılıĢtan sonra bir gün içerisinde cihazın GüneĢ‟e olan yönü ayarlandı, cihaz akülerinin Ģarjı ve alıcı anteninin Yer‟e olan yön kontrol sistemi ayarlandı. “KazSat” yönetimi Rusya‟dan Moskova yakınlarındaki Skolkovo merkezinden yapılmaktadır. Rus meslektaĢlarının çalıĢmalarının aynısını Ulusal Uydu Bağlantı Merkezi uzmanları takip etmektedir. Bu proje gereğince Rus uzmanlar Kazak muadillerinin tatbiki tecrübe edinmeleri için gerekli bir yıl süreyle uydu yönetimini yapacaklar. Kazakistan‟ın ilk iletiĢim uydusu, ABD Uzay Komutanlığı kataloguna dahil edildi. Böylece “KazSat” global uydu grubunun çalıĢabilir bir birimi olarak algılanmaktadır. Aracın uçuĢ denemeleri 3 ay sürecek olup, Kazak telekomünikasyon operatörleri tedrici olarak Kazak uydusuna geçecekler. (KZ Today)

28 Haziran 2006

    REKABET VE TEKELCİLİĞİ SINIRLAMA YASASI KABUL EDİLDİ

2006 YILI KAZAK BASININDAN SEÇME HABERLER

    Dün Senato genel kurulunda “Rekabet ve Tekelciliği Sınırlama Yasası” kabul edildi. Yasa ile, piyasada yetki alanı sınırları, sabit fiyat belirlenmesi gibi hususların yanısıra tekel denetleme kurulunun hak ve yükümlülükleri açıkça belirlenmektedir KZ Today)

ASTANA’DAKİ ENDÜSTRİ PARKI

    Astana Valiliği, endüstri parkının kurulmasıyla baĢkentin bütün iĢletmelerinin tek bir üretim yapısında birleĢmelerinin mümkün olacağını umuyor. Önümüzdeki günlerde bunlara üç iĢletme daha eklenecek. Bu iĢletmeler sayesinde çeĢitli Ģirketlerin ithal inĢaat malzemelerin satın alımı için yaptıkları masraflar önemli ölçüde azalacaktır. Temmuz ayı ortalarında iĢletime açılması planlanan tuğla fabrikasında Ġtalyan makineleri kullanılacak olup, yıllık üretim kapasitesi 30 milyon adet olarak planlanmaktadır. Birkaç inĢaat Ģirketi anılan iĢletme ile kontrat bağlamıĢ bulunmaktadır. Buradan satın alacakları bir adet tuğlanın fiyatı en fazla 55 Tenge olacak, bu ise ithal ürün fiyatlarından önemli ölçüde düĢüktür.

    “Astana-Poligrafi” A.ġ. için ise yeni bina inĢa edilmiĢ ve yeniden donatılmıĢ olup, halihazırda burada 40 çeĢit poligrafi ürününün baskısı yapılmaktadır. (Habar)

29 Haziran 2006

    VERGİ YASA DEĞİŞİKLİĞİ KABUL EDİLDİ

    Dün yapılan Meclis genel kurulunda milletvekilleri, vergilendirmeye iliĢkin bazı yasa ve yönetmeliklerde değiĢikliklerin ve ilavelerin yapılmasına iliĢkin yasa tasarısını kabul ettiler. Daha önce de bildirildiği gibi, yasa ile genel olarak vergi yükümlülüklerinin hafifletilmesi ve serbest giriĢimin geliĢmesini engelleyen bazı idari sorunlara çözüm bulunması amaçlanıyor. 1 Ocak 2007 tarihinden itibaren bütün gerçek kiĢiler için gelir vergisi oranı %10 olacak. Aynı zamanda vergi matrahından asgari maaĢ miktarının çıkarılması öngörülüyor. 2007 yılında KDV oranının %15‟ten %14‟e, 2008‟de %13‟e ve 2009 yılından itibaren %12‟ye indirilmesi planlanıyor. 2008 yılından itibaren de sosyal verginin ortalama olarak %30

    oranında azaltılması öngörülüyor. (KZ Today)

12 Temmuz 2006

    KAZAKİSTAN-HIRVATİSTAN TİCARİ-EKONOMİK İŞBİRLİĞİ

    Kazakistan CumhurbaĢkanı Nursultan Nazarbayev‟in Hırvatistan‟a gerçekleĢtirdiği bir günlük ziyareti

    çerçevesinde Hırvatistan CumhurbaĢkanı Stepan Mesiç ile yaptığı görüĢmede, Kazakistan ve Hırvatistan‟ın petrol-gaz, turizm, gıda ve hafif sanayii, inĢaat endüstrisi ve tarım sektörü baĢta olmak üzere ikili ticari-ekonomik iĢbirliğini canlandırmaları gerektiği konusunda fikir birliğine varıldı. GörüĢmeler sonucu düzenlenen basın toplantısında konuĢan CumhurbaĢkanı Nazarbayev, “Ülkelerimiz arasındaki iliĢkiler yapıcı ve dinamik yapısı, karĢılıklı güven ve menfaatlere saygı ile nitelendirilmektedir. Kazakistan‟ın Dünya Ticaret Örgütü‟ne üyeliği konusunda Hırvatistan‟ın verdiği desteğe değer veriyoruz, bunu ortak bildirimizde de ifade ettik” dedi. Nazarbayev, “Benzersiz coğrafik konuma sahip olan ülkelerimiz Avrupa ile Asya arasındaki iletkenlerdir. Bunun sayesinde transit ve ulaĢtırma iĢbirliği alanında büyük imkanlara sahibiz. Ve az önce imzaladığımız yolcu ve yüklerin uluslararası karayolu ile taĢımacılığı bu imkanların değerlendirilmesine yöneliktir” diye sözlerine ekledi.

    Kazak Ģirketlerinin Hırvatistan‟da petrol rafinerisi, turizm, banka Ģubelerini açma vs. projelere ilgi duymakta olduğu bildirildi. Hırvat iĢadamları ise petrokimya, makine yapımı, tarım sanayii, altyapı projelerine iĢtirak edebileceklerini bildiriyorlar.

    (KZ Today)

ALMATI’DA RUSYA TSO TEMSİLCİLİĞİ AÇILDI

    Almatı‟da Rusya Ticaret ve Sanayi Odası‟nın Orta Asya Temsilciliği açıldı. Kazakistan‟ın dıĢ ticaretinde Rusya‟nın payının %25‟I aĢtığını bildirdi. Abılay Mırzahmetov, Kazakistan‟da 1.5 binden fazla Rus-Kazak

    ortak iĢletmesinin kayıtlı olduğunu bildirdi. (KZ Today)

14 Temmuz 2006

    CEYHAN’DA BTC AÇILIŞ TÖRENİ YAPILDI

2006 YILI KAZAK BASININDAN SEÇME HABERLER

    Türkiye‟nin ili Ceyhan‟da BTC petrol boru hattının açılıĢı yapıldı. Törene Türkiye CumhurbaĢkanı Ahmet Necdet Sezer, Azerbaycan CumhurbaĢkanı Ġlham Aliyev ve Gürcistan CumhurbaĢkanı Mihail SaakaĢvili katıldılar. Törene davet edilen Rusya, Kazakistan ve ABD liderleri törene gelmediler. Kazak tarafını törende Enerji ve Mineral Kaynaklar Bakanı Baktıkoja Ġzmuhambetov temsil ediyor.

    Yıllık kapasitesi 50 milyon ton olan BTC boru hattının uzunluğu 1.767 kiloemetredir. Bunun 443 kilometresi Azerbaycan, 248‟i Gürcistan ve 1.076‟sı Türkiye topraklarındadır.

    Kazakistan, Haziran ayında Azerbaycan ile anlaĢma imzalayarak BTC projesine katıldı. Bu anlaĢma

    gereğince petrol boru hattı ile 25 milyon Kazak petrolünün nakli öngörülmektedir. (KZ Today)

19 Temmuz 2006

    HİNDİSTAN’LA KARŞILIKLI ANLAYIŞ MEMORANDUMU

    Kazakistan Snayi ve Ticaret Bakanlığı ile Hindistan ĠletiĢim ve Enformasyon Teknolojileri Bakanlığı arasında enformasyon teknolojileri parkına iliĢkin karĢılıklı anlayıĢ memorandumu imzalandı.

    Memorandumla, özel sektörler arasındaki iĢbirliği, IT-eğitim ve enformasyon teknolojileri parkı ile

    iĢbirliği amaçlanmaktadır. (Khabar)

25 Temmuz 2006

    KAZAKİSTAN’IN BULGARİSTAN İLE DTÖ’NE ÜYE OLMA GÖRÜŞMELERİ TAMAMLANDI

    Kazakistan Bulgaristan arasında Dünya Ticaret Örgütüne üye olma görüĢmeleri bitti. Sofiya‟da iĢ ziyareti ile bulunan BaĢbakan Danial Ametov karĢılıklı isteklendirme ve sermaye koruma Hükümetaralık AnlaĢma‟ya düzeltme Protoköl‟ün imzaladıktan sonra, “GörüĢme süreçi bitti, buna özellikle Kazakistan tarafı memnuniyet duyor” dedi. BaĢbakan‟ın dediklerine göre, ilk görüĢmeler sorunun olan 2700 mal

    pozisyonu, sonra danıĢma ve karĢılıklı anlaĢma sırasında 336‟ya kadar kısaltılmıĢ.

    Protokölü Kazakistan tarafından Sanayi ve Ticaret Bakan Yardımcısı Janar Aytjanova, Bulgaristan tarafından Ekonomik ve Enerji Bakanı Rumen Ovçarov imzaladı.(KZ Today)

KAZAKISTAN İLE BULGARİSTAN ARASINDA HÜKÜMET ANLAŞMASI İMZALANDI

    Kazak Hükümet heyeti‟nin Sofya‟ya resmi ziyareti baĢarılı bitti- Bulgaristan Kazakistan‟ın Dünya

    Ticarete Örgütü‟ne üyeliğini destekleyecek. D.Ahmetov DTÖ konusunda görüĢmecilerin en zor geçen

    görüĢme Bulgaristan ile olduğunu belirtti.

    Ziyaret sırasında, Kazakistan ve Bulgaristan tarafı “Kazakistan Hükümeti ve Bulgaristan Hükümeti arasındaki karĢılıklı teĢvik ve sermaye koruma AnlaĢmasına düzeltmeler yapılması Protokölü‟n imzaladı. Ülkeleriz dikkatini enerji ve ulaĢtırma alanları çekiyor. Ġlk sırada Burgas-Aleksandropolus petrol boru

    hatı ve petrol rafineri sanayinin sermayesidir. Kazakistan Bulgaristan ülke güney tarafında tıbbı kompleksi inĢaatı yapan inĢaatı kabul etmeye hazır. Bulgaristan eczacısı, gıda malı ve tekstili Kazakistan pazarında değerli yer alacaktır.

    Business-forumdan sonra D.Ahmetov‟u Bulgaristan CumhurbaĢkanı Pırvanov kabul etti.(Khabar)

KAZAKİSTAN’IN BÜTÜN HAYVAN TÜRLERİNİN BAŞ SAYISININ ARTTIRMASINA İMKANI

    VAR

    Kazakistan‟ın bütün hayvan türlerinin baĢ sayısının arttırmasına imkanı var. Bu konuda ?Amerika sermayesi Kazakistan tarım alanında? Business-forumunda Kazakistan Tarım Bakanı Ahmetjan Esimov

    bildirdi. A.Esimov, ?Kazakistan'da hayvancılık yatırım yapmaya caziptir, özellikle, yayladır, büyük toprağı makul bir Ģekilde kullanılma hesabından, yaylayı zararsız rakipli ve ekoloji taze hayvan malın üretmeya bilir? dedi. Bakan bilgilerine göre, halihazırda Kazakistan'dan büyük baĢ hayvan sayısı 5,5 mln., 14 milyon baĢ koyun, 26 milyondan fazla baĢ kümes hayvanı var. (KZ Today)

“KAZATOMPROM” VE “TEHSNABEKSPORT” URANYUM İŞLETMEK İÇİN İKİ ORTAK

    İŞLETME KURACAKLAR

    Kazakistan ve Rusya atom enerji stratejik iĢbirliği çerçevesinde nükleer yakıt üretimi alanında “Kazatomprom” ve “Tehsnabeksport” arasında iki ortak iĢletmenin kurulmasına iliĢkin memorandum imzalandı.

    Birinci iĢletme, Rus tasarımlı reaktörlere yakıt sağlamak için doğal uranyum çıkarmak amacıyla Kazakistan‟da kurulacak. Ġkinci iĢletme uranyumun izotopla zenginleĢtirilmesi amacıyla Rusya‟da kurulacaktır. (KZ Today)

2006 YILI KAZAK BASININDAN SEÇME HABERLER

04 Ağustos 2006

    KC HÜKÜMETİ ARSALARI KONUT İNŞAATINA VERME KURALLARINI ONAYLADI

    KC Hükümeti Kararı ile arsaları mesken inĢaatına verme kurallarınI onayladı.

    Kurallarda 0,10 hektarlık arsaların Kazak vatandaĢlarının mülkiyetine verilmesi öngörülüyuor. Kurallarda ayrıca arsaların göçmenlere ve yabancı vatandaĢlara verilmesine iliĢkin düzen de açıklanıyor.(KZ Today)

ADALET BAKANLIĞININ LEGALİZE KOMİSYONU

    Yakın zamanlarda Bakanlık komisyonu ülkedeki mülkiyeti legalize etme iĢlemin kontrol etmek için çalıĢmaya baĢlayacak. Bu konuyla ilgili Adalet Bakanlığı Kayıt hizmetleri Komitesi BaĢkanı Halel Ospanov açıklama yaptı.

    Eksperler vatandaĢların mülkiyet, para, değerli kağıtları legalize etme baĢvurularını tatil döneminden

    sona, sonbaharda baĢlayacağını bildirdi. Halihazırda baĢvuruların tam sayısı belli olmadı. Özellikle baĢvurular para affı ile ilgili olacağını belirtti.

    Legalize etme tedbirleri 30 Aralık 2006 kadar gerçekleĢtirilecek ve her Kazakistan vatandaĢı legalize etmeye katılabilir.

    Halel Ospanov, “Halihazırda gerekli evraklar – dilekçe, hüvviyet cüzdanı, Vergi numarasıdır. Dilekçenin

    kabul olması için bu evraklar yeterlidir. Bundan sonra komisyon bu evrakları inceleyecek. On beĢ gün

     sonra teknik envantere geçirme bürosunda evrakların kayıdı yapılacak”, dedi. (Khabar)

KAZAKİSTAN’IN DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ’NE ÜYE OLMASI İLE İLGİLİ GÖRÜŞME

    SÜRECİNDE ABD, KANADA, AVUSTRALYA, BREZİLYA VE AVRUPA BİRLİĞİ’NİN TUTUMU

    ÖNEMLİ Uzmanlar, Kazakistan‟ın Dünya Ticaret Örgütü‟ne üye olması yolundaki

    görüĢmelerde ABD, Kanada, Australya, Brazilya ve Avrupa Birliği‟nin tutumun önemli olduğu belirtiyorlar. BaĢbakanlık basın hizmetinden yapılan açıklamada, BaĢbakan D. Ahmetov baĢkanlığında yapılan Hükümet toplantısında Kazakistan‟ın DTÖ‟e üye olmasının geliĢmeleri konusu ele alındı. Bununla birlikte dıĢ ticaret kanunlarının kullanılma tecrübesi ve DTÖ normlarının ülke ekonomisinde uygulanma sistemi ile ilgili meseleler incelendi. Bilindiği gibi, Kazakistan‟ın DTÖ‟e üyeliğine iliĢkin

    çalıĢma grubunu 39 DTÖ‟ye üye ülke oluĢturuyor. Halihazırda Kazakistan 14 ülke ile ikili görüĢmeleri tamamladı. DTÖ‟ye üye ülkeler sıhhi, et ürünleri, genetik değiĢtirilmiĢ gıda ürünleri ihracatında ve

    müellif haklarının korunması, maliye ve iletiĢim alanlarında uygulanması istenilen talepleri öne sürdü. D. Ahmetov, Kazakistan‟ın DTÖ‟e üyelik meselesinde üye ülke çalıĢma grubu tarafından istenilen bilgilerden biri de, Kazakistan piyasasına ulaĢabilme hizmeti meselesi olduğunu vurguladı. Kazakistan‟a yabancı uyruklu vatandaĢların gelmesi ve geçici ikameti konusu da görüĢüldü. BaĢbakan migrasyon konusuna ülke güvenliği açısından da bakılması gerekliğini belirtti. BaĢbakan ilgili kurumları gelecek

    toplantıya kadar bu konularla iliĢkin öneriler hazırlamasını tevdi etti. D. Ahmetov bütün Bakanlıklar ve kurumlara sunulan taleplerin uygulanma sonuçlarını inceleme ve Kazakistan‟ın DTÖ‟e üye olmanın görüĢme süresini koordine etme görevini verdi. (KZ Today)

    14 Ağustos 2006

    PAVLODAR İLİ BÖLGESİ GELECEKTE KAZAKİSTAN YÜKSEK TEKNOLOJİ İŞLETMESİNİ

    GELİŞTİRMEDEKİ LOKOMOTİF OLACAĞI BEKLENİLİYOR Pavlodar ilinin

    Kazakistan‟daki yüksek teknoloji iĢletmeyi geliĢtirmede bölgenin lokomotif olacağı bekleniliyor. Kayrat Nurpeyisov, Pavlodar‟ın Kazakistan‟ın yüksek teknoloji iĢletmelerin geliĢmesinde lokomotif olma potansiyelinin olduğunu söyledi. “Yerli yüksek teknoloji geliĢmesinin sıçrayıĢı Kazakistan elektroliz

    iĢletmesi olacak. (ĠĢletme Ģu anda Povlodar yakınlarında yapılıyor) ĠĢletmenin ilk etepı 60 bin ton alüminyum döküm iĢlemekle 2007 yılı hayata geçeceği bekleniliyor. Ġkinci etapının faaliyete geçmesi ile 2010 yılında iĢletme kapasitesi yılda 250 bin ton olacak. ġu anda iĢletmede yurt dıĢından getirilen esas teknik donanım kuruluyor. ĠĢletme proje yatırımı $850 milyonu oluĢturuyor. (KZ today)

16 Ağustos 2006

    KAZAKİSTAN CUMHURİYETİ YAKIN BEŞ YIL İÇERİSİNDE YERALTI KAYNAKLARINI

    ÇIKARMA SANAYİ SEKTÖRÜNDEKİ PAYI % 50 OLUŞTURACAK

    Önümüz beĢ yıl içersinde Kazakistan‟ın kanunu Ģartlar oluĢturarak yeraltı kaynaklarını çıkartma sektöründe kendi payını %50 ulaĢtıracak, dedi Sanayi ve Ticaret Bakan yardımcısı A. Batalov toprak kullancıların piyasadaki yerli payını artırma çalıĢma grubu toplantısında.

    A.Batalov,“Kazakistan toprak kullanma piyasasını dikkate alarak bu piyasanın yıllık hacmi $7 milyar olabileceğini düĢündüğünü söyledi. Onun verdiği bilgilere göre, Ģu anda bu piyasanın toplam

2006 YILI KAZAK BASININDAN SEÇME HABERLER

    hacminden Kazakistan payı %30. Kazakistanîn yeraltı servetini çıkarma sektörünün GSYĠH büyük payını oluĢturduğunu dikkate alarak, eğer Kazakistan dünya rekabet edebilen ülkeler sayısına katılacaksa bu payın %50 olması gerekliliğini vurguladı Sanayi ve Ticaret Bakan yardımcısı A. Batalov. Hükümet yeraltı servetini çıkarma sektöründeki payının yükselmesi için gerekli bütün kanuni Ģartları oluĢturmalıdır. “ġu anda yeni teknolojiler getirilecek batılı yabancı Ģirketlerden yerli iĢletmeler bazında

    kurulacak ortak iĢletmeler projesi tekliflerini alıyoruz, diye sonuçladı A. Batalov.(KZ Today)

AVRASYA EKONOMİK TOPLULUĞU GÜNDEMİNDE GÖRÜŞÜLEN MESELELERDEN EN

    ÖNEMLİLERİ GÜMRÜK BİRLİĞİ VE ORTAK GÜVENLİK ANLAŞMASI

    Avrasya Ekonomik Topluluğu gündeminde birçok meseleler görüĢüldü. Onlardan en önemlileri Gümrük Birliği ve Ortak Güvenlik AnlaĢması Örgütü iĢbirliği geliĢmesi meseleleri.

    Avrasya Ekonomik Topluluğu Örgütü‟nün önemli olayı “Rus” sanatoryumunun görüĢme salanunda bugün sabah gerçekleĢti. Avrupa Asya Ekonomik Topluluğu Örgütü‟nün kurulmasından beri liderler ilk defa gayri resmi görüĢme için toplandı. Bu örgütün 2000 yılı aralık ayında Nursultan Nazarbayev ve Vladimir Putin insiyatifi ile kurulduğunu hatırlatıyoruz. Örgütün öncülüklü hedefleri; Gümrük Birliğinin kurulması, uluslararası ekonomik ve ticari sisteme entegre edilmenin yönlendirilmesi. Avrasya

    Ekonomik Topluluğu‟na katılan devletler Kazakistan, Rusya, Belorus, Kırgızistan ve Tacikistan. Yakın zamanda Özbekistan da buna katıldı. Ermenistan, Moldova ve Ukrayna Avrasya Ekonomik Topluluğu‟na gözetleme statüsü ile katılıyor. Bu Zirve‟de ele alınan önemli meseleden birisi de Gümrük Birliği oldu. Tek Gümrük alanı oluĢturma iĢlemleri birkaç yıldır sürüyordu ve bütün hukuki ilemlerin 2006 yıl sonuna kadar tamamlanması bekleniliyor. Zirve‟nin en önemli sonuçlarından biri Rusya, Kazakistan, Belorus devletlerinin Gümrük Birliği‟nin kurulması için gerekli 38 evraktan 31‟inin imzalanması odu. Çok önemli daha bir konu; Avrasya Ekonomik Topluluğu ve Ortak Güvenlik AnlaĢması Örgütü‟nün iĢbirliğinin geniĢlemesidir. Avrasya Ekonomik Topluluğu bugün 205 milyon

    insanı birleĢtiriyor, katılan ülke alanı toplam 447 milyon metre kare‟yi oluĢturuyor. Bu Avrasya kıtasındaki en büyük ve en perspektif örgüttür.(Khabar)

21 Ağustos 2006

    KAZAKİSTAN EKONOMİSİ “PARA FAZLALIĞI” PROBLEMİNİ YAŞIYOR

    Hükümet‟in ekonomi geliĢmesi ve GSYĠH geçen yarı dönem sonuçları toplantısının “antienflasyon düzenleme alanı” gündemi karamsar gözüküyor. Enflasyon, sadece nüfuzun gelirin değil bütün sözü verilen sosyal yardımları da yutma, hatta makroekonomik istikrara da tehlike yarama ve idare edilemez

    hale gelme niyetinde. Enflasyon artması ?hararetli ekonomi? hastalığının belirtilerinden biri olduğu çoktan belli, ancak Harward üniversitesinden davet edilen professör-danıĢmanlardan bu uyarılar dün

    alındı. Cari yılın 7 aylık dönem sonucunda enflasyon % 8.1 oranında yüksek bazı seviyesine ulaĢtı. 2005 yılının aynı döneminde enflasyon yüzde 6,8 idi ve sebze meyve, kömür gibi devlet düzenlemesinde bulunan diğer hizmet alanlarındaki fiyat artması hesaplamaları dahil edilmemiĢti.

    Enflasyon hastalığı büyüyor ve entensif tedavinin tam zamanıdır. Ancak asıl tedavi edecekler, ülkenin maliye ve ekonomik bloku, tam teĢhis ve tedavi yöntemleri belirlemede karar veremiyorlar. BaĢbakan enflasyon struktürüne tam tahlil yapmada zorlanan Milli Banka ve Ekonomi ve Bütçe planlama Bakanlıkları adına sert eleĢtiride bulunmuĢtu. Enflasyon para tabiatından mı kaynaklanıyor, düĢük üretim, zayıf rekabet ortası, yüksek masraf problemlerine mi bağlı?

    Milli Banka enflasyonun parasal veya parasal olmayan faktörlerinin tam oranını değerlendirmede karar veremiyor. Ekonomi Bakanlığı enflasyon yüzde 85 artmasını ölçüsüz para doldurmasına bağlıyor. BaĢbakan‟ın fark ettiği bu faktörler sadece ilgili kurumların teoretik tartıĢmaları, kesin belli olan enflasyonla mücadelenin tek konstruktif pozisyonunun olmayıĢıdır. Bu durumda gerçek ekonomik tahmin yapmak zor bir iĢtir, gelecek yıl hangi enflasyon koridorunda olduğumuzu tahmin etmek bundan da zor olacak. 2007 yılında devlet sektoründe maaĢ ve sosyal gelirin artmasına bağlı olarak enflasyon artması bekleniliyor. Enflasyonun banka kredilerinde de emeği olacak. Bundan sonra da enflasyonla mücadele yetkisi olmayacaksa, “hararetin” sonuçları her iyimser görüĢlerden uzak kalacak. 2005 yılın yarı dönem sonuçlarını inceleyen Hükümet toplantısında da “ekonomi hararetini” engellemenin sistemli önlemleri meselesi gündeme getirilmiĢti. Cari yılın nisan ayında enflasyonla mücadele, monetar ve fiskal siyaset meselesi gündeme getirilen toplantıda CumhurbaĢkanı N.

    Nazarbayev “GSYĠH nominal artıĢı büyük enflsyon potensyal yaratacağını” dikkat etilmesi gerekliliğini vurgulamıĢtı. “Hararet ekonomisi belirtilerini hissediyoruz ve yaĢıyoruz” demiĢti Devlet BaĢkanı. “Bütçe sınırlaması ve Milli fon tassaruf fanksyonunu güçlendirme, para ve kredi politikasını bütünüyle

Report this document

For any questions or suggestions please email
cust-service@docsford.com