DOC

Maas, bar

By Stephanie Perry,2014-06-23 07:57
16 views 0
Maas, bar

    C Z Ę Ś Ć I

    U R A I N A

    P O D

    B E R Ł E M

    C A R A T U

    M - Ż

    Maas, bar. -dary na szkołę rolniczą w Humennie: "Winnica", art., Kraj, nr.17,20,21,

    1902, str. 13,17,14

    Maas, bar. Patrz też: Derebczyn

    Macharyńce (Morgulca) -samowolne rozprawy włościan z złodziejami:

    "Berdyczów", art., Kraj, nr.52, 1886, str. 10-11

    Machnówka, dzieje -drukarnia i szkolnictwo: Jan Marek Giżycki, "Nieco o

    Machnówce", art., Kresy, nr.37,38,39,40, 1907, str. 2-5,2-5,2-5,2-3 Machnówka, opisy: Edward Chłopicki, "Stepowe Szlaki", art., Kłosy, t.31, 1880, str.

    183-4,205

    Machnówka, pożary -opis: "Kor. z Machnówki", art., Kraj, nr.25, 1884, str. 18 Macniewa, N. -sprawa sądowa o pastwisko w Lukaszówce: "Kijów", art., Kraj,

    nr.42, 1890, str. 17

    Madeyscy: P. Hornowski, "Skibińce 1)Domek pp. M. 2)Dwór pp. Rakowskich (gub.

    kijowska)", fot., Wieś Ilustrowana, nr.5, 1910, str. 15

    Majdanieckie (Żurowskich), cukrownia -pożyczka rządu na remont po zaburzeń

    ludowych na 60,000 rb., opis: "Z nad Dniepru", art., Kraj, nr.37, 1906, str. 15 Majdanieckie (Żurowskich), cukrownia -robicie kantora i mieszkań oficjalistów a

    wysłanie kozaków przez rząd do: "Z Humania", art., Kraj, nr.2, 1906, str. 16

    Majewscy. Patrz: Hołobówka

    Majewski, Karol: "Nekrolog", art. i fot., Kraj, nr.23, 1897, str. Dodatek: 231 Makarewicz, J.E., "Żniwo", szt., Kłosy, t.37, 1883, str. 88

    Makarów (Zaleskich), serwituty -zatargi o: "Z pow. uszyckiego", art., Kraj, nr.22,

    1903, str. 19

    Makotert, opisy: Edward Chłopicki, "Od Buga do Bohu", art., Kłosy, nr.539, t.21,

    1875, str. 283-5

    Makowieccy. Patrz: Kacmazów, Michałówka, Wróblowce

    Makowiecki i Ska., hurtownia narzędzi rolniczych -bankructwo: "Kor. z Kam-Pod",

    art., Kraj, nr.24, 1886, str. 14

    Makowiecki i Ska., hurtownia narzędzi rolniczych -bankructwo: "Płoskirów", art.,

    Kraj, nr.21,28, 1886, str. 11,13

    Makowiecki, Andrzej -dwa nowe młyny zbudowane w Ternawie, opis: "Kor. z

    Kam-Pod", art., Kraj, nr.43, 1883, str. 8-9

    Makowiecki, Andrzej -działalność społeczna: "Listy z Kam-Pod", art., Kraj, nr.7,

    1883, str. 6-7

    Makowiecki, Ludwik, "W kwestyi nowych form dzierżawy: Malinicze (L.M.) na

    Podolu", art., Kraj, nr.14, 1888, str. 15-6

    Makowiecki, Narcyz Edward -opis jego majątków w Hajdamakach i Płoskirówce:

    "Kor. z Kam-Pod", art., Kraj, nr.47, 1890, str. 130

    Makowiecki, Stefan Leon: "Kor. z Kam-Pod (sprzedaż mebli w Michałówce i

    majątków w Błyszczanówce i w Hucie Błyszczanowieckiej S.M.)", art., Kraj,

    nr.47, 1890, str. 13

    Makowiecki, Stefan -nadzorstwo w wykonaniu robót publicznych w Kamieńcu w

    osiemnastym wieku: "Kor. z Kam-Pod", art., Kraj, nr.37, 1885, str. 7-8 Makowski, W., "W odwiedzinach u syna", szt., Tygodnik Ilustrowany, t.8, 1886, str.

    325

    Maków (Raciborowskich), park -opis: "Z Podola", art., Kraj, nr.52, 1892, str. 11 Malcew. Patrz: Jeziorki

    Malczewski, Antoni, "Maria", urywek wiersza, Kłosy Ukraińskie, 1, 1, l9l4, str. 2

    Malczewski, Antoni: "A.M.", fot. obrazu, Kłosy Ukraińskie, 1, 1, l9l4, str. 1

    Malczewski, Antoni: "Stara oficyna (w Antoninach Józefa hr. Potockiego) niegdyś

    dwór A.M.", fot., Wieś Ilustrowana, nr.11, 1911, str. 9

    Malejowce (Ignacego Orłowskiego), opisy: Antoni J. Rolle, "Po małych drogach",

    art., Kłosy, t.39, 1884, str. 368

    Malejowce (Ignacego Orłowskiego), widoki: Stanisław Antoszewicz, "Pałac

    Orłowskich w Malejowcach", szt., Kłosy, t.40, 1885, str. 268

    Maleszewski, Tytus, "Bohdan Zaleski", szt. z obrazu T.M., Kłosy, nr.822, t.32, 1891,

    str. 200-1

    Maleszewski, Tytus, "Bohdan Zaleski, um. 31..3.1886", szt. z obrazu T.M., Kłosy,

    nr.1084, t.42, 1886, str. 222-3

    Malin (ks. Szczerbatow'owej), pożar -opis: "Z Kijowa", art., Kraj, nr.28,38, 1905,

    str. 23,26

    Malin, rzymsko-katolicy -sprawa budowy nowego kościoła: "Kor. z Maliny", art.,

    Kraj, nr.19, 1882, str. 13

    Malina (pow. dubieński), włościanie -szkoła rolnicza nowa dla, opis: "Dubno", art.,

    Kraj, nr.48, 1899, str. 19

    Malinicze (Makowieckich) -sprawa dzierżawy: Ludwik Makowiecki, "W kwestyi

    nowych form dzierżawy: Malinicze na Podolu", list do redakcji, Kraj, nr.14,

    1888, str. 15-6

    Malska, Anna z Nowomiejskich: "Anna z Nowomiejskich Malska, babka

    Kraszewskiego", szt., Kłosy, nr.1135, t.45, 1887, str. 193

    Mała Szkarawka (Kopańskich) -zatarg o pastwisko między włościanami a

    właścicielem i żydowskim dzierżawcem: "Zasław wołyński", art., Kraj, nr.16,

    1888, str. Dadatek:2

    Małachowscy: "Prochorowa na Ukrainie. Dzieci pp. Augustowstwa M. przy nauce",

    fot., Wieś Ilustrowana, nr.3, 1911, str. 16

    Małecki, Bazyli: "Kijów", nekrolog, Kraj, nr.35, 1892, str. 11

    Mały Bobryk -zastosowanie nowej ustawy o czynszu, krytyka: "Bałcki powiat", art.,

    Kraj, nr.40,46, 1886, str. 13,11

    Małyńscy. Patrz: Bereżne, Niewirków

    Małyński, Emanuel -stosunek do włościan w kluczu berezniańskim a nowa ustawa z

    15 listopada, 1907 r. o regulowaniu ilości godzin pracy: "Łuck", art., Kraj, nr.8,

    1907, str. 14

    Małyński, Emanuel: "Antoniny: 34)Aeroplan nad pałacem 35)Aeroplan p.

    Małyńskiego nad garażem 36)Aeroplan p. Małyńskiego", 3 fot., Wieś

    Ilustrowana, nr.11, 1911, str. 29łyński, Emanuel: "Z Lotnictwa Polskiego", art.,

    Wieś Ilustrowana, nr.11, 1911, str. 28-9

    Mansfield, pani, żona dyplomata angielskiego (rzekomo) w Sankt-Petersburgu -

    pożyczka dla budowy systemu wodociągów we Kijowie: "Kijów", art., Kraj,

    nr.51, 1894, str. 28-9

    Manteufel, Ignacy, "Ex oriente lux (wojna domowa na kresach, pogrom dworów)",

    art., Tygodnik Ilustrowany, 1918, str. 176,186,197

    Manuczarow, morderca, student -apel do cara Aleksandra III o łaskę dla: "Odessa",

    art., Kraj, nr.3, 1886, str. 11

    Mańkowscy, filantropia -dary na budowę kościoła w Odessie przez 9 członków

    rodziny: "Ofiary na budowę drugiego kościoła w Odesie", art., Kraj, nr.25, 1899,

    str. 23-4

    Mańkowscy, filantropia: "Dom im. Mańkowskich w Pradze", art., Tygodnik

    Ilustrowany, nr.1, 1901(I), str. 15-6

    Mańkowscy, filantropia: "Dom imienia Mańkowskich (front)", fot., Tygodnik

    Ilustrowany, nr.1, 1901(I), str. 15

    Mańkowscy, filantropia: "Dom imienia Mańkowskich (oficyna)", fot., Tygodnik

    Ilustrowany, nr.1, 1901(I), str. 15

    Mańkowscy, majątki -st. gospodarstwa rolnego: "Kor. nad Dniestru", art., Kraj,

    nr.30, 1883, str. 12

    Mańkowscy. Patrz też: Borówka, Dżugastra, Krasiłów, Mojówka

    Mańkowska, Jadwiga hr. z Łaźnińskich -dary na kościół św. Mikołaja w Kijowie:

    "Ofiary na kościół św. Mikołaja w Kijowie", art., Kraj, nr.23, 1906, str. 29

    Mańkowska, Jadwiga hr. z Łaźnińskich: "Jadwiga Mańkowska", fot., Tygodnik

    Ilustrowany, nr.1, 1901(I), str. 16

    Mańkowska, Boguslawa z Dąbrowskich, życiorys: "B.M.", art. i fot. portretu,

    Tygodnik Ilustrowany, t.3, 1884, str. 305-6

    Mańkowski, Aleksander -działalność literacka: "Aleksander Mańkowski", art.,

    Tygodnik Ilustrowany, nr.168, t.7, 1886, str. 187

    Mańkowski, Aleksander, "Prologi agrarne", art., Nasza Przyszłość, Maj, 1908, str.

    100-109

    Mańkowski, Aleksander: "Aleksander Mańkowski, autor komedyi `Minowski',

    uwieńczony drugą nagrodą na konkursie im. W. Bogusławskiego", szt.,

    Tygodnik Ilustrowany, nr.168, t.7, 1886, str. 192

    Mańkowski, [Emeryk sr.] -dar cukru dla wojska w wojnie rosyjsko-japońskiej w r.

    1904: "Kijów", art., Kraj, nr.18, 1904, str. 16

    Mańkowski, Emeryk sr. -dary na kościół św. Mikołaja w Kijowie: "Ofiary na

    kośćiół św. Mikołaja w Kijowie", art., Kraj, nr.23,25;1, 1898;1901, str. 28,31;26

    Mańkowski, Emeryk sr. -dary na kościół św. Mikołaja w Kijowie: "Ofiary na

    kościół św. Mikołaja w Kijowie", art., Kraj, nr.7,18, 1905,1909, str. 31-2,23

    Mańkowski, Emeryk sr. -nowowybrany prezes cukrowni w Berszadzie

    (Jurjewiczów): "Odessa", art., Kraj, nr.34, 1884, str. 12-3 Mańkowski, Emeryk sr. -pożar w jego cukrowni w Krasiłowie: "Kijów", art., Kraj,

    nr.21, 1892, str. 15

    Mańkowski, Emeryk sr. -projekt koleji wązkotorowych a cukrownie: "Kor. z

    Tomaszpola", art., Kraj, nr.11,14, 1883, str. 14,12-3 Mańkowski, Emeryk sr. -rola w zebraniu syndykatu cukrowniczego w Kijowie:

    "Kijów", art., Kraj, nr.22, 1888, str. 15

    Mańkowski, Emeryk sr. -rola w rozwoju cukrownictwa w powiecie jampolskim:

    "Kor. z Podola", art., Kraj, nr.47, 1883, str. 15

    Mańkowski, Emeryk sr. -rola w tow. rolniczym podolskim: "Winnica", art., Kraj,

    nr.39, 1900, str. 17

    Mańkowski, Emeryk sr. -rola w zebraniu syndykatu cukrowniczego w Kijowie:

    "Kijów", art., Kraj, nr.41, 1890, str. 14

    Mańkowski, Emeryk sr.: Edward Chłopicki, "Jampol (stosunki robotnicze w

    cukrowni borowieckiej E.M. sra.)", art., Kraj, nr.26, 1889, str. 13 Mańkowski, Jan -bezpłatne członkostwo tow. rolniczego kijowskiego i wolne

    nasiony dla włościan, projekt Benedykta hr. Tyszkiewicza a krytyczna ocena p.:

    "Forum Publicum", art., Kraj, nr.19, 1902, str. 12

    Mańkowski, Józef -dar domu pracy w Kijowie dla młodzieży rzemieślniczej:

    "Kijów", art., Kraj, nr.20, 1907, str. 14

    Mańkowski, Józef -dar dwóch domów i sto sążni ogródka w Kijówie dla Tow.

    Dobroczynności na domy pracy: "Dział bieżący: Kronika miejscowa", art.,

    Kresy, nr.20,21, 1907, str. 23,21-22

    Mańkowski, Wacław hr. -dar 105,000 rb. dla fundacji dla sierot, opis:

    "Korespondencja...", art., Kraj, nr.48, 1903, str. 29 Mańkowski, Wacław hr. -dary i obligi dla tow. dobroczynności katolickiej w

    Odessie, problematyka: "Odessa", art., Kraj, nr.30, 1885, str. 17 Mańkowski, Wacław hr. -dary na budowę kościoła św. Mikołaja w Kijowie: "Ofiary

    na kościół św. Mikołaja w Kijowie", art., Kraj, nr.43,39, 1898,1904, str. 44,27

    Mańkowski, Wacław hr. -fundusze na domy dla małoletnich przestępców w Kijowie,

    opis: "KZ-Prz.", art., Kraj, nr.47, 1904, str. 22

Mańkowski, Wacław hr. -ofiary dla kościoła rzymsko-katolickiego w Odessie i w