DOC

MINISTERSTWO

By Margaret Patterson,2014-06-23 08:10
11 views 0
MINISTERSTWO

    Wizyta Studyjna realizowana w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”-

     Wizyty Studyjne dla instytucji edukacyjnych i placówek oświatowych

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z ORGANIZACJI WIZYTY STUDYJNEJ NR 212

    „THE ROLE OF FORMATIVE ASSESSMENT” (ROLA OCENIANIA KSZTAŁTUJĄCEGO)

I. INFORMACJE OGÓLNE

II. PRZEBIEG REALIZACJI ZAMÓWIENIA

    1. Opis przebiegu realizacji Wizyty Studyjnej

    Wizyta Studyjna numer 212 „The Role of Formative Assessment” („Rola oceniania Kształtującego”) przebiegała zgodnie z następującym harmonogramem:

    26.10.2008 NIEDZIELA

    1. Przyjazd uczestników Wizyty Studyjnej do Świdnicy, zorganizowanie transportu z lotniska,

    zakwaterowanie uczestników w hotelu Piast Roman, ul. Kotlarska 11, 58-100 Świdnica 2. Spotkanie nieformalne z częścią uczestników (3 osoby nie mogły uczestniczyć w spotkaniu,

    ponieważ przyjechały w późnych godz. nocnych)

    27.10.2008 PONIEDZIAŁEK

    9.30. Spotkanie z uczestnikami w hotelu, przejście do Firmy

    9.45. Warsztaty w Firmie Szkoleniowo- Doradczej Anna Szywała S.C.

    1. Przedstawienie celów i Misji Firmy, zapoznanie się z działalnością Firmy, pracownikami, realizowanymi projektami, zwiedzanie pomieszczeń i sal wykładowych

    2. Przestawienie się gości

    3. Omówienie programu i celów wizyty

    4. Badanie oczekiwań uczestników wizyty

    5. Wybór Reportera Grupy

    6. Informacje o Świdnicy i regionie

    10.30. Dyskusja na temat systemów edukacji w krajach uczestników i w Polsce, 11.45. Wyjazd do Fundacji Krzyżowa- zapoznanie się celami i historią Fundacji, lunch 15.30 Powrót do Świdnicy, zwiedzanie Kościoła Pokoju, powrót do Firmy

    Dodatkowo uczestnicy wizyty studyjnej spotkali się z lektorem i uczestnikami kursu języka

    niemieckiego, oraz nauczycielami, którzy brali udział w kursie „Pedagogika Zabawy”. 18.00 Uroczysta kolacja powitalna

    28.10.2008 WTOREK

    8.00 Wyjazd do Gimnazjum w Kobierzycach, ul. Parkowa 7

    9.20 Wizyta studyjna w szkole:

     1

1. Zwiedzanie szkoły

    2. Spotkanie z dyrektorką szkoły panią Jadwigą Wolniak

    3. Obserwacja lekcji języka angielskiego

    11.20. Rozmowa z uczniami

    12.00. Rozmowa z nauczycielami, dyskusja na temat oceniania kształtującego 13.00. Wyjazd do Wrocławia

    14.00 Czas wolny, zwiedzanie miasta

    18.00 Czas na refleksje, dyskusje podczas wspólnej kolacji

    21.00 Powrót do Świdnicy

    29.10.2008 ŚRODA

    9.00 Warsztaty w Firmie

    1. Wymiana doświadczeń

    2. Przedstawienie prezentacji

    3. Przygotowanie do konferencji

    4. Dyskusja

    5. Przygotowanie raportu

    11.00 Wizyta Studyjna w Zespole Szkół Ekonomicznych w Świdnicy

    1. Spotkanie z dyrekcją szkoły i gronem pedagogiczny

    2. Obserwacja lekcji w pracowni symulacyjnej, stosowanie oceniania kształtującego, 3. Rozmowa z uczniami, nauczycielami, dyskusja

    13.00 Wizyta Studyjna w Szkole Podstawowej Nr 8 w Świdnicy,

    1. Spotkanie z dyrekcją i nauczycielami

    2. Prezentacja szkoły

    3. Obserwacja lekcji, zastosowanie metody oceniania kształtującego

    15.00 Wyjazd do Strzegomia

    15.30 Udział w Radzie Pedagogicznej w Szkole Podstawowej Nr 2 w Strzegomiu 1. Prezentacja szkoły i jej osiągnięć

    2. Ocenianie kształtujące- dyskusja, wymiana doświadczeń, zalety oceniania kształtującego 18.00 Podsumowanie dnia

    18.30 Kolacja

    19.30. Spotkanie grupy w celu przygotowania raportu grupowego

    30.10.2008 CZWARTEK

    9.00 Warsztaty w Firmie- przygotowanie raportu oraz prezentacji

    11.00- 15.00 Biblioteka Miejska Konferencja „Rola oceniania Kształtującego” z udziałem

    przedstawicieli władz lokalnych, władz oświatowych, nauczycieli, dyrektorów szkół, organizacji

    pozarządowych według następującego programu:

    ; 11.05 Rejestracja Gości

    ; 11.10 Powitanie - Anna Szywała Prezes Firmy,

    ; 11.20 Różnice między ocenianiem kształtującym i sumującym z perspektywy doświadczeń

    Szwecji- Monica Hedlund inspektor oświaty ze Sztokholmu

    ; 11.40 „Budowanie kultury szkoły i uczenia się przez zastosowanie oceniania kształtującego”-

    dr Grażyna Czetwertyńska- adiunkt w Instytucie Badań Interdyscyplinarnych Uniwersytetu

    Warszawskiego, wieloletni kierownik Laboratorium Edukacyjnego Międzywydziałowych

    Indywidualnych Studiów Humanistycznych, prowadziła program współpracy nauczycieli

    szkolnych z Uniwersytetem pod nazwą „Prometeusz”. Współautor i wieloletnim dyrektor

     2

    programu „Szkoła z klasą” Gazety Wyborczej i Centrum Edukacji Obywatelskiej. Obecnie

    kieruje na zlecenie MEN pracami przy przygotowaniu podstawy programowej i programów

    dla uczniów polskich poza granicami kraju.

    ; 13.00 Przerwa kawowa

    ; 13.20 „Ocenianie kształtujące w praktyce” -Stephen Clowes, dyrektor szkoły podstawowej

    w Northampton, Wielka Brytania

    ; 14.10 „Wspólna sprawa- zasady współpracy z rodzicami.”- dr Renata Bibik adiunkt

    w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego, ekspert pedagogiki specjalnej

    w zakresie resocjalizacji, specjalista w zakresie socjoterapii i profilaktyki uzależnień oraz

    przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

    ; 14.35 System oceniania kształtującego doświadczenia Turcji, -Seher Ulutas, Dyrektor

    Działu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, Turcja

    -Dr Nurcan Atesok Deveci, ekspert ds. pomiaru i ewaluacji w Departamencie Badań

    i Rozwoju Edukacji w Ministerstwie Edukacji, Turcja

    ; 14.50 Panel Dyskusyjny, podsumowanie

    15.15-17.30 Czas wolny

    17.30- 19.00 Przygotowanie raportu końcowego

    19.00 Uroczysta kolacja pożegnalna, wręczenie zaświadczeń i upominków dla uczestników

    Wizyty, podsumowanie, refleksje, spostrzeżenia, wymiana doświadczeń, planowanie przyszłych wspólnych projektów

    31.10.2008 PIĄTEK

    Wyjazd uczestników

2. Problemy podczas realizacji wizyty studyjnej

A) Problemy dotyczące uczestników wizyty

Do udziału w wizycie studyjnej zakwalifikowało się 9 osób. 2 osoby zrezygnowały z udziału

    w wizycie z powodów zdrowotnych. Na wizytę studyjną przyjechało 7 uczestników. Poza tym nie

    zaistniały żadne problemy związane z uczestnikami wizyty, wręcz przeciwnie- uczestnicy

    podkreślali codziennie, iż są zadowoleni z wizyty studyjnej. Program wizyty został omówiony szczegółowo podczas pierwszego spotkania w Firmie i zaakceptowany przez wszystkich uczestników wizyty. Uczestnicy brali aktywny udział w organizowanych warsztatach i wizytach, byli bardzo punktualni i chętni do nawiązywania kontaktów i dzielenia się swoimi doświadczeniami.

B) Inne problemy

Podczas organizacji wizyty studyjnej zaistniał problem związany z udostępnieniem dla

    uczestników wizyty jednej ze szkół, która była pierwotnie zaplanowana w harmonogramie.

    Dyrekcja szkoły w Wałbrzychu nie zgodziła się na organizację spotkania z uczestnikami wizyty. Tłumaczono się niewystarczającą wiedzą na temat oceniania kształtującego i obawą przed

     3

spotkaniem specjalistów z krajów UE.

    Podjęliśmy następujące środki zaradcze: w rozmowach z dyrektorami szkół podkreślaliśmy fakt, wizyty studyjne nie są związane z oceną i wizytowaniem szkoły, a jedynie są szansą na

    wymianę doświadczeń na temat wprowadzania oceniania kształtującego i wzajemne poznanie się. Niemniej jednak, aż 3 szkoły, które planowaliśmy w zastępstwie szkoły z Wałbrzycha również nie zgodziły się na wizytę. Udało się jednak przekonać dyrekcję Gimnazjum w Kobierzycach do przyjęcia gości- umożliwienie obserwacji lekcji, spotkania z uczniami i nauczycielami i dyskusję na

    temat metod oceniania. Pozostałe szkoły (Szkoła Podstawowa nr 8 w Świdnicy, Szkoła Podstawowa nr 2 w Strzegomiu oraz Zespół Szkół Ekonomicznych w Świdnicy) z wielką otwartością i gościnnością przyjęły uczestników wizyty studyjnej.

3. Wskaźniki realizacji wizyty studyjnej

    3.1. Uczestnicy wizyty studyjnej

Nazwy instytucji biorących udział w Wizycie Studyjnej:

    1. The Quality Department In the City of Stockholm (Szwecja)

    2. Berufskolleg Kleve (Niemcy)

    3. Praktikumsamt beim Ministerialbeauftragten für Realschulen in UFR (Niemcy)

    4. Windmill Primary School (Wielka Brytania)

    5. Ministerstwo Edukacji w Turcji

    6. St. Gregory’s R.C. Primary School w Northampton (Wielka Brytania)

    Uczestnicy wizyty studyjnej

    Zajmowane stanowisko Kategorie pracowników Liczba osób pracy/nazwa stanowiska pracy

    Wicedyrektor szkoły podstawowej 1

    Kadra kierownicza Dyrektor Działu w Ministerstwie 1 Edukacji

    Inspektorzy, wizytatorzy Inspektor oświaty 1

    Ekspert ds. pomiaru i ewaluacji 1

    Inni pracownicy oświaty Nauczyciel szkoły podstawowej, 1 koordynator przedmiotów ścisłych

     4

    Nauczyciel szkoły średniej,

    koordynator programu nauczania 1 szkoły, konsultant ds. rozwoju szkoły,

    specjalista ds. ewaluacji,

    Asystent Komisarza w Ministerstwie 1 Edukacji ds. szkół średnich

    OGÓŁEM 7

    3.2. Instytucje odwiedzone przez uczestników wizyty studyjnej

Nazwy instytucji, w których odbywały się wizyty studyjne:

    1. Fundacja Krzyżowa Dla Porozumienia Europejskiego

    2. Szkoła Podstawowa Nr 8 w Świdnicy

    3. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Strzegomiu

    4. Gimnazjum w Kobierzycach

    5. Zespół Szkół Ekonomicznych w Świdnicy

    OGÓŁEM ilość instytucji 5

3.2. Pozostali uczestnicy wizyty studyjnej (uczestnicy konferencji 30.10.2008)

    Nazwy instytucji, uczestniczących w Konferencji „Rola Oceniania Kształtującego” i spotkaniu z uczestnikami wizyty studyjnej w Bibliotece Miejskiej w Świdnicy

    30.10.2008:

    1. Publiczne Gimnazjum nr 5 w Wałbrzychu

    2. Gimnazjum Nr 1 w Strzegomiu

    3. Gimnazjum w Goczałkowie

    4. Publiczna Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Goczałkowie

    5. Szkoła Podstawowa Nr 44 we Wrocławiu

    6. Zespół Szkół Nr 1 w Świdnicy

     5

    7. Zespół Szkół Integracyjnych w Wałbrzychu 8. Gimnazjum w Kobierzycach

    9. Szkoła Podstawowa nr 44 we Wrocławiu 10. Publiczne Gimnazjum Nr 7 w Wałbrzychu 11. Zespół Szkolno-Opiekuńczy w Sobótce 12. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Świdnicy

    13. Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli 14. Urząd Miasta i Gminy w Sobótce

    15. Zespół Szkół Ekonomicznych w Świdnicy 16. Szkoła Podstawowa w Pszennie

    17. Gimnazjum w Witoszowie

    18. Kuratorium Oświaty we Wrocławiu

    19. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Świdnicy 20. Szkoła Podstawowa nr 10 w Bielawie

    21. Urząd Gminy w Marcinowicach

    22. Zespół Szkół Mechanicznych w Świdnicy 23. Zespół Szkół Samorządowych w Boguszowie Gorcach 24. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8 w Wałbrzychu 25. I Liceum Ogólnokształcące w Świdnicy 26. Gimnazjum Nr 3 w Świdnicy

    27. Urząd Miejski w Świdnicy

    28. Zespół Gimnazjów Nr 3 i Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Dzierżoniowie

     29. Wiadomości Świdnickie

    30. Gimnazjum w Jedlinie- Zdroju

    31. Gimnazjum nr 2 w Świdnicy

    32. Szkoła Podstawowa Nr 8 w Świdnicy

    33. Gimnazjum w Pszennie

    34. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (Program Uczenie się przez całe życie)

    35. Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu 36. Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Jaworze

     6

    37. Szkoła Podstawowa Nr 6 w Świdnicy

    38. IV Liceum Ogólnokształcące w Warszawie

    39. Szkoła Podstawowa w Witoszowie Dolnym

    40. EKO- TUR w Warszawie

    41. Gimnazjum w Siechnicach

    42. Urząd Gminy w Ząbkowicach Śląskich

    44. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Strzegomiu

    45. Gimnazjum w Jaroszowie

    OGÓŁEM ilość instytucji (nie wliczając uczestników wizyty studyjnej 45 i organizatorów)

    OGÓŁEM ilość uczestników konferencji (nie wliczając uczestników 61 wizyty studyjnej i organizatorów)

    4. Wzrost kwalifikacji uczestników wizyty studyjnej

    7 Liczba uczestników, którzy dzięki wsparciu w ramach projektu podnieśli swoje kwalifikacje (uzyskanie zaświadczeń)

Uczestnicy Wizyty Studyjnej otrzymali zaświadczenia poświadczające ich udział w wizycie

    studyjnej oraz zaświadczenia poświadczające ich udział w konferencji „Rola Oceniania

    Kształtującego” 30.10.2008

6. CEL WIZYTY STUDYJNEJ

    Celem Wizyty Studyjnej pt.: “Rola oceniania kształtującego” było przedstawienie nowego podejścia do oceniania, które koncentruje się na uczeniu się uczniów. Koncepcja ta wspiera ucznia w indywidualnym poszukiwaniu skutecznego uczenia się, ale nie przy

    pomocy stopni szkolnych, tylko poprzez współpracę nauczyciela z uczniami. Uczestnicy wizyty studyjnej mieli okazję odwiedzić szkoły (podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne i zawodowe) i porozmawiać z nauczycielami, uczniami i dyrektorami szkół, które wprowadziły tę nową metodę oceniania. Ponadto zorganizowane zostało

    spotkanie z przedstawicielami samorządów lokalnych oraz władz oświatowych w celu przeprowadzenia debaty na ten temat i wymiany doświadczeń. Podczas konferencji 30.10.2008 uczestnicy Wizyty Studyjnej mieli okazję spotkać wybitnych specjalistów

     7

    z dziedziny oceniania kształtującego oraz wymienić się swoimi doświadczeniami zawodowymi.

    Cel wizyty studyjnej został zrealizowany: zarówno, jeśli chodzi o przedstawienie idei oceniania kształtującego i stosowania tej metody w praktyce, jak i wymiany doświadczeń

    i co więcej nawiązania kontaktów między instytucjami i rozpoczęcia planowania wspólnych

    projektów w ramach Programu Comenius.

7. OCENA OGÓLNA, WNIOSKI

     8

Wizytę Studyjną „Rola oceniania kształtującego” realizowaną przez Firmę Szkoleniowo-

    Doradczą Anna Szywała S.C. od 27.10.2008 do 30.10.2008 bardzo wysoko oceniły

    wszystkie polskie instytucje biorące udział w przedsięwzięciu. Dzięki spotkaniu z gośćmi

    uczestnikami wizyty studyjnej mogli porównać swoje osiągnięcia i doświadczenia oraz przeanalizować sposoby rozwiązywania problemów.

    Organizacja wizyty studyjnej wiąże się z ogromnym wysiłkiem organizacyjnym dla instytucji

    organizującej wizytę. Stąd na czas wizyty studyjnej pozostała działalność Firmy jest

    ograniczona do minimum, co skutkuje olbrzymim obciążeniem osobowym i finansowym.

    W oparciu o swoje doświadczenia związane z organizacją wizyty i wyniki raportu grupowego uczestników wyciągnięto następujące wnioski:

    1. Badanie oczekiwań uczestników wizyty oraz zbieranie ich uwag na temat organizacji wizyty studyjnej powinno następować w formie pisemnej poprzez badanie ankietowe za

    pomocą indywidualnych kwestionariuszy wstępnych i końcowych.

    Uzasadnienie: Uczestnicy wizyty studyjnej nie zgłaszali żadnych negatywnych uwag dot. sposobu organizacji wizyty podczas całej wizyty, a na pierwszym spotkaniu zaakceptowali program wizyty, oceniając go za harmonijny i właściwie skonstruowany, jednak w raporcie końcowym grupy uczestnicy wyrazili inną opinię, podkreślając, że woleliby, aby spotkanie ze specjalistami

    i konferencja byłą zorganizowana w pierwszym dniu wizyty. Organizator nie przewidział, że pomimo prośby o bieżące ocenianie wizyty i możliwość dostosowania programu do potrzeb uczestników-

    grupa nie będzie miała śmiałości szczerze wyrażać swoich opinii podczas trwania wizyty.

Świdnica , 12.11.2008r.

    Miejscowość, data, podpis

     9

Report this document

For any questions or suggestions please email
cust-service@docsford.com