DOC

Porozumienie 19 02 08

By Carolyn Mitchell,2014-06-23 09:02
16 views 0
Porozumienie 19 02 08

    Protokół

    z posiedzenia nr 55

    Porozumienia na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w Krakowie,

    które odbyło się w dniu 17 lutego 2009 roku

    w sali konferencyjnej UMK przy ul. Brackiej 1

Ilość uczestników: 13

Program spotkania

    1. Otwarcie posiedzenia i powitanie zaproszonych Gości.

    2. Przyjęcie porządku obrad.

    3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Porozumienia z dnia 20 stycznia 2009 r.

    4. Spotkanie z Panem Andrzejem Olewiczem - Zastępcą Dyrektora ds. Zarządzania Ruchem

    Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, w celu omówienia pisma

    nr ZIKiT/S/69250/08/NO/1671 z dnia 14.01.2009 roku oraz płynności ruchu w Krakowie

    (sterowanie świateł), najbliższych inwestycjach ect.

    5. Sprawy organizacyjne i wniesione.

    Pan Wojciech Łaptaś – Kierownik Punktu Obsługi Przedsiębiorcy przedstawi informacje

    dotyczące zmian w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej.

    6. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 1

    Przybyłych członków Porozumienia oraz zaproszonych gości powitał Przewodniczący Porozumienia - Pan Stanisław Osieka.

Ad 2.

    Po odczytaniu porządku obrad posiedzenia Porozumienia Przewodniczący poddał go pod

    głosowanie. Porządek obrad przyjęto jednogłośnie.

Ad. 3

    Zebrani przyjęli protokół z posiedzenia nr 54 Porozumienia z dnia 20 stycznia 2009 roku.

Ad. 4.

    Przewodniczący Porozumienia przedstawił powody, dla których zaproszono przedstawiciela Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie.

    I. Przepływ informacji dotyczących planowanych inwestycji w zakresie pasa drogowego

    pomiędzy inwestorami, a zarządcami poszczególnych nieruchomości (stanowiących

    własność Gminy jak i osób prywatnych), którzy odpowiednio wcześnie informować będą

    najemców lokali użytkowych o planowanych inwestycjach. Celem umożliwienia najemcom

    właściwej organizacji pracy lokalu użytkowego na czas przeprowadzanych prac remontowo-

    modernizacyjnych pasa drogowego, a stąd wynikających dla nich utrudnień w

    funkcjonowaniu lokali.

    II. Płynność ruchu w Krakowie, sterowanie świateł.

Ad. I.

    Pan Andrzej Olewicz przypomniał, iż inwestor jest zobowiązany zawiadomić o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, na które jest wymagane pozwolenie na budowę, właściwy organ oraz projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem, co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczęciem. Ponadto w umowach zawieranych przez ZIKiT z

    Wykonawcami istnieje zapis nakładający na Wykonawcę obowiązek w terminie co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem robót poinformować społeczność lokalną w sposób przyjęty w miejscach ogólnodostępnych, o terminie rozpoczęcia i zakończenia robót, zakresie tych robót. Jeśli chodzi o

    zajęcie pasa drogowego odbywa się także w ramach prac realizowanych przez innych inwestorów niż Gmina Miejska Kraków. W takich przypadkach zajęcie pasa drogowego odbywa się na wniosek inwestora, który określa też termin realizacji prac. W takich przypadkach Zarząd drogi nie ma możliwości wcześniejszego informowania administratorów domów o realizacji prac w pasie

    drogowym, natomiast w przypadku większych utrudnień w ruchu ZIKiT umieszcza na stronie internetowej www.zikit.krakow.pl w zakładce „Utrudnienia” informacje o terminach zajętości pasa drogowego oraz jego zakresie. W przypadku zadań wprowadzonych do budżetu Miasta ZIKiT

    opracowuje harmonogramy realizacji prac (orientacyjne terminy ogłoszenia zamówienia publicznego oraz rozpoczęcia prac). Z uwagi na fakt, że Wykonawcy prac wyłaniani są w drodze przetargów nieograniczonych, nie istnieje możliwość precyzyjnego określenia terminu rozpoczęcia prac (związane jest to z możliwością wnoszenia protestów i odwołań), z w związku z tym wcześniejszego poinformowania o tym terminie.

    Pan Wiesław Jopek powiedział, że na w/w stronie internetowej powinny znaleźć się informacje o

    planach inwestycyjnych na 2009 rok, które zaplanowane są już w budżecie Miasta. Tak aby przedsiębiorcy mogli w każdej skorzystać z tych informacji.

    Pan Andrzej Olewicz zgodził się, aby na stronie internetowej ZIKiTu umieszczać informacje na temat orientacyjnych terminów realizacji prac związanych z przebudową ulic realizowanych przez ZIKiT ze środków zarezerwowanych w budżecie Miasta.

Ad. II.

    Pan Andrzej Olewicz poinformował, iż obecnie w Krakowie jest ponad 500 tys. samochodów,

    przepustowość ulic jest wyczerpana, obszar stref powinien być bardziej uszczelniony, ponieważ jest zbyt duża ilość nieupoważnionych kierowców na tym terenie. System szybkiego sterowania świateł obejmuje obecnie 70 punktów. Obecny system został wdrożony w 2005 roku i jest realizowany do

    końca 2009 roku. Po tym czasie będzie można stwierdzić, czy w I i II obwodnicy będzie się lepiej jeździło.

Ad. 5.

    Spotkanie Porozumienia w dniu 17 marca 2009 r. odbędzie się w NOWEJ HUCIE, os. Centrum

    C10, sala MOWIS-u (Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych, sala nr 6, wejście naprzeciwko przełączki od strony Alei Przyjaźni, godz. 9.30) i dotyczyć będzie Problemów małej

    przedsiębiorczości w Nowe Hucie.

Przewodniczący zaproponował, aby na marcowe spotkanie Porozumienia, zaprosić Panią Katarzynę

    Zapał - Dyrektor Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie, w celu uzyskania informacji

    dotyczących sprzedaży lokali użytkowych z uwzględnieniem obszaru Nowej Huty.

- Ile jest złożonych wniosków i na jakim etapie rozpatrywania się znajdują?

    - Ile jest „pustych" lokali na terenie Nowej Huty?

    - Jaki jest procent „pustych” lokali w stosunku do lokali użytkowanych?

    - Jakiego rzędu obciążenia dla budżetu generują pustostany?

    - Ile lokali typowo handlowych jest użytkowanych przez najemców instytucjonalnych (urzędy, stowarzyszenia, itp.).

    - Czym kieruje się ZBK wynajmując lokale handlowe leżące w ciągach handlowych najemcom nie prowadzącym działalności handlowej lub usługowej?

    Przewodniczący zaproponował, aby na marcowe spotkanie Porozumienia wysłać osobne zaproszenie do Pana Jana Okońskiego - Pełnomocnika Prezydenta Ds. Rozwoju Przedsiębiorczości,

    z pytaniem: „Czy są już podjęte lub przewidywane w najbliższym czasie działania doraźne Władz

    Miasta dotyczące pomocy małym i mikro przedsiębiorcom, aby ułatwić im przetrwanie kryzysu

    gospodarczego?.

    Na kolejnym spotkaniu Pan Wojciech Łaptaś przedstawi informacje dotyczące zmian w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej.

Ad.6.

    Na tym Przewodniczący Porozumienia zakończył obrady.

Protokołowała:

    Anna Brydniak

    Wydział Strategii i Rozwoju Miasta

    Referat ds. Rozwoju Przedsiębiorczości

Report this document

For any questions or suggestions please email
cust-service@docsford.com