DOC

5_FILE - homepl Nr 1 w Polsce Hosting, domeny, darmowe strony

By Alexander Gonzales,2014-06-22 17:52
10 views 0
5_FILE - homepl Nr 1 w Polsce Hosting, domeny, darmowe strony

    Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich Miasta Gniezna

    Lokalny Program

    Rewitalizacji Obszarów Miejskich

    Miasta Gniezna

    na lata 2008-2015

    Policy & Action Group Uniconsult Sp. z o.o.

    ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa

    www.pag-uniconsult.pl

    przyjęty

    uchwałą XXI /237/2008 Rady Miasta Gniezna z dnia 29 kwietnia 2008 roku

    1

    Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich Miasta Gniezna

SPIS TREŚCI

    WSTĘP .......................................................................................................................4 Rozdział 1. Diagnoza obecnej sytuacji miasta Gniezna..............................................6

    1.1. Zagospodarowanie przestrzenne. .................................................................... 6 1.1.1. Charakterystyka położenia geograficznego miasta. .................................. 6

    1.1.2. Zasoby środowiska naturalnego. ............................................................... 9

    1.1.3. Zasoby rekreacyjno-turystyczne i możliwość rozwoju turystyki. .............. 14

    1.1.4. Historia miasta Gniezna .......................................................................... 19 1.1.5. Rozwój przestrzenny Gniezna ................................................................. 22 1.1.6. Analiza tkanki mieszkaniowej Gniezna. ................................................... 31 1.1.7. Zasoby infrastruktury technicznej miasta. ................................................ 34 1.1.8. Cechy zagospodarowania centrum miasta, jako potencjalnego obszaru

    rewitalizacji. ....................................................................................................... 39 1.1.9. Główne problemy zidentyfikowane w obszarze zagospodarowania

    przestrzennego. ................................................................................................. 46 1.2. Sfera gospodarcza. ........................................................................................ 48 1.2.1. Struktura działalności gospodarczej. Zmiany i trendy. ............................. 48

    1.2.2. Obszary aktywności gospodarczej w mieście .......................................... 51

    1.2.3. Uwarunkowania budżetowe realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych ...... 52

    1.2.4. Główne problemy zidentyfikowane w obszarze gospodarczym. .............. 54

    1.3. Sfera społeczna. ............................................................................................ 55 1.3.1. Struktura demograficzna.......................................................................... 55 1.3.2. Główne przemiany społeczne i demograficzne. ....................................... 57

    1.3.3. Charakterystyka zjawiska marginalizacji społecznej w Gnieźnie problem

    patologii społecznych oraz przestępczości. ....................................................... 61

    1.3.4. Problemy zidentyfikowane w obszarze społecznym. ............................... 68

    1.4. Podstawowe dane statystyczne dla miasta Gniezna...................................... 69 1.5. Analiza SWOT................................................................................................ 70 Rozdział 2. Powiązanie idei rewitalizacji z dokumentami planistycznymi na poziomie

    miasta i regionu realizacja LPROM w kontekście otoczenia strategicznego. .........73

    2.1. Strategia Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do roku 2020. ................. 74

    2.2. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013. ................ 77

    2.3. Program Operacyjny „Kapitał Ludzki” na lata 2007-2013. .............................. 88

    2.4. Strategia rozwoju Gniezna. ............................................................................ 91

    2

    Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich Miasta Gniezna

2.5. Strategia rozwiązywania problemów społecznych w mieście Gniezno do roku

    2013. ..................................................................................................................... 94 2.6. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. ................................... 99

    Rozdział 3. Założenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich Miasta

    Gniezno (LPROM). ................................................................................................. 107 3.1. Okres realizacji LPROM. ...............................................................................107 3.2. Przesłanki wyboru obszarów rewitalizacji oraz cele rewitalizacji Miasta

    Gniezno. ...............................................................................................................110 3.3. Obszary rewitalizacji. ....................................................................................112 3.4. Kryteria decydujące o kolejności realizowanych zadań, pożądane wskaźniki

    wdrażania Planu. .................................................................................................130 Rozdział 4. Źródła finansowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszarów

    Miejskich na lata 2007-2015. .................................................................................. 134 Rozdział 5. System wdrażania Lokalnego programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich.

     ............................................................................................................................... 135

    Rozdział 6. Sposoby monitorowania, oceny i komunikacji społecznej. ................... 137

    6.1. System monitorowania i oceny LPROM Gniezna..........................................137

    6.2. System komunikacji społecznej w ramach LPROM Gniezna. .......................138

    Spis tabel ................................................................................................................ 140

    Spis map ................................................................................................................. 140 Spis zdjęć ............................................................................................................... 141

     3

    Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich Miasta Gniezna

    WSTĘP

    Rewitalizacja rozumiana jest powszechnie jako proces zmierzający do poprawy

    funkcjonalnej i estetycznej przestrzeni miejskiej, powojskowej czy poprzemysłowej. W

    znaczeniu ogólnym obejmuje ona przywrócenie dotychczasowych funkcji zdegradowanego społecznie, ekonomicznie, środowiskowo obszaru, bądź nadanie „obszarowi problemu” nowych funkcji.

    W Polsce tematyka rewitalizacji sięga swymi początkami lat 70-tych XX wieku. Ze

    względu na ówczesny silny rozwój przemysłowy oraz towarzyszące mu procesy demograficzne głównym celem rewitalizacji było wówczas poszukiwanie swoistego „ładu przestrzennego”. Dopiero w latach 90-tych zwrócono uwagę na potrzebę rozszerzenia

    zainteresowania procesów rewitalizacyjnych problemami rozwoju społecznego. Równie istotne stało się poszukiwanie metod zagospodarowania i przywrócenia funkcjonalności obszarów poprzemysłowych i powojskowych – swoistego „dziedzictwa” Polskiej

    Rzeczypospolitej Ludowej. Jednak zakres prowadzonych prac i stopień zaangażowanych

    1środków finansowych był nadal nieodpowiadający potrzebom.

    Dzięki wejściu Polski do struktur Wspólnoty Europejskiej możliwym stało się dofinansowanie inwestycji ze środków funduszy strukturalnych. Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego obowiązujący w latach 2004-2006 obejmował swym

    zakresem także działania z zakresu rewitalizacji obszarów miejskich, poprzemysłowych

    i powojskowych. Tym samym ogólne zainteresowanie polskich struktur samorządowych funduszami unijnymi przełożyło się na „renesans” inwestycji mających na celu rewitalizację. Proces ten jest kontynuowany na lata 2007 2013 także przewidziano środki finansowe

    wspierające rewitalizację, w Wielkopolsce podstawową rolę powinien w tym względzie odegrać Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny (WRPO).

    To co wydaje się najistotniejsze w procesie rewitalizacji to określenie samego problemu, czy też jak to określa literatura przedmiotu – „przedmiotu rewitalizacji”. Niejako

    na złożoność zagadnienia wskazuje już sam zakres rewitalizacji. Obejmuje on zarówno kwestie społeczne, przestrzenne jak i gospodarcze. Podkreślić należy, iż w przeważającej większości przypadków nie mamy do czynienia z zadaniami odosobnionymi. Nierzadko problemy społeczne implikują, bądź wynikają z zakłóconego rozwoju przestrzennego, bądź

    gospodarczego, obszaru.