DOC

DISPONIBILITATEA

By Cheryl Mitchell,2014-01-08 00:03
6 views 0
DISPONIBILITATEA

    UNIVERSITATEA LIBERĂ INTERNAŢIONALĂ

    DIN REPUBLICA MOLDOVA

    Facultatea Informatică şi Inginerie

    Catedra Tehnologii Informaţionale

    CURRICULUM DISCIPLINAR

    Ciclu licenţă

    Domeniul general de studii 52 Inginerie şi activităţi Inginereşti Domeniul de formare profesională 526 Ingineria sistemelor şi calculatoarelor Specialitatea 526.2 Tehnologii Informaţionale

    Numărul de credite ECTS 240

    Chişinău 2008

    CUPRINS

1. Prezentarea

    facultăţii…………………………………………..3

    2. Conceptul educaţional al facultăţii…………………………….13

    2.1. Criteriile şi principiile educaţionale ale ulim

    prin prisma FII…………………………………………….13

    2.2. Conţinutul şi componentele fundamentale ale

    procesului de studii…………………………………..........15 3. Planul de

    ……………………………………………….18 studii

    4. Finalităţile de

    studii……………………………………………..23

    5. Sintezele rezumative ale programelor

    analitice……………….28

    6. Caietul de sarcini pentru examenele de

    licenţă……..................64

    7. Cerinţele pentru elaborarea tezelor de licenţă şi de

    master............................................................................................70

    1. Prezentarea facultăţii

    SCURT ISTORIC AL FACULTĂŢII

    Facultatea „Informatică şi Inginerie” a fost fondată la iniţiativa dr. habilitat în ştiinţe tehice, prof. univ. dl Emil Rusu, prin ordinul rectorului nr. 23 din 16.03.1999, conform deciziei Ministerului Educaţiei şi Ştiinţei nr. 0212 din 20.01.1999 şi licenţei pentru pregătirea specialiştilor în domeniul ingineriei, la următoarele specialităţi:

    Microelectronică.

    Sisteme optoelectronice.

    Metrologie, control şi certificarea producţiei.

    Tehnologia prelucrării materialelor.

    Facultatea de Informatică şi Inginerie a fost impulsionată de către Convenţia de colaborare între Universitatea Liberă Internaţională din Moldova şi Institutul de Fizică Aplicată al Academiei de Ştiinţă din Moldova din 22.02.1999, convenţie confirmată prin semnăturile rectorului ULIM, acad. A. Galben, şi a directorului Institutului de Fizică Aplicată (IFA) al AŞM, L. Culiuc, profesor universitar şi aprobată de Preşedintele Academiei de Ştiinţe a Moldovei.

    Convenţia de colaborare a specificat disponibilitatea IFA pentru efectuarea lucrărilor de laborator şi a cercetărilor ştiinţifice ale studenţilor şi cadrelor didactice ULIM, prin utilizarea bazei materiale şi asigurarea cu personal ştiinţifico–didactic de înaltă calificare pentru realizarea disciplinelor de specialitate şi specializare promovate în cadrul facultăţii. La data aprobării acestei concepţii, ponderea cadrelor didactice cu grade ştiinţifice constituie 80%, iar a profesorilor ce cunosc limba engleză şi ţin prelegeri constituia mai mult de 50%.

    Din septembrie 2005, doctorul în ştiinţe tehnice, profesorul universitar dl Emil Rusu s-

    a transferat în calitate de secretar ştiinţific la unul dintre institutele specializate ale Academiei de

    Ştiinţă din Republica Moldova, transmiţînd calitatea de decan al facultăţii Informatică şi inginerie doctorului habilitat în ştiinţe tehnice, profesor universitar, dlui Veaceslav Perju.

    Prima înmatriculare a studenţilor a avut loc în anul universitar 1999-2000, precedat de

    o muncă enormă ce ţinea de elaborarea planului-cadru şi a suportului metodico-didactic pentru

    desfăşurarea procesului de instruire la specialităţile inginereşti, promovate la facultate.

     În anul universitar 1999-2000 studenţii au fost înmatriculaţi doar la specialitatea

    “Microelectronică”, formînd două grupe, una cu predare în limba engleză şi alta cu predare în

    limba rusă. Prima promoţie de ingineri la specialităţile “Microelectronică” şi “Calculatoare” a fost lansată în cadrul facultăţii în anul universitar 2003-2004.

    Planurile de învăţămînt, aprobate iniţial de Ministerul Educaţiei şi Ştiinţei, au fost ulterior modificate şi ajustate la cerinţele expuse în viziunea Ministerului Educaţiei şi Tineretului, ce ţinea de divizarea pe compartimente a disciplinelor de studiu şi respectarea coraportului dintre disciplinele fundamentale, socioumane, cultură generală, specializare şi cursurile opţionale structurate pe module.

    În acelaşi timp au fost introduse discipline noi, ce reflectau nivelul actual de dezvoltare în specialităţile promovate, necesare formaării profesionale a specialistului, inclusiv utilizarea limbajelor şi tehnicilor noi de programare, discipline ce ţin de managementul şi marketingul modern.

    De fapt, viziunea renovată, adoptată de Ministerul Educaţiei şi Tineretului, a fost una dintre primele acţiuni întreprinse de instanţa superioară a ULIM-lui, ce îi permitea studentului

    posibilitatea de a alege un modul sau altul în funcţie de viziunea sa personală pentru atingerea

    calificării profesionale la specialitatea aleasă, asigurând prin aceasta participarea studentului la formarea profesională.

    Concomitent, a fost perfectat şi planul-cadru la specialitatea “Informatica” cu specializarea

    în “Informatica şi limbi moderne aplicate”, la specialitatea “Calculatoare”, cu specializarea în “Calculatoare şi reţele”, iar mai târziu şi la specialitatea “Tehnologii informaţionale”. Perfectarea tuturor planurilor s-a efectuat cu consultarea planurilor la specialităţile menţionate din diverse

    universităţi, în scopul asigurării compatibilităţii planurilor de studiu cu centre universitare competitive - scop urmărit şi de Sistemul European de Credite Transferabile (ECTS).

    Demararea activitaţii în cadrul facultăţii de Informatică şi Inginerie s-a înscris organic în

    structura funcţională a universităţii şi faptul că activau deja catedre universitare, ce ţin de disciplinele de cultură generală, limbi străine, socioumane, în mare măsură a facilitat

    desfăşurarea procesului de studii în cadrul subdiviziunii educaţionale nou creată.

    În anul de studii 2006-2007 FII a fost acreditată, ceea ce demonstrează nivelul înalt de pregătire şi prestanţă academică al personalului didactic, prezenţa bazei tehnico-materiale

    corespunzătoare şi a structurilor adiacente specificate în legislaţia cu privire la învăţământul superior.

    CARACTERIZAREA SPECIALITĂŢILOR

    Caracterizarea specialităţilor se referă la specialităţile incluse în Nomenclatorul nou.

    1. Specialitatea “Informatică”(444.1)

    Paşaportul specialităţii

    Domeniul general de studii: 44 Ştiinţe exacte

    Domeniul de formare profesională: 444 Informatică

    Specialitatea : 444.1 Informatică

    Numărul total de credite de studiu: 180

    Titlul: licenţiat în ştiinţe exacte

    Pregatirea specialiştilor cu studii superioare la specialitatea “Informatică” prevede formarea abilităţilor şi competenţelor profesionale, rezolvarea problemelor ştiinţifice şi inginereşti cu aplicarea tehnicii de calcul, dezvoltarea abilităţilor de comunicare profesională într-o limbă de circulaţie internaţională, formarea aptitudinilor de aplicare a pachetelor soft ce ţin de sisteme informaţionale şi Internet, elaborarea soluţiilor inginereşti, ştiinţific argumentate, implementarea rezultatelor ştiinţifice.

    Pentru atingerea acestui scop se studiază atât disciplinele informatice si fizico-

    matematice, cât şi limbile moderne aplicate. În procesul de studiere a disciplinelor matematica aplicată, limbaje de programare, baze de date, inteligenţa artificială, procesarea limbajelor

    naturale, traducere automatizată etc., viitorul specialist obţine o pregătire profundă în acest domeniu.

    Durata studiilor la zi (BAC) conform Nomeclatorului nou este de 3 ani. Titlul obţinut

    este “licenţiat în informatică”.

    Absolvenţii activează în centre ştiinţifice, instituţii de învăţământ, intreprinderi, în

    calitate de ingineri-programatori, specialişti în elaborarea şi menţinerea sistemelor informatice şi îşi pot continua studiile la masterat şi doctorat.

    Absolventul:

    Este familiarizat cu: principiile programării în limbajele C, C++ , PROLOG; gramatica

    limbii străine (engleză) şi civilizaţia ţării respective; structura şi principiile de bază ale funcţionării reţelelor informaţionale.

    Cunoaşte: teoria şi practica traducerii; componentele de bază şi arhitectura unui sistem; bazele de funcţionare şi întreţinere a sistemelor de operare; tehnologii de proiectare a bazelor de date; principiile de elaborare şi metodele de utilizare a sistemelor de gestiune a bazelor de date.

    Posedă abilităţi de: elaborare a algoritmului rezolvării problemei conform descrierii ei

    matematice, precum şi a programului într-un limbaj de programare de nivel înalt, conform

    algoritmului elaborat; traducere asistată de calculator.

    Posedă deprinderi: de procesare a limbajului natural de proiectare şi implementare a

    aplicaţiilor informaţionale în activitatea profesională.

    2. Specialitatea “Management informaţional” (444.2)

Paşaportul specialităţii

    Domeniul general de studii: 44 Ştiinţe exacte

    Domeniul de formare profesională: 444 Informatică

    Specialitatea : 444.2 Numărul total de credite de studiu: 180

    Titlul: licenţiat în ştiinţe exacte

    Este greu a concepe astăzi procesul de desfăşurare a activităţii unităţilor economice moderne fără aplicarea computerului şi a noilor tehnologii (în vederea prelucrării, stocării şi reprezentării informaţiei). Specialistul îşi va desfăşura activitatea la întreprinderi şi firme,

    departamente, ministere de stat, bănci, reprezentanţe ale acestora în ţară şi în străinătate, instituţii universitare din ţară şi din ţări străine.

    Absolventul:

    Este familiarizat cu: principiile programării în limbajele C, C++ ; structura şi

    principiile de bază ale funcţionării reţelelor informaţionale.

    Cunoaşte: structura şi funcţionarea calculatorului electronic, componentele de bază şi arhitectura unui sistem PC; bazele de funcţionare şi întreţinerea sistemului de operare WINDOWS, UNIX, LINUX; tabele electronice EXCEL; tehnologii de proiectare a bazelor de date; principiile de elaborare şi metodele de utilizare a sistemelor de gestiune a bazelor de date; utilizarea metodelor numerice la rezolvarea problemelor descrise în mod matematic.

    Posedă abilităţi de: elaborare a algoritmului rezolvării problemei conform descrierii ei matematice, precum şi a programului într-un limbaj de programare de nivel înalt, conform

    algoritmului elaborat; traducere asistată de calculator.

    Posedă deprinderi: de procesare a limbajului natural de proiectare şi implementare a

    aplicaţiilor informaţionale în activitatea profesională.

    3. Specialitatea “Informatica Aplicată” (444.3)

Paşaportul specialităţii

    Domeniul general de studii: 44 Ştiinţe exacte

    Domeniul de formare profesională: 444 Informatică

    Specialitatea : 444.3 Informatica Aplicată

    Numărul total de credite de studiu: 180

    Titlul: licenţiat în informatica aplicată

    Studiile superioare la specialitatea “Informatica Aplicată” se efectuează prin învăţământ cu frecvenţa la zi şi frecvenţa redusă. Durata studiilor la zi (BAC) este de 3 ani conform

    Nomeclatorului nou. La frecvenţa redusă (BAC), durata studiilor este de 4 ani.

    Specialistul în domeniul informaticii se plasează armonios în sistemul de organizare a activităţii întreprinderilor şi organizaţiilor moderne. Este greu a concepe astăzi procesul de desfăşurare a activităţii unităţilor economice moderne fără aplicarea computerului şi a noilor tehnologii (în vederea prelucrării, stocării şi reprezentării informaţiei).

    Pregatirea specialiştilor cu studii superioare la specialitatea “Informatica Aplicată” prevede formarea abilităţilor şi competenţelor profesionale la rezolvarea problemelor ştiinţifice şi inginereşti cu aplicarea metodelor informaticii şi tehnicii de calcul, dezvoltarea capacităţilor de comunicare profesională într-o limbă de circulaţie internaţională, formarea aptitudinilor de

    elaborare şi utilizare a sistemelor informatice, inclusiv traducerea automatizată. Pentru atingerea acestui scop, se studiază atât disciplinele informatice si fizico-matematice, cât şi inteligenţa

    artificială, limbajele de programare, baze de date, proiectarea sistemelor informatice etc.

    Absolventul:

    Este familiarizat cu: principiile programării structurale; cu limbajul C, C++ şi tehnicile principale de programare în limbajele date; structura şi principiile de bază ale funcţionării

    reţelelor informaţionale.

    Cunoaşte: structura şi funcţionarea calculatorului electronic, componentele de bază şi arhitectura unui sistem pc; bazele de funcţionare şi întreţinerea sistemului de operare windows;

    tabele electronice excel; tehnologii de proiectare a bazelor de date; principiile de elaborare şi metodele de utilizare a sistemelor de gestiune a bazelor de date.

    Posedă abilităţi de: elaborare a algoritmului rezolvării problemei conform descrierii ei matematice, precum şi programului într-un limbaj de programare de nivel înalt, conform

    algoritmului elaborat.

    Posedă deprinderi: de a aplica metodele studiate la proiectarea şi implementarea

    aplicaţiilor informaţionale în activitatea profesională.

    4. Specialitatea “Informatică” (141.02)

Paşaportul specialităţii

    Domeniul general de studii: 14 Ştiinţe ale educaţiei

    Domeniul de formare profesională: 141 Educaţie şi formarea profesorilor

    Specialitatea : 141.02 Informatică

    Numărul total de credite de studiu: 180

    Titlul: licenţiat în ştiinţe ale educaţiei

    Pregatirea specialiştilor cu studii superioare la specialitatea 141.02 “Informatica” prevede formarea abilităţilor şi competenţelor profesionale pentru activitatea pedagogică în sfera informaticii, aplicarea metodelor informaticii şi a tehnicii de calcul în pedagogie, dezvoltarea capacităţilor de comunicare profesională în limbile de circulaţie internaţională, formarea aptitudinilor de utilizare a sistemelor informatice. Pentru atingerea acestui scop, se studiază atât

    disciplini informatice şi matematice, limbaje de programare, modelare pe calculator, cât şi blocul de discipline psihopedagogic corespunzător.

    Absolvenţii vor activa în instituţii de învăţământ în calitate de profesori de informatică şi îşi pot continua studiile la masterat şi doctorat.

    Absolventul:

    Este familiarizat cu: principiile de programare structurală, vocabularul şi sintaxa

    limbajelor Pascal, C şi Prolog; tehnicile principale de programare în limbajele date; sisteme de gestiune a bazelor de date.

    Cunoaşte: bazele de funcţionare şi întreţinerea sistemelor de operare; tehnologii de

    proiectare a bazelor de date; principiile de elaborare şi metodele de utilizare a sistemelor de gestiune a bazelor de date (în particular, ACCESS şi FoxPro); noţiunile fundamentale de psihologie generală; concepţiile şi teoriile personalităţii; istoria ştiinţei psihopedagogice,

    principalele orientări şi şcoli, concepţii şi tendinţe atât sub aspectul diacronic, cât şi ţinând cont de contemporaneitate; teoria generală şi metodologia instruirii.

    Posedă abilităţi de: elaborare a algoritmelor de rezolvare a problemelor conform

    descrierilor matematice, precum şi a programelor de calcul într-un limbaj de programare,

    conform algoritmelor elaborate; înţelegere a particularităţilor personalităţii, determinate de

    organizarea ei internă, psihică şi de calităţile psihologice, de vârstă, motivaţie etc. ; înţelegere a particularităţilor organizării activităţii educaţionale, aspectele ei psihopedagogice.

    Posedă deprinderi: predare a informaticii în instituţii de învăţământ; rezolvare a

    problemelor conform descrierilor matematice, precum şi elaborarea programelor de calcul

    corespunzătoare într-un limbaj de programare; utilizare a cunoştinţelor psihopedagogice în

    tratarea spectrului de probleme legate de activitatea de instruire; de analiză ştiinţifică a

    personalităţii; de formulare corectă ştiinţifică a ideilor în cadrul prelegerilor şi seminarelor, utilizând cunoştinţele la nivel interdisciplinar; de exprimare argumentată la subiecte în cadrul lecţiilor practice, discuţiilor în cercuri ştiinţifice etc.

    5 Specialitatea “Calculatoare” (526.1)

Paşaportul specialităţii

    Domeniul general de studii: 52 Inginerie şi activităţi inginereşti

    Domeniul de formare profesională: 526 Ingineria sistemelor şi calculatoarerlor

    Specialitatea : 526.1 Calculatoare Numărul total de credite de studiu: 240

    Titlul: inginer licenţiat

    Pregatirea specialiştilor cu studii superioare la specialitatea “Calculatoare” se efectuează

    prin învăţământ cu frecvenţa la zi şi cu frecvenţă redusă. Durata studiilor la zi (BAC) este de 4

    ani, la frecvenţă redusă (BAC)- de 5 ani. Titlul obţinut este „Inginer licenţiat”, calificare în

    deservirea tehnicii de calcul.

    Obiectivele procesului de studiu cuprind studierea aprofundată a disciplinelor care formează baza specialităţii “ Ingineria calculatoarelor” şi a grupului de discipline opţionale pentru studierea mai aprofundată a direcţiilor: exploatarea sistemelor de calcul, sisteme pentru

    interfaţarea calculatoarelor, electronica, prelucrarea semnalelor, proiectarea asistată de calculator, reţele de calculatoare.

    Misiunea de bază constă în pregătirea cadrelor de înaltă calitate în următoarele domenii:

    proiectarea, producerea, cercetarea, administrarea organizatorică a tehnicii de calcul; la întreprinderi şi firme de proiectare, producere, deservire şi reparare a aparatajului de calculatoare şi reţele; bănci şi firme dotate cu sisteme informaţionale; staţii Internet, studiouri şi centre de computerizare; organizaţii de cercetări ştiinţifice.

    Studiile obţinute vor permite soluţionarea problemelor în orice domeniu în care se utilizează tehnica de calcul.

    Specialiştii pregătiţi activează în următoarele direcţii: deservirea calculatoarelor,

    sistemelor şi reţelelor informaţionale; proiectarea reţelelor informaţionale; programarea.

    Absolventul:

    Cunoaşte: sisteme de proiectări şi reprezentarea grafică a obiectelor tehnice cu ajutorul calculatorului;

    bazele proiectării şi administrării reţelelor de calculatoare; bazele aplicării calculatorului în modelarea tehnico-ştiinţifică şi inginerească; noţiunile fundamentale în domeniul

    marketingului profesiei alese în condiţiile economiei de piaţă metodologia de proiectare a

    sistemelor cu microprocesoare; structurile şi arhitecturile sistemelor de calculatoare; aplicarea ingineriei soft la rezolvarea problemelor inginereşti; elementele de bază ale teoriei fenomenelor de aşteptare; principiile de organizare a calculatoarelor şi a reţelelor de calculatoare.

    Posedă abilităţi: de a aplica tehnici de calcul şi limbaje de programare la rezolvarea problemelor ce ţin de sisteme şi tehnologii informaţionale şi Internet, la proiectarea şi modelarea sistemelor automate; de a proiecta scheme electronice la calculator; de a utiliza microprocesoare în sisteme de calcul; de a proiecta reţele de calculatoare de a simula sisteme

    electronice.

    Posedă deprinderi: de utilizare a cunoştinţelor obţinute la rezolvarea problemelor

    practice conform realizărilor tehnico-ştiinţifice de ultimă oră în domeniu; de aplicare a

    cunoştinţelor obţinute la protecţia şi restabilirea informaţiei digitale; de modelare a problemelor din domeniul analizei şi sintezei sistemelor electronice; de proiectare a sistemelor cu

    microprocesoare, de monitoring şi control; de utilizare a microprocesoarelor în unităţi şi sisteme electronice.

    6. Specialitatea “Tehnologii informaţionale” (526.2).

Paşaportul specialităţii

    Domeniul general de studii: 52 Inginerie şi activităţi inginereşti

    Domeniul de formare profesională: 526 Ingineria sistemelor şi calculatoarelor

    Specialitatea : 526.2 Tehnologii informaţionale

    Numărul total de credite de studiu: 240

    Titlul: inginer licenţiat

    Studiile superioare la specialitatea “Tehnologii informaţionale” se efectuează prin învăţământ cu frecvenţa la zi şi cu frecvenţa redusă. Durata studiilor la zi (BAC) este de 4 ani, la

    frecvenţa redusă (BAC) - 5 ani.

    Asolventul:

    Este familiarizat cu: metodele şi pachetele soft de proiectare la calculator a sistemelor informatice; structura şi principiile de bază ale funcţionării reţelelor informaţionale; modelarea sistemelor de calcul; sistemele pentru interfaţarea calculatoarelor.

    Cunoaşte: metodologia de proiectare a sistemelor cu microprocesoare; structurile şi arhitecturile sistemelor de calculatoare; aplicarea ingineriei soft la rezolvarea problemelor inginereşti; elementele de bază ale teoriei fenomenelor de aşteptare; principiile de organizare a calculatoarelor şi a reţelelor de calculatoare.

    Posedă abilităţi: de a aplica tehnici de calcul şi limbaje de programare la rezolvarea

    problemelor ce ţin de sisteme şi tehnologii informaţionale şi INTERNET de a proiecta şi modela

    sisteme informatice şi reţele de calculatoare.

    Posedă deprinderi: de modelare a problemelor din domeniul analizei şi sintezei

    sistemelor electronice;

    de proiectare a sistemelor cu microprocesoare, a sistemelor de monitoring şi control; de utilizare a microprocesoarelor, pentru a proiecta unităţi şi sisteme în electronică; de utilizare a tehnicii de efectuare a cercetărilor ştiinţifice.

    7. Specialitatea “Ingineria sistemelor biomedicale” (526.4)

Paşaportul specialităţii

    Domeniul general de studii: 52 Inginerie şi activităţi inginereşti

    Domeniul de formare profesională: 526 Ingineria sistemelor şi calculatoarelor

    Specialitatea : 526.4 Ingineria sistemelor biomedicale Numărul total de credite de studiu: 240

    Titlul: inginer licenţiat

    Activitatea profesională a absolventului specialităţii „Ingineria sistemelor biomedicale” ţine de realizarea cunoştinţelor şi competenţelor, aptitudinilor însuşite în procesul de lucru în instituţiile medicale şi de producerea dispozitivelor biomedicale, utilizare a tehnicii de calcul, produselor soft, proiectarii şi administrării reţelelor informaţionale, aplicării tehnicii şi limbajelor de programare la rezolvarea problemelor inginereşti în medicină, achiziţionării şi gestionării bazelor de date ale sistemelor informaţionale biomedicale complexe.

    Asolventul:

    Este familiarizat cu: metodele şi pachetele soft de proiectare la calculator a sistemelor informatice; structura şi principiile de bază ale funcţionării reţelelor informaţionale; modelarea sistemelor de calcul; sistemele pentru interfaţarea calculatoarelor.

    Cunoaşte: sistemele de proiectare şi reprezentare grafică a obiectelor tehnice cu ajutorul mijloacelor soft şi hard; bazele proiectării şi administrării sistemelor informaţionale, biotehnologii medicale; bazele aplicării calculatorului, biosensorilor în modelarea tehnico-

    ştiinţifică şi inginerească; acţionări şi echipamente electrice folosite în medicină; metodologia de proiectare a sistemelor inteligente; materialele şi componentele electronice; imagistica medicală

    computerizată; sisteme suport de decizie în medicină, microprocesoare; informatica biotehnologică; structurile şi arhitecturile sistemelor inteligente complexe; aplicarea ingineriei soft la rezolvarea problemelor inginereşti; elementele de bază ale teoriei fenomenelor de aşteptare; principiile de organizare a calculatoarelor şi a reţelelor de calculatoare.

    Posedă abilităţi: de a aplica tehnici de calcul şi limbaje de programare la rezolvarea problemelor, ce ţin de sisteme şi tehnologii informaţionale şi INTERNET, la proiectarea şi modelarea sistemelor informatice în mediul biomedical; mecanica şi rezolvarea problemelor în biologie şi medicină; utilizarea microprocesoarelor, pentru a proiecta unităţi şi sisteme de calcul;

    crearea sistemelor inteligente de calcul; modelarea şi controlul automat proprii sistemelor bionice; utilizarea unui mediu de programare şi limbaj de programare de nivel înalt: programarea logică, programarea asembler, programarea orientată pe obiect; modelarea pe calculator a fenomenelor fiziologico-medicale şi biomedicale.

    Posedă deprinderi: utilizarea cunoştinţelor obţinute la rezolvarea problemelor practice conform realizărilor tehnico-ştiinţifice de ultimă oră în domeniul biomedical; obţinerea

    experienţei practice în domeniul ştiinţei calculatoarelor la soluţionarea problemelor

    experimentale; aplicarea cunoştinţelor obţinute la protecţia şi restabilirea informaţiei digitale; modelarea problemelor din domeniul analizei şi sintezei sistemelor informatice biomedicale şi managementului sanitar; proiectarea sistemelor cu microprocesoare, a sistemelor de monitoring şi control; utilizarea microprocesoarelor, pentru a proiecta unităţi şi sisteme în medicină; utilizarea tehnicii de efectuare a cercetărilor inginereşti şi ştiinţifice în statistica medicală.

    8. Specialitatea “Electronică” (525.1)

Paşaportul specialităţii

Domeniul general de studii: 52 Inginerie şi activităţi inginereşti

    Domeniul de formare profesională: 525 Electronică şi comunicaţii

    Specialitatea : 525.1 Electronică

    Numărul total de credite de studiu: 240

    Titlul: inginer licenţiat

    Performanţele tehnicii de calcul atestată la moment sunt determinate, în primul rând, de nivelul de dezvoltare a tehnologiilor microelectronicii, ce a asigurat elaborarea şi fabricarea componenţelor electronice cu înaltă viteză de funcţionare şi posibilităţi funcţionale diverse. Un important factor al progresului obţinut constituie şi nivelul înalt atins în domeniul tehnologiilor materialelor semiconductoare ca siliciu, arseniură de galiu, fostură de indiu şi a., care prezintă materialele de bază pentru confecţionarea componentelor electronice moderne. Pregătirea specialistului la specialitatea dată impune necesitatea insuşirii disciplinelor în domeniul electronicii, tehnicii de calcul, limbajelor de programare, fapt ce îl plasează în sistemul de vârf al

    ştiinţei şi tehnicii.

    Absolventul specialităţii „Electronică” îşi va desfăşura activitatea în întreprinderi de elaborare, exploatare şi producere a utilajului electronic şi tehnicii de calcul, întreprinderi specializate în electronică şi informatică, în diferite domenii ale electronicii.

    Asolventul:

    Cunoaşte: principiile de funcţionare a dispozitivelor opto- şi microelectronice cu

    semiconductori; sisteme de proiectări şi reprezentarea grafică a obiectelor tehnice cu ajutorul calculatorului; bazele proiectării şi deservirii aparatajului electronic; proiectarea şi fabricarea componentelor electronice cu semiconductori pe baza tehnologiilor microelectronicii; caracteristicile principale de exploatare a materialelor preconizate pentru aplicaţii în aparatajul

    electronic modern; metodologia de proiectare a sistemelor cu microprocesoare; structurile ţi arhitecturile sistemelor de calculatoare; aplicarea ingineriei soft în electronică; sisteme ţi tehnologii de proiectare a circuitelor hibride; elementele de bază ale teoriei fenomenelor de

    aşteptare; principiile de organizare a calculatoarelor şi a reţelelor de calulatoare.

    Posedă abilităţi: să poată determina caracteristicile optime a materialului din punctul de vedere al tehnologiei de obţinere, condiţiilor de exploatare, costului pentru utilizarea lor în fabricarea componentelor şi aparatajului electronic; să utilizeze un mediu de programare şi un limbaj de programare de nivel înalt; de a aplica tehnici de calcul şi limbaje de programare la

    rezolvarea problemelor, ce ţin de sisteme şi tehnologii informaţionale şi INTERNET, la proiectarea şi modelarea sistemelor automate, tehnologiilor microelectronice; de fabricare a componentelor electronice cu semiconductori; de proiectare a desenelor în electronică la

    calculator; de utilizare a microprocesoarelor, pentru a proiecta unităţi şi sistem de calcul; de proiectare a reţelelor de calculatoare; de modelare, monitorizare şi control a sistemelor electronice;

Report this document

For any questions or suggestions please email
cust-service@docsford.com