DOC

Bibliografija - Institut za povijest umjetnosti

By Craig Fisher,2014-07-11 10:48
13 views 0
Bibliografija - Institut za povijest umjetnosti ...

    Bibliografija - Radovi Instituta za povijest umjetnosti 1-29

    Bibliografija sadrţi potpune opise 492 ĉlanka objavljena u Radovima od br. 1 do 29, s brojem slikovnih priloga i bilješki, napomenom o saţetku, nekrologu i nazivu znanstvenog skupa te o prilogu/dodatku. Sadrţi i

    nepotpisane ĉlanke, predgovore, potpisane bibliografije. Ĉlanci su poredani abecednim slijedom autora i

    naslova nepotpisanih članaka.

ABAFFY, Mirna

    Nirnberški nakladnici grafika Paulus Fürst i Johann Hoffmann u Valvasorovoj grafiĉkoj zbirci

    Nadbiskupije zagrebaĉke

     29, 2005, str. 157-170, 15 slikovnih priloga, 66 bilješki

     Summary: Paulus Fürst and Johann Hoffmann, Nüremberg Publishers of Engravings, in Valvasor's

    Collection of Zagreb Archbishopric

ADAMEC, Ana

     Arhaiĉna komponenta u kiparstvu Ivana Meštrovića

     18, 1994, str. 73-86, 14 slikovnih priloga, 42 bilješke

     Summary: The Archaic Component in the Sculpture of Ivan Meštrović

ANĐELA Horvat in memoriam. 18.3.1911.-26.9.1985.

     9, 1985, str. 5

     *nekrolog

ALBANEŢE, Nikola

     Portret nepoznata muškarca – Vjekoslavu Karasu

     24, 2000, str. 181-186, 6 slikovnih priloga, 13 bilješki

     Summary: Portrait of a unknown man to Vjekoslav Karas

ANDRIJAŠEVIĆ, Mihovil

     Prilozi za prouĉavanje razvitka rijeĉke luke do 1800. godine. I. dio: Analiza geografskih prikaza,

    planova i nacrta luke

     8, 1984, str. 94-113, 14 slikovnih priloga

     Summary: The Development of the Rijeka Harbour up to 1800. Part I.

ANDRIJAŠEVIĆ, Mihovil

     Prilozi za prouĉavanje razvitka rijeĉke luke. II. dio: Analiza geografskih prikaza, planova i

     nacrta grada i luke od 1800. do 1870. godine

     9, 1985, str. 36-61, 20 slikovnih priloga

     Summary: Contributions to Research into the Development of Rijeka Harbour (Part II)

ANĐELIĆ, Pavao

     Umjetniĉki krug Jurja Dalmatinca i Bosna

     3-6 (Juraj Metejev Dalmatinac), 1979-1982, str. 205-208, 2 slikovna priloga, 12 bilješki

     Riassunto: La chiesa a Varošišće presso vranduk in Bosnia e il circolo artistico di Giorgio

     Dalmata

ARHITEKTONSKO nasljeĊe u izvangradskom prostoru

     15, 1991, str. 5-13, 6 slikovnih priloga

     Sadrţi: Program skupa ; Popis sudionika ; Uvodne napomene = Introductory Remarks = Einführende

    Bemerkungen / Uredništvo ; Plan grada Kriţevci

    *MeĊunarodni znanstveni skup “Arhitektonsko nasljeĊe u izvangradskom prostoru”, Kriţevci 21-23. svibnja 1990. = International strdMeeting and Workshop “Architectural Heritage in the Countryside”, Kriţevci 21-23 May 1990

BABIĆ, Ivo

     Utjecaji Jurja Dalmatinca u Trogiru

     3-6 (Juraj Metejev Dalmatinac), 1979-1982, str. 198-202, 7 slikovnih priloga, 23 bilješke

     Riassunto: L'influenza di Giorgio Dalmata a Traù

BABIĆ, Ivo

     O trogirskim biljezima u kamenu

     12-13 (Milanu Prelogu u spomen), 1988-1989 , str. 108-125, 5 slikovnih priloga, 4 table, 110 bilješki

     Summary: Signatures on the Stones of Trogir

BACH, Ivan

     Varaţdinski zlatari Juraj Kunić (oko 1777-1831) i njegov sin Vinko (1801-poslije 1841). Predgovor

     7 (Ivanu Bachu u spomen (1910-1983)), 1983, str. 13-79, 40 slikovnih priloga,1 tabela, 14

     bilješki + 252 bilješke + 18 bilješki

     Sadrţi: Predgovor ; Djela Jurja Kunića; Arhivski podaci o Jurju i Vinku Kuniću; Djela Vinka

    Kunića; Antun Gerstner; Dosadašnji rezultati studija povijesti varaţdinskog zlatarstva. Mjesto Jurja i

    Vinka Kunića u tom sklopu ; Tabela ţigova varaţdinstva zlatara od kraja 18. stoljeća do godine 1859.

     Summary: Varaţdin's goldsmiths Juraj Kunić (cca 1777-1831) and his son Vinko Kunić (1801-after

    1841) : str. 76

     Zusammenfassung: Varaţdiner Goldschmiede Juraj Kunić (u. 1777-1831) und sein Sohn

     Vinko Kunić

    (1801-nach 1841) : str. 77-79

BAČIĆ, Marcel

     RoĊenje perspektive iz duha muzike

     23, 1999, str. 209-216, 7 slikovnih prikaza, 13 tabli, 24 bilješke

     Summary: Birth of Perspective from the Spirit of Music

BAČIĆ, Marcel

     Ime: Realizam

     27 (Ivanki Reberski u ĉast), 2003, str. 311-315, 6 slikovnih priloga, 20 bilješki

     Summary: Name: Realism

BADURINA, Anđelko

     Iluminirani rukopisi samostana Male Braće u Dubrovniku

     1-2, 1972, str. 94-115, 25 slikovnih priloga, 2 bilješke

     Summary: Illuminated Manuscripts of the Little Brethren Monastery in Dubrovnik

BADURINA, Anđelko

     Problem literarnih i likovnih predloţaka za ikonografiju Arnirove grobnice

     3-6 (Juraj Metejev Dalmatinac), 1979-1982, str. 209-217, 16 slikovnih priloga, 15 bilješki

     Riassunto: Problemi letterari e problemi d'arte concernenti l'iconografia della tomba di Ranierio

BADURINA, Anđelko

     Iluminirani rukopisi katedrale u Osoru

     8, 1984, str. 114-134, 14 slikovnih priloga

     Summary: The Illuminated Manuscripts in Osor Cathedral

BADURINA, Anđelko

     (Badurina, A. - Tadić, M.)

     Hagiotopografija Istre i dubrovaĉkog podruĉja

     12-13 (Milanu Prelogu u spomen), 1988-1989, str. 59-63, 3 table, 7 bilješki

     Summary: Hagiotopography. Istria and the Dubrovnik Area

BADURINA, Anđelko

     Iluminirani rukopisi otoka Hvara

     14, 1990, str. 119-125, 7 slikovnih priloga, 3 bilješke

     Summary: Illuminated Manuscripts of the Island Hvar

BADURINA, Anđelko

     Bizantski plovni put po vanjskom rubu sjevernih jadranskih otoka

     16,1992, str. 7-9, 1 slikovni prilog, 11 bilješki

     Summary: The Byzantine Sea Route along the Outer Edge of the North Adriatic Islands

BADURINA, Anđelko

     Franjevaĉki samostan u Pridvorju

     20 (Obnova spomenika kulture = Restoration of the Cultural Heritage), 1996, str. 122-131, 13 slikovnih

    priloga, 18 bilješki

     Summary: Franciscan Monastery in Pridvorje

BADURINA, Anđelko

     (Badurina, A. - Ĉorak, Ţ.)

     Inventar šipanskih crkava

     22, 1998, str. 52-61, 9 slikovnih priloga

     Summary: Church Inventory on the Island of Šipan

BADURINA, Anđelko

     Hagiotopografija Hrvatske

     27 (Ivanki Reberski u ĉast), 2003, str. 305-310, 1 slikovni prilog, 2 table, 7 bilješki

     Summary: Hagiotopography in Croatia

BADURINA, Anđelko

     Iluminacije glagoljskih rukopisa u Beĉu

     8, 2004, str. 38-51, 14 slikovnih priloga, 23 bilješke

     Summary: Illuminations of Glagolitic Manuscripts in Vienna

BAGARIĆ, Marina

     Arhitekt Dionis Sunko i sarajevska Napretkova “palaĉa”

     26, 2002, str. 160-170, 9 slikovnih priloga, 28 bilješki

     Summary: Architect Dionis Sunko and the Napredak “Palace” in Sarajevo

BALOG, Zdenko

     Klasicistiĉka palaĉa u gradu Buzetu - prijedlog za rekonstrukciju

     8, 1984, str. 44-53, 12 slikovnih priloga, 9 bilješki

     Summary: Classicist Palace in Buzet - Project of Reconstruction

BEDENKO, Vladimir

     Prilog poznavanju zagrebaĉkog podgraĊa u 15. stoljeću

     12-13 (Milanu Prelogu u spomen), 1988-1989, str. 178-185, 1 slikovni prilog, 96 bilješki

    th Summary: Some New Facts about the Zagreb Suburbs in the 15 Century

BELAMARIĆ, Joško

     Šutnja protomajstora bazilike San Marco u Veneciji - razriješenja

     12-13 (Milanu Prelogu u spomen), 1988-1989, str. 96-107, 13 slikovnih priloga, 46 bilješki

     Summary: The Silence of the “Proto” in the Basilica of San Marco in Venice - a Solution

BOTICA, Dubravka

     Zvonici graĊeni po uzoru na stari zvonik zagrebaĉke katedrale

     25, 2001, str. 199-208, 10 slikovnih priloga, 44 bilješke

     Summary: Bell-Towers Built According to the Zagreb Cathedrale Old Bell-Tower

BOTICA, Dubravka

     Gotika u baroku. Problemi stila u arhitekturi 17. stoljeća na izabranim primjerima

     28 (Posvećeno Doris Bariĉević, ĐurĊici Cvitanović, Olgi Maruševski), 2004, str. 114-125,10 slikovnih

    priloga,66 bilješki

    th century with Summary: Gothic in the Baroque. The problem of style in the architecture of the 17

    selected examples.

BOŢANIĆ-BEZIĆ, Nevenka

     Umjetniĉki obrt i djelo Jurja Dalmatinca

     3-6 (Juraj Metejev Dalmatinac), 1979-1982, str. 217-222, 5 slikovnih priloga, 27 bilješki

     Riassunto: L'artigianato artistico e l'opera di Giorgio Dalmata

BRALIĆ, Višnja

     Doprinosi opusu Girolama Brusaferra

     28 (Posvećeno Doris Bariĉević, ĐurĊici Cvitanović, Olgi Maruševski), 2004, str.134-145,

     19 slikovnih priloga,43 bilješke

     Summary: Contributions to the Oeuvre of Girolamo Brusaferro

BRISKI UZELAC, Sonja

     Arhitektura izmeĊu funkcije i ornamenta – zastarjela moderna?

     22, 1998, str. 202-209, 3 slikovna priloga, 15 bilješki

     Summary: Architecture between Function and Ornament Obsolete Modernism?

BULAT-ŠIMIĆ, Anka

     Minijaturisti zagrebaĉkog kruga 1840/1850

     1-2, 1972, str. 68-93, 45 slikovnih priloga, 21 bilješka

     Summary: Miniaturists of the Zagreb circle 1840/1850

CAMBI, Nenad

     Stela iz ţupne crkve u Bjelovaru

     27 (Ivanki Reberski u ĉast), 2003, str. 19-25, 3 slikovnia priloga, 36 bilješki

     Summary: Stele from the Bjelovar Parish Church

CEVC, Emilijan

     Stilske strukture u gotiĉkoj skulpturi Jadrana i zaleĊa

     3-6 (Juraj Metejev Dalmatinac), 1979-1982, str. 19-24, 37 bilješki

CHIAPPINI DI SORIO, Ileana

     Ancora su Giorgio da Sebenico a Venezia

     3-6 (Juraj Metejev Dalmatinac), 1979-1982, str. 93-99, 10 slikovnih priloga, 17 bilješki

     Saţetak: Ponovno o Jurju Dalmatincu

CICARELLI, Ksenija

     Konzervatorski zahvati na djelima Jurja Dalmatinca

     3-6 (Juraj Metejev Dalmatinac), 1979-1982, str. 223-228, 14 slikovnih priloga, 6 bilješki

     Riassunto: Interventi di restauro sulle opere di Giorgio Dalmata in Dalmazia

CVETNIĆ, Sanja

     Kopije izgubljene Tizianove “Bogorodice ţalosne” u Zagrebu i Velom Lošinju

     19, 1995, str. 103-107, 3 slikovna priloga, 17 bilješki

     Summary: Copies of Titian's Lost Grieving Madonna in Zagreb and Veli Lošinj

CVETNIĆ, Sanja

     Tri atributivna problema srednjotalijanskog slikarstva u Strossmayerovoj galeriji u Zagrebu: Daddi, Lo

    Spagna i Cigoli

     21, 1997, str. 68-77, 9 slikovnih priloga, 54 bilješke

     Summary: Three Problems of Atribution: Paintings from Central Italy at The Strossmayer Gallery in

    Zagreb Daddi, Lo Spagna and Cigoli

CVETNIĆ, Sanja

     Tri atributivna problema iz talijanske zbirke Strossmayerove galerije HAZU u Zagrebu Majstor tonda

    iz Greenvillea, Palmezzano, Giordano

     22, 1998, str. 62-71, 11 slikovnih priloga, 34 bilješke

     Summary: Three Atributive Problems from the Italian Collection of the Strossmayer Gallery in

    Zagreb Master of Tondo from Greenville, Palmezzano, Giordano

CVETNIĆ, Sanja

     Grafiĉki listovi Johanna Christopha Haffnera u osjeĉkih kapucina

     24, 2000, str. 155-160, 6 slikovnih priloga, 25 bilješki

     Sumary: The graphic work of Johann Christoph Haffner in the Osijek Capuchin church

CVETNIĆ, Sanja

     Tragom izgubljene slike Hansa von Aachena Polaganje u grob

     25, 2001, str. 125-130, 7 slikovnih priloga, 16 bilješki

     Summary: Following the Lost Painting by Hans von Aachen Deposition of Christ

CVETNIĆ, Sanja

     Pastoralne i biblijsko-pastoralne teme bassaneških slika u Hrvatskoj

     26, 2002, str. 49-56, 8 slikovnih priloga, 36 bilješki

     Summary: Pastoral and Biblical-Pastoral Subjets in the Paintings of Bassano Family and their

    Followers in Croatia

CVETNIĆ, Sanja

     Valente fu questo pittore, dica ognuno che volue: Federico Benković u tri biografske bilješke iz 18.

    stoljeća

     27 (Ivanki Reberski u ĉast), 2003, str. 207-215, 2 slikovna priloga, 27 bilješki

    th Summary: Valente fu questo pittore, dica ognuno che voule: Three 18 Century Biographical Notes on

    Federico Benkovich

CVETNIĆ, Sanja

     Portreti Leandra Bassana u Hrvatskoj

     28 (Posvećeno Doris Bariĉević, ĐurĊici Cvitanović, Olgi Maruševski), 2004, str. 86-95, 5

     slikovnih

    priloga, 32 bilješke

     Riassunto: I ritratti di Lenardo Bassano in Croazia

     Summary: Portraits of Leandro Bassano in Croatia

CVETNIĆ, Sanja

     Likovni i pisani izvori za slikane medaljone s ĉudima Majke Boţje Remetske Ivana Krstitelja

     Rangera u Remetama

     29, 2005, str. 187-200, 19 slikovnih priloga, 56 bilješki

     Summary: Visual and Written Sources for the Painted Medaillons Depicting Miracles of Our

     Lady of Remete by Ivan Krstitelj Ranger at Remete

CVITAN, Iva

     ĐurĊica Cvitanović – Bibliografija

     28 (Posvećeno Doris Bariĉević, ĐurĊici Cvitanović, Olgi Maruševski), 2004, str. 16-19

CVITAN, Iva

     (Cvitan, I. - Zajec, V.)

     Doris Bariĉević – Bibliografija

     28 (Posvećeno Doris Bariĉević, ĐurĊici Cvitanović, Olgi Maruševski), 2004, str. 24-27

CVITAN, Iva

     Olga Maruševski – Bibliografija

     28 (Posvećeno Doris Bariĉević, ĐurĊici Cvitanović, Olgi Maruševski), 2004, str. 33-37

CVITANOVIĆ, Đurđica

     Majstorsko djelo graditelja Josipa Pazelta

     1-2, 1972, str. 33-42, 6 slikovnih priloga

     Summary: The Masterpiece of the Builder Josip Pazelt

CVITANOVIĆ, Đurđica

     Graditelj Hans Alberthal

     8, 1984, str. 62-71, 11 slikovnih priloga, 5 bilješki

     Summary: The Builder Hans Alberthal

CVITANOVIĆ, Đurđica

     Crkva Sv. Nikole u Karlovcu. Arhitektonske i ikonografske odlike

     12-13 (Milanu Prelogu u spomen), 1988-1989, str. 272-275, 2 slikovnih priloga

     Summary: The Church of St. Nicholas in Karlovac. Architectural and Iconographic Features

CVITANOVIĆ, Đurđica

     Ţupna crkva Svih svetih i prepoštova kurija u Sesvetama

     14, 1990, str. 161-171, 17 slikovnih priloga, literatura

     Summary: The Parish Church of All Saints and Prior Court in Sesvete

CVITANOVIĆ, Đurđica

     Drvene seoske crkve na podruĉju Hrvatske

     15, 1991, str. 57-61, 5 slikovnih priloga

     Summary: Wooden Rural Churches in Croatia

CVITANOVIĆ, Đurđica

     Dopuna prouĉavanju djela i ţivota Nikole Doxata de Démoreta

     17/2, 1993, str. 57-61, 2 slikovna priloga, literatura

     Summary: A Contribution to the Research of the Work and Life of Nikola Doxat de Demoret

CVITANOVIĆ, Đurđica

     Ţupna crkva Uzvišenja Sv. Kriţa u Sisku i njene obnove (prije i poslije ratnih razaranja 1991. godine)

     20 (Obnova spomenika kulture = Restoration of the Cultural Heritage), 1996, str. 132-141, 4

     slikovna priloga, literatura

     Summary: Parish Church of the Elevation of the Holy Cross in Sisak and its Restoration (before and

    after war damage in 1991)

CVITANOVIĆ, Đurđica

     Palaĉa Srijemske ţupanije u Vukovaru

     22, 1998, str. 108-119, 13 slikovnih priloga

     Summary: The Syrmia County Palace in Vukovar

ČORAK, Ţeljka

     Ivanu Bachu u spomen. Na zlatnoj podlozi

     7 (Ivanu Bachu u spomen (1910-1983)), 1983, str. 11

     *nekrolog

ČORAK, Ţeljka

     Trnje: korekcija kao projekcija

     8, 1984, str. 54-61, 5 slikovnih priloga

     Summary: Trnje: Correction as Projection

ČORAK, Ţeljka

     Treći stil Guĉetićeva ljetnikovca u Rijeci Dubrovaĉkoj. Prilog za stilsku interpretaciju (uz

     studiju Nade Grujić)

     12-13 (Milanu Prelogu u spomen), 1988-1989, str. 228-231, 1 slikovni prilog, 9 bilješki

     Summary: The Third Style of the Guĉetić Villa in Rijeka Dubrovaĉka

ČORAK, Ţeljka

     Planiranje kao faktor obnove, obnova kao faktor planiranja tri primjera

     17/1 (Spomenici u ratu = Monuments at war), 1993, str. 38-43, 6 slikovnih priloga

     Summary: Planning as a Factor of Renewal, Renewal as a Factor of Planning Three Examples

    *MeĊunarodni znanstveni skup “Postwar renewal and monumet protection in Croatia”, London-York, 23.-28. studenoga 1992

ČORAK, Ţeljka

     Hrvatski spomenici: rane od tuĊe bolesti = Croatian Monuments: Wounds Suffered from Other

    People's Illnesses

     17/1 (Spomenici u ratu = Monuments at war), 1993, str. 54-59, 4 slikovnih priloga

ČORAK, Ţeljka

     Obnova kipova na zagrebaĉkoj katedrali: Josef Beyer rukom Vladimira Herljevića

     20 (Obnova spomenika kulture = Restoration of the Cultural Heritage), 1996, str. 158-165, 12 slikovnih

    priloga, 4 bilješke

     Summary: Restoration of Statues on Zagreb Cathedral: Josef Beyer by Hand of Vladimir Herljević

ČORAK, Ţeljka

     (Badurina, A. - Ĉorak, Ţ.)

     Inventar šipanskih crkava

     22, 1998, str. 52-61, 9 slikovnih priloga

     Summary: Church Inventory on the Island of Šipan

ČORAK, Ţeljka

     Kriţni put iz Kraljeve Sutjeske: stilska vjeţba

     26, 2002, str. 119-124, 17 slikovnih priloga, 16 bilješki

     Summary: The Way of the Cross from Kraljeva Sutjeska: Stylistic Exercise

ČORAK, Ţeljka

     Temeljenje krova. Crkva arhitekta Zlatka Hanţeka u Hrgovima Donjim, Bosanska Posavina

     27 (Ivanki Reberski u ĉast), 2003, str. 297-304, 9 slikovnih priloga, 4 bilješke

     Summary: Roof Foundations. Church in Hrgovi Donji, North Bosnia by Architect Zlatko Hanţek

ČORAK, Ţeljka

     Sv. Mihovil u Ovĉarevu izmeĊu historije i historicizma

     28 (Posvećeno Doris Bariĉević, ĐurĊici Cvitanović, Olgi Maruševski), 2004, str. 270-281,13 slikovnih

    priloga, 25 bilješki

     Summary: St Michael in Ovĉarevo between History and Historicism

ČORALIĆ, Lovorka

     (Prijatelj Paviĉić, I. - Ĉoralić, L.)

     Arhivska istraţivanja kao prilog poznavanju kuća obitelji Macanović u Trogiru

     25, 2001, str. 173-188, 8 slikovnih priloga, 89 bilješki

     Summary: Contribution to the Knowledge on the Macanović Family Houses in Trogir

ČORALIĆ, Lovorka

     (Prijatelj Paviĉić, I. - Ĉoralić, L.)

     Prilog poznavanju baroknih oltara u splitskoj katedrali

     26, 2002, str. 69-87, 22 slikovna priloga, 101 bilješka

     Summary: Contribution to the Knowledge of Baroque Altars in Split Cathedral

ČORALIĆ, Lovorka

     (Prijatelj Paviĉić, I. - Ĉoralić, L.)

     Prilog poznavanju dvaju oltara u bolskoj samostanskoj crkvi

     28 (Posvećeno Doris Bariĉević, ĐurĊici Cvitanović, Olgi Maruševski), 2004, str. 146-161,5

     slikovnih priloga, 59 bilješki

     Summary: Contribution to the Understanding of Two Altars in the Bol Dominican Monastery Church

ĆUZELA, Josip

     Prilog obnovi kupole katedrale Sv. Jakova u Šibeniku

     18, 1994, str. 204-210, 6 slikovnih priloga, 9 bilješki

     Summary: The Renewal of the Dome of St. Jacob's Cathedral in Šibenik

DAMJANOV, Jadranka

     Usporedna vizualna analiza Durerove i Pseudo-Durerove slike

     25, 2001, str. 81-90, 28 slikovnih priloga, 1 bilješka

     Summary: Comparative Visual Analysis of Durer and a Pseudo-Durer

DAMJANOV, Jadranka

     Komunikacijske strukture u baroknih dvoraca Hrvatskog zagorja

     28 (Posvećeno Doris Bariĉević, ĐurĊici Cvitanović, Olgi Maruševski), 2004, str. 242-249, 5

     slikovnih priloga,14 bilješki

     Summary: Communicaton Structures in the Baroque Palaces of Hrvatsko zagorje

DAMJANOVIĆ, Dragan

     Projekti za osjeĉku ţupnu crkvu svetih Petra i Pavla i njihov autor Franz Langenberg

     28 (Posvećeno Doris Bariĉević, ĐurĊici Cvitanović, Olgi Maruševski), 2004, str. 296-307,12 slikovnih

    priloga,49 bilješki

     Summary: Plans for the Osijek Parish Church of SS. Peter and Paul and their author, Franz

     Langenberg

Report this document

For any questions or suggestions please email
cust-service@docsford.com