DOC

5_FILE - homepl Nr 1 w Polsce Hosting, domeny, darmowe strony

By Alexander Gonzales,2014-06-22 17:52
12 views 0
5_FILE - homepl Nr 1 w Polsce Hosting, domeny, darmowe strony

    Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich Miasta Gniezna

    Lokalny Program

    Rewitalizacji Obszarów Miejskich

    Miasta Gniezna

    na lata 2008-2015

    Policy & Action Group Uniconsult Sp. z o.o.

    ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa

    www.pag-uniconsult.pl

    przyjęty

    uchwałą XXI /237/2008 Rady Miasta Gniezna z dnia 29 kwietnia 2008 roku

    1

    Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich Miasta Gniezna

SPIS TREŚCI

    WSTĘP .......................................................................................................................4 Rozdział 1. Diagnoza obecnej sytuacji miasta Gniezna..............................................6

    1.1. Zagospodarowanie przestrzenne. .................................................................... 6 1.1.1. Charakterystyka położenia geograficznego miasta. .................................. 6

    1.1.2. Zasoby środowiska naturalnego. ............................................................... 9

    1.1.3. Zasoby rekreacyjno-turystyczne i możliwość rozwoju turystyki. .............. 14

    1.1.4. Historia miasta Gniezna .......................................................................... 19 1.1.5. Rozwój przestrzenny Gniezna ................................................................. 22 1.1.6. Analiza tkanki mieszkaniowej Gniezna. ................................................... 31 1.1.7. Zasoby infrastruktury technicznej miasta. ................................................ 34 1.1.8. Cechy zagospodarowania centrum miasta, jako potencjalnego obszaru

    rewitalizacji. ....................................................................................................... 39 1.1.9. Główne problemy zidentyfikowane w obszarze zagospodarowania

    przestrzennego. ................................................................................................. 46 1.2. Sfera gospodarcza. ........................................................................................ 48 1.2.1. Struktura działalności gospodarczej. Zmiany i trendy. ............................. 48

    1.2.2. Obszary aktywności gospodarczej w mieście .......................................... 51

    1.2.3. Uwarunkowania budżetowe realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych ...... 52

    1.2.4. Główne problemy zidentyfikowane w obszarze gospodarczym. .............. 54

    1.3. Sfera społeczna. ............................................................................................ 55 1.3.1. Struktura demograficzna.......................................................................... 55 1.3.2. Główne przemiany społeczne i demograficzne. ....................................... 57

    1.3.3. Charakterystyka zjawiska marginalizacji społecznej w Gnieźnie problem

    patologii społecznych oraz przestępczości. ....................................................... 61

    1.3.4. Problemy zidentyfikowane w obszarze społecznym. ............................... 68

    1.4. Podstawowe dane statystyczne dla miasta Gniezna...................................... 69 1.5. Analiza SWOT................................................................................................ 70 Rozdział 2. Powiązanie idei rewitalizacji z dokumentami planistycznymi na poziomie

    miasta i regionu realizacja LPROM w kontekście otoczenia strategicznego. .........73

    2.1. Strategia Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do roku 2020. ................. 74

    2.2. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013. ................ 77

    2.3. Program Operacyjny „Kapitał Ludzki” na lata 2007-2013. .............................. 88

    2.4. Strategia rozwoju Gniezna. ............................................................................ 91

    2

    Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich Miasta Gniezna

2.5. Strategia rozwiązywania problemów społecznych w mieście Gniezno do roku

    2013. ..................................................................................................................... 94 2.6. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. ................................... 99

    Rozdział 3. Założenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich Miasta

    Gniezno (LPROM). ................................................................................................. 107 3.1. Okres realizacji LPROM. ...............................................................................107 3.2. Przesłanki wyboru obszarów rewitalizacji oraz cele rewitalizacji Miasta

    Gniezno. ...............................................................................................................110 3.3. Obszary rewitalizacji. ....................................................................................112 3.4. Kryteria decydujące o kolejności realizowanych zadań, pożądane wskaźniki

    wdrażania Planu. .................................................................................................130 Rozdział 4. Źródła finansowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszarów

    Miejskich na lata 2007-2015. .................................................................................. 134 Rozdział 5. System wdrażania Lokalnego programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich.

     ............................................................................................................................... 135

    Rozdział 6. Sposoby monitorowania, oceny i komunikacji społecznej. ................... 137

    6.1. System monitorowania i oceny LPROM Gniezna..........................................137

    6.2. System komunikacji społecznej w ramach LPROM Gniezna. .......................138

    Spis tabel ................................................................................................................ 140

    Spis map ................................................................................................................. 140 Spis zdjęć ............................................................................................................... 141

     3

    Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich Miasta Gniezna

    WSTĘP

    Rewitalizacja rozumiana jest powszechnie jako proces zmierzający do poprawy

    funkcjonalnej i estetycznej przestrzeni miejskiej, powojskowej czy poprzemysłowej. W

    znaczeniu ogólnym obejmuje ona przywrócenie dotychczasowych funkcji zdegradowanego społecznie, ekonomicznie, środowiskowo obszaru, bądź nadanie „obszarowi problemu” nowych funkcji.

    W Polsce tematyka rewitalizacji sięga swymi początkami lat 70-tych XX wieku. Ze

    względu na ówczesny silny rozwój przemysłowy oraz towarzyszące mu procesy demograficzne głównym celem rewitalizacji było wówczas poszukiwanie swoistego „ładu przestrzennego”. Dopiero w latach 90-tych zwrócono uwagę na potrzebę rozszerzenia

    zainteresowania procesów rewitalizacyjnych problemami rozwoju społecznego. Równie istotne stało się poszukiwanie metod zagospodarowania i przywrócenia funkcjonalności obszarów poprzemysłowych i powojskowych – swoistego „dziedzictwa” Polskiej

    Rzeczypospolitej Ludowej. Jednak zakres prowadzonych prac i stopień zaangażowanych

    1środków finansowych był nadal nieodpowiadający potrzebom.

    Dzięki wejściu Polski do struktur Wspólnoty Europejskiej możliwym stało się dofinansowanie inwestycji ze środków funduszy strukturalnych. Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego obowiązujący w latach 2004-2006 obejmował swym

    zakresem także działania z zakresu rewitalizacji obszarów miejskich, poprzemysłowych

    i powojskowych. Tym samym ogólne zainteresowanie polskich struktur samorządowych funduszami unijnymi przełożyło się na „renesans” inwestycji mających na celu rewitalizację. Proces ten jest kontynuowany na lata 2007 2013 także przewidziano środki finansowe

    wspierające rewitalizację, w Wielkopolsce podstawową rolę powinien w tym względzie odegrać Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny (WRPO).

    To co wydaje się najistotniejsze w procesie rewitalizacji to określenie samego problemu, czy też jak to określa literatura przedmiotu – „przedmiotu rewitalizacji”. Niejako

    na złożoność zagadnienia wskazuje już sam zakres rewitalizacji. Obejmuje on zarówno kwestie społeczne, przestrzenne jak i gospodarcze. Podkreślić należy, iż w przeważającej większości przypadków nie mamy do czynienia z zadaniami odosobnionymi. Nierzadko problemy społeczne implikują, bądź wynikają z zakłóconego rozwoju przestrzennego, bądź

    gospodarczego, obszaru.

     1 Projekty i programy rewitalizacji w latach 200-2006, Studium przypadków, pod red. Krzysztofa Skalskiego, Stowarzyszenie Forum Rewitalizacji, Kraków 2006, s. 9-12.

    4

    Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich Miasta Gniezna

    Nierzadko rewitalizację określa się jako kompleksowy program remontów,

    modernizacji zabudowy i przestrzeni publicznych, rewaloryzacji zabytków na wybranym obszarze, najczęściej dawnej dzielnicy miasta, w powiązaniu z rozwojem gospodarczym

    i społecznym, czyli połączenie działań technicznych - jak np. remonty

    - z programami ożywienia gospodarczego i działaniem na rzecz rozwiązania problemów

    społecznych, występujących na tych obszarach, jak np: bezrobocie, przestępczość, brak

    równowagi demograficznej. Innymi słowy, rewitalizacja polega na ponownym ożywieniu

    społeczno-gospodarczym wybranego obszaru.

     Dlatego właśnie ogół działań zmierzających do rewitalizacji określa się mianem „programu”, obejmującego zarówno cele ogólne i szczegółowe rewitalizacji, jak i konkretne

    działania i instrumenty finansowe zmierzające do ich realizacji.

    Dobrze przygotowane programy rewitalizacji mogą stanowić jedną

    z najatrakcyjniejszych form aktywnego zarządzania przekształceniami dawnych dzielnic miejskich, obszarów po-przemysłowych i po-wojskowych. Jednakże kluczowym warunkiem

    ich powodzenia jest uzyskanie porozumienia różnych grup społecznych zaangażowanych w proces ich tworzenia.

    Prezentowany w niniejszym opracowaniu Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich Miasta Gniezna na lata 2008-2015 (LPROM) jest próbą kompleksowego podejścia

    do rozwiązania problemów przestrzenno-społeczno-gospodarczych wyodrębnionych

    obszarów Pierwszej Stolicy Polski. W odróżnieniu do już obowiązującego Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszarów Powojskowych przy ul. Wrzesińskiej w Gnieźnie program obejmuje tereny położone w centralnej części miasta.

    Program Rewitalizacji został opracowany przez firmę PAG UNICONSULT Sp. z o.o. we współpracy z jednostkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Gniezna, w ramach którego

    powstał specjalny zespół roboczy oraz innymi instytucjami publicznymi. Należy podkreślić zaangażowanie wielu kompetentnych podmiotów w opracowanie założeń Programu oraz zaangażowanie mieszkańców miasta, którzy na etapie opracowania Programu mieli możliwość wnoszenia do niego swoich uwag.

    LPROM został przygotowany przede wszystkim dla mieszkańców Gniezna.

    To właśnie Gnieźnianie są głównymi beneficjentami planowanych do realizacji działań, jak

    i ich projektodawcami i wykonawcami. I to stanowi swoisty „efekt dodany” procesu rewitalizacji wspólnej pracy wszystkim zaangażowanych podmiotów zjednoczonych

    w dążeniu do jednego celu – zrównoważonego rozwoju Pierwszej Stolicy Polski.

     5

    Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich Miasta Gniezna

    Rozdział 1. Diagnoza obecnej sytuacji miasta Gniezna.

1.1. Zagospodarowanie przestrzenne.

    Zagospodarowanie przestrzenne, obok zasobów gospodarczych i społecznych, stanowi jeden z głównych elementów, w kontekście tworzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich, w oparciu o które, zostanie dokonana ocena szans i możliwości przeprowadzenia niezbędnych procesów rewitalizacji w Gnieźnie. Fakt zakwalifikowania Gniezna do kategorii obszarów miejskich nie zwalnia z konieczności przeprowadzenia szczegółowej analizy, ponieważ ze względu na wewnętrzną różnorodność Miasta, należy zidentyfikować te obszary, które w rzeczywistości spełniają kryteria poddania ich procesom rewitalizacyjnym.

Mapa nr 1. Położenie Gniezna na mapie Polski

1.1.1. Charakterystyka położenia geograficznego Miasta.

    Gniezno położone jest w centrum Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej. Zajmuje obszar

    240,9 km, zamieszkały przez ok. 70 tysięcy mieszkańców. Stanowi centrum Pojezierza

    Gnieźnieńskiego. Miasto położone jest w zakolu doliny niewielkich jezior i otaczających lasów. Przez miasto przebiega droga krajowa nr 5 i zarazem trasa europejska E261 Wrocław-

    Poznań-Bydgoszcz-Gdańsk. Ok. 20 km na południe – we Wrześni- przebiega autostrada A2

    Świecko-Poznań-Warszawa. Gniezno jest również węzłem kolejowym o znaczeniu krajowym. Najbliższy port lotniczy zlokalizowany jest w Poznaniu (ok. 50 km).

    6

    Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich Miasta Gniezna

    Mapa nr 2. Gniezno na tle województwa.

    Źródło: Strona internetowa Miasta Gniezno

     7

    Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich Miasta Gniezna

    Sąsiadujące gminy to: Gniezno – gmina wiejska, Trzemeszno, Niechanowo, Czerniejewo, Łubowo, Witkowo, Kłecko, Mieleszyn.

Mapa nr 3. Plan Miasta.

Źródło: Strona internetowa Miasta Gniezno

    8

    Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich Miasta Gniezna

1.1.2. Zasoby środowiska naturalnego.

Budowa geologiczna i ukształtowanie powierzchni

    Obszar Gniezna to miejsce, gdzie tzw. Elewacja Gnieźnieńska zaczyna opadać

    w kierunku południowym ku Równinie Wrzesińskiej. Dzięki takiemu właśnie położeniu,

    na obszarze miasta oraz w jego najbliższych okolicach obserwuje się bogate nagromadzenie polodowcowych tworów geomorfologicznych. Należą do nich pagórki morenowe, doliny, rynny i zagłębienia. Cechą tego terenu jest duże zróżnicowanie warunków siedliskowych, czego konsekwencją była w przeszłości znaczna różnorodność zespołów roślinnych i zwierzęcych, miejscami utrzymująca się do chwili obecnej.

    Przez Wielkopolskę ukośnie z południowego wschodu na północny zachód oraz na południe od Miasta przebiega tzw. "wał gnieźnieński". W podłożu owej doliny kopalnej zalegają osady ilaste z okresu polioceńskiego, tworzące warstwę o miąższości od 50 do około 100 m, ponad które zaznaczają się, w sposób bardzo zróżnicowany, nawarstwienia mulaste, iglaste lub torfowe z okresu międzylodowcowego.

Szata roślinna i grunty

    Zieleń miejska zajmuje powierzchnię ponad 100ha. Zielonych ciągów ulicznych jest 30 km, a zadrzewionych ulic 50 %. Stan zieleni Gniezna, w szczególności sam drzewostan, ocenia się jako dobry. Problem polega na tym, że gro młodych nowo posadzonych drzew i tych

    starych wieloletnich jest dewastowanych.

    Największy park – Park Miejski o powierzchni ok. 15,9 ha, zlokalizowany jest w centrum miasta między ulicami Sobieskiego a Konikowo. Na terenie Gniezna znajdują się jeszcze następujące parki oraz obszary zieleni: Park Piastowski, Park Kościuszki, Dolina

    Pojednania, Skwer Orląt Lwowskich.

    Powierzchnia geodezyjna Gniezna wynosi 4,1 tyś. hektarów. W strukturze gruntów

    użytkowanych dominują użytki rolne, do których należą: grunty orne, sady, łąki trwałe, pastwiska. Stanowią one 44% powierzchni miasta. Na następnym miejscu są tereny osiedlowe stanowiące 23% powierzchni miasta, w dalszej kolejności lasy i drogi.

    Według ostatnich danych na jednego mieszkańca Miasta Gniezna, licząc lasy i grunty

    2leśne, parki i skwery, oraz ogrody działkowe - przypada 87m zieleni, a stan normatywny,

    2wymagany, wynosi 45m. Biorąc pod uwagę tylko same parki i skwery na jednego mieszkańca

    2przypada 15m. W związku z powyższym można stwierdzić, że miasto Gniezno może poszczycić się dużą ilością terenów zielonych. (dane GUS z 2006r.)

    9

    Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich Miasta Gniezna

Zasoby krajobrazowe Miasta

    Do zasobów krajobrazowych Miasta zaliczyć należy lasy państwowe, których powierzchnia na terenie miasta Gniezna wynosi 542 ha.

    Należy szczególnie podkreślić dużą atrakcyjność turystyczną i rekreacyjną terenów parku miejskiego oraz terenu wokół jeziora Jelonek, które zlokalizowane jest w bezpośrednim sąsiedztwie zabytkowej części miasta.

    W najbliższych latach, wykorzystując m.in. szanse wynikające z pozyskania środków Unii Europejskiej władze Miasta będą koncentrowały się na realizacji zasad zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego. Niewątpliwym jest, że działania prowadzące do dalszego rozwoju miasta i jego ożywienia, powinny w dużej mierze uwzględniać walory tego obszaru. Stąd też na etapie analizy należy podkreślić dużą rolę, jaką powinien odegrać obszar jeziora Jelonek oraz parku miejskiego.

Stan zagrożenia i ochrona powietrza

    Poziom aktualnych emisji przemysłowych zarówno pyłowych jak i gazowych nie

    stwarza w chwili obecnej zagrożenia dla egzystencji zwartych grup lub kompleksów zieleni. Niepokojący natomiast jest fakt wzrostu w ostatnich latach ilości pojazdów mechanicznych. Spaliny silników pojazdów mechanicznych stanowią jedno z największych źródeł zanieczyszczenia powietrza. Na dobry stan jakości powietrza wpływa prowadzona przez Miasto Gniezno oraz spółki komunalne gospodarka cieplna przyjazna dla środowiska. Od paru lat obserwuje się zmiany w systemie ogrzewania - z węglowego na gazowy lub olejowy, z dużą

    korzyścią dla zasobów przyrodniczych miasta.

    Systematycznie w ostatnich latach likwidowano węglowe źródła zlokalizowane w zabudowie miejskiej. Odbiorców ciepła likwidowanych ciepłowni i kotłowni węglowych przyłącza się do miejskiej sieci cieplnej.

    W dalszym ciągu trwają działania mające na celu realizację w samym centrum miasta

    prac modernizacyjnych sytemu grzewczego, czyli likwidacji tzw. „niskiej emisji”. Cel ten będzie osiągany głównie poprzez likwidację lokalnych kotłowni węglowych i budowanie kotłowni gazowych, bądź węzłów cieplnych zasilanych z miejskiej sieci cieplej. Sprawa likwidacji tradycyjnych źródeł ciepła jest w trakcie realizacji. Z uwagi na to, że znaczna część Miasta podlega ochronie konserwatorskiej, pojawiają się dodatkowe koszty, ze względu na

    obowiązek przestrzegania wymagań konserwatorskich przy realizacji inwestycji. Na pewno, w celu podniesienia atrakcyjności miasta dla turystów będzie trzeba zadbać o wyeliminowanie problemu „niskiej emisji”.

    10

Report this document

For any questions or suggestions please email
cust-service@docsford.com