DOC

Ym Mis Medi fe fydd y BBC yn Lansio My Story, fydd yn chwilio am

By Gary Black,2014-12-29 18:29
11 views 0
Ym Mis Medi fe fydd y BBC yn Lansio My Story, fydd yn chwilio am

    bbc.co.uk/mystory

Mae gan pawb stori i’w hadrodd, beth yw’ch stori chi?

Ym Mis Medi fe fydd y BBC yn lansio My Story, fydd yn chwilio am straeon

    bywyd go iawn o bob cwr o‟r Deyrnas Unedig. Bydd yr holl straeon a gynigir

    yn cael eu rhoi i mewn i gystadleuaeth genedlaethol a gynhelir gan y BBC. Bydd pymtheg o‟r straeon gorau‟n cael eu dewis gan banel, ac yn cael eu

    cynhyrchu i gyfres o bump rhaglen hanner awr o hyd ar gyfer BBC One yn 2010. Bydd pump o‟r storïau yn cael eu cyhoeddi i lyfrau, gyda help llaw gan

    rith awdur.

    Bydd ymgyrch My Story y BBC yn lansio ar y we ar y 7fed of Fedi 2009.

    Bydd taith My Story yn ymweld â Theatr Glan yr Afon ar ddydd Sadwrn yr 17eg o Hydref yng Nghasnewydd. Bydd cyfle i chi gael cip olwg ar sut mae pethau‟n digwydd yn y BBC y tu ôl i‟r llenni a rhoi tro ar ysgrifennu eich stori eich hun felly dewch yn llu!

Mae ymgyrch My Story hefyd yn rhan o ymgyrch ehangach, sef raw skills

    fôr every day life, a‟i lansiwyd ym mis Chwefror 2009. Amcan ymgyrch raw

    skills fôr every day life yw i annog oedolion sydd eisiau gwella eu sgiliau o ddydd i ddydd. Mae‟r wefan www.bbc.co.uk/raw yn cynnig cymorth a

    gwybodaeth am reoli arian raw money a defnyddio cyfrifiaduron raw

    computers, yn nesaf daw raw words, gan gynnig gweithgareddau

    cynorthwyol ar gyfer My Story.

Mae amcan arall i MyStory a raw words, sef i dargedu oedolion sydd a

    sgiliau llythrennedd isel. Yn y DU heddiw, mae 12miliwn o oedolion gyda sgiliau llythrennedd isel, ac mae My Story yn cynnig cyfle i helpu i‟w

    hysbrydoli a datblygu eu sgiliau llythrennedd.

Dwedodd Non Richards, Rheolwr Prosiect Dysgu Cymru: “Mae gan storïau –

    yn enwedig storïau gwir y gallu i ryddhau empathi, ysbrydoli syniadau a‟n symbylu ni. Mae‟n rhaid bod yna nifer o bobl gyda straeon cudd am fywyd

    gwir i‟w hadrodd yma yng Nghymru, ac fe fyddem yn hoffi iddyn nhw gynnig eu straeon sydd wedi eu ysgrifennu yn y Gymraeg neu Saesneg ar wefan My

    Story , www.bbc.co.uk/mystory . Bydd y wefan yn fyw o Fis Medi ymlaen.”

    “Rydym yn awyddus iawn i gydweithio gyda partneriaid yn ein cymunedau yng Nghymru i hyrwyddo raw words” ychwanegodd Non Richards. “Rydym

    eisiau gweithio gyda partneriaid yn y sector addysg ffurfiol ac anffurfiol yn y gobaith y bydd cystadleuaeth My Story yn cae ei integreiddio i fewn i‟w

    bbc.co.uk/mystory

    cynlluniau, cyrsiau a gweithgareddau yn ystod yr Hydref. Gallwn gynnig adnoddau am ddim, ynghyd â chymorth ar-lein gyda canllawiau am sut i fynd ati i ysgrifennu stori”.

Byddwn yn cynnig cyfle i bartneriaid ddod i sesiynau hyfforddi My Story/raw

    words i gael sesiwn gyfarwyddo gyda‟r wefan ac cael hyfforddiant sut i gynnal gweithdai ysgrifennu stori; dyma‟r manylion i chi:

    ; Dydd Iau, 1af o Hydref 2009 Canolfan y BBC Caerdydd

    *Sesiwn y bore: 10yb hyd 1yp 20 o lefydd

    *Sesiwn y prynhawn: 2yp hyd 5yh 20 o lefydd

    ; Dydd Llun, 5ed o Hydref 2009 Prifysgol Glyndŵr, Wrecsam

    *Sesiwn y bore: 10yb 1yp 30 o lefydd

    *Sesiwn y prynhawn: 2yp hyd 5yh 30 o lefydd

    * mae yn rhaid i chi archebu lle drwy gysylltu gyda Eleanor Gardener ar y cyfeiriad e-bost isod. Y cyntaf i‟r felin!!

Am fwy o wybodaeth ynglŷn ag ymgyrch My Story y BBC cysylltwch â Non

    Richards, Rheolwr Prosiect Dysgu Cymru‟r BBC ar 02920323526 non.richards@bbc.co.uk neu Eleanor Gardener Cynorthwyydd y Prosiect Dysgu ar 02920 322 550 eleanor.gardener@bbc.co,uk

My Story Telerau ac Amodau