DOC

Plan rozwoju - Starostwo powiatowe w Brzesku

By Andrea Gardner,2014-06-23 08:59
13 views 0
Plan rozwoju - Starostwo powiatowe w Brzesku

    Załącznik

    do Uchwały Nr XIV/108/04

    Rady Powiatu Brzeskiego

    z dnia 9 czerwca 2004 r.

POWIAT BRZESKI

    PLAN ROZWOJU LOKALNEGO POWIATU

    BRZESKIEGO

    NA LATA 2004 - 2013

    Brzesko 2004

    Spis treści

I. OBSZAR I CZAS REALIZACJI PLANU ROZWOJU LOKALNEGO ...................... 1

II. AKTUALNA SYTUŁACJA SPOŁECZNO – GOSPODARCZA POWIATU

    BRZESKIEGO ..................................................................................................................... 1

    2.1. Historia, położenie, powierzchnia ................................................................................. 1 2.2. Demografia .................................................................................................................. 3

    2.3. Środowisko przyrodnicze ............................................................................................. 7 2.4. Turystyka ..................................................................................................................... 8

    2.4.1. Identyfikacja problemów ..................................................................................... 12 2.5. Zagospodarowanie przestrzenne ................................................................................. 13 2.5.1. Infrastruktra komunikacyjna ................................................................................ 13 2.5.2. Zasoby mieszkaniowe .......................................................................................... 13 2.5.3. Śieć wodociągowa i kanalizacyjna ....................................................................... 15

    2.5.4. Gospodarka odpadami ......................................................................................... 17 2.5.5. Śieć gazociągowa i energetyczna ......................................................................... 18

    2.5.6. Identyfikacja problemów ..................................................................................... 19 2.6. Gospodarka ................................................................................................................ 19

    2.6.1. Przedsiębiorczość ................................................................................................ 19 2.6.2. Rolnictow ............................................................................................................ 22

    2.6.3. Identyfikacja problemów ..................................................................................... 24 2.7. Sfera społeczna .......................................................................................................... 24 2.7.1. Powiatowy rynek pracy........................................................................................ 24 2.7.2. Oświata ............................................................................................................... 26 2.7.3. Opieka zdrowotna ................................................................................................ 28 2.7.4. Identyfikacja problemów ..................................................................................... 29

III. DANE O DZIAŁALNOŚCI POWIATU ................................................................... 30

    3.1. Dane o organach Powiatu ........................................................................................... 31 3.1.1. Rada Powiatu ....................................................................................................... 31 3.1.2. Zarząd Powiatu .................................................................................................... 31 3.1.3. Starosta Powiatu .................................................................................................. 31 3.2. Informacje o jedynostakch organizacyjnych ............................................................... 32 3.3. Budżet Powiatu .......................................................................................................... 33 3.3.1. Dochody Powiatu ................................................................................................ 33 3.3.2. Charakterystyka, wielkość i struktura wydatków .................................................. 34

    IV. ANALIZA SWAT ....................................................................................................... 38 4.1. Zasoby własne Powiatu .............................................................................................. 38 4.2. Otoczenie zewnętrzne Powiatu ................................................................................... 40

V. OCENA SYTUACJI EKONOMICZNEJ ORAZ PERSPEKTYWY ROZWOJU.... 41

    5.1. Specyfika i atuty regionu ............................................................................................ 41 5.2. Strategia rozwoju ....................................................................................................... 41

    5.3. Charakterystyka polityki inwestycyjnej na terenie Powiatu ......................................... 42

5.4. Wpływ inwestycji na przyszłe dochody ...................................................................... 42

    5.5. Czynniki mające wpływ na gospodarkę budżetową i fanase Powiatu .......................... 42

    5.6. Sposoby przeciwdziałania tym problemom ................................................................. 43

VI. REALIZACJA ZADAŃ I PROJEKTÓW ................................................................. 44

    6.1. Planowane projekty (zadania inwestycyjne) w okresie 2004 - 2006 ............................ 44

    6.1.1. Infrastruktura techniczna...................................................................................... 44

    6.1.2. Czynniki społeczne .............................................................................................. 44 6.2. Planowane projekty (zadania inwestycyjne) w następnych latach – projekty

    długoterminowe ................................................................................................................ 63

    6.2.1. Infrastruktura technicza ....................................................................................... 63

    6.2.2. Czynniki społeczne .............................................................................................. 66

VII. POWIĄZANIE PROJEKTÓW Z INNYMI DZIAŁANIAMI ................................ 76

    VIII. PLAN FINANSOWY NA LATA 2004 - 2006 ........................................................ 77

IX. SYSTEM WDRAŻANIA, SPOSOBY MONIOTOROWANIA, OCENY I

    KOMUNIAKCJA SPOŁECZNA ...................................................................................... 80

    3

    I. OBSZAR I CZAS REALIZACJI PLANU ROZWOJU

    LOKALNEGO

     Plan Rozwoju Lokalnego jest kompleksowym dokumentem. Określa on

    strategię społeczno-gospodarczą Powiatu Brzeskiego na lata 2004 2006, a także wskazuje

    planowane działania w latach 2007 – 2013 (kolejny okres programowania Unii Europejskiej).

    Dokument został przygotowany na podstawie Koncepcji Strategii Rozwoju Społeczno Gospodarczego Powiatu Brzeskiego, Programu Promocji Lokalnej Przedsiębiorczości i Zatrudnienia Powiatu Brzeskiego oraz Raportu o Stanie Gospodarki Lokalnej i Rynku Pracy w Powiecie Brzeskim.

II. AKTUALNA SYTUACJA SPOŁECZNO – GOSPODARCZA

    POWIATU BRZESKIEGO

2. 1. Historia, położenie, powierzchnia

    Brzesko stolica powiatu lokowane na prawie niemieckim w XIV wieku, było

    jednym z ważniejszych ośrodków gospodarczych w Małopolsce. Przez wieki, jako własność m. in. Melsztyńskich i Czernych, pozostawało miastem prywatnym. Ożywienie gospodarcze miasta nastąpiło po wybudowaniu w Okocimiu w roku 1845 browaru i uruchomieniu w 1856 roku linii kolejowej Kraków Tarnów, a w następnych latach połączenia z Przemyślem i Lwowem.

    W 1867 roku, został utworzony powiat w wyniku reformy administracyjnej i sądowej państwa austriackiego. Obszarowo znacznie odbiegał jednak od stanu współczesnego. Jego granice, obejmowały również okolice Zakliczyna, Wojnicza oraz Radłowa. W takim stanie przetrwał okres zaborów, okres międzywojenny i powojenny, aż do 1975 r. Po reformie administracyjnej państwa w 1999 r. Brzesko stało się ponownie stolicą powiatu brzeskiego.

    Powiat brzeski położony jest w północno-wschodniej części województwa

    małopolskiego. Od wschodu graniczy z powiatem tarnowskim, od północnego zachodu z powiatem proszowickim, od zachodu z bocheńskim, od południowego zachodu z limanowskim i od południowego wschodu z powiatem nowosądeckim. Ogólna powierzchnia powiatu: wynosi 590km?.

    W skład Powiatu wchodzi 7 gmin: miasto i gmina Brzesko, miasto i gmina Czchów

    oraz gminy: Borzęcin, Dębno, Gnojnik, Iwkowa i Szczurowa.

    1