DOC

Caiet de sarcini - PROACTIV de la marginal la incluziv

By Ann Flores,2014-12-03 16:44
25 views 0
Caiet de sarcini - PROACTIV de la marginal la incluziv

    CAIET DE SARCINI

    ACHIZIŢIE DE SERVICII DE LEASING FINANCIAR

    COD CPV

    66140000-3 servicii de leasing financiar

    TITLUL PROIECTULUI

    Proactiv de la marginal la incluziv

    NUMARUL CONTRACTULUI DE FINANŢARE

    POSDRU/69/6.1/S/41447

    TITLUL PROGRAMULUI DE FINANŢARE

    PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE

    ALEXANDRIA, 2009

     Proiect finanţat de MINISTERUL MUNCII, FONDUL SOCIAL INSTRUMENTE Asociaţia pentru Dezvoltare şi UNIUNEA FAMILIEI ŞI EUROPEAN STRUCTURALE Promovare Socio-Economica EUROPEANĂ PROTECŢIEI SOCIALE POS DRU 2007 2013 AMPOS DRU 2007-2013

    Pagina 1 din 5

1. Generalităţi

    Prezentul caiet de sarcini conţine specificaţii tehnice, face parte integrantă din documentaţia de atribuire

    în vederea participării la procedura competitiva şi constituie ansamblul cerinţelor minimale pe baza cărora se elaboreaza de către fiecare ofertant propunerea tehnico-financiară, în condiţiile în care criteriul de evaluare a ofertelor este "preţul cel mai scăzut".

2. Obiectivul procedurii de achiziţie

    Achiziţie publică pentru servicii de leasing financiar pentru proiectul POSDRU/69/6.1/S/41447 „Proactiv – de la marginal la incluziv”cu finanţare în cadrul POS DRU 2007-2013.

3. Achizitor

    ASOCIAŢIA PENTRU DEZVOLTARE ŞI PROMOVARE SOCIO-ECONOMICĂ CATALACTICA,

    FILIALA TELEORMAN, ALEXANDRIA, ROMÂNIA

4. Compartimentul responsabil

    Compartimentul administrativ, Str. Bucuresti, Bl. H3, parter, Ap. 3, cod poştal: 140081, Alexandria,

    Teleorman, telefon: +40247.311.726, fax: +40247.311.726; e-mail:octavian.petcu@yahoo.com.

5. Surse de finanţare

    Proiect/program finanţat din fonduri comunitare – FINANŢARE NERAMBURSABILĂ DIN

    FONDURI STRUCTURALE - FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin POS DRU 2007-2013.

6. Procedura achiziţiei publice

    ACHIZIŢIE DIRECTĂ – Procedură competitiva conform Instrucţiunilor AMPOSDRU şi a normelor interne.

7. Calendarul de desfăşurare al procedurii

    a) Depunerea ofertelor de către operatorii economici 00b) Termenul limita de depunere a ofertelor 23.11.2009, ora 10 30c) Deschiderea ofertelor şi întocmirea procesului verbal de deschidere 23.11.2009, ora 15

    d) Întocmirea raportului de atribuire

    e) Comunicările rezultatului către ofertanţi – max. 3 zile de la data întocmirii raportului de atribuire; f) Încheierea contractului dupa 3 zile de la transmiterea comunicării rezultatului către ofertanţii;

    g) Contestaţii – 3 zile de la luarea la cunoştinţă a rezultatului aplicării procedurii.

8. Depunerea ofertelor (vezi Documentaţia pentu ofertanţi punctul 4 şi punctul 5.4.)

    Oferta va cuprinde următoarele documente:

    1. Documente de calificare

    2. Oferta tehnică

    3. Oferta financiară.

     Proiect finanţat de MINISTERUL MUNCII, FONDUL SOCIAL INSTRUMENTE Asociaţia pentru Dezvoltare şi UNIUNEA FAMILIEI ŞI EUROPEAN STRUCTURALE Promovare Socio-Economica EUROPEANĂ PROTECŢIEI SOCIALE POS DRU 2007 2013 AMPOS DRU 2007-2013

    Pagina 2 din 5

    9. Specificatii tehnice

    9.1. Cerinţe minimale:

    Ofertele care nu îndeplinesc cumulat cerinţele minimale privind caracterisicile tehnice si cele

    contractuale precizate mai jos, vor fi considerate necorespunzătoare.

    Caracteristicile specificate în caietul de sarcini sunt minimale şi obligatorii. Ofertanţii pot oferi

    servicii cu caracteristici superioare celor specificate.

    Servicii de finanţare leasing

    1. Achiziţia de finanţat este compusă din 1 buc autoturism nerulat (0 km), cu o valoare totală estimată

    a contractului de 64.300,00 lei, fără TVA

    2. Condiţii minime:

     avansul plătit de achizitor: 50%;

     dobînda de finanţare: maxim 7,0 % pe an, fixă pe toata perioada de derulare a contractului; dobînda

    este aplicabilă la sold;

     comision de management: maxim 2,0 % (aplicabil o singură dată, la semnarea contractului de

    leasing);

     perioada de finanţare: 12 luni;

     rambursare rate: lunar, în rate egale pe toata durata finanţării;

     livrarea autoturismelor se va face in maxim 15 zile calendaristice de la data semnarii contractului de

    furnizare.

     Preţul contractului de leasing nu va include asigurarea CASCO a autovehiculelor

     Garanţia acordată pentru autovehicule minim 3 ani fără limită de kilometri sau minim 100.000 km .

    3. Cerinţe tehnice minime pentru autovehicul:

     Date tehnice Caracteristici tehnice minime Clasa D

    Caroserie sedan

    Numar usi Minim 4

    Numar locuri Minim 5

    Vopsea metalizata

    unitatea MOTOR

    Carburant motorina

    Capacitate cilindrica cc max 2000

    Putere maxima cp min 120

    Consum mixt (conform Directivei EU 80/1268-1999/100/EC) l/100 Km max 7,5

     Proiect finanţat de MINISTERUL MUNCII, FONDUL SOCIAL INSTRUMENTE Asociaţia pentru Dezvoltare şi UNIUNEA FAMILIEI ŞI EUROPEAN STRUCTURALE Promovare Socio-Economica EUROPEANĂ PROTECŢIEI SOCIALE POS DRU 2007 2013 AMPOS DRU 2007-2013

    Pagina 3 din 5

Cuplu maxim Nm min 300

    Capacitate rezervor (autonomie de 900 km) litri min 70

     Protectia mediului

    Emisii CO2- Combinat (Directiva EU

    70/220-1999/102 (stage 3)/EC) gr/km max 160

    Norma de poluare Minim EURO 4

     TRANSMISIE, TEHNOLOGIE 4X4

    Tractiune Fata

    Cutia de viteze Automata / Manuala 5-6 trepte

     Frane

    Frane fata Discuri de frana ventilate

    Frane spate Discuri de frana ventilate

    Dotari optionale

    Senzor de ploaie, faruri cu aprindere/ stingere automata + faruri de ceata

    Pilot automat

    Jante de aliaj

    Navigatie si multimedia

    Sistem de alarma si senzori de parcare

    SERVICE SI INTRETINERE

    - fiecare ofertant trebuie sa garanteze disponibilitatea pe piata romaneasca a pieselor de schimb pentru toate subansamblele cuprinse in oferta pentru cel putin 10 ani de la punerea in functiune, gratuit in perioada de

    garantie;

    - operatorii economici vor face dovada existentei personalului de service si intretinere, modul lor de organizare si posibilitatea de a oferi service de urgenta si intretinere privitor la toate subansamblele din oferta;

    - manualul de utilizare si intretinere trebuie pus la dispozitie in limba romana;

     GARANTIE

     Minim 3 ani fara limita de kilometri sau minim 100.000 km si 12 ani garantie la perforare prin coroziune

    10. Perioada de valabilitate a ofertei

    ; Se solicită o perioadă de valabilitate a ofertei de 30 de zile de la data depunerii ofertei.

    Analiza ofertelor (eliminatorie) se vor elimina din competiţie ofertele care nu asigură parametrii

    tehnici şi calitativi minimali solicitaţi în Caietul de Sarcini.

    11. Pentru examinarea ofertelor, comisia de evaluare va proceda la analiza acestora:

    o Verificarea modului de îndeplinire a cerintelor din caietul de sarcini.

    o Analiza şi verificarea fiecărei oferte din punct de vedere al aspectelor financiare. Propunerea

    financiară trebuie să se încadreze în limita fondurilor care pot fi disponibilizate pentru îndeplinirea

    contractului de achiziţie publică.

    o Analiza şi verificarea fiecărei oferte din punct de vedere al elementelor tehnice propuse.

    Propunerea tehnică trebuie să corespundă cerinţelor minime prevăzute în caietul de sarcini.

     Proiect finanţat de MINISTERUL MUNCII, FONDUL SOCIAL INSTRUMENTE Asociaţia pentru Dezvoltare şi UNIUNEA FAMILIEI ŞI EUROPEAN STRUCTURALE Promovare Socio-Economica EUROPEANĂ PROTECŢIEI SOCIALE POS DRU 2007 2013 AMPOS DRU 2007-2013

    Pagina 4 din 5

    Se vor elimina din competiţie toate ofertele inadmisibile şi neconforme, conform art. 81 din HG 925/2006.

    12. Oferta câştigătoare va fi oferta admisibilă cu preţul cel mai scăzut

    13. CONDIŢII FINANCIARE IMPUSE DE CONTRACT

    VIII. Ajustarea preţului contractului: NU.

    Propunerea financiară în RON/EURO va fi fermă şi nemodificabilă pe toată perioada de derulare a

    contractului.

    Plata se va efectua in lei, la cursul BNR din ziua facturarii.

    14. Ajustarea preţului contractului

    14.1 - Pentru produsele livrate şi pentru serviciile prestate, plăţile datorate de achizitor furnizorului sunt cele declarate în propunerea financiară în RON/EURO, anexă la contract. Nu este posibilă ajustarea

    preţului contractului

    15. Precizări finale

    ; Operatorul economic declarat câştigător după finalizarea evaluării, va încheia contractul de servicii

    cu achizitorul. Oferta pe baza căreia operatorul economic a fost declarat câştigător devine parte

    integrantă a contractului de servicii.

    ; Comisia de evaluare va deschide ofertele la data specificată în anunţ, indiferent dacă operatorul

    economic este prezent sau nu.

    ; Organizatorul îsi rezerva dreptul de a accepta sau de a respinge orice oferta sau toate ofertele. ; În termen de maxim 3 zile de la data stabilirii ofertei câstigătoare, achizitorul va aduce la cunoştinţa

    ofertanţilor rezultatul pentru atribuirea contractului de servicii.

    ; Ofertantul câstigator se va prezenta la sediul achizitorului pentru încheierea contractului du

    termenul de 5 zile de la data primirii comunicării rezultatului final.

    ; Respectarea instrucţiunilor din caietul de sarcini este obligatorie pentru toţi operatorii economici

    care au depus oferta.

    ; Cheltuielile necesare pentru ca produsul să corespundă cerinţelor caietului de sarcini, valoarea

    ambalajului, asigurării şi transportului produselor la locurile de livrare stabilite, precum şi alte taxele

    şi cheltuieli trebuie să fie suportate de ofertant.

    ; Perioada de garanţie acordată produselor de către furnizor este cea declarată în propunerea tehnică

    minim 3 ani fara limita de kilometri sau minim 100.000 km si 12 ani garantie la perforare prin

    coroziune

    ; Preţurile bunurilor prezentate vor rămâne ferme, în RON/EURO, pe toată durata derulării

    contractului

Întocmit de, Avizat, Se aprobă,

Administrator, Consilier juridic Presedinte

    Mehedintu Gheorghe Diaconescu Florin Cace Sorin

     Proiect finanţat de MINISTERUL MUNCII, FONDUL SOCIAL INSTRUMENTE Asociaţia pentru Dezvoltare şi UNIUNEA FAMILIEI ŞI EUROPEAN STRUCTURALE Promovare Socio-Economica EUROPEANĂ PROTECŢIEI SOCIALE POS DRU 2007 2013 AMPOS DRU 2007-2013

    Pagina 5 din 5

Report this document

For any questions or suggestions please email
cust-service@docsford.com