DOC

vorm - MIS kaardirakenduse leping

By Vanessa Wallace,2014-12-29 18:07
163 views 0
vorm - MIS kaardirakenduse leping

    Maainfosüsteemi maardlate kaardirakenduse kasutusleping nr

Tallinnas, PP KK 2006. a

    Maa-amet, registrikoodiga 70003098, aadressiga Mustamäe tee 51, 10602 Tallinn, peadirektori esimese asetäitja Raivo Vallner’i isikus, kes tegutseb põhimääruse alusel ja …………… (edaspidi Kasutaja), registrikoodiga …………….,

    aadressiga ………………………………., ……….……… isikus, kes

    tegutseb ...............................alusel, (edaspidi koos nimetatud Pooled), sõlmisid

    Maainfosüsteemi internetipõhise kaardirakenduse (avaliku teenuse) kasutamiseks käesoleva lepingu (edaspidi Leping) järgmistel tingimusel:

1. ÜLDSÄTTED

    1.1. Leping hõlmab maainfosüsteemi internetipõhise maardlate kaardirakenduse

    (edaspidi rakendus) kasutamist.

    1.2. Rakenduse kasutusjuhend on kättesaadav Maa-ameti kodulehelt.

    1.3. Lepinguga lepitakse kokku rakenduse, selle kaudu nähtavate andmete ja

    tehtavate väljatrükkide kasutamises ning juurdepääsuõigust omavate isikute

    autoriseerimises ja muudes olulistes tingimustes.

    1.4. Kasutaja volitatud isikud on Lepingu Lisa 1-s nimetatud Kasutaja ametnikud

    ja/või lepingulised töötajad, kellele Maa-amet võimaldab juurdepääsu

    Lepingu punktis 1.1. nimetatud kaardirakendusele.

2. POOLTE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

    2.1. Maa-ametil on õigus:

    2.1.1. Peatada ette teatamata juurdepääs Kasutaja volitatud isikutele või

    konkreetsele volitatud isikule, kui ilmnenud asjaolude põhjal on alust

    arvata, et rakendust on kasutatud mittesihipäraselt või on jäetud täitmata

    Lepingus sätestatud kohustused. Ilmnenud asjaolude kontrollimise

    perioodiks on Maa-ametil õigus, rakenduse väärkasutuste tõkestamiseks,

    nende kasutus kas osaliselt või täielikult peatada;

    2.1.2. Sulgeda Kasutaja volitatud isikute juurdepääs rakendusele ja lõpetada

    Leping Kasutajaga, kui on tõestatud, et Kasutaja volitatud isikute poolt

    on rikutud Lepingu tingimusi ning Kasutaja kontaktisik oli teadlik

    volitatud isikute rikkumistest, kuid ei takistanud seda ega teavitanud

    sellest Maa-ametit;

    2.1.3. Teostada rakenduse toimimiseks vajalikke hooldustöid, sh serverite

    uuendamine ja tarkvaraversioonide uuendamine, mis võivad põhjustada

    häireid ja seisakuid rakenduse töös;

    2.1.4. Teha ettepanekuid Kasutaja tehnoloogilise keskkonna- arvutite

    konfiguratsiooni ja tarkvaralahenduste täiendamiseks, mis on vajalikud

    rakenduse toimimise tagamiseks;

    2.1.5. Täiendada ja muuta rakenduse kaudu kättesaadavate andmete

    koosseisu ning rakenduse funktsionaalsust;

     1/6

2.1.6. Pidada arvestust rakendust kasutatavate Kasutaja volitatud isikute ning

    rakenduse kasutamise tiheduse kohta ning teha sellealast statistikat.

    2.2. Maa-amet kohustub:

    2.2.1. Edastama e-posti teel Lepingu lisas (Lisa 1) nimetatud Kasutaja

    volitatud isikutele kasutajanimed ja salasõnad ning rakenduse aadressi 10

    (kümne) tööpäeva jooksul pärast Lepingu sõlmimist;

    2.2.2. Tegema muudatusi Kasutaja volitatud isikute loetellu või Kasutaja

    volitatud isikute andmetesse kümne (10) tööpäeva jooksul, alates vastava

    kirja saamisest Kasutaja poolt;

    2.2.3. Muutma rakenduse kaudu nähtavaks maardlate ja mäeeraldiste andmed,

    Maaregistri avalikustamisele kuuluvad andmed, Maa-ameti poolt

    toodetavad kaardid ja katastris registreeritud kitsendusi põhjustavate

    objektide andmed ning kitsenduste ulatused, juhul kui juurdepääs

    nendele andmetele pole piiratud Eesti Vabariigi seaduste või Maa-ameti

    ja kitsendusi põhjustavate objektide valdaja vahelise lepinguga; 2.2.4. Võimaldama Kasutaja volitatud isikutele rakendusele juurdepääsu üle

    interneti nii, et on tagatud andmete turvalisus ja välistatud andmete

    muutmine selleks volitusi mitteomavate isikute poolt; 2.2.5. Tagama rakenduse toimimise ainult juhul, kui Kasutaja poolt on

    täidetud Maa-ameti poolt esitatud, rakenduse kasutamiseks vajalikud

    nõuded arvuti riist- ja tarkvara osas. Vastavad nõuded on kättesaadavad

    Maa-ameti kodulehel

    http://www.maaamet.ee/docs/rakenduste%20kirjeldus.pdf

    2.2.6. Tagama rakenduse toimimise tööpäevadel kella 8.00-16.30, v.a

    hooldustööde teostamise perioodil;

    2.2.7. Informeerima elektroonilisel teel Kasutajat korraliste hooldustööde

    teostamisest vähemalt 24 tundi enne hooldustööde algust; 2.2.8. Tegema rakenduse kaudu nähtavaks mitte vanema kui:

    2.2.8.1. 7 päeva tagasi maavarade infosüsteemi registreeritud andmete

    seisu;

    2.2.8.2. 48 tundi tagasi Maaregistrisse ja maakatastri kitsendusi

    põhjustavate objektide infosüsteemi registreeritud andmete seisu.

    2.3. Kasutajal on õigus:

    2.3.1. Kasutada rakendust ning rakenduse koosseisu kuuluvaid töövahendeid

    ning andmeid Kasutaja põhimäärusest tulenevate ülesannete täitmiseks; 2.3.2. Teha andmetest mõõtkavalisi väljatrükke plotteril või printeril

    maksimaalselt A3 formaadis;

    2.3.3. Salvestada asendiplaane pdf- formaati.

    2.4. Kasutaja kohustub:

    2.4.1. Kasutama rakendust Lepingus sätestatud tingimustel;

    2.4.2. Järgima rakenduse kaudu päringute tegemisel kõiki õigusaktidest ning

    Lepingust tulenevaid piiranguid;

    2.4.3. Teatama viivitamatult Maa-ametile Kasutajale teatavaks saanud

    volitusteta andmetöötlemise juhtudest ning ründest infosüsteemi

    turvalisuse vastu;

    2.4.4. Teatama viivitamatult Maa-ametile Kasutaja volitatud isikute andmete

    muutumisest või muudatustest volitatud isikute nimekirjas, sh seoses

    volitatud isiku lahkumisega ametist;

     2/6

    2.4.5. Teatama viivitamatult Maa-ametile ilmnenud puudustest rakenduse

    töös ning nähtavates andmetes;

    2.4.6. Mitte kasutama rakenduse kaudu saadud andmeid või nende tuletisi

    muul otstarbel kui Kasutaja põhimäärusest tulenevate ülesannete

    täitmiseks;

    2.4.7. Mitte tegema rakenduse kaudu saadud andmeid mingil moel

    kättesaadavaks kolmandatele isikutele, v.a juhtudel, mis on vajalikud

    Kasutaja põhimäärusest tulenevate ülesannete täitmiseks;

    2.4.8. Mitte tegema rakenduse juurdepääsuõigust tagavaid

    autoriseerimisandmeid kättesaadavaks volitamata isikutele.

    Autoriseerimisandmete võimalikul sattumisel volitamata isikute kätte,

    teatama sellest viivitamatult Maa-ametile, muutmaks Kasutaja volitatud

    isikute autoriseerimisandmeid.

    3. VASTUTUS

3.1. Pooled vastutavad selle eest, et rakenduse kaudu andmete töötlemisel,

    päringute teostamisel või muudel juhtudel ei rikutaks teiste isikute õigusi

    nagu patent, kaubamärk, kasulik mudel, autoriõigus jne, ning õigusaktidega

    kehtestatud andmekaitse nõudeid;

    3.2. Kasutaja on teadlik, et maavarade andmekogu ja maakatastri kitsendusi

    põhjustavate objektide andmekogu ei ole täielik ja rakendus kajastab ainult

    nende maardlate ja kitsendusi põhjustavate objektide andmeid, mis on

    infosüsteemi registreeritud;

    3.3. Kasutaja on teadlik, et kitsendusi põhjustavate objektide andmete

    asukohatäpsus ja ajakohasus on lähtuvalt kitsenduste selgitamise tingimustest

    objektide lõikes erinev;

    3.4. Kasutaja on teadlik ja kohustub järgima rakenduse vahendusel kättesaadavate

    piiratud kasutusega andmete kohta kehtivaid eritingimusi; 3.5. Kasutaja on teadlik, et rakenduse kaudu tehtavad väljavõtted (väljatrükid) ei

    ole maardlate nimistu ega katastri ametlikeks väljavõteteks; 3.6. Rakenduses esitatud kitsendusi põhjustavate objektide andmete õigsuse ja

    täielikkuse eest vastutavad lähtuvalt Maakatastriseaduse ? 19.1 kitsendust

    põhjustava objekti omanik (valdaja) või teised riiklikud andmekogud

    vastavalt andmevahetus lepingule;

    3.7. Pooltel on Lepingu rikkumisel vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele

    õigusaktidele õigus nõuda kogu rikkumisega tekitatud kahju hüvitamist; 3.8. Pooled kohustuvad täitma Lepingut ise ning mitte volitama selle täitmist

    edasi kolmandatele isikutele ilma teise Poole sellekohase eelneva kirjaliku

    nõusolekuta välja arvatud õigusaktides ette nähtud juhtudel.

    4. KONFIDENTSIAALSUS

4.1. Pooled kohustuvad neile Lepingu täitmise käigus teatavaks saanud

    konfidentsiaalset informatsiooni ja Lepingu ning selle lisade sisu mitte

    avaldama ega muul viisil kättesaadavaks tegema kolmandatele isikutele ilma

    teise Poole sellekohase eelneva kirjaliku nõusolekuta;

     3/6

4.2. Konfidentsiaalse informatsioonina käsitletakse igasugust teavet Poolte

    kohtvõrgu, tehnilise keskkonna ja rakenduse toimimise kohta;

    4.3. Eelmainitud informatsiooni avaldamine kolmandatele isikutele võib toimuda

    vaid seaduses ettenähtud juhtudel või teise Poole kirjalikul loal.

    5. TEAVITAMINE

    5.1. Poolte vahelised Lepinguga seotud teated peavad olema kirjalikus vormis.

    Kirjaliku vormi all mõeldakse Lepingus teadet, mis on edastatud teisele

    Poolele allkirja vastu või teade on saadetud tähitud kirjaga postiasutuse kaudu

    Poole poolt näidatud aadressil ja postitamisest on möödunud 5 (viis)

    kalendripäeva või teade on edastatud teise Poole kontaktisikule elektronposti

    vahendusel ja teine Pool on kinnitanud selle kättesaamist (sh ka elektronposti

    kaudu);

    5.2. Informeeriva iseloomuga teateid võivad Pooled teineteisele edastada

    elektronposti teel ning informatiivsete iseloomuga elektronkirjade

    kättesaamisest ei ole Pooled kohustatud teineteist teavitama.

    6. LEPINGU MUUTMINE JA VAIDLUSTE LAHENDAMINE

6.1. Lepingu tingimuste muutmine toimub Poolte kokkuleppel. Kokkulepe

    Lepingu lõpetamise või tingimuste muutmise kohta vormistatakse kirjalikult

    ja sellele kirjutavad alla mõlema Poole esindajad;

    6.2. Ühe Poole ettepaneku Lepingu muutmise kohta vaatab teine Pool läbi ja

    annab vastuse 20 (kahekümne) tööpäeva jooksul;

    6.3. Lepingust tulenevad erimeelsused lahendatakse pooltevaheliste läbirääkimiste

    teel, kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlused seaduses

    ettenähtud korras.

    7. LEPINGU KEHTIVUS

    7.1. Leping jõustub selle allakirjutamise momendist ja on tähtajatu; 7.2. Lepingu eset reguleerivate õigusaktide muutumisel, muudavad Pooled sellest

    tulenevalt ka Lepingut;

    7.3. Kõik Lepingust tulenevad Poolte kohustused on kehtivad täies ulatuses nende

    õigusjärglaste suhtes. Õigusjärgluse korral tehakse Lepingus vastavad

    muudatused;

    7.4. Pooltel on õigus Leping üles öelda, teatades sellest teisele Poolele ette

    vähemalt 3 (kolm) kuud.

    8. POOLTE KONTAKTISIKUD

    8.1. Kumbki Pool määrab Lepingu tehniliste küsimuste kooskõlastamiseks ja

    Lepingu täitmise eest kontaktisiku. Kontaktisiku vahetumisest tuleb kohe

    kirjalikult informeerida teise Poole kontaktisikut;

     4/6

    8.2. Kogu Lepingu järgselt vahetatava info edastamine toimub Poolte

    kontaktisikute kaudu;

    8.3. Maa-ameti poolne kontaktisik Lepingu täitmisel on Kristjan Liiv (telefon

    6996866; Ekiri Kristjan.Liiv@maaamet.ee);

    8.4. Kliendi poolne kontaktisik Lepingu täitmisel on .............................(telefon -

     ..........................).

9. LÕPPSÄTTED

    9.1. Leping jõustub selle allakirjutamisel mõlema Poole poolt;

    9.2. Leping on koostatud kahes identses võrdset juriidilist jõudu omavas

    eksemplaris, millest üks eksemplar jääb Maa-ametile ja teine eksemplar

    Kasutajale;

    9.3. Kõik Lepingu lisad on Lepingu lahutamatud osad alates nende allakirjutamise

    hetkest mõlema Poole poolt.

10. LEPINGU DOKUMENTATSIOON

    10.1. Lepingu lisad:

    Lisa 1: Kasutaja volitatud isikud ja nende kontaktandmed.

11. POOLTE REKVISIIDID

Maa-amet ……..

    Reistrikood: 70003098 Reistrikood:

    aadress: Mustamäe tee 51, 10602 aadress:

    TALLINN

    telefon: 665 0600 telefon:

    faks: 665 0604 faks:

    e-post: maaamet@maaamet.ee e-post:

Raivo Vallner

     5/6

    Lisa 1: Kasutaja volitatud isikud ja nende kontaktandmed.

    1 E-post Telefon Volitatud isiku ees- Isikukood

    ja perekonnanimi

     1 Isikukood on vajalik rakendusele ligipääsuks vajalike kasutajaõiguste loomiseks

     6/6

Report this document

For any questions or suggestions please email
cust-service@docsford.com