DOC

Een samenvattend overzicht van reacties bij de eerste 26

By Louis Dixon,2014-08-29 12:36
14 views 0
Een samenvattend overzicht van reacties bij de eerste 26

Een samenvattend overzicht van reacties bij de eerste 30 discussieavonden (6 maart 1 juni 2006): 400 enqueteformulieren: 107 reacties - antwoorden op de web-bevraging (evaluatie van de avonden) - spontane reacties, vragen, commentaren, suggesties

1. Kreeg u een beter inzicht in de uitdagingen én kansen gecreëerd door de versnelde mondialisering van de economie? (facultatief: kan u dit illusteren met één voorbeeld dat u bijzonder getroffen heeft?) Kwotering: 8/10 “Een beter begrip, bij brede lagen van de bevolking, van de kansen en uitdagingen geboden door de onontkoombare mondialisering, leidt tot meer internationaal ondernemerschap. Op haar beurt aanjager van meer innovatie, wetenschap, technologie, genderparticipatie en lokale werkgelegenheid.” 2. Kreeg u een beter inzicht in de competenties nodig om onze welvaartstaat verder te waarborgen? (facultatief: kan u dit terug illusteren met één competentie die u bijzonder bijgebleven is?) Kwotering: 7/10 “Wereldburgerschap = vakkennis + internationaal „samen ondernemen‟ voor wederzijds voordeel (dankzij interculturele sociale vaardigheden) ; meer lokale werkgelegeheid, ook voor lagergeschoolden ; een minder verzuurd Vlaanderen. Een attitudewijziging door nog meer interpersoonlijke groepsdiscussie is aangewezen.” 3. Wij konden ons niet van de indruk ontdoen dat de deelnemers vonden dat heel wat meer mensen aan deze avond hadden moeten participeren. - Is dit ook uw mening? - Waarom? - Uw suggestie hoe meer mensen te bereiken? (met beperkte middelen) “Zowel de sociale partners, de overheid en onderwijs moeten de bevolking verder blijven vertrouwd maken met de globalisering. Lokale besturen en scholengroeperingen kunnen een toonaangvende rol spelen om meer mensen ook lagergeschoolden - in kontakt te brengen met ondernemers „die het nog zien zitten‟. De formule van een „open discussie‟ met twee ondernemers en een vakbondspersoon verhoogt het vertrouwen.” Nog opvallend: - de blijvende bezorgdheid over de toekomst van de minder geschoolden; - slechts een beperkt aantal respondenten legt het gros van de verantwoordelijkheid voor een daadwerkelijke integratie in de gemondialiseerde economie bij de overheid: “Iedereen is verantwoordelijk, niet in het minst het individu, de ouder, zelf”.

ANTWOORDEN OP DE WEB-BEVRAGING (voorafgaaande bemerking: enkel de deelnemers aan de sessies in Sint-Niklaas, Brugge, Dendermonde, Dilbeek, Tienen, Ninove, Ieper, Mechelen, Genk, Brasschaat en Waregem werden formeel bevraagd) 1. Kreeg u een beter inzicht in de uitdagingen én kansen gecreëerd door de versnelde mondialisering van de economie? (facultatief: kan u dit illusteren met één voorbeeld dat u bijzonder getroffen heeft?) - 9/10 - Ja, nu heb ik een beter inzicht in wat de bedrijven van de werknemers willen. - 8/10 - JA, alhoewel vanuit mijn job als alg. directeur van een nijverheidsschool ik al wel geconfronteerd werd met het gegeven van mondialisering. Uw 'scheenstamper' van het luxe cruiseschip waar bij de productie heel wat landen betrokken zullen worden, vond ik wel frappant en dus geslaagd als "teaser". - 8/10 - voorbeeld : op vroegere kaarten Europa centraal gelegen, dit is verkeerd , . - 8/10 - Absoluut. De mondialisering heeft ervoor gezorgd dat volkeren elkaar beter leren kennen en begrijpen. Zo krijgen ze meer inzicht in elkaars cultuur en waarden en kunnen ze de kennis en de voordelen van de technische vooruitgang delen. Toch blijft het een complex gegeven van enerzijds "schaalvergroting in de breedste zin van het woord" en van anderzijds "de ontwikkelingen op lokaal en nationaal vlak".

- 6/10 - Het bij het begin gegeven voorbeeld van Finland vond ik verhelderend. - Jawel, in uw eigen inleiding en met name het verhaal over de Finse scheepsbouw is wel erg verhelderend. Netwerkeconomie is blijkbaar de toekomst - 9/10 - De avond was inderdaad verrijkend. Het waarom en het hoe, kwam duidelijk en begrijpelijk aan bod. Het werd ook realistisch aangepakt en schrikte de deelnemers niet af. Alleen vraag ik me soms af hoe we het 'doembeeld' dat de mensen in onze regio leeft - alles gaat hier weg, het wordt hier heel slecht, we vallen allemaal werkloos - best aanpakken. Het voorbeeld dat mij het meest aansprak: het cruiseship! - 8/10 - De nood aan wereldwijd denken. - 7/10 - Niet echte nieuwe inzichten, maar dat ligt meer aan het feit dat ik al jaren het onderwerp persoonlijk en beroepsmatig volg eerder dan aan het niveau of de boodschap van de sprekers die excellent waren. - 9/10 - Ik was zeer aangenaam verrast, en was heel blij dat ik ben komen luisteren. De economie biedt blijkbaar een heleboel nieuwe kansen op de arbeidsmarkt in het buitenland hoog- en of laaggeschoold, iedereen kan aan bod komen. Het heeft me echt wel aangezet tot denken, de Belg, we moeten eerlijk zijn, België is nauwelijks te zien op de wereldkaart, doet het blijkbaar enorm goed in de internationale handel. Ik vond het zo interessant wat Mario Fluerinck zei: "Het profiel van de toekomstige werknemer ; hij moet open-minded zijn". Jij bent Flanders future ; dat is me het meest bijgebleven (Zal je onder aan de mail ook uitleggen waarom) Was enorm verrast dat René Geerkens zei dat de IT-sector terug aan't opfleuren is met 13.000 openstaande vacatures. - 7/10 - Het voorbeeld van de Finse scheepsbouwers is me erg nagebleven. - 9/10 - Vooral een beter inzicht in de uitdagingen. Ik blijf, vanuit het onderwijs kijkend, zeer bezorgd voor de grote groep leerlingen die door de mondialisering misschien niet direct meer kansen krijgen maar het moeilijker zullen krijgen. Deze groep kwam heel weinig ter sprake maar is, mijns inziens, toch groot. - vb. de drie bedrijfsleiders die gesproken hebben naar welke landen geëxporteerd wordt - 8/10 - Waren stuk voor stuk boeiende getuigenissen die zeker als voorbeeld zullen aangehaald worden bij het lesgeven. - De uitdagingen en kansen zijn er voor bedrijven die "mondiaal" willen gaan. Het voorbeeld is wel Van De Velde, lingerie. - 8/10 - Ik ben ervan overtuigd dat er wel degelijk kansen zijn op de arbeidsmarkt voor onze kinderen. Dit werd heel duidelijk bevestigd door dhr. Geerkens waarbij door de mondialisering net meer jobs gecreeerd worden. - We moeten er ook rekening mee houden dat de populatie in belgië zal inkrimpen in de nabije toekomst met de generatie ouders uit de jaren tachtig. Hiermee wil ik zeggen dat we eerder het probleem gaan krijgen van een tekort aan werkkrachten en dat we werkkrachten zullen moeten aantrekken uit het buitenland. We leiden nu al uit de gesprekken af dat men problemen heeft om werkkrachten te vinden. Een andere oplossing is mondialisering en nu zijn we er. De lijst met knelpuntberoepen zal enkel nog stijgen. Mag ik dan stellen: werk verzekerd? - Verrassend was te horen dat mondialisering leidt tot werkverhoging in het basisland. Zo‟n voorbeelden zouden meer te horen moeten zijn. Gebrek aan praktijkmensen voor bepaalde jobs om te voorzien in de „basisbehoeften‟, met dan vooral aandacht voor de attitudes (basisattitudes). - Heb het moeilijk met een paar stellingen van één van de panelleden : 1/ werklozen zijn moeilijk aan het werk te krijgen 2/ tegen 9-5 mentaliteit, werknemers moeten flexibel zijn 3/ tegen personen wiens ouders werkloos zijn. Deze stellingen zijn niet direct 'bevorderlijk' voor een 'prima werksfeer' welke het panellid beweert op zijn/haar bedrijf te heersen. In contrast daartegen het ander panellid die samen met kompanen een risico heeft genomen en door hard (en met liefde voor werk en product) te werken, op relatief korte termijn sterk is gegroeid. Dus in dat opzicht een goede keuze van panelleden. - 6/10 - Wat duidelijk in de kijker stond was dat ondernemen waarde kan creëren. Hoe, en in welke mate netwerken met internationale toeleveranciers een succesfactor is, kwam niet overtuigend aan bod. Welke markten pas internationaal of mondiaal schaal- of specialisatievoordelen bieden om succes te hebben, helemaal niet - 8/10 - onze centrale ligging is een nadeel ... we moeten effectief "vanonder onze kerktoren" komen en op zoek gaan naar een open partnership - 7/10 - het verhaal van DesleeClama kende ik nog niet zo goed, vooral op het vlak van hun aanwezigheid over de wereld = boeiend; bij Picanol: buitenlandse vestigingen worden geleid door autochtonen; enkel tijdelijk dus heeft men mensen nodig voor het buitenland (althans wat betreft constant verblijf) - Inderdaad mij trof de manier van interactie tussen het thuisfront en de lage loonlanden en de geschetste opportuniteiten die daar uit voort vloeien. - Ondanks de lage opkomst vond ik het toch een boeiende leerrijke avond. Het opzet is zeer interessant en ook de formule met concrete getuigenissen van succesvolle ondernemers was uitdagend. Voor mij was het een bevestiging dat wij op een actieve wijze moeten anticiperen op de enorme uitdagingen en kansen die voortvloeien uit de mondialisering van de economie. Vanuit het perspectief van het Technisch Onderwijs heb ik de indruk dat een megaplan zal noodzakelijk zijn zoals dit na de tweede wereldoorlog is ontstaan om de regionale economie en industrialisering te ondersteunen, maar nu regionaal in het perspectief van de mondialisering. Het voorbeeld van Finland vond ik zeer illustratief. - Ik begreep door het geheel van de uiteenzettingen dat het niet is "wij tegen de lage loonlanden" maar "wij met de lage loonlanden".. In het bijzonder : de verhalen van bedrijven die aanwezig worden in andere landen en daardoor hier werkgelegenheid behouden of versterken. Alhoewel ik twijfel of dit wel de regel is. bv Waar is onze confectie naartoe ?? - 8/10 - Lingerie Van de velde. - 4/10 - onvoldoende: het verschil tussen vroeger (10 à 15 jaar terug) en nu de actuele economische evolutie kwam onvoldoende tot uiting in de voorstelling van de ondernemers. Waaruit bestaan precies de uitdagingen en de kansen en de bedreigingen?.

- 8/10 - De uitdaging is om innovatief te zijn, de anderen telkens een stapje voor te zijn en je eigen kansen te creëren. Voorbeeld: Luxecruiseschepen , de 3D-technologie van Eyetronics - 8/10 - de uitleg van Dhr Pieck (traditionele metalen plafonds) - 9/10 - Ja, vooral het voorbeeld van het cruiseschip heeft mij aangetoond dat mondialisering op zich geen hinderpaal hoeft te zijn voor een economie - 9/10 - Ja, adhv. de concrete ervaringen in elk van de 3 bedrijven werd dit duidelijk geillustreerd. Het voorbeeld van de Finse rederijen is mij bijgebleven. - 8/10 - cruiseschip in Finland - voor mij niet echt nieuwe gegevens, ik lees frequent Vacature , Jobat… waar dit thema ook al aan bod geweest is. Maar uiteraard wel interessant, om bedrijfsleiders zelf eens te horen. - Het voorbeeld van dZine waar men het de moeite niet vindt om een patent te nemen omdat de technologie zodanig aan verandering onderhevig is dat het niet loont en zelfs tijdsverspilling is. - 6/10 - voorbeeld van werkcreatie door delocalisering bij lingerie Van de Velde - Ja, door de verschillende invalshoeken die werden toegelicht door de diversiteit in het panel en het publiek, heb ik een beter inzicht gekregen hoe we de mondialisering kunnen opvangen. - Ja, bijvoorbeeld dat de productiecijfers van China in absolute cijfers niet zo hoog liggen als soms wordt afgespeigeld in de media. - Het voorbeeld van de Finse scheepsbouwer. Ik denk dat we in Vlaanderen én België naar die manier van werken moeten evolueren. - Het voorbeeld van het cruiseschip was typerend. Ook de toelichting van Dirk Ghekiere, Dzine (vraagt bv. geen patenten meer) vond ik sprekend van hoe bedrijven het best reageren op de wijzigende realiteit. - 6/10 - Eigenlijk niet. Hetgeen de bedrijfsleiders vertelden, waren zaken die iemand die degelijke kranten en tijdschriften leest, reeds wist. Volgens mij wordt 'het Chinese gevaar' overroepen. Ik denk daar b.v. ook nog aan het gerucht dat de ronde doet dat 'de boekhouding' wordt uitbesteed aan Indiërs. Ik zal dit niet 100 % tegenspreken, maar voor wie is dit weggelegd? Grote internationale bedrijven kunnen inderdaad hun boekhouding uitbesteden. Maar wat doen we met de vele KMO's? Hoe brengen we de Indiërs op de hoogte van de wetgeving inzake belastingen b.v.? - voorbeeld supercruise schip - 5/10 - werd getroffen door het verschil in interpretatie van de begrippen „netwerken‟ en „globale economie‟ tussen Karel Uyttendaele en Dirk Ghekiere - 8/10 - vooral de nieuwe opportuniteiten en kansen die daardoor ontstaan zijn attractief

2. Kreeg u een beter inzicht in de competenties nodig om onze welvaartstaat verder te waarborgen? (facultatief: kan u dit terug illusteren met één competentie die u bijzonder bijgebleven is?) - 6/10 - eerder algemeenheden uit de informatie gehaald. Beschikken over goede sociale vaardigheden is erg belangrijk. - niet echt - 7/10 - Idem als hierboven. Vanuit de kernopdracht van een school (opleiden en begeleiden) zijn onderwijsmensen dagelijks met competenties bezig. Belangrijk is inderdaad dat we hoe langer hoe meer focussen op attitudes om van daaruit jonge mensen perfect te oriënteren (zowel van de basis- naar de secundaire school als van de secundaire school naar hoger onderwijs of de arbeidsmarkt). - 8/10 - voorbeelden : belang van talenkennis, flexibiliteit, mobiliteit, sociale vaardigheden - 8/10 - Het is niet meer belangrijk uit te gaan van het verworven diploma. Even belangrijk zijn teamgeest, flexibiliteit, een uitdaging durven aangaan, meedenken met het hele team,... - Elk panellid vertelde uiteindelijk dat iedereen, op welk niveau ook, zijn vak moet kennen en, vooral, flexibel moet zijn. En wat die flexibiliteit inhoudt, werd toch wel schitterend geïllustreerd: je niet beperken tot het kunnen bedienen van één machine, doorheen je loopbaan telkens andere jobs aanpakken, open staan voor teamwork en andere culturen,... - Ja, alleen was ik van mening dat de aanwezigen van gisteren avond nog niet allemaal beseffen dat goede arbeiders, techniekers, vakmensen nog zullen nodig zijn en zeker evenwaardig zijn. Het beeld van een bediende verdient meer dan een arbeider was duidelijk aanwezig terwijl dit op vandaag in sommige functies al zo niet meer is!!! - 8/10 - Communicatievaardigheden en creativiteit. - 7/10 - het voorbeeld van scheepsbouw in Finland was treffend, en uiteraard zijn er persoonlijke competenties nodig zoals zin voor initiatief en hard werken. Ik kan me niet van de indruk ontdoen dat nog meer dan dat er een globale visie, drive, en investeringen van de overheid nodig zijn. De Finnen hebben de afgelopen decennia hun wake-up call gehad met het verliezen van de afzetmarkt in de USSR, wij hebben dat nog niet gehad. Als ik de inefficiëntie van ons overheidsapparaat zet naast de beperkte investeringen in innovatie, dan vind ik dat de politici een heel zware verantwoordelijkheid hebben in het ontbreken van een stimulerend kader voor ondernemers en industrieën. - 5/10 - We leven inderdaad in een welvaartstaat, maar gaat die blijven duren? Die vraag heb ik me verschillende keren gesteld. Hoe zit het met de vergrijzing van onze Belgische bevolking? - Flexibiliteit,Talen en de-Rooting van mensen. - 9/10 - Van de jongeren wordt verwacht dat ze zeer flexibel en inventief zijn. Wat moet er gebeuren met de grote groep die niet aan deze vraag kan voldoen. Er klonk een beetje hoop in de uiteenzetting van Jef Lembrechts (Bouwbedrijf Vanhout) die duidelijk meer mikt op laaggeschoolden maar die staan dan weer zeer zwak in de maatschappij en zijn totaal afhankelijk van wat de bedrijven binnen de geglobaliseerde wereld zullen doen. Verschuivingen van de bedrijven naar lage loonlanden of van werknemers vanuit de lage loonlanden zijn daar allicht niet te vermijden.

- Vooral aspect dat het belangrijker is geworden om voldoende aandacht te besteden aan het aanleren van attitudes. - Voorbeeld: Sta open voor veranderingen zonder angst voor je eigen positie en er bieden zich veel mogelijkheden aan. - talenkennis en durf, creativiteit - Onze welvaartstaat gaat enkel stand houden als de economische onderbouw blijft bestaan.In het bijzonder Limburg en Vlaanderen , er gaat veel aandacht naar de dienstensector , met grote vooruitzichten naar toerisme toe.Maar hoe gaat dit gehandhaaft worden als de industrie wegtrekt? - De competenties die onze kinderen zeker gaan nodig hebben: -mondiaal denken -europese talenkennis + (chinees, japans, spaans, z-amerika??) - voldoende opleiding om mondiaal te kunnen werken - communicatie- en cultuurwetenschappen worden belangrijk. - 8/10 - Flexibiliteit was het meest gebruikte woord van de avond. Willen we de burgers van de EU leren omgaan met de monialisering, zullen we ze moeten leren om zeer flexibel te zijn. En als belgen, vind ik, hebben we een streep voor op de rest omdat ik vind dat op vele vlakken de belgen zeer flexibel zijn. Een mooi voorbeeld is onze uitgebreide talenkennis. Laten we deze flexibiliteit A.U.B. behouden!!! - Onderwijsmensen zijn te weinig op de hoogte van attitude-beoordeling en evaluatie van groepswerking. We zijn nog veel te veel traditioneel bezig. De bedrijfswereld moet ons daar op wijzen en ook helpen om onze mensen daarin te vormen. Welke basisattitudes zijn belangrijk, hoe kijken we daar naar en hoe beoordelen wij die als een positief instrument om leerlingen mee te vormen (niet als een extra middel om leerlingen te buizen). Hoe zetten we mensen aan tot een goede groepswerking en hoe beoordelen wij dat. Het is misschien goed om daar per scholengemeenschap info-sessies over te geven en van daaruit ook leerkrachten uit te nodigen op de werkvloer. Een bedrijvendag organiseren is goed, maar gekaderd in een initiatief van „samen gaan we voor …‟ waarbij bedrijven geënt worden op een scholengemeenschap brengt meer op, denk ik. - Zoals verwacht had geen van de panelleden een antwoord op de vraag of er binnen afzienbare tijd nog wel genoeg werk zou zijn voor iedereen. Merkwaardig enerzijds, anderzijds verklaarbaar daar er vandaag toch voldoende beter (of hoger) geschoolden in de rij staan. Het mag ook duidelijk zijn dat advertenties gemaakt worden niet alleen in functie van het invullen van een bepaalde functie binnen het bedrijf maar eveneens in functie van het aanbod van kandidaten. Zoals Mevr. Reynaers beaamde worden functies vandaag de dag (ik mag wel zeggen regelmatig) aangepast (meestal opgewaardeerd) wanneer 'sterkere profielen' zich kandidaat stellen. Anderzijds werkt de (dwingende) vraag van de regering naar het onderwijs 'om de slaagkansen te verhogen' (= makkelijker getuigschrift afleveren) zulke praktijken in de hand. Naarmate we enerzijds de lat hoger en anderzijds lager leggen, word de groep of het begrip 'laaggeschoolden' uitverbreed en uitgediept. Er zullen er steeds meer schoolverlaters in deze groep belanden en hun vertegenwoordiging in werkloosheidsgroep zal in evenredigheid toenemen... de kloof tussen arm en rijk zal hierdoor alleen maar breder en dieper worden.... koopkracht gaat mee de diepte in .... de kosten exponentiëel omhoog ... - Conclusie van de avond: aangename tijd en toch weer wat wijzer geworden. Had echter liever een debat gevoerd over de kern van de zaak 'een toekomst voor uw kinderen' door bijvoorbeeld over de verscheidene stellingen, waarmee uzelf de avond heeft ingeleid, van ideeën te wisselen. Misschien een idee voor later. Conclusie algemeen: een goed initiatief van de organizatoren / sponsors en voor herhaling vatbaar. - 7/10 - Algemene competenties die verwacht worden door bedrijven die internationaal opereren: meertaligheid, omgaan met verschillen in culturen, kunnen luisteren. - Maar voor laaggeschoolden werd de nadruk meer gelegd op attitudes: willen werken, initiatief tonen, leren van uw vergissingen en fouten en niet bij de pakken blijven zitten. ambitie hebben om vooruit te geraken. - Het verband met het waarborgen van onze welvaartstaat heb ik niet aan bod horen komen - het panellid zegt net als mijn vrouw (HR) : bij twee gelijke diploma's (of zelfs een hoger diploma) zal de werkgever kiezen voor mensen met contact en taalvaardigheden - stages (liefst in het buitenland) moeten onze jonge mensen daarbij een extra steuntje in de rug geven. PS Ook bedankt voor het drankje aan de bar en het aansluitend gesprek - Ja en nee, is het nu de kwalificatie die telt, de persoonlijke ingesteldheid of de voortdurende drang naar innovatie en kennis en kunde? Deze verschillende visies kwamen aan bod. Wat het ene panellid belangrijk vond, vond de andere niet noodzakelijk of was het er zelfs niet mee eens. Misschien was het de bedoeling om duidelijk te maken dat een combinatie van dit alles belangrijk is. - 7/10 - dan enkele belangrijke slagzinnen: je stiel kennen - je werknemers de kans geven hun inbreng te doen in de verbetering van het productieproces - de angst voor veranderingen moet worden weggenomen - Jammer dat ik vooral het algemene verhaal hoorde over de globalisering en te weinig concrete voorbeelden: expats, mensen die regelmatig naar het buitenland gaan, de selectieprocedures, de toekomst voor administratieve jobs, - jammer ook dat ondernemers blijkbaar denken dat wij in het onderwijs nog altijd enkel docerend tewerk gaan: heel wat collega's doen inspanningen in hun lestijden extra aandacht te besteden aan attitudevorming en aan vaardigheden. Daarbij wordt in vele gevallen gebruik gemaakt van de SAM-schaal. Heel veel projecten worden opgestart: mini-ondernemingen, leerbedrijven, virtueel kantoor, ondernemingsspel, beursspel, - Betrokkenheid - Wat betreft de competenties die wij bij jongeren moeten aanmoedigen in het perspectief van de mondialisering is mij eens te meer duidelijk geworden dat Technisch Onderwijs hier belangrijke troeven heeft wanneer men maar het accent legt op probleemoplossend leren denken. Er zijn in het dagelijks leven zoveel boeiende probleemstellingen die men op een actieve wijze via het technologisch denken kan benaderen. Steeds minder zal de klemtoon mogen liggen op het vinden van pasklare oplossingen maar op het ontwerpen van een eigen aanpakmethode. Uiteraard wordt hierbij ook ruim de kans geboden om attitudes te verwerven van samenwerken, durven nieuwe wegen te bewandelen, creatief ontwerpen, evaluerende instelling, enz. De benadering om industriële technologie in verband te brengen met marketing

hebben wij reeds uitvoerig uitgewerkt in de leerplannen creatie en mode; ik vond het zeer leuk te vernemen dat deze denkwijze ook in andere industriële sectoren tot een nieuwe denkwijze kan leiden. Wij hebben in elk geval ervaren dat het repetitief inoefenen van stereotiepe vaardigheden niet meer van belang is voor de huidige industrie maar wel het overzien van het ganse technologisch proces tot het in gebruik nemen door de klant. Eerlijkheidshalve moet ik er wel aan toevoegen dat wij als onderwijs zelf eerst de confectionairs en onze eigen onderwijskoepel hebben moeten overtuigen dat ze geen nood hadden vanuit het onderwijs aan mensen die allerlei machines moesten kunnen bedienen, maar wel aan "meedenkende mensen" die eventueel ook hun creatief bedachte ontwerpen mee kunnen ten uitvoer brengen en... aan de man of de vrouw brengen. - De attitude om steeds beter /efficienter/innovatiever te werken . Maar, als hetgeen wij hier doen zoveel keren duurder is dan wat hetzelfde in de lageloonlanden kost ... dan moeten wij hier dingen doen en/of het op een manier doen dat het zoveel keer meer waarde schept dan ginder . Ik heb het gevoel dat onze kinderen dus supermensen (zullen) moeten zijn. En daar is fysiologisch geen verklaring voor te bedenken: temeer dat in het debat zelfs gezegd werd dat in India en China evenveel of meer knappe ingenieurs , IT-ers , .. ontstaan - Een waardevol initiatief en een geslaagde avond. Alleen spijtig van de beperkte deelname. Als directeur van een TSO-BSO school nijverheid ging ik naar deze discussieavond met de verwachting een antwoord te krijgen op de vraag: wat verwacht de bedrijfswereld van het onderwijs? Welke competenties moeten onze afgestudeerden bezitten om te functioneren in een globaliserende maatschappij? Uit de discussieavond heb ik het volgende onthouden: De competenties die onze jongeren nodig hebben: - Flexibiliteit; Vakkennis; Sociaal vaardig, in teamverband kunnen werken; Intercultureel denken; Talenkennis; Bereid zijn om zich op de internationale markt te begeven; Leergierig zijn; Ondernemingszin; Creatief denken; … Dit is heel wat. Willen we onze jongeren in die zin vormen, is er nog heel wat werk aan de winkel in het onderwijs. We moeten ons dan ook eens ernstig bezinnen hoe we onze jongeren deze competenties en attitudes kunnen bijbrengen. Zeker in het nijverheidsonderwijs is het opportuun om hierbij samen te werken met de bedrijfswereld, industriële sector. Hiervoor is eerst en vooral een input nodig van kwaliteitsvolle jongeren in onze betere TSO-richtingen zoals elektromechanica, industriële ICT… Er dient ook een mentaliteitsverandering te komen bij het onderwijzend personeel. Hoe kun je flexibiliteit bijbrengen als je zelf niet flexibel bent? - ...leren ondernemen - 6/10 - voldoende vooral de talenkennis, de gewenste flexibiliteit in de nieuwe arbeidsmarkt, de ondernemersspirit.. - 8/10 - Voorbeeld: flexibiliteit - 8/10 - goede attitudes zijn zeer belangrijk en daar schort er wat met heel wat werkzoekenden, zowel hoog als laaggeschoolden en schoolverlaters - Ja, vooral de ingestelheiod van en werknemer. Ik wist dat er belang werd aan gehecht, maar dat dit zo belangrijk was wist ik niet. - Het is duidelijk dat er van iedereen meer flexibiliteit wordt verwacht. - 8/10 - zich snel kunnen inleven in andere culturen en samenlevingen - 6/10 - De vraagstelling ging meer over het CV van de sprekers. Er werd niet diep ingegaan op het thema uitdagingen en kansen. De sprekers bleven hierover nogal vaag. Ook het publiek speelde niet in op deze thema's. - 7/10 Eén spreker vermeldde het woord talent. Ik ben het met hem eens dat je eerst op zoek moet gaan naar de talenten waarover jongere mensen beschikken en ze daarna kennis en vaardigheden bij te brengen die deze talenten versterken. Het talent bij voetballers wordt reeds in hun jonge jaren ontdekt. Daarna worden ze reeds vanaf jeugdige leeftijd getraind om dit talent ten volle te gebruiken. Dit zou ook met de studerende jeugd moeten kunnen. Hoe ? Door ze zo vroeg mogelijk in reële werksituaties te plaatsen. Het onderwijs zou hier kunnen toe bijdragen door stages in te richten tijdens de opeenvolgende jaren van hun studies (en niet enkel op het einde van hun studie). Het is voornamelijk tijdens deze stages dat het talent waarover sommigen beschikken ontdekt wordt. Ik ga er ook vanuit dat men het meest kan leren uit fouten en niet door 100% een cursus van buiten te leren. Wat niet aan bod kwam is de rol van de ouders. Kinderen van zelfstandigen zullen eerder geneigd zijn om een zaak op te starten. Ze hebben thuis een voorbeeld en de ouders zijn toch nog altijd belangrijke vertrouwenspersonen. - Ja, belangrijk is om in het onderwijs de kennis te integreren met competenties, vaardigheden en attitudes in praktisch uit te voeren projectwerk - Er zijn een aantal ideën naar voor gebrécht die de welvaartstaat in de toekomst kunnen waarborgen. Met een aantal van deze gedachtengangen kan ik mij zeker en vast akkoord verklaren. - Ja, zeker. Vooral op vlak van attitudes. - 7/10 - Het geheel van competenties: teamplayer, kritische geest. - 7/10 - het benadrukken van het samenbrengen van „harde‟ en „zachte‟ competenties om succesvol te zijn is een bijgebleven gedachte - Geen enkele van de drie sprekers had een goed inzicht hoe de welvaartstaat zich organiseert, laat staan die zich moet aanpassen aan de dagelijkse realiteit waarbij velen - vooral dan de laagstgeschoolden - moeilijk aan de bak komen. Gezien 1/3de van de werklozen eigenlijk niet thuishoren in de werkloosheid (Fons Leroy, VDAB) moeten we zoeken naar gespecialiseerde opvang voor die groep. - Als iemand uit de onderwijswerelddie momenteel aan het werken is aan een nieuw leerplan voor leerlingen van een 3e graad TSO werd er niet veel nieuws verteld. Een competentie is een geheel van kennis, vaardigheden en attitudes. Als attitude is enkel discipline en flexilbiliteit aan bod gekomen. Er zijn er toch veel meer! Welke moeten we onze jeugd bijbrengen? Er werd wel gesproken over leerlingen van ASO en TSO, maar wat doen we met onze jongeren die zitten in een BSO en een BUSO. Niet elke leerling van een BUSO moet gaan werken in een beschutte werkplaats. Is er voor minder begaafde leerlingen nog een

toekomst weggelegd? Misschien ... voor mensen waarvoor de uiteenzetting nieuw is. Persoonlijk bleef ik serieus op mijn honger zitten. Natuurlijk veel hangt af van de bedrijfsleiders die uitgenodigd worden. Ik vond het zeer jammer dat de bedrijfsleider van het hoog technologisch bedrijf enkel sprak over zeer gekwalificeerd personeel. Nochtans heb ik vorig jaar een GIP (Geïntegreerde proef)-voorstelling bijgewoond van een leerling van een 7e jaar BSO-Kantoor die stage had gelopen aan de ontvangstbalie van zijn bedrijf. Over de taken/opdrachten van minder technische aard werd niet gesproken. Die zijn toch vast en zeker in elk bedrijf toch ook aanwezig. Ik vond de opmerking van één van de studenten van KdG wel zeer sprekend. 'Het is een geruststelling dat, indien ik niet verder studeer, toch nog werk zal vinden!'. - 8/10 - intercultureel managment - 6/10 - creativiteit- of beter het gebrek er aan in onze opleidingen

3. Tijdens de informele gesprekken nadien konden wij ons niet van de indruk ontdoen dat deelnemers vonden dat heel wat meer mensen aan deze avond hadden moeten deelnemen. o Is dit ook uw mening? algemeen antwoord “Zeer zeker o Waarom? - Dergelijke avonden bieden een breed publiek de kans om in contact te komen met bedrijfsmensen die dag in dag uit met beide voeten in de realiteit van mondialisering staan. Bovendien krijgen zij de kans om het publiek wat "antigif" te bezorgen tegen de op sensatie beluste media die delokalisatie bijna per definitie afdoen als 'vaandelvlucht, het zoveelste sociale bloedbad enzovoort. - vele mensen zijn nog onwetend, ook veel jongeren beseffen onvoldoende in welke wereld ze zullen terechtkomen - "Globalisering" is een begrip dat niet meer weg te denken is in onze huidige welvaartstaat. - Dit belangt iedereen aan, want het gaat gewoonweg over ons aller toekomst. Ik ben zelf wat ontgoocheld dat zo weinig leerlingen (en ouders) hierop afgekomen zijn. - Op de tijd van een voetbalmatch kan je hier informatie opdoen die mogelijk een leven lang belangrijk is voor ons of onze kinderen - Vond ook dat het een vrij homogene groep was, denk 70% leerkrachten (waar ik zelf ook bij behoor!), en denk als er meer diversiteit in de groep geweest was, dat het heel anders uitgedraaid was, kan me voorstellen als er ouders van mijn leerlingen aanwezig geweest zouden zijn (ik ben klastitularis van 4 kantoor) dat er sommigen nog niet geweten hadden wat globalisering betekende. Het was ook een debatavond met niveau, en dat maakte het ook zo interessant. - Het onderwerp is veel te belangrijk ...en onontkoombaar - Blijkbaar liggen maar weinig mensen wakker van Flanders Future. Ik vermoed dat heel veel mensen het vandaag goed hebben en echt van dag tot dag aanzien en nog maar weinig nadenken over een verdere toekomst. ... - Het zou misschien goed geweest zijn als er een gevarieerder publiek zou uitgenodigd zijn, m.a.w. ook mensen die niet verder gestudeerd hebben. Zij moeten ook geconfronteerd worden met de toekomstbeelden. - Het zou zeker voor veel mensen boeiend en leerrijk zijn om dergelijke uiteenzettingen bij te wonen. Vraag is hierbij misschien moet de groep groter zijn of mag de groep precies niet te groot zijn? Door de omvang van de groep nu kon iedereen aan het woord komen. Ook achteraf bij het informele gesprek verliep alles dan ook in een open sfeer. Blik wordt verruimd door het horen van concrete voorbeelden en door het kunnen aanspreken van bedrijfsleiders die vanuit praktijkervaring kunnen spreken. - Voor mensen uit het onderwijs zoals ik zijn contacten met de bedrijfswereld zeer verrijkend. - ik meen de enige deelnemer te zijn geweest in de rang van "bediende", de rest van de aanwezigen waren mensen uit het onderwijs en kaderpersoneel. - Natuurlijk moeten er meer mensen hieraan deelnemen. Iedereen moet hiervoor openstaan, maar vele mensen willen dit niet zien. Dit zijn dan de tegenstanders van de mondialisering en deze groep is momenteel nog zeer groot. De groep van gisteren vond ik net groot genoeg omdat er ook nog plaats was voor discussie. Anders stevenen we teveel af op een one-man show en dat is niet de bedoeling. Het mag duidelijk zijn dat met dit onderwerp velen, zoniet allen, zouden moeten begaan zijn. Naar de opkomst van gisteren blijkt echter dat weinigen in het Mechelse er echt van wakker liggen, ofwel is er te weinig ruchtbaarheid aan deze avond gegeven. Hoe dan ook een thema dat nog aan actualiteit zal winnen. - Als mensen zich een beter idee vormen over de problematiek, zullen ze eerder in actie komen dan elkaars ongerustheid aanwakkeren met wilde veronderstellingen - omdat mensen zich moeten bewust zijn van het feit dat "stilstand achterstand is !" - In de huidige maatschappij moeten we "de jeugd" de gevraagde competenties proberen bij te brengen. Het spreekt vanzelf dat onderwijs een zeer belangrijke rol speelt. Vandaar...(het feit dat een groot percentage aanwezigen te maken hebben met onderwijs was op zich positief!). - het houdt veel mensen bezig; men is angstig voor de toekomst en dergelijke sessies moeten verduidelijkend werken. - Omwille van de boodschap dat er nog toekomst is, maar dat die toekomst niet vrijblijvend is - Dit initiatief verdient eigenlijk meer uitstraling. Maar zoals op de vergadering gesteld is het misschien beter in kleine cellen intensief te blijven zoeken naar nieuwe wegen. Proficiat met het initiatief ! - ik denk dat vele mensen met de "bekommernis" zitten en deugd zouden hebben om die om te kunnen zetten in begrip en uitdaging. ( de aanwezigheid van de leerkrachten en directeurs mij toch voldoening gaf) - Als leerkracht in het beroepsonderwijs vond ik het bijzonder interessant om in contact te komen met mensen uit het bedrijfsleven. Zo voel je meer aan wat de noden zijn van het bedrijfsleven en kan je dit proberen

over te brengen naar je leerlingen en collega‟s. Het is voor het onderwijs echt belangrijk om een brede kijk te hebben op het bedrijfsleven. - Ik denk dat voor veel mensen uit het onderwijs die in hun cocon zitten dit een verrijking kan zijn. - Alle betrokkenen bij het onderwijs (leerkrachten, directies, schoolbesturen én ook ouders) zouden dit moeten horen. Maar het lijkt me nuttig om niet enkel de ouders en leerlingen van de zesdejaars als doelgroep voor ogen te houden. Vooral met het oog op tudieloopbaanbegeleiding en studiekeuze zouden ook ouders en leerkrachten van jongere leerlingen moeten betrokken worden. Onderwijs speelt een essentiële rol bij de vorming van toekomstgerichte competenties. - Ideale gelegenheid om dicht in de buurt wat meer info te krijgen, en heel lang duurde het niet, dus toch doenbaar voor velen, dacht ik. Blijkbaar niet voldoende geweten; onvoldoende communicatie ? - Het ging over de toekomst en die is toch voor iedereen belangrijk. Dergelijke avonden leiden ook tot contacten die in de toekomst zeer waardevol kunnen zijn. Velen sluiten zich op. Dit is het slechtste wat men kan doen. De aanwezigen hebben altijd gelijk. - Uiteindelijk zou iedereen, in het bijzonder de studenten die ook uitgenodigd waren, zich toch moeten de vraag stellen hoe de economie hier verder moet evolueren om competitief genoeg te zijn zodat deze kan concurreren met deze uit de lageloonlanden. - De wereld is aan het veranderen. Als we onze huidige welvaart willen handhaven binnen deze wereld, is het noodzakelijk dat we deze veranderingen goed begrijpen. - Zeker en vast, vooral ouders van kinderen die een keuze moeten maken naar het secundair onderwijs. - Breder perspectief, meer meningen - ik miste vooral een aantal jonge mensen (studenten, jonge ondernemers die recent gestart zijn,….) - In een poging de negatieve uitwassen en ideeën die rond globalisering hangen uit te leggen kunnen we niet genoeg initiatieven nemen naar (liefst) de beleidsmensen, maar ook het grote publiek om komaf te maken dat globalisering alleen negatieve gevolgen heeft. - De maatschappij beseft nog onvoldoende de ernst van de uitdaging van mondialisering op toekomst van hun kinderen o Hoe meer mensen bereiken? (met beperkte middelen) - ik weet niet welke groepen u aansprak. Misschien wel studenten aanspreken via scholen, hogescholen en universiteiten - meer campagne voeren, wij zijn het pas teweten gekomen via een brief op school. op geen enkele andere manier zijn we geinformeerd geweest - E-mail is uiteraard een snel communicatiemiddel, maar tegelijkertijd ook erg vluchtig. Een "papieren" uitnodiging met misschien een duidelijkere afbakening van het doelpubliek kan er wellicht voor zorgen dat in scholen (en bijvoorbeeld ook ASO-scholen) sterker gemobiliseerd wordt. Is het misschien zelfs mogelijk om naar de scholen zelf toe te gaan, zonder dan natuurlijk in het vaarwater te komen van bijvoorbeeld "Ondernemer voor de klas" dat via VKW georganiseerd wordt ! - meer info en acties naar scholen... - Een betere samenwerking tussen het bedrijfsleven en het onderwijs is een MUST om jongeren attent te maken van deze globalisering. Het onderwijs moet meer uitgenodigd worden om het dagdagelijks reilen en zeilen op de vloer waar te nemen. Bedrijven kunnen ook de scholen bezoeken en daar hun economische kennis concretiseren. - Ik wil voor mijn school een nieuwe poging wagen via directie van de school en het oudercomité. Het valt zeker ook te overwegen zo'n avond verplicht te maken voor de leerlingen van de 3de graad en hen hierbij een (bv. synthese) opdracht te geven (leerkracht economie). - Ikzelf kreeg toevallig tijdens een bezoek aan de school zo'n flyer te pakken. De scholen hadden de documenten beschikbaar gelegd - het verplicht meegeven voor de ouders had waarschijnlijk meer inpakt gehad. Het laten bedelen met de wekelijkse kranten, per mail via Voka, VKW, Unizo, ... naar hun leden. De groep deelnemers van gisteren waren allemaal betrokken mensen die op de hoogte zijn of willen worden van de globalisering maar hoe bereiken we alle anderen??? - Een dertigtal mensen is hiervoor ideaal. Ik heb ook de indruk dat meestal de hogergeschoolden op de avond aanwezig waren. Blijkbaar is het moeilijk om ook lagergeschoolden aan te spreken. Je bereikt ook weinig jongeren. Hiervoor is een groeiproces bij de jongeren nodig. Misschien is het beter ook via de scholen en leerkrachten te werken. - de ouderverenigingen van nabije scholen (via de koepel, het ministerie van onderwijs, of de directies) en de lokale socio-culturele verenigingen (via de gemeente) - Publicatie op TV-limburg - Publicatie in de weekkrant - - Genk heeft een tijdschrift "Genk Nu" en het daar op de agenda laten plaatsen. - Genk heeft ook op iedere hoek van de straat bijna zo een verlicht bord, met de wachturen van dokters, apothekers, ... evenementen, misschien dat dat daar eens gepubliceerd kan worden. - Simpele/originele affiche maken en ophangen in de jeugdhuizen, cultuurcentra, bibliotheken (Wil wel helpen ontwerpen).. - Vragen of jeugdhuizen een kleine advertentie op hun website willen publiceren - Misschien eens een grote sticker laten maken en op je wagen plakken (Goed leesbaar!) - Mond aan mond reclame (Ik had het in mijn klas verteld, maar toch is er geen enkele ouder komen luisteren, spijtig) - er een politiek thema van maken ? - Via oudercomités van scholen? Of de boodschap koppelen aan beroepenbeurzen, studie-infobeurzen?? - misschien in de streekkrant een advertentie? - Kan er gebruik gemaakt worden van de interne en externe communicatie van de partners (VOKA, VKW, Unizo, Industrie Vlaanderen)? - ouderverenigingen contacteren, toch iets meer ruchtbaarheid aan geven in de pers. Via VKW leerkrachten persoonlijk contacteren (zie lijsten open bedrijvendag voor leerkrachten)

- Indien zulke gespreksavonden georganiseerd worden in bepaalde scholen zou er meer publiek worden bereikt.De ouders kunnen op voorhand verwittigd worden door een omzendbrief. - Het eerste wat in mij opkomt is het inrichten van sessies op school voor de laatste-jaars studenten. - Het kan eventueel opgenomen worden in het lessenpakket. - Deze mensen zijn dan voorbereid op de harde realiteit van de arbeidsmarkt. Er moeten ogen opengemaakt worden bij deze mensen. - Hebben jullie de scholen gecontacteerd? Ik ben zelf van Hasselt, met 3 schoolgaande kinderen in Hasselt, maar ik heb geen enkele informatie gezien van het feit dat jullie 20 maart in hasselt een discussieavond hadden! - Ik ben louter toevallig (ik dacht via de site van Agoria) te weten gekomen dat er zulke avonden georganiseerd werden. Ik denk dat, indien jullie alle ouders van alle scholen op de hoogte kunnen brengen, dat je zeker een grote groep geïnteresseerden vindt. - de voordrachten omturnen tot televisie interviews op regionale zenders gesponsord door de deelnemende bedrijven en met wat beeldmateriaal over wat die bedrijven speciaal maakt. - specifiek voor jongeren... spreektijd vragen tijdens oudercontact avonden zodat u en leerlngen en ouders bewust kan maken van onze toekomstmogelijkheden ... - Ik ben niet op de hoogte van de door u gehanteerde middelen, maar met een "mailboom" bereik je een groot publiek. - affiches - via radio - hoe waren de ouders verwittigd? Evtl via school de adressen van voorzitters oudercomité verwittigen; qua leerlingen: heel vroeg reeds duidelijk maken dat dit ook voor leerlingen bedoeld is. - Het is nu te laat in het schooljaar maar een ouder/leerlingen bijeenkomst i.s.m. de scholen lijkt me een goede formule. Dat is een moeilijke vraag. In mijn verenigingen blijkt de enig werkende formule: mensen aanschrijven (mailen) maar daarom moet men eerst bestanden (van potentieel geinteresseerden) hebben. Ik heb gehoord dat scholen aangeschreven werden om het te verspreiden onder de leerkrachten : dat is goed. Is dit ook zo gebeurd met de lokale bedrijven want die kunnen de uitnodiging verspreiden onder de medewerkers. In mijn bedrijf heeft men volgens mij te laat en te onduidelijk de aankondiging op de advertentieschermen gezet. Hoe heb ik destijds de mail gekregen? Aankondiging in pers, WTV, cultuurtijdschrift Ticket? Proficiat met uw gedrevenheid - Graag zou ik dit thema behandelen op een pedagogische studiedag. Dit kan dan als start dienen om een aantal vernieuwingen door te voeren. Ik bespreek dit idee op onze pedagogische raad en schoolraad. - Zelfde actie IN de scholen en liefst overdag zodat ook meer leraars en leerlingen betrokken worden. - Nog meer provocerende titels gebruiken die de mensen direct raken en aanspreken - - op de boer gaan met jouw boodschap in scholen (maar ik begrijp dat je dat al doet) - Nog veel succes met dit mooie initiatief. En vergeet nooit dat de meeste profeten door hun tijds- en/of landgenoten niet (dadelijk) worden begrepen ! Of erger ... - het secretariaat van de Businessclub 2000 tijdig informeren over zulke initiatieven www.bc2000.be... - Misschien een tip om de leraars meer te motiveren: geef hen een attest of bewijs van deelnemen, zodat ze dit als een bijscholing kunnen aangeven in school (we moeten enkele „bijscholingen‟ per jaar volgen). Folders in de scholen leggen. - Ik heb je al gesproken om dit op niveau van de schoolgemeenschappen secundair te organiseren. (Ik zal (en heb zojuist reeds) gepolst bij mijn medewerkers en de scholen, de inrichtende macht (Scholengroep) etc...of we dit soort activiteit volgend schooljaar in ons aanbod rond onderwijsloopbaan en studiekeuzebegeleiding kunnen opnemen. Mijn medewerkers zien het idee wel zitten. Ik hoop echter dat ik op uw steun kan rekenen bij het zoeken van sprekers. Ik zal u daarover waarschijnlijk in de loop van september contacteren. - Best nog eens afstemmen met de directeurs van de scholen in Dendermonde en waarom ook niet de vraag stellen aan de leerkrachten die het vak Economie geven? - Vooraf (en tijdig) een grondig overleg met betrokken schooldirecties van de regio om te bespreken hoe dit best op maat wordt georganiseerd (om zoveel mogelijk mensen te bereiken) - Wij kregen de info via de school pas 2 dagen voordien; dit moet toch eenvoudig kunnen om de scholen vroeger aan te schrijven, met de vraag deze uitnodiging aan ALLE leerlingen (en ouders) via schoolpost mee te geven. Voor de leerlingen zelf van de derde graad : waarom niet binnen de schooluren (bv van 14u30 tot 16u) mogelijk. Ik heb alvast de adjunct-directrice ingelicht. - Het thema niet als vraag laten overkomen maar als oplossing. Als mensen geconfronteerd worden met een thema dat in vraag gesteld wordt zijn ze (hoe evident het antwoord ook mag klinken ) niet geneigd hierop te antwoorden. Daarom geen vraag en direct met een positieve boodschap overkomen. bvb “Garantie op werk: deze avond uitzonderlijke getuigenissen en tips voor een betere toekomst”. Er had ook meer opvolging moeten zijn van de studenten om deze avond bij te wonen. - de mensen die het kwetsbaarst zijn (laaggeschoolden), zijn ook degenen die niet zomaar naar een sessie komen, die meestal drempelvrees hebben, geen email e.d... Mijn inziens moeilijk. - Studenten via e-mail van hogeschool of universiteit uitnodigen - Samenwerking met bedrijven. Als er bv brochures zouden worden voorzien, willen wij graag met deze documenten reclame maken voor deze initiatieven. - Misschien via oudercomité, schoolraad, lokale televisie promotie maken. - gericht aanspreken, vanuit behoefte van mensen - Om met beperkt budget meer mensen te mobiliseren voor dergelijk debat moeten we mogelijks de RESOC's inschakelen en de daarin vertegenwoordigde organisatie's en politiek. Om de werknemers beter te bereiken moeten de vakbonden nog meer moeten betrokken worden bij dgl initiatieven. - Hoe mensen bereiken? Eerlijkheidshalve moet ik u zeggen dat ik op uw uitnodiging ben ingegaan omdat een collega er van sprak. Persoonlijk heb ik niets ontvangen. Indien ik rondom mij even navraag zou doen, denk ik niet dat veel mensen op de hoogte waren/zijn van deze activiteit. Maandelijks sturen wij mededelingen

    naar onze leerkrachten - persoonlijk ben ik pedagogische begeleider - en indien ik op de hoogte was van deze activiteit, had ik ze ook kunnen opnemen in deze berichten. Zo nemen we b.v. de bedrijvendag voor leraars van het VKW op in onze berichten. - via ouderverenigingen ? - pas starten als effectief studenten of scholieren als dusdanig of klassikaal hebben ingeschreven, het late uur vervroegen naar lesperiode.

     SPONTANE REACTIES, VRAGEN, COMMENTAREN, SUGGESTIES (alle respondenten zijn bekend)

     Jullie hebben het paard naar water geleid, nu moeten jullie uit zien te vinden hoe dat paard aan het drinken te krijgen. Ik zit nu echt te wachten op de volgende stap in jullie campagne (Federatie ICT-industrie Canada)

     Interessante reacties. Maar ... wat nu? Wie schrijft dit in, in een constructief en snel uit te voeren beleidsplan? Jij weet ook dat er geen tijd meer is om te verliezen.

     Nood aan meer wereldburgers : prachtige conclusie !! Dat zei het Belang van Limburg al enkele jaren geleden... ;-) : Limburger, wereldburger... Ook Richard Florida zijn triple T: talent, technologie en tolerantie gaat min of meer in die richting van jouw besluiten. Muziekgroep The Scene maakte er zelfs een liedje over: Iedereen is van de wereld, en de wereld is van iedereen... Hier de tekst van het liedje: ? Dit is voor de misfits die je her en der alleen ziet staan / die onder straatlantaarns eten en drinken bij de volle maan / dit is voor degenen die je overal herkent / deze is voor jou en mij want dit is ons moment. Ik hef het glas op jouw gezondheid - jij staat niet alleen. Iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen. Deze is voor iedereen die passie heeft, die voor passie gaat / in het donker kan ik jou nooit zien maar ik weet dat jij daar staat. Rood, zwart, wit, geel, jong, oud, man of vrouw / in het donker ben je nooit te zien maar / deze is van ons aan jou ? Meer wereldburgers ?? Economisch gezien klopt deze redenering. We zijn de meest open economie ter wereld met de meest kortzochtige dorpsmentaliteit-bezittende inwoners. Een gevaarlijke paradox...en een rem op onze toekomstige technologische en commerciële successen. De vraag die we dan niet stellen is uiteraard waarom wij geen wereldburgers zijn en dan is een voor de hand liggende verklaring toch nog altijd dat we het hier met zijn allen heel goed hebben...en dat we met zijn allen een redelijk sociaal-economisch systeem hebben uitgebouwd...De wet van de communicerende vaten: waar mensen het goed hebben, treedt zelfgenoegzaamheid op en daardoor kunnen achterliggende regio's hun achterstand weer ophalen... Gelukkig maar, anders leefden we nu misschien nog onder het Romeinse Rijk... ;-)

     Zeker proficiat met het initiatief. Vanuit mijn Europese ervaring weet ik hoe klein onze wereld is geworden en hoe wij onze blik moeten verruimen. Ik heb de kans gehad in Polen, in Estland etc. met mensen te praten en samen te werken en ik weet hoe mondiaal ook daar wordt gedacht. Dus we moeten de bakens verzetten.

     Wil deze citaten en conclusies bekend maken aan de plaatselijke school, de Unizo afdeling en Markant (proost Unizo).

     We hebben nog een beetje nagepraat, we vonden het een zeer goede conferentie die meer publiek verdiende. Persoonlijk zie ik alles zeer positief: ik werk hier 26 jaren, eerst RVA, dan VDAB, dan Werkwinkel. Nooit eerder waren zoveel mensen aan het werk. We moeten uiteraard alert blijven. Wij als ouderen vinden dat bij de jongeren de attitude soms zwak is. Maar is dat ook zo? Zo ja, dan is dat een uitdaging voor het onderwijs en de arbeidsmarkt. Meer mensen bereiken? De uitnodiging was te druk en verwarrend. Werden de scholen en de CLB's gecontacteerd? Verspreiding kon ook via meer kanalen. Een meer persoonlijke uitnodiging via plaatselijke mensen?

     Ik vraag me af welke conclusies men er aan zou kunnen vastknopen. Men heeft systematisch in de loop van de laatste 50 jaar zoveel afgebroken in Vlaanderen en vervangen door beschouwelijk nihilisme. Beleidsmakers zijn in dit proces vooropgelopen omdat zij de lange termijn - het bestaan van tijdkonstanten die het noodzakelijke gevolg aan de onmiddellijke waarneming onttrekken - maar al te goed verstonden of in het geheel niet doorzagen. Ik denk dus dat we op vele vlakken hernieuwd opbouwwerk nodig hebben voor een alomtegenwoordige jeugdbeweging in de scholen, voor gedegen concentrisch geschiedenis onderwijs, voor geschraagde zelfredzaamheid, voor top niveau onderwijs, enz. Ik denk dat vooral voor de mannelijke jeugd de huidige situatie zeer nefast is en opnieuw de verwoestende gevolgen zich over enkele jaren nog duidelijker zullen manifesteren. Ik ben het met je analyse eens dat positieve kennis en 'can-do' attitude van groot belang zijn en mogelijks to inzicht en aktie leiden. Vandaar een voorstel: Waarom in het dagelijkse nieuws (TV, Radio) enkel een sport reporter permanent aanwezig? Waaom enkel een katern sport, auto, wonen, enz. in onze kranten? Ik stel voor dat er een publiek/privaat 'initiatief' komt om dagelijks ook een reporter toegepaste wetenschappen in te lassen in de nieuws uitzendingen, om ook dagelijks een katern wetenschappen te voorzien. Het 'initiatief' kan het materiaal aanbrengen. Daarin moet ook een belangrijk gedeelte rapportering over de EU-programmas zitten omdat ik denk dat dit het geschikte onderwerp is om ons allen weer voeling te laten krijgen met de mogelijkheden die de EU biedt. Een aangepaste naam wel nodig zijn zeker: ontdekkings sport of zo iets... Ziezo, dat ei is gelegd.

     Ook al waren we gisteren met een kleine groep, ik vond het toch wel een interessante avond. Het doet altijd deugd tussen gedreven en positieve mensen te zitten. Ik zie mijn eigen zoektocht naar een andere job eveneens positief in. Ik weet dat ik zeker snel een job kan krijgen, natuurlijk de voorwaarden zijn dikwijls een hinderpaal.

    Maar het gevoel van “ik ben toch nog gewild op de arbeidsmarkt” is positief. Vooral het feit dat men merkt dat ik me voortdurend bijschool, is een voordeel + talenkennis. Voor wie écht wil, is er werk. Maar inderdaad, het vergt soms serieuze inspanning. Dat ga ik mijn 16-jarige zoon proberen meegeven: niets voor niets. Ik heb de laatste 2 jaar enorm veel (gericht) gesolliciteerd (ook al had ik een job ben trouwens nooit werkloos geweest met uitkering), en dit heeft me eveneens enorm veel bijgeleerd wat er in de ondernemingen leeft en hoe er „gemanaged‟ of zoals u zelf zei „ge-mis-managed‟ wordt. Bedankt alvast, en wie weet tot een volgende keer.

     Ik wens nog even mijn uitdrukkelijke waardering uit te drukken voor deze organisatie. Wat waren de globale reacties van de ouders?

     Heb de website reeds bekeken. Je conclusies uit de debatavonden zijn zeer interessant, sommige zijn een bevestiging van hetgeen ik reeds wist, andere zijn dan weer een verrijking.

     Alvast m'n gelukwensen met dit initiatief... het was zeker héél relevant en heel boeiend, en het verdient zeker een diepgaandere discussie, bijv door ouders en deelnemers die echt proactief willen meedenken en hun input geven. (de sessie waarop ik aanwezig was vond ik eerlijk gezegd zelf niet interactief genoeg, Jessie had haar best gedaan om lukraak aanwezigen hun mening te vragen, maar spontane reacties kregen niet de kans. Het was natuurlijk ook de eerste avond...). Het onderwerp en heel de dynamiek van de sessies doen me trouwens denken aan het allernieuwste boek van Alvin Toffler "Revolutionary Wealth", mocht je dat al gelezen hebben. Héél visionair, héél relevant vanuit mondiaal perspectief, en bovendien bevestigt het boek heel veel van de statements gemaakt tijdens de discussieavonden. Echt de moeite waard om te lezen en om quotes te gebruiken in eventuele vervolgavonden. Het is trouwens op basis van jullie discussieavonden, van dit boek en van vele andere ervaringen dat ik zelf ook voordrachten geef voor verenigingen, politieke partijen en organisaties over dit onderwerp...

     Verrassend was te horen dat mondialisering leidt tot werkverhoging in het basisland. Zo‟n voorbeelden zouden meer te horen moeten zijn. Gebrek aan praktijkmensen voor bepaalde jobs om te voorzien in de „basisbehoeften‟, met dan vooral aandacht voor de attitudes (basisattitudes). Onderwijsmensen zijn te weinig op de hoogte van attitude-beoordeling en evaluatie van groepswerking. We zijn nog veel te veel traditioneel bezig. De bedrijfswereld moet ons daar op wijzen en ook helpen om onze mensen daarin te vormen. Welke basisattitudes zijn belangrijk, hoe kijken we daar naar en hoe beoordelen wij die als een positief instrument om leerlingen mee te vormen (niet als een extra middel om leerlingen te buizen). Hoe zetten we mensen aan tot een goede groepswerking en hoe beoordelen wij dat. Het is misschien goed om daar per scholengemeenschap info-sessies over te geven en van daaruit ook leerkrachten uit te nodigen op de werkvloer. Een bedrijvendag organiseren is goed, maar gekaderd in een initiatief van „samen gaan we voor …‟ waarbij bedrijven geënt worden op een scholengemeenschap brengt meer op, denk ik.

     "Een toekomst voor uw kinderen" is toch fantastisch! Wat een mooi initiatief! Hopelijk zal zoiets in Wallonië ook tot stand komen! Als ik de conclusies doorneem, word ik jaloers! Ook nog qua aanmoediging tot verdere maatschappelijke verbindingen "onderneming als facilitator voor integratie en meer verdraagzaamheid" valt er na te denken! (Haute Ecole de la Ville de Liège)

     Met veel aandacht heb ik onderstaande conclusie van de 26 discussieavonden gelezen alsook de talrijke citaten. Ik houd er aan u allen oprecht te feliciteren met dit prachtige en vol gehouden initiatief, waarvoor jullie zowel organisatorisch als inhoudelijk, in grote mate gedurende meerdere maanden de kar hebben getrokken. De conclusie en citaten vond ik inderdaad heel opmerkelijk en leerrijk. (Freelance journalist)

     Toutes mes félicitations pour cette merveilleuse initiative menée en Flandre. Je ne manquerai pas d‟assister à une des prochaines séances. (Agence Walonne des Télécoms)

     Ben geboeid door deze initiatieven (ik noem ze 'De avonturen van Karel'). Ik was aangenaam verrast met de sessies, maar kon niet aanwezig zijn omdat ik als expat in Budapest werk. Ook ik betreur dat nog te veel Vlamingen „onder de kerktoren‟ blijven hangen.

     Deze sesssies zouden inderdaad veel meer moeten georganiseerd worden, vooral voor 't onderwijs. Als leerkracht kom je zo te weten wat er leeft in de bedrijfs-wereld en hoe je bepaalde stukken leerstof moet duiden. Ook naar competenties toe, wordt dit nog maar eens bevestigd en motiveert dit ons om vol te houden.(o.a. de kennis van talen). Ik miste inderdaad ouders en leerlingen, want zij beseffen nog niet genoeg wat er van hen verlangd zal worden in de toekomst. Het was opvallend dat het vooral onderwijspersoneel was dat aanwezig was.

     Mag ik zo vrij zijn een bijkomende vraag te stellen, die toch een klein beetje verband houdt met "mondialisering"? Mijn bedrijf gaat dicht. Toch blijkt uit de cijfers dat het een zeer goed fabriek was, beter dan de andere vestigingen uit dezelfde produktiegroep, die verschillende jaren met verlies hebben gedraaid. De groep heeft vorig jaar heel veel winst gemaakt. Waarom wordt er dan toegelaten om dit bedrijf te sluiten? Wat kan er op regeringsvlak veranderen om zulke dingen tegen te gaan? Het moet toch mogelijk zijn om maatregelen uit te werken die bedrijven die winst genereren, niet zomaar te laten vertrekken. Mits kleine investeringen (herstructureren) hadden we het nog zeker 5 jaar kunnen volhouden. Toegegeven:de telecomsector en de privé- telefonie zijn geen grote afnemers meer. Een punt dat gisteren opviel in het debat: aan het onderwijssysteem in dit land moeten dringend wijzigingen doorgevoerd worden, willen we onze kinderen en kleinkinderen goed voorbereiden op de snelle veranderingen.

Report this document

For any questions or suggestions please email
cust-service@docsford.com