DOC

BUGU PFARWA YA THALUTSHEDZO NGA HA MILAYO YA ...

By Luis Nichols,2014-07-09 00:18
9 views 0
BUGU PFARWA YA THALUTSHEDZO NGA HA MILAYO YA ...

    BUGU PFARWA YA THALUTSHEDZO NGA HA MILAYO YA VHUDIFARI HA

    VHASHUMELI VHA MUVHUSO

    THALUTSHEDZO DZI SHUMISEAHO MUSI HU NA NDEME VHUPONI HAVHO HA

    MUSHUMONI

Yo netshedzwa nga vha:

    Public Service Commission

    Private Bag X121

    Pretoria

    0001

2002 Public Service Commission

    Khandiswo ya u thoma, Tsedzuluso ya u thoma

    Mushumo uyu wo tsireledzwa lwa mulayo. A hu na tshipida na tshithihi tsho tendelwho uri tshi gandiswe kha tshivhumbeo tshifhio na tshifhio kana ndila-de ng ndila ya thekiniki

    kana mini hu si na linwalo la thendelo lo thomaho la netshedzwa nga vha Public Service Commission. Khumbelo dza u ri vha newe maanda a u nga gandisa zwipida zwa bugu iyi dzi livhiswa kha Public Service Commission, Commission House, cnr Hamilton na Ziervogel Streets, Arcadia 0083.

Khumbelo malugana na u gandisa dzi tea u livhiswa kha:

    Vhalanguli: Khunguwedzo ya Vhudifari ha Phurofeshinala

    Public Service Commission

    Private Bag X121

    Pretoria 0001

    Lutingo (27-12) 328-7690

    Fekisi (27-12) 325-8382

Yo gandiswa na u vhekanywa nga Vha-Creda Communications

    MILAYO YA NDEME

    YONE YA FUMI YA MATHAKHENI SIANI LA TSHUMELO YA LUSHAKA

    AFRIKA TSHIPEMBE

Ndayotewa ya Afrika Tshipembe (Ndima ya 10) i lavhelela u ri Tshumelo ya Lushaka I

    tea u ...

; Langulwa nga Milayo ya Demokhirasi yo angaredzwaho kha Ndayotewa;

    ; u vha na vhudifari hu thonifheaho sa mushumeli wa lushaka lwa vhudifari ha

    Phurofeshinala;

    ; u kunguwedza nga vhuronwane hu sa solisei siani la tshumiso ya pfarwa dza

    muvhuso nga ndila i vhavhalelaho tshumiso siani la masheleni;

    ; u di livhanya na zwithu zwi disaho mvelaphanda;

    ; u netshedza tshumelo hu si na tshitalula nga ndila yavhudi nahone hu tshi

    thomphiwa muthu munwe na munwe;

    ; u tanganedza zwililo na u tutuwedza lushaka u ri hu shelwe mulenzhe kha milayo

    i kwamaho matshilele a vhathu;

    ; vhudifhinduleli siani la vhudifari;

    ; u sa vha na tshiphiri nahone hu tshi netshedzwa vhutanzi hu swikeleleaho

    nahone ho teaho nahonenga tshifhinga;

    ; u kunguwedza ndangulo ya khwine na u tutuwedza u di-bveledza siani la

    mushumo u itela u ri mushumi a kone u di tongisa nga vhukoni hawe; na

    ; u kona u imelela vhadzulapo vha Afrika Tshipembe nga u angaredza kha zwa

    ndangulo ya vhukoni siani la mushumo zwi tshi ya nga vhukoni, mihumbulo yo

    tandavhuwaho, u luga na vhudinetshedzi siani la u lulamisa tshitalula tsha la

    mulovha.

    ZWI RE NGOMU

    1. MVULATSWINGA .................................................................................................... 4 2. DZINDIVHUHO: ........................................................................................................ 5 3. BUGU YA THALUTSHEDZO NGA HA VHUDIFARI HA VHASHUMELI VHA

    MUVHUSO ............................................................................................................... 6 3.1 MARANGAPHANDA ............................................................................................... 6 3.2 PFUMBUDZO ......................................................................................................... 6 3.3 VHUDIFHINDULELI HA MUHIRI NA MUHIRIWA .................................................... 7

    4 THIKHEDZO SIANI LA ZWIDODOMBEDZWA ZWA MULAYO ............................... 8

    4.1 VHUSHAKA VHUKATI HA BUTHANO LA VHUSIMA-MILAYO NA

    VHARANGAPHANDA VHA MUVHUSO .................................................................. 8

    4.2 VHUSHAKA VHUKATI HA VHASHUMI NA TSHITSHAVHA.................................. 15

    4.3 VHUSHAKA VHUKATI VHASHUMISANI NGA TSHAVHO .................................... 17

    4.4 MVELEDZO SIANI LA MISHUMO ......................................................................... 24 4.5 VHUDIFARI HA MUNE NA DZANGALELO KHA ZWINE ZWI SI VHE ZWA

    MUSHUMO ........................................................................................................... 32 5 MI LAYO YA NDANGULO YA VHUDIFARI HA VHASHUMELI VHA MUVHUSO

     36

     3

    1. MVULATSWINGA

    Vha Public Service Commission vho newa ndaela u ya nga ha Ndayotewa ya 1996, u kunguwedza na u tsireledza maimo a ntha a vhudifari ha vhothe vha re na ndavhuko na u pfumbudzwa siani la ndivho ya mushumo i angaredzaho vhothe vha shumelaho muvhuso. Nga nwaha wa 1997, Milayo ya Vhudifari ha Vhashumeli vha Muvhuso (Code of Conduct for the Public Servic