DOC

KAUGKOOLITUS - MIS SEE ON

By Brandon Peterson,2014-12-29 18:04
111 views 0
KAUGKOOLITUS - MIS SEE ON

KAUGKOOLITUS - MIS SEE ON?

    Kaugkoolitus on kavandatud õppimine, mis tavapäraselt toimub väljaspool koolitusinstitutsiooni ja seetõttu vajab uutmoodi kursuste kavandamist, uusi õpetamismeetodeid (õpidisain), uusi

    kommunikatsioonimeetodeid elektrooniliste ja muude tehnoloogiate vahendusel (haridustehnoloogia), samuti organisatsioonilisi ja administratiivseid ümberkorraldusi” (Moore &

    Kearsley, 1996)

    Avatud õpet ja kaugkoolitust ei leidu tavaliselt nn puhtal kujul - ükski koolitussüsteem pole täielikult avatud ja harva õpitakse täielikus isolatsioonis - kaugus on paljudel juhtudel rohkem psühholoogilist või sotsiaalset laadi kui geograafiline (Bates, 1995). Nii avatud õpe kui

    kaugkoolitus pakuvad alternatiivset võimalust koolituseks ja väljaõppeks neile, kes ei saa või taha osaleda traditsioonilises koolituses. Avatud õpe ja kaugkoolitus toetavad elukestva õppimise kontseptsiooni ning tagavad täiskasvanud õppijale koolituseks ja väljaõppeks vajaliku paindlikkuse tööd katkestamata ning perekondlikest kohustustest sõltumata. (Virkus, 2000)

Sirje Virkus - MMU/TPU teadur

Kaugkoolituse arengusuunad Eestis ja maailmas

Ettekanne püüab leida vastuseid järgmistele küsimustele:

    ; Milline on kaugkoolituse hetkeseis Eestis ja võrreldes trendidega Euroopas ning mujal

    maailmas?

    ; Missugused on kaugkoolituse arengu põhiprobleemid Eestis ja võrreldes probleemidega

    Euroopas ja mujal maailmas?

    ; Mida peaksime tegema (saaksime teha) kaugkoolituse tõhusaks arenguks?

    Fred de Vries - Hollandi Avatud Ülikooli Haridusekspertiisi keskus, haridustehnoloog

Uuendused haridustehnoloogias ja selle roll kaugkoolituses

Haridustehnoloogia

; Mis on haridustehnoloogia ja millega ta tegeleb?

    ; Milleks meil haridustehnoloogiat vaja on?

; Kes tegelevad haridustehnoloogiaga?

Educational Modelling Language (EML)

; Hollandi Avatud Ülikooli poolt läbiviidav teadus- ja arendusprojekt.

    ; EML on esimene süsteem, mis võimaldab integreeritult kodeerida kõiki õppega seotut -

    kursused, kursuste komponendid, õppeprogrammid.

    ; EML võimaldab luua erinevaid pedagoogikameetodeid, nt kompetentsidel baseeruv

    pedagoogika, probleemipõhine õppimine, individuaalõpe ja ka traditisiooniline näost-näkku

    õpetamisviis.

    ; Pilootprojekti on olnud aktiivselt kaasatud mitmed koolid ja ka firmad. Peale sisemist

    pilootprojekti edukat läbiviimist Hollandi Avatud Ülikoolis, anti 2000 aasta detsembris välja

    EML version 1.0

    Joergen Bang - Euroopa Kaugkoolitus-ülikoolide Assotsiatsiooni president, Taani Arhusi Ülikooli meediaosakonna professor

Kaugkoolituspoliitika Euroopas

    ; Annab ülevaate Euroopas kasutatavatest erinevatest kaugkoolitusmeetoditest, lähtudes

    rahvuslikest eripäradest

    ; Rõhutab jätkuvat suundumust e-õppele/online õppele/virtuaalõppele/veebipõhisele õppele ; Arutleb hariduses toimunud edusammude üle tasemeharidusest oskusteabe arendamiseni ; Vaatab tulevikku Bologna kõrghariduse deklaratsioonist lähtudes

Mart Laanpere - M.Sc., TPÜ Haridustehnoloogia keskuse juhataja

Kaugkoolituskursuste õpidisain

    Õpidisain (i.k. instructional design) on haridustehnoloogia olulisemaid ja vanemaid harusid, mis tegeleb erinevate koolitustoodete (kursuste, õppematerjalide, õpitarkvara) kavandamise ja tootmisega, lähtudes seejuures tunnustatud õppimisteooriatest ja rakendades efektiivseid õpetamismeetodeid. Tegemist on süsteemse lähenemisega koolituse kavandamisele, mis hõlmab ka sihtrühma vajaduste, eesmärkide ja ainevaldkonna põhjalikku eelanalüüsi ning toote valmimisele järgnevat rakendus- ja evalvatsioonifaasi.

    Käesolev ettekanne keskendub õpidisaini iseärasustele kaasaegsete kaugkoolituskursuste kavandamisel (s.h. veebipõhisel virtuaalõppel, videokonverentsitehnoloogial ja töökeskkonda integreeritud elektrooniliste tugisüsteemidel - EPSS - põhinevat e-õpet silmas pidades).

Report this document

For any questions or suggestions please email
cust-service@docsford.com