DOC

lite areal leiekontrakt

By Jose Lopez,2014-05-06 12:37
7 views 0
lite areal leiekontrakt

Eksempel på leieavtale mellom næringsdrivende

1. AVTALENS PARTER

Utleier: Utleieselskapet AS

    Adresse: Steinveien 345, 9005 Tromsø

    Telefon: 77 66 74 09

Leietaker: Pølsebua AS

    Leieobjektets adresse: 1. etasje (produksjonslokale, salgslokale, ett kontor, fellesareal og del av korridor) Steinveien 345, 9005 Tromsø.

Kommune: Tromsø Kommunenr: 1910

Gårdsnummer: 35 Bruksnummer: 21

2. LEIEOBJEKTETS AREAL (Målt etter reglene i Norsk Standard 3940).

    Samlet brutto gulvareal er på 100,6 m?. Leietaker forbeholder seg rett til å kontrollmåle arealet.

3. INNREDNING OG BRUK

    Lokalene er innredet slik partene er blitt enige om i vanlig god, nøktern standard. Det forutsettes av leietaker at lokalene på tidspunktet for overtakelse er i samsvar med de krav som følger av gjeldende lover og forskrifter. (Herunder arbeidsmiljø- og bygningslovgivningen). Det forutsettes at lokalene skal benyttes til pølseproduksjon og -salg. Hvis leietaker ønsker å endre bruksområde for lokalene, må dette avklares med utleier.

    (Kommentar: Her bør også eventuelle andre forhold knyttet til innredning berøres.)

4. OVERTAKELSE

    Husleien for arealene begynner å løpe etter at arealene er tatt i bruk av leietaker, senest 1. oktober 2005.

5. LEIEN

    Leien fastsettes til kr 768,30 pr. kvadratmeter. Med et leiegrunnlag på 100,6 m? utgjør dette kr 77.291,- årlig. Leien reguleres hvert år med 80 % av den prosentvise endringen i Statistisk Sentralbyrås konsumprisindeks. Indeks pr. juni 2005 legges til grunn ved neste gangs regulering sommeren 2006. Utleier skal gi leietaker skriftlig varsel om endringen.

    En forholdsmessig del av utgiftene til tilfluktsrom går inn i leiegrunnlaget. Av kostnadene til ikke naglefast utstyr til tilfluktsrom som må bekostes av leietakerne i fellesskap, må leietakeren betale sin forholdsmessige andel.

    Utleier tegner brannforsikring for bygg og for installasjoner selskapet har bekostet i henhold til kontraktens punkt 3. Utleier tegner videre forsikring mot huseieransvar. All annen forsikring må leietakeren eventuelt sørge for selv med mindre annet ikke blir avtalt.

    (Kommentar: Mye av dette vil selvsagt partene kunne påvirke gjennom forhandlinger. Det finnes ulike modeller for regulering av husleie, men ofte vil konsumprisindeks være grunnlaget).

6. DRIFTSUTGIFTER

    Leietakeren dekker utgiftene til lys, varme, vann, løpende kloakk- og renovasjonsavgifter, toalettartikler, søppeltømming, vedlikehold, vaktmester samt forsikring i sine lokaler og i sin forholdsmessige del av fellesarealet. Videre må leietaker dekke en forholdsmessig del av driftskostnader vedr. tekniske anlegg.

    Hele dette beløpet basert på budsjetterte kostnader faktureres av utleier sammen med husleie kvartalsvis på forskudd. De reelle driftsutgiftene avregnes mot slutten av hvert år.

    (Kommentar: Her vil ulike modeller være vanlige. I noen leiekontrakter er alt inkludert i husleie, med unntak av strøm dersom egen måler finnes for arealet. I bygg med noenlunde like arealer, er det vanlig å fordele byggets strømforbruk på hver kvadratmeter.)

7. VEDLIKEHOLD OG OMINNREDNING I LEIEPERIODEN

    Leietaker har ansvaret for innvendig vedlikehold i sine lokaler, med unntak for skader som oppstår på grunn av mangler ved bygningen eller felles ledninger og anlegg.

    Arbeider av bygningsmessig art som utføres i leieperioden, skal godkjennes av utleieren før arbeidene igangsettes. Utleier vil kunne delta i finansieringen av bygningsmessige tilpasninger, men dette vil utleier vurdere i lys av kostnader og gjenstående leieperiode.

Utleier har ansvaret for ytre vedlikehold og bygningens tekniske anlegg.

8. FRAMLEIE

Leietakeren har med utleiers samtykke, rett til å framleie lokalene.

9. LEIE- OG OPPSIGELSESTID

    Denne avtalen løper fast i 3 tre - år fra innflyttingsdato. Etter dette fornyes avtalen med 1 - ett - år om gangen dersom den ikke sies opp innen 3 tre - måneder før utløp.

    (Kommentar: Her finnes det mange ulike varianter. Noen kontrakter løper uten noen form for tidsbinding, men med 6 måneders eller ett års oppsigelsestid. Utleier og leietaker må se dette i forhold til sine behov for fleksibilitet og/eller økonomisk sikkerhet.)

10. OVERLEVERING AV LOKALENE VED LEIETIDENS UTLØP

    Ved leietidens utløp leveres lokalene i ren- og ryddiggjort stand. Leietaker har ikke ansvar for forringelse som følger av elde og alminnelig slitasje.

    Leietaker plikter, hvis utleier krever det, å fjerne faste skillevegger, fast inventar, ledninger o.l. som han har montert.

11. PROSESSUELLE BESTEMMELSER - FORHOLDET TIL HUSLEIELOVEN

    Partene vedtar eiendommens verneting i alle tvister som gjelder leieforholdet.

    Blir leien eller avtalte tilleggsytelser ikke betalt innen 14 dager etter skriftlig påkrav har funnet sted på eller etter forfallsdag, kan leietaker kastes ut uten søksmål etter Tvangsfullbyrdelsesloven.

    Denne bestemmelsen kommer også til anvendelse hvis leietaker ikke flytter når leietiden er ute.

Dersom ikke annet er bestemt i kontrakten, gjelder Husleielovens regler.

12. UNDERSKRIFT

    Denne avtale er utferdiget og undertegnet i 2 eksemplarer hvorav utleier og leietaker har hver sitt.

Tromsø, den

Utleier Leietaker

Report this document

For any questions or suggestions please email
cust-service@docsford.com