DOC

Hjerteinsufficiens

By Dennis Williams,2014-02-06 10:49
25 views 0
Hjerteinsufficiens

    Ali Ghotbi, 8. semester 26. december 2004 Hjertesygdomme

    www.ghotbi.dk

    1/6

    Hjerteinsufficiens

    Def: Klinisk betegnelse for nedsat hjertepumpe funktion. Forskellige grader af hjertesvigt, symptomatisk med dyspnø, træthed og ødemer til asymptomatisk.

Patofysiologiske begreber:

    Ejection fraktion (EF): Er den fraktion som udpumpes af det slutdiastoliske volumen. Beskriver ventriklernes kontraktilitet.

    Preload: Defineres som længden af ventriklernes muskelfiberlængde. Dvs. det tryk som findes i ventriklerne lige når diastolen slutter.

    Venstre ventrikels slutdiastoliske tryk måles vha. indkilingstrykket (PCWP) i lungekredsløbet ved Swan

    Ganz kateter. Højre ventrikels tryk kan måles som det centrale venetryk.

    Afterload: Defineres som det tryk myokardiet i ventriklerne skal overkomme for at pumpe blodet ud i aorta. Dette måles i vha. det systemiske karmodstand, eller simplere BT.

    Compliance: Angiver forholdet mellem tryk volumen i ventriklerne. Dvs. compliance angiver ventriklernes stivhedsgrad.

Sygdommens sværhedsgrad vurderes ud fra New York Heart Associations klassifikation (NYHA) I IV.

    I daglig klinik benyttes nogle af følgende:

    ; Kronisk venstresidig hjerteinsufficiens: pulmonal venøs stase ? fkt. begræns. + dyspnø/træthed

    ; Kronisk højresidig hjerteinsufficiens: perifer venøs stase/ ødem. + dyspnø

    ; Akut venstresidig hjerteinsufficiens: ? akut kardiogent lungeødem

    ; Højresidig hjerteinsufficiens: akut cor pulmonale

    ; Systolisk dysfunktion: Hjertets manglende evne til uddrivelse af blodet, dvs. forward failure.

    Tilstanden er præget af stort dialateret hjerte samt nedsat EF

    ; Diastolisk dysfunktion: Manglende fyldningsgrad af ventriklen enten pga. reduceret og/eller øget

    stivhed (nedsat compliance) i ventriklen ? øget slutdiastolisk tryk ? øget pulmonalt kredsløbtryk

    ? Backward failure.

Kronisk venstresidig hjerteinsufficiens

    (Eng: Congestiv heart failure)

    Def: Klinisk betegnelse for nedsat pumpefunktion af venstre ventrikel med ledsagende træthed, dyspnø, stasefænomener. Tilstanden er progredierende.

Forekomst: Prævalens er ca. 50. 100.000 og omkring 5.000 dør årligt.

    Årsager: Generelt hyppigste årsag er iskæmisk hjertesygdom, især AMI ? myocytnekrose ? tab af kontraktil element ? venstresidig dysfunktion.

    Andre årsager er hypertension, hjerteklapsygdomme, kardiomyopati, perikardiesygdomme. Faktorer som forværrer eller udløser hjerteinsufficiens er takykardi, flimren, infektion, B vitaminer

    (Tiamin), øget minutvolumen, øget metabolisme.

    Ali Ghotbi, 8. semester 26. december 2004 Hjertesygdomme

    www.ghotbi.dk

    2/6

    Patofysiologi: Tilstanden skyldes en kombination af myokardie dysfunktion og neurohumoral aktivering. Ved iskæmi/infarkt ? nedsat pumpefunktion ? nedsat minutvolumen ? BT? ? hormonal respons via renin Angiotensin systemet, Ang. II ? og vand og salt retention ? ? konstriktion af kar for/og

    opretholdelse af BT ? afterload/preload ? og compliance ? ? øget pres på hjertets pumpefunktion ?

    hypertrofi/dilatation og remodellering af myokardie struktur.

    Ventrikel AMI dysfunktion og

    nedsat pumpe

    evne

    Strukturelle Neuro-hormonal

    konsekvenser aktivitet?

    - hypertrofi

    - dilatation

    Afterload/ Vasokonstriktion

    Preload ?

    Compliance/kontr

    aktilitet ?

Det er remoddellerings processen som kan begrænses vha. farmaka.

    Symptomer: Hovedsymptomet er dyspnø og kan forekomme enten ved hvile eller ved fysisk anstrengelse. Ved sværere tilstande ses der ortopnø, hvilket vil sige dyspnø ved liggende stilling. Dette skyldes et tilbageløb af væske/blod til brystregionen og ? yderligere tryk på lungekredsløbet. Patienter vil da oftest

    sove eleveret og vågner ofte om natten med tør hoste.

    Astma cardiale opstår som akut forværring af åndenøden og situationen hjælpes ikke af oprejst stilling. Akut lungeødem er endnu en forværring af sygdomsforløbet med øget tryk i lungekapillærene ? ødemdannelse, hoste, blodtingeret ekspektoration.

Kliniske fund: Forhøjet BT kan forekomme eller kardiale mislyde.

    Ved liggende stilling observeres halsvenestase, som aftager ved siddende/stående stilling. Ødemer perifert. Cheyne Stokes respiration, som er en vekslen ml. dyb frekvent vejrtrækning og apnø. Fænomenet skyldes nedsat minutvolumen, svær hjertesvigt og nedsat følsomhed overfor CO. 2

    Lungestetoskopi kan fremvise krepitation som tegn på lungestase.

    Ali Ghotbi, 8. semester 26. december 2004 Hjertesygdomme

    www.ghotbi.dk

    3/6

    Paraklinik: Røntgen af thorax kan vise forstørret hjerte og pulmonalt stase.

    EKG kan vise tegn på hypertrofi og iskæmi.

    Ekkokardiografi er den vigtigste parakliniske undersøgelse og vil typisk vise: en dilateret venstre ventrikel med nedsat EF ved systolisk dysfunktion. Ved diastolisk dysfunktion ses normal eller lille venstre ventrikel med evt. vægtykkelse og normal EF.

Diagnose og differentialdiagnose: Stilles på anamnese og især Ekkokardiografi.

    Kan være vanskelig at skelne fra lungeemboli og primær pulmonal hypertension (kræver lungeperfusions- og ventilationsscintigrafi undersøgelser).

    Behandling: Sigter i mod modifikation af sygdommens progression samt forbedring af livskvalitet.

    - Diuretisk behandling ++o Thiazid, loop diuretika, evt. K besparende og K tilskud.

    o Reducering af vand og salt ? bedring på dyspnø og stasefænomener

    - Vasodilaterende behandling

    o ACE hæmmere/ Angiotensin II receptor antagonister

    o Reduktion af venstre ventrikels afterload og nedsat slut diastolisk tryk

    o signifikant effekt på overlevelse samt begrænsning af progression

    o Kontrakindikation ved dobbeltsidig nyrearterie stenose og mitralstenose.

    o Nitrater virker ved venøs dilatation ? nedsat preload og lungeødem ?

    - β – receptor antagonist

    o metoprolol, bisoprolol

    o nedsat aktivitet og dermed iltforbrug

    o Herved opnås en bedre diastolisk fyldning og bedre kontraktionsevne samt en beskyttelse

    mod hypertrofi og fibroseudvikling.

    - Inotrop behandling

    o Digoxin

    o forbedring af hjertets kontraktionsevne ++2+o virker ved at hæmme Na/K ATPasen og øge den intracellulære Ca konc..

    - Antikoagulations behandling +o Acetylsalicylsyre/ K vitamin antagonist

    o reducerer risiko for thrombe og emboli dannelsen

    - Iltterapi

Prognose: Af prognostisk værdi er EF, NYHA klassifikation, plasma adrenalin.

    50 % mortalitet ved gruppe IV ved NYHA og 20 % ved NYHA II III.

    Hyppig dødsårsag er ventrikulær takykardi eller ventrikelflimmer.

Kardiogent lungeødem

    Def: Lungeødem dannelse pga. venstresidig funktions nedsættelse med pludselig indsættende dyspnø. Forårsages af væskeophobning i alveolesepta og alveolerne.

    Ætiologi og Patofysiologi: Hyppigste årsag er akut venstresidig hjerteinsufficiens pga. AMI, en forværring af kronisk venstresidig hjerteinsuff., svær aortastenose, akut BT stigning. Kardiogen lungeødem skyldes akut trykstigning i venstre atrium, som forplanter sig til lungekredsløbet. Herved sker der en udsivning af vand og proteiner fra karbanen og samtidig overskrides lymfe drænage kapaciteten ? væskeophobning omkring aterioler. Fortsætter tilstanden forværres situationen med alveolært ødem og senere bliver alveolerne helt væskefyldte.

    Ali Ghotbi, 8. semester 26. december 2004 Hjertesygdomme

    www.ghotbi.dk

    4/6

    Symptomer: Hoste med sparsom blodtingeret ekspektorat. Symptomerne udvikler sig hurtigt til svært åndenød og kvælningsfornemmelser. Angst.

    Kliniske fund: Patienten sidder oppe i sengen og holder fast om sengekanten for at anvende de auxiliære respirationsmuskler.

    Respirationen er larmende med sekretraslen. Ansigtet er blegt og ofte ses der skummende væske ud af munden. Huden er klam, kølig og cyanotisk.

    Ved lungestetoskopi høres grov raslelyde og finere krepitation.

Parakliniske fund: Arteriepunktur viser nedsat ilttension og mætning, Pconedsat. Røntgen af thorax viser 2

    svær lungestase med vattede infiltrater.

    Ekkokardiografi skal udføres akut ved differentialdiagnostiske problemer. Undersøgelsen viser nedsat venstre ventrikel pumpefunktion.

Differentialdiagnose: astma bronchiale

Prognose: Alvorlig med en mortalitet fra 10 15 % afhængig af den underliggende hjertesygdom.

Behandling:

    ; Ilt og sugning

    ; Vasodilataion med nitroglycerin

    ; Morfika

    ; Diuretika, furosemid

    ; Digoxin

    ; Overtryksventilation

Kardiogent shock

    Def: Defineres som et akut indsættende svigt af kredsløbet. De vitale organers forsyning med ilt og ernæringsstoffer er kompromitteret og nedbrydningsprodukterne fjernes ikke. Den nedsatte vævperfusion ?

    celle og organbeskadigelse.

    Forekomst: Akut myokardieinfarkt er den hyppigste årsag til kardiogent shock. Forekommer hos 7 % af alle AMI patienter.

    Andre årsager er Takykardi, mitral aortastenose.

    Symptomer og fund: Lavt BT < 90 mmHg over 30 min. sensorium (uro, apati), hud (bleg og kølig), puls (påskyndet og filiform), respiration (hurtigt og overfladisk), diurese (oliguri eller anuri). Halsvenestase.

Paraklinik: P- kreatinin ?, laktat i blod ?,

    EKG viser tegn på underliggende årsag, fx AMI, lungeemboli.

    Ekkokardiografi viser ophør af normal pumpefunktion med nedsat EF.

Komplikationer: Relateret til nyrer, lunger, mavetarm og hjerne.

    ATIN, blødning af mavesækken.

Diagnose: Stilles på fire kriterier;

    ; Primær kardial dysfunktion

    ; Systemisk hypotension (< 90 mmHg i > 30 min.)

    ; Tegn på organhypoperfusion (fx oliguri)

Ali Ghotbi, 8. semester 26. december 2004

    Hjertesygdomme

    www.ghotbi.dk

    5/6

    ; Sympaticusstimulation (sinustakykardi)

Behandling:

    ; Smerteterapi

    ; Eleveret sengeleje

    ; iltterapi

    ; korrektion af elektrolytforstyrelser

    ; Inotrop behandling med dopamin, dobutamin som stimulerer β receptorer.

    ; Mekanisk støtte af kredsløbet: Inta Aortic Balloon Pumpning, IABP.

    ; væskebehandling.

    Ali Ghotbi, 8. semester 26.

    december 2004 Hjertesygdomme

    www.ghotbi.dk

    6/6

Report this document

For any questions or suggestions please email
cust-service@docsford.com