DOC

Aanzet voor thema in de kijker Wereldburgerschap

By Francis Berry,2014-06-22 18:08
10 views 0
Aanzet voor thema in de kijker Wereldburgerschap

Thema in de kijker Wereldburgerschap

Kleur Bekennen wil meewerken aan de opvoeding van wereldburgers. Maar…wie is

    een wereldburger? Ben je een wereldburger omdat je chat met vrienden uit de hele wereld? Of omdat je ananas uit Costa Rica en kebab uit Turkije eet? Of omdat je Cubaanse salsa danst en Indische yoga beoefent? Of misschien omdat de helft van je huisraad en electronica „made in China‟ is?

Één ding is duidelijk: globalisering is een feit. Wilem Vermandere schreef daarover een

    treffend lied: mijne Jezus is ne Jood. (link). Je kan geen stap meer terug: de wereld komt je huiskamer binnen. Wereldburgerschap gaat over dat omgaan met die groter wordende wereld en jouw houding daar tegenover.

Wat verstaat Kleur Bekennen onder actief wereldburgerschap?

Kleur Bekennen heeft het over „actief‟ wereldburgerschap. Een echte wereldburger weet

    niet alleen dat hij deel uitmaakt van een groter geheel, maar handelt er ook naar.

    Cultuur. Een wereldburger zoekt naar verbondenheid in verscheidenheid, naar wat ons verbindt op cultureel en religieus vlak. Pas als we weten wie we zelf zijn, welke waarden wij hebben meegekregen en de diversiteit binnen onze eigen gemeenschap erkennen, kunnen we de dialoog met de anderen aangaan.

    Ethiek. Een wereldburger is er van overtuigd dat iedereen deel uit maakt van een en dezelfde wereld. Hij heeft aandacht voor en kennis over de nationale en internationale context waarin gebeurtenissen plaats vinden. Zo kan hij gebeurtenissen die zijn leven beïnvloeden vanuit een breder perspectief bekijken en begrijpen. Een wereldburger koestert verscheidenheid en toont een echt engagement en solidariteit tegenover andere mensen. Hij weet dat zijn gedrag gevolgen kan hebben op het milieu, de dieren en de mensen op aarde. Wereldburgers beseffen dat ze verantwoordelijk zijn voor de toekomst van iedereen en samen gemeenschappelijke problemen moeten oplossen.

    Politiek. Een wereldburger streeft naar een werelddemocratie. Door participatie op lokaal en mondiaal niveau, door alle krachten en bezorgdheid van onderuit te bundelen kan hij de wereld mee organiseren en verbeteren.

    We zijn ons ervan bewust dat deze visie niet de enige is. Iedereen heeft zo zijn of haar kijk op het thema. Daarom interviewden we 30 critici en vroegen naar hun kijk op wereldburgerschap. Wereldburgerschap is nog geen realiteit, vinden sommigen, maar wel een

    ideaal om naar te streven. Anderen benadrukken de verantwoordelijkheid van iedereen. Er

    zijn geen pasklare antwoorden, we moeten samen op zoek gaan naar een nieuwe manier van leven. Samen, dat wil zeggen: leerkrachten, ouders, de jeugdbeweging, NGO’s en het beleid moeten de handen in elkaar slaan.Niemand kan zijn of haar verantwoordelijkheid ontlopen. Meer hierover kan je

    lezen in (link visietekstboek).

    Eén van de geïnterviewden, Dhr. Roger Standaert, directeur van Entiteit curriculum (ex-DVO), verwijst terecht naar de vakoverschrijdende eindtermen.

    Het departement onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap vindt ook dat

    wereldburgerschap een plaats verdient op school. In de vakoverschrijdende

    eindtermen kan je lezen wat zij verstaan onder de opvoeding tot wereldburgerschap (link--- zie eindtermen visietekstboek). Hieruit blijkt duidelijk dat wereldburgerschap in elk vak gedurende het hele schooljaar aan bod kan komen.

    KLEUR BEKENNEN IS EEN GEMEENSCHAPPELIJK PROGRAMMA VAN DE FEDERALE MINISTER VAN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING, DE BELGISCHE TECHNISCHE COÖPERATIE, DE VLAAMSE PROVINCIEBESTUREN EN DE VLAAMSE GEMEENSCHAPS-COMMISSIE.

    KLEURBEKENNEN@BTCCTB.ORG 1 WWW.KLEURBEKENNEN.BE

    T 32 2 505 18 20

Kleur Bekennen begeleidt leerkrachten in het opvoeden van leerlingen tot

    wereldburgers. Hoe je dit aanpakt en wat dat met zich meebrengt, lees je in (link Wereld(W)onderWijs).

Voorts vind je bij heel wat collega‟s interessante materialen rond wereldburgerschap.

    De NGO Wereldsolidariteit bracht haar eigen wereldburgerkrant uit

    (http://www.wereldsolidariteit.be/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=9&id=37&Itemid=72).

    Onze Nederlandse collega‟s zijn ook heel begaan met het thema wereldburgerschap. Meer informatie hier vind je bijvoorbeeld in het wereldtijdschrift voor kinderen „Samsam‟ van de Nederlandse NCDO (link:

    http://www.samsam.net/archief/default.asp?id=30076)

    Ook in het Engels werd er veel geschreven over wereldburgerschap. Een wereldburger word vertaald als een global citizen. Een van de vele definities vind je op:

    http://en.wikipedia.org/wiki/Global_citizenship

Onder andere Martha Nussbaum schreef veel over het thema

    http://www.soci.niu.edu/~phildept/Kapitan/nussbaum1.html zij gebruikt de term

    world citizenship.

Voorbeeld van een kleuterschool

Kijk, zo leven wij!

    In januari 2007 landde op de kleuterafdeling van de Sint-Michielsschool in Jette Fien in

    haar luchtballon. Fien heeft met haar luchtballon de hele wereld gezien en foto‟s genomen van de leefomstandigheden van kinderen in andere landen. Fien maakt in alle kleuterklassen kennis met de kleuters. Vertrekkend vanuit de belevingswereld van de kleuters wordt op een interactieve manier verteld over het dagelijkse leven van kinderen uit de hele wereld. Iedere week brengt Fien foto‟s of materiaal mee waarmee de kleuters aan de slag gaan. De kleuters vertellen over de foto‟s, ze experimenteren met materialen uit verschillende landen. Het lied van K3 „Alle kleuren‟ is samen met Fien de rode draad van het project. De kleuters maken een heuse wereldreis van de Noordpool, over Europa naar Afrika, Azië en Amerika. De kleuters kiezen zelf een land waar zij zich verder in willen verdiepen.

    Tot slot worden de kleuters uitgenodigd om hun mening over het project te vertellen in een „babbelbox‟. Deze beelden worden op het slotevenement getoond.

Voorbeeld van een basisschool

De kleine Christoffel Plantijn

    De stedelijke basisschool ‘de Wereldreiziger’ uit Antwerpen heeft een zeer

    heterogene migrantenbevolking. De school beschouwt de culturele achtergrond van de leerlingen als een belangrijke meerwaarde en wil de leerlingen de kans geven om met veel trots over hun eigen „roots‟ te communiceren. Men wil van de leerlingen wereldburgers maken die de wereld in hun hart dragen. Het project „De kleine Christoffel Plantijn‟ is een logisch gevolg van deze benadering.

    KLEUR BEKENNEN IS EEN GEMEENSCHAPPELIJK PROGRAMMA VAN DE FEDERALE MINISTER VAN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING, DE BELGISCHE TECHNISCHE COÖPERATIE, DE VLAAMSE PROVINCIEBESTUREN EN DE VLAAMSE GEMEENSCHAPS-COMMISSIE.

    KLEURBEKENNEN@BTCCTB.ORG 2 WWW.KLEURBEKENNEN.BE

    T 32 2 505 18 20

De „Kleine Christoffel Plantijn‟ is de online encyclopedie van De Wereldreiziger. Deze

    website werd gemaakt door de leerlingen van de derde graad van de lagere school. De leerlingen delen hier hun kennis over hun geboorteland en cultuur. Daarnaast kan je op deze website ook ontdekken wat hun dromen, verwachtingen, bedenkingen en streefdoelen zijn en wat ze enerzijds leuk en anderzijds vreemd vinden aan de Vlaamse samenleving. De leerlingen geven door hun eigen bijdrage een beter beeld van hoe kinderen uit alle windstreken de wereld zien. Ze bepalen zelf de inhoud van het stukje dat ze schrijven over hun eigen cultuur of geboorteland. Hun ervaringsdeskundigheid vormt de ruggengraat van het project. Met 74 verschillende nationaliteiten en kinderen uit alle windstreken is het volgens de „Wereldreiziger‟ de gewoonste zaak van de wereld

    dat al de lessen zijn doordrongen van de wereld. De Wereldreiziger maakt daarom al jaren gebruik van het nascholingsaanbod van Kleur Bekennen om leerlingen, ouders en leerkrachten bewuster te leren omgaan met de rijke diversiteit van de school.

Voorbeeld van een secundaire school

Een kleine moeite maakt een wereld van verschil

    Het Sint-Barbaracollege in Gent wil met dit project de leerlingen duidelijk maken dat

    wat zij doen & hoe zij leven, wel degelijk een verschil maakt voor de rest van de wereld. En dat ze door kleine dingen te veranderen aan hun levensstijl een groot verschil kunnen maken.

    In de verschillende leerjaren organiseert men activiteiten in het kader van het project. Meestal zijn dit vakgebonden activiteiten (bv tijdens de lessen aardrijkskunde) die verbonden worden aan een thema uit het leerplan van dat vak. Op die manier komen de leerlingen elk jaar opnieuw in contact met het project.

    Daarnaast organiseert de school ook een aantal zaken buiten de gewone lestijden. Bv. een wereldwinkel op school, het scholierenparlement, „de scheve tafel‟ waarin de verschillen tussen arm en rijk aangetoond worden, de voedselbank,...

    Het is de bedoeling om bij elke activiteit de titel van het thema en een herkenbaar symbool laten terugkeren zodat het voor de leerlingen na verloop van tijd zeer herkenbaar wordt.

    Ook op communicatie wordt gelet. Het schooltijdschrift wordt gebruikt als communicatiemiddel. Meestal verschijnt er een verslag van de activiteiten in dat geschreven wordt door een leerling of een leerkracht. En ook op de website worden de activiteiten aangekondigd. Nadien volgt er een verslag met foto's.

    Om het thema elke dag bij de leerling aan te kaarten, maakt men een speciaal actualiteit- en activiteitenbord aan de ingang van de school. Daarop kunnen de leerlingen volgen wat er rond het thema gebeurt op school, maar ook in de rest van de wereld!

    De leerlingen kunnen ook zelf op heel wat manieren meewerken aan de organisatie. De 5de jaars organiseren hun activiteit volledig zelf: een open klasdag met film en een debat met mensen uit de academische wereld.

    Voor de wereldwinkel op school engageren de leerlingen zich vrijwillig. Na elke activiteit is het de bedoeling dat de leerlingen een verslag of evaluatie maken. Het actualiteitenbord kan door alle leerlingen aangevuld worden met wat ze zelf vinden in de media.

    KLEUR BEKENNEN IS EEN GEMEENSCHAPPELIJK PROGRAMMA VAN DE FEDERALE MINISTER VAN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING, DE BELGISCHE TECHNISCHE COÖPERATIE, DE VLAAMSE PROVINCIEBESTUREN EN DE VLAAMSE GEMEENSCHAPS-COMMISSIE.

    KLEURBEKENNEN@BTCCTB.ORG 3 WWW.KLEURBEKENNEN.BE

    T 32 2 505 18 20

    Bovendien is het is de bedoeling om op termijn ook de leerlingenraad te betrekken in het project.

Interessante activiteiten en organisaties

Wereldburgertraject: groei naar wereldburgerschap!

    Met je leerlingen contact leggen met het Zuiden en zo de wereld leren kennen? Dat kan, via een wereldburgertraject !…

    De interesse van de leerlingen wordt gewekt… Hé, te gek! We gaan uitwisselen met leeftijdsgenoten in het Zuiden! Er komt regelmatig een begeleider van De Wereldschool naar de klas met een activiteit rond het Zuidland. In deze activiteiten zijn verscheidene mondiale thema‟s verweven. Ondertussen gaan de leerlingen een uitwisseling aan per brief/email met leeftijdsgenoten in Senegal, Filippijnen of India. Klopt dit met het beeld dat ik heb van dit land en inwoners? Wat vertelt de media hierover? Hoe (on)machtig is het Zuiden? Als er onrecht is, kan ík daar dan verandering in brengen?…

    De Wereldschool wil de leerlingen hierover laten nadenken en stimuleren om te groeien in actief wereldburgerschap.

organisatie Wereldschool vzw (De)

    thema Noord-Zuidverhouding

    werkvorm combinatie

    onderwijsniveau lager onderwijs - 2e graad, lager onderwijs - 3e graad duur meer

    opmerkingen van 3 maanden tot een heel schooljaar 2 lesuren per klasactiviteit, 1 inleefdag, 1 wereldburgerdag in Brussel

    max. deelnemers 25

    prijs per sessie 750

    prijs - opmerking 750 EUR tot 1000 EUR voor de activiteiten voor de leerlingen; maximum 500 EUR voor de leerkrachtencoaching

    waar Antwerpen, Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen

    waar - opmerkingen De wereldburgertrajectactiviteiten gaan door in de klas/school. De wereldburgerdag gaat door in Brussel

    foto

Kwinkslag

    Kwinkslag is een simulatiespel. Prijzen zijn er niet te winnen, wel verrassende gezichten, gefrustreerde uitlatingen en lachbuien. De deelnemers nemen onvoorbereid deel aan dit groots opgezet kaarttornooi. Tijdens de eerste ronde lijkt alles normaal, maar tijdens de tweede ronde doet iemand een totaal onlogische en onverwachte zet. De gevolgen laten zich raden. Dit spel wil deelnemers laten ervaren wat het betekent samen te leven met mensen die andere regels en gewoonten hebben.

    organisatie Centrum Informatieve Spelen

    thema Beeldvorming

    werkvorm informatief spel

    onderwijsniveau secundair onderwijs - 3e graad

    duur 2 lesuren

    max. deelnemers 24

    prijs per sessie 100

    vervoerskosten 0,30 EUR /km

    KLEUR BEKENNEN IS EEN GEMEENSCHAPPELIJK PROGRAMMA VAN DE FEDERALE MINISTER VAN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING, DE BELGISCHE TECHNISCHE COÖPERATIE, DE VLAAMSE PROVINCIEBESTUREN EN DE VLAAMSE GEMEENSCHAPS-COMMISSIE.

    KLEURBEKENNEN@BTCCTB.ORG 4 WWW.KLEURBEKENNEN.BE

    T 32 2 505 18 20

prijs - opmerking 1 spelbegeleider

    voorzieningen een groot lokaal met stoelen en 7 tafels

    waar Antwerpen, Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen

    pedagogische fiche Kwinkslag.doc

Uitgespeeld

    Uitgespeeld is een inleefspel met een grote verscheidenheid aan personages gaande van kansrijke tot kansarme mensen. De spelers proberen de levenssituatie van hun personage te verbeteren op verschillende domeinen zoals huisvesting, scholing, inkomen, gezondheid, sociale contacten en consumptie. Sommige spelers krijgen het moeilijk om hun situatie te verbeteren. Zo ondervinden de spelers aan den lijve dat niet iedereen dezelfde kansen heeft.

    Een confronterend spel waarin de frustraties van sommige deelnemers en de euforie van andere, een dankbaar onderwerp zijn voor de nabespreking. Het spel slaagt erin de cirkel van de armoede op een begrijpelijke manier over te brengen.

    Dit spel werd gerealiseerd in samenwerking met Buurthuis t'Lampeke en Welzijnszorg. organisatie Centrum Informatieve Spelen

    thema Armoede

    werkvorm informatief spel

    onderwijsniveau secundair onderwijs - 3e graad

    duur 2 lesuren

    min. deelnemers 15

    max. deelnemers 25

    prijs per sessie 100

    vervoerskosten 0,30 EUR/km

    prijs - opmerking 1 spelbegeleider

    voorzieningen een lokaal met stoelen en 8 tafels

    waar Antwerpen, Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen

    pedagogische fiche Uitgespeeld.doc

Kijken naar vreemde dingen

    Zien is méér dan kijken! Simon stormt met zijn vijf zintuigkoffers de klasruimte binnen. Deze vreemde vogel ziet de dingen anders. In zijn koffers steken allerlei alledaagse voorwerpen uit andere culturen. Plots lijkt het „vreemde‟ grappig, straalt het „nieuwe‟ vertrouwen uit. Simon kijkt verder dan zijn neus lang is en geeft de wereld honderdduizend kleuren. Verwonderend ontdekken. Met nieuwsgierigheid en openheid willen wij de wereld benaderen, in het bijzonder de landen in het Zuiden. Vanuit allerlei spel-, vertel-, doe-, en denkactiviteiten, dagen we de kinderen uit om gericht waar te nemen. We besteden aandacht aan het cognitieve en het emotionele en de verwevenheid van beide. Ons doel is de houding van verdraagzaamheid en respect bijbrengen binnen nieuwe situaties. De zintuigkoffers van Kijken naar Vreemde dingen kunnen ook ontleend worden bij Horizon Educatief vzw. Huurprijs: 10 EUR/week.

    organisatie Horizon Educatief

    thema Beeldvorming

    werkvorm begeleide koffer

    onderwijsniveau kleuteronderwijs, lager onderwijs - 1e graad

    duur 2 lesuren

    KLEUR BEKENNEN IS EEN GEMEENSCHAPPELIJK PROGRAMMA VAN DE FEDERALE MINISTER VAN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING, DE BELGISCHE TECHNISCHE COÖPERATIE, DE VLAAMSE PROVINCIEBESTUREN EN DE VLAAMSE GEMEENSCHAPS-COMMISSIE.

    KLEURBEKENNEN@BTCCTB.ORG 5 WWW.KLEURBEKENNEN.BE

    T 32 2 505 18 20

opmerkingen 120 min.

    max. deelnemers 1 klasgroep

    prijs per sessie 50

    vervoerskosten 0,19 EUR/km indien op verplaatsing

    voorzieningen de sessie heeft plaats in de lokalen van Horizon Educatief zelf (Openluchtcentrum Duin en Zee in Oostende) of in een ruim lokaal op school waar West-Vlaanderen

    pedagogische fiche kijken naar vreemde dingen pefi.doc

De wereld is geen koopwaar

    In winkelrekken van de supermarkt vind je de hele wereld. En overal in de wereld kan je dezelfde producten kopen. Wereldwijd zijn er 200 grote, internationale bedrijven die al die bekende merken verkopen.

    Maar in dit wereldwijde spel van kopen en verkopen draait het om geld en winst. Wie ziek is, wie arm, wie kind is of wie pech heeft in het leven, telt niet mee. Zelfs de mensen uit het Zuiden die deze koopwaar maken, krijgen er bijna niets voor terug. Zij blijven arm.

    En is alles zomaar koopwaar in de wereld? Kan je water, lucht en grond zomaar kopen en verkopen? En wat als je niet meer kan betalen voor de school of voor de dokter? Op een interactieve en speelse manier ontdekt de begeleider met de groep hoe onze „geglobaliseerde‟ wereld draait. En hoe we kunnen herverdelen en de wereld „Globaal Anders‟ kunnen bekijken. We gaan op zoek naar positieve alternatieven.

organisatie 11.11.11

    thema Globalisering

    werkvorm informatief spel

    onderwijsniveau lager onderwijs - 3e graad

    duur 2 lesuren

    max. deelnemers 25

    prijs per sessie 80

    vervoerskosten 0,25 EUR/km

    voorzieningen een zaaltje of een ruim klaslokaal

    waar Antwerpen, Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen

    waar - opmerkingen 11.11.11-Brabant voor Vlaams-Brabant en Brussel Horizon Educatief voor West-Vlaanderen Koen De Baets voor Oost-Vlaanderen Alfa voor Antwerpen

    pedagogische fiche 11.11.11-De wereld is geen koopwaar.doc

Globaal genomen

    De termen „Globalisering en Anders-Globaliseren‟ zijn vertrouwde begrippen geworden

    maar welke lading dekken die woorden nu eigenlijk? Mong en John toveren de hele wereld uit een doosje tomatensoep met balletjes. Mong en John onderzoeken de concrete impact van de huidige globalisering op het leven van mensen, zowel in het Zuiden als in het Noorden. Er zijn winnaars en verliezers, op duizenden manieren, waarbij de krachten met geld structureel bevoordeeld worden. Het rad van Fortuin draait over de wereld en bepaald waar je wordt geboren. De lokale gevolgen van de globalisering bepalen welke hamer je krijgt. Wordt het een grote moker, een klein tikkertje of een nephamer van mousse? Gaandeweg wordt duidelijk dat wij een totaal andere globalisering voor ogen

    KLEUR BEKENNEN IS EEN GEMEENSCHAPPELIJK PROGRAMMA VAN DE FEDERALE MINISTER VAN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING, DE BELGISCHE TECHNISCHE COÖPERATIE, DE VLAAMSE PROVINCIEBESTUREN EN DE VLAAMSE GEMEENSCHAPS-COMMISSIE.

    KLEURBEKENNEN@BTCCTB.ORG 6 WWW.KLEURBEKENNEN.BE

    T 32 2 505 18 20

    hebben. Een globalisering van de veiligheid, bijvoorbeeld. Of van ecologische zorg. Onderwijs, gezondheidszorg, werk en inkomen, toegang tot drinkbaar water en sanitaire voorziening… Kortom, een duurzame ontwikkeling voor de hele wereldbol

    organisatie Bij de Vieze Gasten

    thema Globalisering

    werkvorm discussie, (vormings)theater

    onderwijsniveau secundair onderwijs - 2e graad, secundair onderwijs - 3e graad, hoger en universitair onderwijs

    duur 1 lesuur

    opmerkingen 60 min.

    min. deelnemers 100

    max. deelnemers 200

    prijs per sessie 350

    vervoerskosten 0,35 EUR/km

    voorzieningen Speelvlak van 6m x 6m

    waar Antwerpen, Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen

    waar - opmerkingen in eigen zaal bij “Bij‟ De Vieze Gasten”

    pedagogische fiche globaal genomen.doc

Wereld op stoelen

    „Wereld op stoelen‟ is een speelse introductie tot de Noord-Zuidproblematiek. Het stelt

    op een eenvoudige manier de wereldsituatie voor. Het spel vertrekt vanuit de eigen ervaring en probeert de spelers oplossingen aan te reiken voor een evenwichtige verdeling.

    organisatie Centrum Informatieve Spelen

    thema Noord-Zuidverhouding

    werkvorm informatief spel

    onderwijsniveau secundair onderwijs - 1e graad, secundair onderwijs - 2e graad, secundair onderwijs - 3e graad

    duur 1 lesuur

    min. deelnemers 10

    max. deelnemers 25

    prijs per sessie 100

    vervoerskosten 0,30 EUR/km

    prijs - opmerking 1 spelbegeleider

    voorzieningen een ruim lokaal met een stoel voor elke deelnemer waar Antwerpen, Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen

    pedagogische fiche Wereld op stoelen.doc

Mensenrechten, Iedereen heeft ze nodig!

    -Leerlingen denken in deze klasactiviteit na over elementaire menselijke behoeften en zien het verband tussen behoeften en de mensenrechten zoals ze voorkomen in de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens.

    -Doorheen de sessie groeit het inzicht dat mensenrechten net zoals de menselijke behoeften universeel en ondeelbaar zijn én dat ze verantwoordelijkheden impliceren van staten, maar evengoed van ieder van ons.

    KLEUR BEKENNEN IS EEN GEMEENSCHAPPELIJK PROGRAMMA VAN DE FEDERALE MINISTER VAN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING, DE BELGISCHE TECHNISCHE COÖPERATIE, DE VLAAMSE PROVINCIEBESTUREN EN DE VLAAMSE GEMEENSCHAPS-COMMISSIE.

    KLEURBEKENNEN@BTCCTB.ORG 7 WWW.KLEURBEKENNEN.BE

    T 32 2 505 18 20

organisatie VORMEN

    thema Mensenrechten

    werkvorm combinatie

    onderwijsniveau secundair onderwijs - 2e graad duur 2 lesuren

    opmerkingen 100 min.

    max. deelnemers 25

    prijs per sessie 90

    vervoerskosten 0,30 EUR/km

    prijs - opmerking halve dag: 125 EUR, hele dag: 220 EUR

    voorzieningen ruim lokaal, bord of flipchart waar Antwerpen, Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-

    Brabant, West-Vlaanderen

    pedagogische fiche Vormen-Mensenrechten.doc

    KLEUR BEKENNEN IS EEN GEMEENSCHAPPELIJK PROGRAMMA VAN DE FEDERALE MINISTER VAN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING, DE BELGISCHE TECHNISCHE COÖPERATIE, DE VLAAMSE PROVINCIEBESTUREN EN DE VLAAMSE GEMEENSCHAPS-COMMISSIE.

    KLEURBEKENNEN@BTCCTB.ORG 8 WWW.KLEURBEKENNEN.BE

    T 32 2 505 18 20

Report this document

For any questions or suggestions please email
cust-service@docsford.com