DOC

Wymogi edytorskie

By Raymond Harrison,2014-07-01 18:10
20 views 0
Wymogi edytorskie

    III Europejskie Forum Marketingowe Instytucji Naukowych i Badawczych

    15-16 listopada 2012 roku

    WYMOGI EDYTORSKIE

Autorzy, którzy chcieliby zaprezentować referaty na konferencji, proszeni są o nadsyłanie

    abstraktów w języku polskim (maks. 400 słów) w jak najkrótszym czasie, nie później jednak niż do 7 września 2012 roku. Akceptacja abstraktu zostanie przesłana autorom

    do 14 września 2012 roku.

W abstrakcie powinny być jasno określone: tytuł i cel artykułu, odniesienia do innych prac

    oraz literatury, metody badawcze i główne rezultaty.

W odniesieniu do abstraktu i referatu obowiązują następujące wymogi edytorskie:

    ; Format papieru - A4

    ; Marginesy:

    Górny - 2,5 cm

    Dolny - 2,5 cm

    Prawy - 2,5 cm

    Lewy - 2,5 cm

    Nagłówek - 1,25 cm

    Stopka - 1,25 cm

    ; Edytor tekstu - MS-WORD (.doc)

    ; Typ czcionki - Times New Roman

    ; Wielkość czcionki - 12 punktów

    ; Odstęp – pojedynczy

    ; Tekst wyjustowany

    1. W tekście referatu wszystkie tytuły powinny być wyśrodkowane i pogrubione. Tytuł

    referatu powinien być oddzielony od tekstu dwoma wolnymi wierszami, natomiast

    przed i po subtytułach należy pozostawić po jednym wolnym wierszu od góry i od

    dołu. Tytuły poszczególnych części referatu - bez numerowania.

    Numeracja stron na dole po środku strony.

    2. Wielkość czcionki w tabelach, wykresach oraz tabelach od 9 do 11 punktów, tekst

    wyjustowany, z pojedynczym odstępem pomiędzy wierszami.

    Opis rysunków, wykresów lub tabel powinien wyglądać następująco:

     Tabela 1. Wyniki ankiety.

    nie mam Badani tak nie nie wiem zdania

    wykładowcy 3 28 17 5

    studenci 5 26 13 10

    pracownicy 41 17 14 9 administracyjni

Źródło: Opracowanie własne.

3. Przypisy:

    Wielkość czcionki w przypisach – 10 punktów. Przypisy należy umieszczać na dole strony, odstęp pojedynczy, tekst wyjustowany. Przypisy dolne powinny być

    numerowane oraz konstruowane wg następującego wzorca:

    ; przypis prosty:

    U. Werner, Reklama, Thaurus, Warszawa 1992, s. 33.

    ; przypis pracy pod redakcją:

    S. Dubisz (red.), Uniwersalny słownik języka polskiego, t. 2., PWN, Warszawa 2003, s. 34.

     przypis artykułu z pracy pod redakcją: ;

    I. Rudawska, Budowanie przewagi konkurencyjnej opartej na trwałości relacji [w:] Współczesny marketing.

    Strategie., praca zbiorowa pod red. G. Sobczyk, PWE, Warszawa 2008, s. 181.

    ; przypis z czasopisma:

    H. Jonas, Teoria odpowiedzialności: pierwsze rozróżnienia „Znak” 1995, nr 10, s.14.

    ; powoływanie się na tę samą pozycję, co wyżej:

    Ibidem, s. 110.

    ; powołanie się na dzieło wcześniej cytowane:

    U. Werner, Reklama,… op. cit., s. 12.

    ; dane ze stron internetowych:

    www.ilot.edu.pl/oferta-badawcza/, 12.04.2012r.

    4. Bibliografia (bez podziału na bibliografię i netografię) powinna być ułożona alfabetycznie według nazwisk autorów oraz roku wydania w przypadku publikacji tego

    samego autora. Adres bibliograficzny tworzymy wg zasad tworzenia przypisów,

    z pominięciem numeru strony (stron), wg następującego wzorca:

1. Łukowski W. (red.), Marketing Instytucji Naukowych i Badawczych, Wydawnictwa

    Naukowe Instytutu Lotnictwa, Warszawa 2010.

    2. Wiśniowski W. (red.), Marketing Instytucji Naukowych i Badawczych, Wydawnictwa Naukowe Instytutu Lotnictwa, Warszawa 2012.

    5. Objętość referatu nie może przekraczać 20 stron, łącznie z bibliografią, tabelami, aneksami itp. Elektroniczne wersje abstraktu i pełnego tekstu referatu powinny być

    przesłane na adres e-mailowy: minib2012@ilot.edu.pl

    6. Wszystkie zaakceptowane abstrakty zostaną wydrukowane i oprawione, stanowiąc

    materiały konferencyjne do dyskusji. Pełne teksty referatów zostaną wydane w formie

    monografii drukowanej oraz elektronicznej.

    7. Wszystkie referaty wygłoszone w czasie konferencji zostaną poddane recenzji. Do

    publikacji w formie recenzowanej monografii zostaną przyjęte jedynie teksty, które

    nie były wcześniej publikowane i nie naruszają wcześniej nabytych praw autorskich.

8. Pełny tekst wygłaszanego referatu w języku polskim należy nadsyłać do

    19 października 2012 roku. Teksty przeznaczone do publikacji należy nadsyłać do

    12 listopada 2012 roku. Przesłanie abstraktu lub referatu jest jednoznaczne ze zgodą

    na ich publikację w monografii „Marketing instytucji naukowych i badawczych”.

    Autorzy referatów zobowiązani są do przesłania drogą pocztową wypełnionego

    i podpisanego oświadczenia (stanowiącego załącznik) dotyczącego przekazania praw

    majątkowych zgłoszonego do publikacji artykułu. Przesłane wypełnione oświadczenie

    jest warunkiem dopuszczenia do publikacji artykułu.

9. Do referatu powinna być dołączona nota o autorze (max. 600 znaków ze spacjami,

    napisana w 3. osobie), przykład:

    Autor jest pracownikiem Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Od 10 lat

    zajmuje się problematyką zarządzania przedsiębiorstwem. Odbył staże zagraniczne: na

    Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu w Panamie (2000), w Edinburgh University Management School (2010). Autor wielu artykułów i referatów z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem oraz przedsiębiorczości. Zainteresowania badawcze autora skupiają się wokół zagadnień

    związanych z zarządzaniem małymi i średnimi przedsiębiorstwami, zarządzaniem kapitałem ludzkim. Jest członkiem European Association of Economists.

    10. W opracowaniu należy unikać sformułowań w 1 osobie liczby pojedynczej lub

    mnogiej, zastępując je zwrotami w 3. osobie – np. zamiast moim zdaniem ? zdaniem

    autora/autorów opracowania.

    11. Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonania niezbędnej korekty nadesłanych

    artykułów zgodnie z wymogami edytorskimi.

Report this document

For any questions or suggestions please email
cust-service@docsford.com