DOC

Ym Mis Medi fe fydd y BBC yn Lansio My Story, fydd yn chwilio am

By Gary Black,2014-12-29 18:29
13 views 0
Ym Mis Medi fe fydd y BBC yn Lansio My Story, fydd yn chwilio am

    bbc.co.uk/mystory

Mae gan pawb stori i’w hadrodd, beth yw’ch stori chi?

Ym Mis Medi fe fydd y BBC yn lansio My Story, fydd yn chwilio am straeon

    bywyd go iawn o bob cwr o‟r Deyrnas Unedig. Bydd yr holl straeon a gynigir

    yn cael eu rhoi i mewn i gystadleuaeth genedlaethol a gynhelir gan y BBC. Bydd pymtheg o‟r straeon gorau‟n cael eu dewis gan banel, ac yn cael eu

    cynhyrchu i gyfres o bump rhaglen hanner awr o hyd ar gyfer BBC One yn 2010. Bydd pump o‟r storïau yn cael eu cyhoeddi i lyfrau, gyda help llaw gan

    rith awdur.

    Bydd ymgyrch My Story y BBC yn lansio ar y we ar y 7fed of Fedi 2009.

    Bydd taith My Story yn ymweld â Theatr Glan yr Afon ar ddydd Sadwrn yr 17eg o Hydref yng Nghasnewydd. Bydd cyfle i chi gael cip olwg ar sut mae pethau‟n digwydd yn y BBC y tu ôl i‟r llenni a rhoi tro ar ysgrifennu eich stori eich hun felly dewch yn llu!

Mae ymgyrch My Story hefyd yn rhan o ymgyrch ehangach, sef raw skills

    fôr every day life, a‟i lansiwyd ym mis Chwefror 2009. Amcan ymgyrch raw

    skills fôr every day life yw i annog oedolion sydd eisiau gwella eu sgiliau o ddydd i ddydd. Mae‟r wefan www.bbc.co.uk/raw yn cynnig cymorth a

    gwybodaeth am reoli arian raw money a defnyddio cyfrifiaduron raw

    computers, yn nesaf daw raw words, gan gynnig gweithgareddau

    cynorthwyol ar gyfer My Story.

Mae amcan arall i MyStory a raw words, sef i dargedu oedolion sydd a

    sgiliau llythrennedd isel. Yn y DU heddiw, mae 12miliwn o oedolion gyda sgiliau llythrennedd isel, ac mae My Story yn cynnig cyfle i helpu i‟w

    hysbrydoli a datblygu eu sgiliau llythrennedd.

Dwedodd Non Richards, Rheolwr Prosiect Dysgu Cymru: “Mae gan storïau –

    yn enwedig storïau gwir y gallu i ryddhau empathi, ysbrydoli syniadau a‟n symbylu ni. Mae‟n rhaid bod yna nifer o bobl gyda straeon cudd am fywyd

    gwir i‟w hadrodd yma yng Nghymru, ac fe fyddem yn hoffi iddyn nhw gynnig eu straeon sydd wedi eu ysgrifennu yn y Gymraeg neu Saesneg ar wefan My

    Story , www.bbc.co.uk/mystory . Bydd y wefan yn fyw o Fis Medi ymlaen.”

    “Rydym yn awyddus iawn i gydweithio gyda partneriaid yn ein cymunedau yng Nghymru i hyrwyddo raw words” ychwanegodd Non Richards. “Rydym

    eisiau gweithio gyda partneriaid yn y sector addysg ffurfiol ac anffurfiol yn y gobaith y bydd cystadleuaeth My Story yn cae ei integreiddio i fewn i‟w

    bbc.co.uk/mystory

    cynlluniau, cyrsiau a gweithgareddau yn ystod yr Hydref. Gallwn gynnig adnoddau am ddim, ynghyd â chymorth ar-lein gyda canllawiau am sut i fynd ati i ysgrifennu stori”.

Byddwn yn cynnig cyfle i bartneriaid ddod i sesiynau hyfforddi My Story/raw

    words i gael sesiwn gyfarwyddo gyda‟r wefan ac cael hyfforddiant sut i gynnal gweithdai ysgrifennu stori; dyma‟r manylion i chi:

    ; Dydd Iau, 1af o Hydref 2009 Canolfan y BBC Caerdydd

    *Sesiwn y bore: 10yb hyd 1yp 20 o lefydd

    *Sesiwn y prynhawn: 2yp hyd 5yh 20 o lefydd

    ; Dydd Llun, 5ed o Hydref 2009 Prifysgol Glyndŵr, Wrecsam

    *Sesiwn y bore: 10yb 1yp 30 o lefydd

    *Sesiwn y prynhawn: 2yp hyd 5yh 30 o lefydd

    * mae yn rhaid i chi archebu lle drwy gysylltu gyda Eleanor Gardener ar y cyfeiriad e-bost isod. Y cyntaf i‟r felin!!

Am fwy o wybodaeth ynglŷn ag ymgyrch My Story y BBC cysylltwch â Non

    Richards, Rheolwr Prosiect Dysgu Cymru‟r BBC ar 02920323526 non.richards@bbc.co.uk neu Eleanor Gardener Cynorthwyydd y Prosiect Dysgu ar 02920 322 550 eleanor.gardener@bbc.co,uk

My Story Telerau ac Amodau

Pwy sy’n gallu cystadlu?

    1. Mae‟r gystadleuaeth yn agored i unrhyw un sy‟n 18 oed neu‟n hŷn ar

    ddyddiad cyflwyno‟r cynnig ac sy‟n preswylio yn y Deyrnas Unedig

    (yn cynnwys Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw). Ni chaiff

    ymgeiswyr fod yn gyflogedig gan y BBC, Princess Productions

    (Princess), cwmnïau cysylltiedig neu unrhyw un sy‟n gysylltiedig â‟r

    gystadleuaeth neu eu perthnasau agos.

    2. Rhaid i‟r stori fod yn un wreiddiol o‟ch eiddo chi, yn un sydd heb ei

    chyhoeddi na‟i hadrodd o‟r blaen. Mae heb ei hadrodd yn golygu na

    allwch fod wedi dweud eich stori o‟r blaen mewn llyfr, cylchgrawn,

    papur newydd neu ddarllediad (ond gall fod wedi ei chofnodi gan

    rywun arall). Dylech nodi nad yw‟r rheolau hyn yn gymwys ar gyfer

    cyfeiriadau byrion oddi fewn i straeon newyddion byrion gaiff eu

    bbc.co.uk/mystory

    hadrodd, gaiff eu barnu ar sail unigol. Nid oes gan unrhyw un sydd â

    chytundeb cyhoeddi cyfredol (yn y Deyrnas Unedig neu unrhyw fan

    arall) neu sydd â‟u stori/gwaith ysgrifenedig yn amodol ar hawliau neu

    gyfyngiadau trydydd parti hawl i gymryd rhan yn y gystadleuaeth hon.

    3. Ni chaniateir i chi gymryd rhan os ydych wedi eich dedfrydu i gyfnod

    mewn carchar ar hyn o bryd.

    Sut mae cystadlu

    4. Rhaid derbyn pob cynnig ar neu rhwng y dyddiadau ac yn y fformat a

    nodir ar wefan y rhaglen www.bbc.co.uk/mystory („Gwefan‟) neu yng

    nghylchgrawn Fy Stori i („Cylchgrawn‟). Rhaid afon y ffurflen gais a

    geir ar y Wefan neu yn y Cylchgrawn gyda phob cynnig. Rhaid eg derbyn pob cynnig ddim hwyrach na hanner nos ar y 16Rhagfyr

    2009. Ni chaiff unrhyw gynnig a dderbynnir ar ôl y dyddiad cau ei

    ystyried. Ni ellir derbyn unrhyw gyfrifoldeb am unrhyw oedi yn y post

    neu ar-lein. Dyw prawf o bostio neu anfon ddim yn brawf o dderbyn.

    Beth i’w anfon i mewn

    5. Caiff pob ymgeisydd gyflwyno un stori‟n unig. Rhaid i storïau gael eu

    teipio‟n eglur (neu eu hysgrifennu‟n eglur os anfonir nhw drwy‟r post)

    a bod rhwng 300 a 1500 o eiriau o hyd. Rhaid anfon crynodeb fer

    o‟ch stori, rhwng 50 a 300 gair, gyda‟ch cynnig. Yn y camau

    cychwynnol bydd argymhellion ar gyfer pa storïau i‟w cynnwys ar y

    rhestr fer yn cael eu seilio ar ddarllen y crynodeb yn unig. Os na

    fyddwch yn anfon crynodeb ni fyddwch yn cael cymryd rhan yn y

    gystadleuaeth.

    6. Dylai ymgeiswyr ysgrifennu stori fer oddi fewn i‟r nifer o eiriau a

    ganiateir ac mae‟n rhaid ei bod wedi ei seilio ar ddigwyddiad neu

    brofiad bywyd go iawn sy‟n ymwneud â‟r ymgeisydd mewn rhyw

    ffordd. Rhaid i‟r digwyddiadau a ddisgrifir fod wedi digwydd er nad

    oes gwahaniaeth ble na phryd. Cedwir yr hawl gan Princess neu

    rywun sy‟n gweithredu ar eu rhan i gynnal archwiliad ac ymchwil

    manwl i wirio cynnwys y stori. Rhaid i‟r crynodeb fod yn ddisgrifiad

    byr o‟r stori.

    bbc.co.uk/mystory

    7. Mae‟n amod ymgeisio bod ymgeiswyr yn gwarantu nad yw eu gwaith yn cynnwys unrhyw ddefnydd difenwol (mae defnydd difenwol yn cynnwys gosodiadau sy‟n sarhaus, enllibus ac/neu‟n rhoi argraff negyddol ffug), nad yw‟n dirmygu‟r llys, nad yw‟n torri hawliau preifatrwydd neu unrhyw drydydd parti nac yn cynnwys unrhyw ddyfyniad o ddefnydd dan hawlfraint heb sicrhau caniatâd priodol. Ni chaiff y ceisiadau fod yn anllad, nac mewn unrhyw ffordd yn anaddas i‟w darlledu ar y BBC neu eu cyhoeddi ar-lein.

    8. Mae‟n amod ymgeisio os cyfeirir at bobl neu endidau byw ar wahân i‟r ymgeisydd yn y stori rhaid sicrhau eu caniatâd i gael eu cynnwys lle bynnag fo hynny‟n bosibl. Os nad yw‟n bosibl rhaid rhoi rhesymau a

    lle a phryd y gwnaed cais amdano.

    9. Rhaid i‟r stori gael ei hysgrifennu‟n gyfan gwbl yn y Saesneg neu‟r Gymraeg.

    10. Os yw‟ch crynodeb a‟r stori‟n cael eu cyflwyno yn y Gymraeg fe fyddan nhw‟n cael eu cyfieithu i‟r Saesneg i ddibenion y Broses

    Feirniadu (fel bo hynny‟n gymwys) ac os caiff ei rhoi ar y rhestr fer ar gyfer yr ail banel fe fydd angen i chi gyflwyno‟ch stori yn y Saesneg ac os caiff ei dewis ar gyfer y rhaglen deledu bydd eich stori‟n cael ei hadrodd yn y Saesneg. Bydd pob sgwrs (wyneb yn wyneb neu ar y ffôn) yn cael ei chynnal yn y Saesneg. Er mwyn osgoi amheuaeth, bydd yr holl straeon sy‟n ennill yn cael eu cyhoeddi yn y Saesneg.

Cydsyniadau

    11. Trwy gyflwyno storïau i‟r gystadleuaeth tybir bod ymgeiswyr wedi caniatáu i‟w gwaith gael ei gyhoeddi ar-lein, ei ddarlledu ar y teledu neu radio neu ar unrhyw gyfrwng mae‟r trefnwyr yn ei dybied yn addas. Mae hyn yn cynnwys (ond heb ei gyfyngu i) gyhoeddi dyfyniadau o‟ch stori ar bob cyfrwng ar gyfer pwrpasau cyhoeddusrwydd a hyrwyddo ac oddi fewn i gyd-destun llyfr am y gystadleuaeth/rhaglen deledu. Os cyhoeddir y stori gellir cynnwys enw cyntaf yr ymgeisydd a‟r ardal lle digwyddodd y stori. Dyw Princess na‟r BBC yn cynnig unrhyw warant y cyhoeddir eich stori mewn unrhyw fodd nac ar unrhyw gyfrwng yn cynnwys ond heb ei gyfyngu i‟r wefan. Er hynny, mae ymgeiswyr yn cydnabod y bydd pob ymgais yn cael eu cyflwyno i‟r gystadleuaeth os byddan nhw‟n

    bbc.co.uk/mystory

    ymddangos ar y wefan ai peidio. Fydd cynigion ddaw drwy‟r post

    ddim yn ymddangos ar y wefan, ond fe gân nhw‟u cynnwys yn y

    gystadleuaeth.

    12. Mae ymgeiswyr yn cadw hawlfraint eu stori wrth gymryd rhan yn y

    gystadleuaeth.

    13. Os bydd stori ymgeisydd yn cael ei dewis i‟w chynnwys mewn

    rhaglen deledu fe fydd disgwyl iddo ef neu hi i gymryd rhan yn y

    rhaglen ac ystyrir eu bod wedi cytuno i wneud hynny.

    Y Broses Feirniadu

    14. Fe fydd yna sawl rhan i‟r broses feirniadu. I ddechrau bydd yr holl

    grynodebau‟n cael eu darllen gan y beirniaid a ddewisir gan y

    trefnwyr. Fe fyddan nhw‟n dewis rhestr hir o ymgeiswyr wedi eu seilio

    ar y meini prawf canlynol (y „Meini Prawf‟) gaiff eu defnyddio trwy

    gydol y broses ar gyfer y camau crynodebau a‟r storïau llawn:-

    1. a yw‟n nodedig?

    2. a oes iddi thema ganolog gref?

    3. a yw‟n debygol o gysylltu â‟r darllenydd?

    4. a yw, neu a yw‟n debygol o ennyn empathi?

    5. a oes cymeriadau cryf ynddi?

    6. a yw, neu a yw‟n debygol o fod yn adloniadol ac/neu‟n llawn

    gwybodaeth?

    7. a yw, neu a yw‟n debygol o gynnig cefnogaeth i‟r darllenydd?

    8. a yw‟n ysbrydoledig mewn unrhyw ffordd?

    Dylai ymgeiswyr fod yn ymwybodol y bydd y beirniaid yn seilio‟u

    barn ar y digwyddiadau a ddisgrifir yn y storïau yn hytrach nag ar

    ansawdd yr ysgrifennu. Caiff y storïau eu beirniadu ar eu potensial

    ar gyfer eu datblygu fel llyfr ffeithiol deniadol yn hytrach nag fel

    asesiad o sgiliau ysgrifennu neu sgiliau gramadegol yr awdur.

    15. Yn y cam nesaf o feirniadu bydd yr holl waith ar y rhestr hir yn cael eu

    darllen ddwywaith yn llawn ac yn cael eu beirniadu eto yn unol â‟r

    Meini Prawf. Bydd y beirniaid wedyn yn dewis rhestr fer.

    16. Efallai y cysylltir â‟r ymgeiswyr i gadarnhau eu hunaniaeth, argaeledd

    a‟u cydymffurfiaeth â‟r rheolau allweddol ar unrhyw adeg.

    bbc.co.uk/mystory

    17. Bydd yr holl weithiau ar y rhestr fer yn cael eu darllen gan banel beirniadu (y “Panel Cyntaf”) a gan seilio‟u penderfyniad ar y Meini

    Prawf fe fyddan nhw‟n dewis y storïau i fynd ymlaen i‟r cam nesaf. Bydd y storïau yma‟n cael eu gwirio‟n drylwyr gyda‟r ymgeiswyr ac unrhyw un arall mae‟r trefnwyr yn eu hystyried yn briodol i sicrhau cydymffurfiaeth gyda‟r rheolau a geirwiredd.

    18. Bydd disgwyl i bob ymgeisydd llwyddiannus o‟r panel cyntaf wedyn i adrodd eu stori‟n bersonol o flaen panel Beirniadu (yr “Ail Banel”). Caiff costau teithio rhesymol ar gyfer mynychu‟r panel eu had-dalu. O

    blith yr ymgeiswyr yma bydd yr Ail Banel yn dewis tua 15 o ymgeiswyr (a rhai oedd yn agos at y gorau wrth law yn ôl eu doethineb) i‟w dangos ar y rhaglen deledu wedi ei seilio ar y Meini Prawf, yr addasrwydd i‟w cynnwys yn y rhaglenni a‟r modd mae‟r ymgeiswyr yn adrodd eu storïau wrth y panel.

    19. Bydd penderfyniadau beirniaid y gystadleuaeth trwyddi draw yn derfynol ac ni fydd unrhyw ohebiaeth yn cael ei ateb. Dyw Princess na‟r BBC ddim yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb am gynigion hwyr, wedi eu gohirio, eu niweidio, rhai anghymwys, twyllodrus na rhai coll. Dyw prawf o anfon ddim yn brawf o dderbyn, Cedwir yr hawl i beidio â darllen y stori gyfan neu‟r crynodeb os yw‟n glir bod y testun yn anaddas neu‟n torri‟r rheolau yma.

    20. Mae pum rhaglen deledu wedi eu cynllunio (ond nid eu gwarantu) a bydd tua thair o storïau‟r rhai yn y rownd derfynol yn cael eu cynnwys ym mhob rhaglen, wedi eu dewis yn ôl disgresiwn y tîm cynhyrchu. Bwriedir bod un stori o bob rhaglen yn cael ei dewis fel enillydd ac yn ennill y wobr. Bydd mwyafrif o 5 enillydd.

    21. Mae ymgeiswyr yn cydnabod nad yw cyhoeddi eu stori ac/neu grynodeb ar y wefan neu unrhyw sylwadau neu raddio sy‟n mynd gyda‟r fath gyhoeddiad a phennu enwebu thema/categori‟r stori ar y ffurflen gais yn cael unrhyw effaith o gwbl ar lwyddiant potensial y stori yn y gystadleuaeth.

    22. Gellir rhannu‟r gwaith i gategorïau â thema iddyn nhw yn ystod y broses feirniadu (yn ôl disgresiwn Princess) a‟u beirniadu oddi fewn i‟w categori. Mae‟r categorïau fel y‟u rhestrir ar y Wefan ar gyfer

    bbc.co.uk/mystory

    pwrpasau chwilio‟n unig ac ni chaiff unrhyw effaith ar gategorïau‟r

    Rhaglen Deledu.

    Y Wobr

    23. Y wobr ar gyfer pob un o‟r enillwyr fydd cytundeb cyhoeddi gyda thŷ

    cyhoeddi Prydeinig (y „Llyfr‟) a bydd yn cynnwys taliad ymlaen llaw a

    breindaliadau wedi eu seilio ar werthiant.

    24. Rhaid i‟r wobr/gwobrau gael eu cymryd fel y‟u nodir ac ni ellir eu

    gohirio na‟u trosglwyddo. Rhaid i‟r ymgeisydd/ymgeiswyr

    llwyddiannus gydweithio‟n llawn gyda‟r trefnwyr a‟r cyhoeddwyr wrth

    baratoi‟r Llyfr. Os na fyddan nhw‟n gwneud hyn mae‟r trefnwyr yn

    cadw‟r hawl i barhau (neu beidio) gyda‟r cyhoeddi fel y gwelan nhw

    orau.

    25. Gall Princess ofyn am ddrafftiau a diwygiadau pellach o‟r storïau

    buddugol a chedwir yr hawl i wneud toriadau, newidiadau a

    golygiadau i storïau enillwyr neu‟r rhai ddaw i‟r rownd derfynol.

    Argaeledd ac ymrwymiad pellach

26. Mae symud ymlaen drwy‟r gystadleuaeth yn ddibynnol ar argaeledd

    yr ymgeiswyr ym Mis Ionawr a Chwefror 2010 ar gyfer sgyrsiau ffôn

    ac i gyflwyno storïau i‟r panel ac ar ddyddiadau ym Mis Chwefror hyd

    Ebrill 2010 ar gyfer ffilmio (mae‟r dyddiadau i‟w cadarnhau ac yn

    agored i newid).

    27. Mae ymgeiswyr yn cydnabod ei bod yn amod ymgeisio eu bod yn

    sicrhau eu bod ar gael i gymryd rhan yn y gystadleuaeth ac os yn

    llwyddiannus yn y camau cyntaf maen nhw‟n cytuno â, ac yn

    arwyddo‟r cytundebau a gyflwynir iddyn nhw gan Princess mewn

    cysylltiad â‟r rhaglen deledu a‟i chynhyrchiad, ei darlledu a

    datblygiadau pellach („Datblygiadau Pellach‟).

    28. Efallai y bydd disgwyl i‟r rhai yn y rownd derfynol a‟r rhai wrth gefn

    fynd trwy archwiliadau‟r Swyddfa Cofnodion Troseddol. Fydd cael

    record droseddol ddim yn eich diarddel yn awtomatig o‟r

    gystadleuaeth, ond mae Princess yn cadw‟r hawl i ddiarddel unrhyw

    ymgeisydd ar unrhyw adeg ar sail eu record droseddol.

    bbc.co.uk/mystory

    29. Mae‟r rhai sy‟n cyrraedd y rownd derfynol yn cytuno i gymryd rhan

    mewn unrhyw hysbysrwydd sy‟n ymwneud â‟r gystadleuaeth yn ôl y

    gofyn.

    30. Os bydd unrhyw ymgeisydd yn cael ei ddewis ar gyfer rownd derfynol

    y Gystadleuaeth mae‟n amod ar gyfer cyfranogiad pellach, gyda

    chymorth cyngor annibynnol (fydd am ddim i‟r rhai yn y rownd

    derfynol) mae‟r cystadleuwyr yn y rownd derfynol yn ymrwymo i

    gytundeb cyhoeddi gyda chyhoeddwr enwebedig Princess. Fydd y

    Cytundeb Cyhoeddi ddim ond yn dod yn llwyr effeithiol ar gyfer yr

    enillwyr yn y rownd derfynol a gall fod yn ddewisol yn achos eraill yn

    rownd derfynol y gystadleuaeth..

    Cyffredinol

    31. Ni ellir dychwelyd eich ymgais felly cofiwch gadw copi.

    32. Ni ddylai‟r stori a anfonir i‟r gystadleuaeth, ar yr adeg y caiff ei hanfon

    i mewn, fod wedi cael ei derbyn i‟w chyhoeddi, ei pherfformio neu ei

    darlledu yn y dyfodol ar unrhyw ffurf neu mewn unrhyw gyfrwng gan

    unrhyw berson neu gwmni arall. Cymerir yn ganiataol bod yr

    ymgeisydd wedi ymrwymo i beidio â derbyn cynigion am eu gwaith

    oddi wrth ddarlledwyr neu gyhoeddwyr eraill nac i siarad ag unrhyw

    newyddiadurwr, darlledwr na chyhoeddwr am eu stori cyn darllediad

    cyntaf pennod olaf y rhaglen (neu fel y cytunir yn y Cytundebau

    Pellach) heb gymeradwyaeth ysgrifenedig ymlaen llaw oddi wrth

    Princess.

    33. Cedwir yr hawl i atal gwobrau, i newid y dyddiad cau, diwygio‟r

    rheolau neu i ganslo‟r gystadleuaeth yn gyfangwbl neu‟n rhannol os

    ystyrir hyn yn angenrheidiol ac/neu os bydd safon y cynigion yn

    cyfiawnhau hyn.

    34. Mae‟r trefnwyr yn cadw‟r hawl i wahardd unrhyw ymgais o‟r

    gystadleuaeth ac/neu‟r wefan ar unrhyw adeg ac yn ei llwyr

    ddisgresiwn os oes rheswm i gredu bod ymgeisydd wedi torri‟r

    rheolau hyn.

    35. Ystyrir bod yr ymgeiswyr wedi derbyn y rheolau hyn ac wedi cytuno i

    gael ei rwymo ganddyn nhw wrth ymgeisio yn y gystadleuaeth hon.

    bbc.co.uk/mystory

Preifatrwydd

    36. Dim ond i bwrpasau adolygu y bydd y trefnwyr yn defnyddio manylion

    personol, ac ni fyddan nhw‟n eu cyhoeddi nac yn eu rhoi i unrhyw un

    arall heb ganiatâd. Er hynny bydd yr holl storïau a anfonir i mewn ar y

    Wefan yn cael eu pasio i Princess i bwrpasau beirniadu‟n unig a bydd

    manylion personol yr ymgeiswyr ar y rhestr fer yn cael eu rhoi i

    Princess i bwrpasau‟r gystadleuaeth yn unig. Bydd gwaith gaiff ei

    anfon drwy‟r post yn cael ei basio i Princess yn eu cyfanrwydd a bydd

    hyn yn cynnwys eich gwybodaeth bersonol a gyflwynwyd fel rhan

    o‟ch ymgais drwy‟r post. Gallwch ddarllen mwy am Bolisi Preifatrwydd

    y BBC ar www.bbc.co.uk/privacy/.

Côd Ymddygiad

    37. Gellir dod o hyd i Gôd Ymddygiad y BBC ar gyfer cystadlaethau ar

    www.bbc.co.uk/competitioncode.

Cyfraith Llywodraethu

    38. Caiff y rheolau hyn eu rheoli gan gyfraith Lloegr a Chymru.

bbc.co.uk/mystory

Report this document

For any questions or suggestions please email
cust-service@docsford.com