DOC

Maas, bar

By Stephanie Perry,2014-06-23 07:57
17 views 0
Maas, bar

    C Z Ę Ś Ć I

    U R A I N A

    P O D

    B E R Ł E M

    C A R A T U

    M - Ż

    Maas, bar. -dary na szkołę rolniczą w Humennie: "Winnica", art., Kraj, nr.17,20,21,

    1902, str. 13,17,14

    Maas, bar. Patrz też: Derebczyn

    Macharyńce (Morgulca) -samowolne rozprawy włościan z złodziejami:

    "Berdyczów", art., Kraj, nr.52, 1886, str. 10-11

    Machnówka, dzieje -drukarnia i szkolnictwo: Jan Marek Giżycki, "Nieco o

    Machnówce", art., Kresy, nr.37,38,39,40, 1907, str. 2-5,2-5,2-5,2-3 Machnówka, opisy: Edward Chłopicki, "Stepowe Szlaki", art., Kłosy, t.31, 1880, str.

    183-4,205

    Machnówka, pożary -opis: "Kor. z Machnówki", art., Kraj, nr.25, 1884, str. 18 Macniewa, N. -sprawa sądowa o pastwisko w Lukaszówce: "Kijów", art., Kraj,

    nr.42, 1890, str. 17

    Madeyscy: P. Hornowski, "Skibińce 1)Domek pp. M. 2)Dwór pp. Rakowskich (gub.

    kijowska)", fot., Wieś Ilustrowana, nr.5, 1910, str. 15

    Majdanieckie (Żurowskich), cukrownia -pożyczka rządu na remont po zaburzeń

    ludowych na 60,000 rb., opis: "Z nad Dniepru", art., Kraj, nr.37, 1906, str. 15 Majdanieckie (Żurowskich), cukrownia -robicie kantora i mieszkań oficjalistów a

    wysłanie kozaków przez rząd do: "Z Humania", art., Kraj, nr.2, 1906, str. 16

    Majewscy. Patrz: Hołobówka

    Majewski, Karol: "Nekrolog", art. i fot., Kraj, nr.23, 1897, str. Dodatek: 231 Makarewicz, J.E., "Żniwo", szt., Kłosy, t.37, 1883, str. 88

    Makarów (Zaleskich), serwituty -zatargi o: "Z pow. uszyckiego", art., Kraj, nr.22,

    1903, str. 19

    Makotert, opisy: Edward Chłopicki, "Od Buga do Bohu", art., Kłosy, nr.539, t.21,

    1875, str. 283-5

    Makowieccy. Patrz: Kacmazów, Michałówka, Wróblowce

    Makowiecki i Ska., hurtownia narzędzi rolniczych -bankructwo: "Kor. z Kam-Pod",

    art., Kraj, nr.24, 1886, str. 14

    Makowiecki i Ska., hurtownia narzędzi rolniczych -bankructwo: "Płoskirów", art.,

    Kraj, nr.21,28, 1886, str. 11,13

    Makowiecki, Andrzej -dwa nowe młyny zbudowane w Ternawie, opis: "Kor. z

    Kam-Pod", art., Kraj, nr.43, 1883, str. 8-9

    Makowiecki, Andrzej -działalność społeczna: "Listy z Kam-Pod", art., Kraj, nr.7,

    1883, str. 6-7

    Makowiecki, Ludwik, "W kwestyi nowych form dzierżawy: Malinicze (L.M.) na

    Podolu", art., Kraj, nr.14, 1888, str. 15-6

    Makowiecki, Narcyz Edward -opis jego majątków w Hajdamakach i Płoskirówce:

    "Kor. z Kam-Pod", art., Kraj, nr.47, 1890, str. 130

    Makowiecki, Stefan Leon: "Kor. z Kam-Pod (sprzedaż mebli w Michałówce i

    majątków w Błyszczanówce i w Hucie Błyszczanowieckiej S.M.)", art., Kraj,

    nr.47, 1890, str. 13

    Makowiecki, Stefan -nadzorstwo w wykonaniu robót publicznych w Kamieńcu w

    osiemnastym wieku: "Kor. z Kam-Pod", art., Kraj, nr.37, 1885, str. 7-8 Makowski, W., "W odwiedzinach u syna", szt., Tygodnik Ilustrowany, t.8, 1886, str.

    325

    Maków (Raciborowskich), park -opis: "Z Podola", art., Kraj, nr.52, 1892, str. 11 Malcew. Patrz: Jeziorki

    Malczewski, Antoni, "Maria", urywek wiersza, Kłosy Ukraińskie, 1, 1, l9l4, str. 2

    Malczewski, Antoni: "A.M.", fot. obrazu, Kłosy Ukraińskie, 1, 1, l9l4, str. 1

    Malczewski, Antoni: "Stara oficyna (w Antoninach Józefa hr. Potockiego) niegdyś

    dwór A.M.", fot., Wieś Ilustrowana, nr.11, 1911, str. 9

    Malejowce (Ignacego Orłowskiego), opisy: Antoni J. Rolle, "Po małych drogach",

    art., Kłosy, t.39, 1884, str. 368

    Malejowce (Ignacego Orłowskiego), widoki: Stanisław Antoszewicz, "Pałac

    Orłowskich w Malejowcach", szt., Kłosy, t.40, 1885, str. 268

    Maleszewski, Tytus, "Bohdan Zaleski", szt. z obrazu T.M., Kłosy, nr.822, t.32, 1891,

    str. 200-1

    Maleszewski, Tytus, "Bohdan Zaleski, um. 31..3.1886", szt. z obrazu T.M., Kłosy,

    nr.1084, t.42, 1886, str. 222-3

    Malin (ks. Szczerbatow'owej), pożar -opis: "Z Kijowa", art., Kraj, nr.28,38, 1905,

    str. 23,26

    Malin, rzymsko-katolicy -sprawa budowy nowego kościoła: "Kor. z Maliny", art.,

    Kraj, nr.19, 1882, str. 13

    Malina (pow. dubieński), włościanie -szkoła rolnicza nowa dla, opis: "Dubno", art.,

    Kraj, nr.48, 1899, str. 19

    Malinicze (Makowieckich) -sprawa dzierżawy: Ludwik Makowiecki, "W kwestyi

    nowych form dzierżawy: Malinicze na Podolu", list do redakcji, Kraj, nr.14,

    1888, str. 15-6

    Malska, Anna z Nowomiejskich: "Anna z Nowomiejskich Malska, babka

    Kraszewskiego", szt., Kłosy, nr.1135, t.45, 1887, str. 193

    Mała Szkarawka (Kopańskich) -zatarg o pastwisko między włościanami a

    właścicielem i żydowskim dzierżawcem: "Zasław wołyński", art., Kraj, nr.16,

    1888, str. Dadatek:2

    Małachowscy: "Prochorowa na Ukrainie. Dzieci pp. Augustowstwa M. przy nauce",

    fot., Wieś Ilustrowana, nr.3, 1911, str. 16

    Małecki, Bazyli: "Kijów", nekrolog, Kraj, nr.35, 1892, str. 11

    Mały Bobryk -zastosowanie nowej ustawy o czynszu, krytyka: "Bałcki powiat", art.,

    Kraj, nr.40,46, 1886, str. 13,11

    Małyńscy. Patrz: Bereżne, Niewirków

    Małyński, Emanuel -stosunek do włościan w kluczu berezniańskim a nowa ustawa z

    15 listopada, 1907 r. o regulowaniu ilości godzin pracy: "Łuck", art., Kraj, nr.8,

    1907, str. 14

    Małyński, Emanuel: "Antoniny: 34)Aeroplan nad pałacem 35)Aeroplan p.

    Małyńskiego nad garażem 36)Aeroplan p. Małyńskiego", 3 fot., Wieś

    Ilustrowana, nr.11, 1911, str. 29łyński, Emanuel: "Z Lotnictwa Polskiego", art.,

    Wieś Ilustrowana, nr.11, 1911, str. 28-9

    Mansfield, pani, żona dyplomata angielskiego (rzekomo) w Sankt-Petersburgu -

    pożyczka dla budowy systemu wodociągów we Kijowie: "Kijów", art., Kraj,

    nr.51, 1894, str. 28-9

    Manteufel, Ignacy, "Ex oriente lux (wojna domowa na kresach, pogrom dworów)",

    art., Tygodnik Ilustrowany, 1918, str. 176,186,197

    Manuczarow, morderca, student -apel do cara Aleksandra III o łaskę dla: "Odessa",

    art., Kraj, nr.3, 1886, str. 11

    Mańkowscy, filantropia -dary na budowę kościoła w Odessie przez 9 członków

    rodziny: "Ofiary na budowę drugiego kościoła w Odesie", art., Kraj, nr.25, 1899,

    str. 23-4

    Mańkowscy, filantropia: "Dom im. Mańkowskich w Pradze", art., Tygodnik

    Ilustrowany, nr.1, 1901(I), str. 15-6

    Mańkowscy, filantropia: "Dom imienia Mańkowskich (front)", fot., Tygodnik

    Ilustrowany, nr.1, 1901(I), str. 15

    Mańkowscy, filantropia: "Dom imienia Mańkowskich (oficyna)", fot., Tygodnik

    Ilustrowany, nr.1, 1901(I), str. 15

    Mańkowscy, majątki -st. gospodarstwa rolnego: "Kor. nad Dniestru", art., Kraj,

    nr.30, 1883, str. 12

    Mańkowscy. Patrz też: Borówka, Dżugastra, Krasiłów, Mojówka

    Mańkowska, Jadwiga hr. z Łaźnińskich -dary na kościół św. Mikołaja w Kijowie:

    "Ofiary na kościół św. Mikołaja w Kijowie", art., Kraj, nr.23, 1906, str. 29

    Mańkowska, Jadwiga hr. z Łaźnińskich: "Jadwiga Mańkowska", fot., Tygodnik

    Ilustrowany, nr.1, 1901(I), str. 16

    Mańkowska, Boguslawa z Dąbrowskich, życiorys: "B.M.", art. i fot. portretu,

    Tygodnik Ilustrowany, t.3, 1884, str. 305-6

    Mańkowski, Aleksander -działalność literacka: "Aleksander Mańkowski", art.,

    Tygodnik Ilustrowany, nr.168, t.7, 1886, str. 187

    Mańkowski, Aleksander, "Prologi agrarne", art., Nasza Przyszłość, Maj, 1908, str.

    100-109

    Mańkowski, Aleksander: "Aleksander Mańkowski, autor komedyi `Minowski',

    uwieńczony drugą nagrodą na konkursie im. W. Bogusławskiego", szt.,

    Tygodnik Ilustrowany, nr.168, t.7, 1886, str. 192

    Mańkowski, [Emeryk sr.] -dar cukru dla wojska w wojnie rosyjsko-japońskiej w r.

    1904: "Kijów", art., Kraj, nr.18, 1904, str. 16

    Mańkowski, Emeryk sr. -dary na kościół św. Mikołaja w Kijowie: "Ofiary na

    kośćiół św. Mikołaja w Kijowie", art., Kraj, nr.23,25;1, 1898;1901, str. 28,31;26

    Mańkowski, Emeryk sr. -dary na kościół św. Mikołaja w Kijowie: "Ofiary na

    kościół św. Mikołaja w Kijowie", art., Kraj, nr.7,18, 1905,1909, str. 31-2,23

    Mańkowski, Emeryk sr. -nowowybrany prezes cukrowni w Berszadzie

    (Jurjewiczów): "Odessa", art., Kraj, nr.34, 1884, str. 12-3 Mańkowski, Emeryk sr. -pożar w jego cukrowni w Krasiłowie: "Kijów", art., Kraj,

    nr.21, 1892, str. 15

    Mańkowski, Emeryk sr. -projekt koleji wązkotorowych a cukrownie: "Kor. z

    Tomaszpola", art., Kraj, nr.11,14, 1883, str. 14,12-3 Mańkowski, Emeryk sr. -rola w zebraniu syndykatu cukrowniczego w Kijowie:

    "Kijów", art., Kraj, nr.22, 1888, str. 15

    Mańkowski, Emeryk sr. -rola w rozwoju cukrownictwa w powiecie jampolskim:

    "Kor. z Podola", art., Kraj, nr.47, 1883, str. 15

    Mańkowski, Emeryk sr. -rola w tow. rolniczym podolskim: "Winnica", art., Kraj,

    nr.39, 1900, str. 17

    Mańkowski, Emeryk sr. -rola w zebraniu syndykatu cukrowniczego w Kijowie:

    "Kijów", art., Kraj, nr.41, 1890, str. 14

    Mańkowski, Emeryk sr.: Edward Chłopicki, "Jampol (stosunki robotnicze w

    cukrowni borowieckiej E.M. sra.)", art., Kraj, nr.26, 1889, str. 13 Mańkowski, Jan -bezpłatne członkostwo tow. rolniczego kijowskiego i wolne

    nasiony dla włościan, projekt Benedykta hr. Tyszkiewicza a krytyczna ocena p.:

    "Forum Publicum", art., Kraj, nr.19, 1902, str. 12

    Mańkowski, Józef -dar domu pracy w Kijowie dla młodzieży rzemieślniczej:

    "Kijów", art., Kraj, nr.20, 1907, str. 14

    Mańkowski, Józef -dar dwóch domów i sto sążni ogródka w Kijówie dla Tow.

    Dobroczynności na domy pracy: "Dział bieżący: Kronika miejscowa", art.,

    Kresy, nr.20,21, 1907, str. 23,21-22

    Mańkowski, Wacław hr. -dar 105,000 rb. dla fundacji dla sierot, opis:

    "Korespondencja...", art., Kraj, nr.48, 1903, str. 29 Mańkowski, Wacław hr. -dary i obligi dla tow. dobroczynności katolickiej w

    Odessie, problematyka: "Odessa", art., Kraj, nr.30, 1885, str. 17 Mańkowski, Wacław hr. -dary na budowę kościoła św. Mikołaja w Kijowie: "Ofiary

    na kościół św. Mikołaja w Kijowie", art., Kraj, nr.43,39, 1898,1904, str. 44,27

    Mańkowski, Wacław hr. -fundusze na domy dla małoletnich przestępców w Kijowie,

    opis: "KZ-Prz.", art., Kraj, nr.47, 1904, str. 22

Mańkowski, Wacław hr. -ofiary dla kościoła rzymsko-katolickiego w Odessie i w

    Kijowie: "Odessa", art., Kraj, nr.28, 1885, str. 17 Mańkowski, Waclaw hr.: "W.M.", fot., Tygodnik Ilustrowany, nr.1, 1901(I), str. 16

    Mańkowski, Wacław hr.: "W.M.", fot., Tygodnik Ilustrowany, nr.4, 1905(I), str. 77

    Mańkowski, Wacław hr.: "W.M.", nekrolog, Tygodnik Ilustrowany, nr.4, 1905(I),

    str. 77

    Mapy. Patrz: Oświata, kartografia

    Maraslis, Grigorios. Patrz: Marazli, Georgi

    Marazli, Georgi -burmistrz Odessy i filantrop: "Kor. Odessa, 8 maja", art., Kresy,

    nr.17, 1907, str. 16

    Marchoccy, Ścibor- . Patrz: Aleksijówka, Mińkowce

    Marchocki, Ignacy Ścibor- , dzieje a klucz mińkowiecki: Marian Dubiecki,

    "Przymierze dziedzica z poddanymi rolnikami: Konstytucja nadana przez

    IMCP Ignacego Ścibor-Marchockiego państewku Mińkowieckiemu", art., Kresy,

    nr.22-32, 1907

    Marchocki, Karol Ścibor-: Marian Dubiecki, "K.Ś.M.: wspomnienie pośmiertnie",

    art., Kłosy, nr.892, t.35, 1882, str. 67-8

    Marcinkowski, Antoni: Tomasz Zawadyński, "Wspomnienia z niedalekiej

    przeszłości", art., Kraj, nr.42, 1900, str. Dodatek: 564

    Marcinkowski, W.: S. Myrton, "Józef Bohdan Zaleski, podług bronzowego

    medalionu W. Marcinkowskiego", szt., Tygodnik Ilustrowany, nr.173, t.7, 1886,

    str. 268

    Marcinkowski,W., "Zagłoba sum", fot. rzeźby W.M., Tygodnik Ilustrowany, nr.4,

    t.1, 1890, str. 60

    Marja Teodorowna, w.ks. -uwolnienie oskarżonych dot. pogromu w Trojanowie a

    interwencja: "LiR", art., Kraj, 5.2, 1908, str. 3

    Marjański, Edward dr. -jubileusz 35 lat pracy: "Jarmolińce", art., Kraj, nr.11, 1895,

    str. 25

    Marjański, Edward dr. Patrz: Bednarówka

    Marjański, Feliks: "Śp. F.M., konsul austryjacko-węgierski w Kairze", klepsydra,

    Kraj, nr.15, 1907, str. 13

    Marjupol, przemysł -huta żelazno-manganowa, opis: "Jekaterynosław", art., Kraj,

    nr.39, 1895, str. 30

    Markiewicz, Piotr: klepsydra, Kraj, 5.12, 1908, str. 1 Markow'a, hr., dobra podolskie -zaburzenia ludowe a wysłanie wojska jako

    antidotum: "Rozruchy chłopskie...", art., Kraj, nr.22, 1905, str. 22

    Markowicz, Dimitr -kwestja narodowościowa w cesarstwie ros. a stosunki

    ukraińsko-polskie, poglądy o: "Z Wołynia" i "Kijów", 2 art., Kraj, nr.48,49-50,

    1905, str. 20,18

    Markówka, gospodarka -opis okolic, młynów, sklepów, chrześcijan, włascicieli

    ogrodów drobnych i większych, handlu jajami; st. urodzajów: "Z nad

    Markówki, gubern. podolsk. 21 czerwca", art., Kraj, nr.26, 1895, str. 26-27 Marszałkowie powiatów. Patrz: Polityka krajowa

    Marszałkowie. Patrz: Służba państwowa

    Martinian, ks. bp. Taurydzki i Symferopola -rola w nawócenie czechów z

    Czechogrodu na Krym na Prawosławie: "Krym", art., Kraj, nr.35, 1891, str. 13

Martynówka (ks. Gorczakow'ej) -kupno majątku i cukrowni przez Mikołaja

    Tereszczenko: "Kijów", art., Kraj, nr.13, 1889, str. 14

    Maruszewski, Antoni, "Pierwsze dzieło Paderewskiego: wspomnienia z przed lat 20-

    tu", art., Tygodnik Ilustrowany, nr.3, 1899(I), str. 49

    Marynarka wojenna, rosyjska prasa -bunt marynarzy na pancerniku

    zw.`Potiomkin', reakcja pism pt. Nowije Wremia i Syn Otieczestwa: "Głosy

    prasy", art., Kraj, nr.25, 1905, str. 19-20

    Marynarka wojenna, zaburzenia ludowe -pancernik `Potiomkin' a ruch postępowy i

    rozruchy w Odessie, opis: "Na Morzu Czarnym: bunt na pancerniku.

    Zaburzenia w Odessie", art., Kraj, nr.25,26, 1905, str. 18-19,15-16 Masłowski, Stanisław, "Chłopcy w stepie", szt., Tygodnik Ilustrowany, t.7, 1879, str.

    353

    Masłowski, Stanisław, "Czwórka ukraińska", szt., Kłosy, t.45, 1887, str. 80

    Masłowski, Stanisław, "Dojeżdżacze", szt., Tygodnik Ilustrowany, 1902(I), str. 411

    Masłowski, Stanisław, "Duma Jaremy", szt., Tygodnik Ilustrowany, t.8, 1879, str.

    273

    Masłowski, Stanisław, "Dwór Edwarda Rulikowskiego w Sachnach", szt., Tygodnik

    Ilustrowany, t.13, 1882, str. 336

    Masłowski, Stanisław, "Furmanka", szt., Tygodnik Ilustrowany, t.6, 1892, str. 376

    Masłowski, Stanisław, "Młynek podolski", szt., Kłosy, nr.1172, t.45, 1887, str. 373

    Masłowski, Stanisław, "Na futorze ukraińskim", szt., Kłosy, t.39, 1884, str. 120

    Masłowski, Stanisław, "Na polowaniu", szt., Kłosy, t.21, 1875, str. 380

    Masłowski, Stanisław, "Na trakcie pocztowym", szt., Tygodnik Ilustrowany, t.13,

    1882, str. 45

    Masłowski, Stanisław, "Owczarek", szt., Tygodnik Ilustrowany, t.14, 1882, str. 233

    Masłowski, Stanisław, "Paweł Tetera-Morzkowski, hetman kozaczyzny wieku

    XVII", szt. z obrazu S.M., Tygodnik Ilustrowany, nr.187, t.8, 1879, str. 49 Masłowski, Stanisław, "Posłaniec dworski", szt., Kłosy, t.44, 1887, str. 281

    Masłowski, Stanisław, "Pożegnanie Kozaka", szt., Tygodnik Ilustrowany, t.5, 1878,

    str. 88

    Masłowski, Stanisław, "W porcie odeskim", szt., Kłosy, nr.1143, t.44, 1887, str. 333

    Masłowski, Stanisław, "W stepie", szt., Kłosy, t.44, 1887, str. 357

    Masłowski, Stanisław, "Wesele na Rusi", szt., Tygodnik Ilustrowany, t.13, 1882, str.

    72

    Masłowski, Stanisław, "Wesele", szt., Tygodnik Ilustrowany, 1902(I), str. 405

    Masłowski, Stanisław, "Wiosna", szt., Tygodnik Ilustrowany, t.13, 1882, str. 280

    Masłowski, Stanisław: Feliks Jabłczyński, "Stanisław Maslowski", art., Tygodnik

    Ilustrowany, 1902(I), str. 405-7

    Masłowski, Stanisław: Henryk Piątkowski, "Stanisław Masłowski, sylwetka

    artysty", art. i fot., Tygodnik Ilustrowany, nr.47, 1909(II), str. 961 Maszyński, Julian, "Kościół św. Aleksandra", szt., Tygodnik Ilustrowany, nr.70,

    t.13, 1888, str. 280

    Matejko, Jan, "Bohdan Chmielnicki", szt., Kłosy, nr.604, t.24, 1877, str. 57

    Matejko, Jan, "Ś.Ś. Cyryl i Metody", fot. obrazu J.M., Tygodnik Ilustrowany,

    nr.169, t.7, 1886, str. 201

Matejko, Jan, "Wieszczbiarz-Lirnik (Wernyhora)", szt. z obrazu J.M., Kłosy,

    nr.1082, t.42, 1886, str. 185

    Matejko, Jan, "Wieszczbiarz-Lirnik (Wernyhora)", szt. z obrazu J.M., Tygodnik

    Ilustrowany, nr.170, t.7, 1886, str. 216

    Matuszewic, Ludgarda z Stępnowskich: "Śp. L. z S.M.", klepsydra, Kraj, nr.4, 1905,

    str. 35

    Mawrokordatos, ks. -sprzedaż dóbr: "Uszycki powiat", art., Kraj, nr.23, 1890, str.

    16

    Mazaraki, August. Patrz: Ułanów

    Mazaraki, Edward -mianowanie na stanowisko marszałka szlachty powiatu

    owruckiego: "Kijów", art., Kraj, nr.19, 1909, str. 8

    Mazaraki, Edward: "Śp. Edward Mazaraki", nekrolog i fot., Wieś Ilustrowana,

    nr.4, 1911, str. 36

    Mazaraki, Mieczysław. Patrz: Rajgródek

    Mazaraki, Wacław. Patrz: Krasnopol

    Mazarakis'owie. Patrz: Mazarakowie

    Mazarakowie z Machnowki, dzieje: Jan Marek Giżycki, "Nieco o Machnówce", art.,

    Kresy, nr.37,38,39, 1907, str. 2-5,2-5,2-5

    Mazarakowie. Patrz: Chaniów

    Mazepa, Iwan: "Jan Mazepa", szt., Tygodnik Ilustrowany, nr.169, t.7, 1871, str. 140 Mazepa, Iwan: F.M.S., "Jan Mazepa", art., Tygodnik Ilustrowany, nr.169, t.7, 1871,

    str. 140-2

    Medwina (hr. Branickich) -tarcia z włościanami, kradzież drzewa w lesie: "Kijów",

    art., Kraj, nr.5, 1889, str. 17

    Medycyna. Patrz: Zdrowotność publiczna

    Mehring, Sergei F. -kupno Przyłuk należących do Czesława Zdziechowskiego:

    "Kijow", art., Kraj, nr.38, 1890, str. 12-3

    Mehring, Sergei F. Patrz też: Antopol

    Mehring, Teodor (Friedrich): "Kijów", nekrolog, Kraj, nr.44, 1887, str. 10-1 Meleniewski, Feliks -założenie Polskiego Stronnictwa Krajowego, rola w. Cele:

    "LiR-Prz.", art., Kraj, nr.29, 1907, str. 11-12

    Meleniewski, Feliks: "Kurjer Kijowski", nekrolog, Kraj, 21.8, 1908, str. 3 Meleniewski, Feliks. Patrz też: Narajówka

    Meleniewski, Teofil. Patrz: Czelniowice

    Mencel, Władysław. Patrz: Białacerkiewski klucz

    Merynosi. Patrz: Owce

    Meszczerski, ks. -kupno klucza Meżyrowskiego od Orłowskich: "Z górnego Podola",

    art., Kraj, nr.40, 1891, str. 14

    Meszczerski, ks. -rola polaków na wystawie rolniczym w Kijowie w r. 1897 a:

    "Kijów", art., Kraj, nr.42, 1897, str. 20

    Metanówka (hr. Potockich), rzymsko-katolicy -krzyże: Stanisław Swaryczewski,

    "Stary krzyż we wsi M. w pow. hajsyńskim na Podolu zburzony w roku 1915-

    ym", fot. rysunku, Kłosy Ukraińskie, 4, 3, 1916, str. 5

    Meza, Hannibal de: "Zaślubiny (p. H. de M. z Kuby i p. Zofji Sariusz Zaleskiej,

    córki Tadeusza i Kazimiery z Nowakowskich)", 2 fot., Wieś Ilustrowana, nr.3,

    1914, str. 33

Mezerowie -sprzedaż Władysławowi hr.Grocholskiemu z Tereszek fabryki

    fajansowo-porcelanowej w miasteczku Baranówce Stroganow'ów: "Żytomierz",

    art., Kraj, nr.31, 1886, str. 11

    Meżyrów klucz (Orłowskich) -sprzedaż ks. Meszczerskiemu: "Z górnego Podola",

    art., Kraj, nr.40, 1891, str. 14

    Męciński, Adam hr. Patrz: Worotniów

    Mężyńscy. Patrz: Rokitno, Szumsk

    Miasta i miasteczka: Władysław Szerner, "W miasteczku", szt., Tygodnik

    Ilustrowany, t.13, 1889, str. 137

    Miasta, czynsze -statuty litewskie i rosyjskie, opis: "Kijów", art., Kraj, nr.20, 1904,

    str. 19

    Miasta, samorządy -opis: Jan Iłgowski, "Kor. z nad Tykicza", art., Kraj, nr.3, 1884,

    str. 12-3

    Miasteczka i miasta -opis samorządow, ludności chrześcijańskiej i żydowskiej,

    dziejów, miejskich czynszowników: Jan Iłgowski, "Kor. z nad Tykicza", art.,

    Kraj, nr.3, 1884, str. 12-3

    Miasteczka prywatne, czynszownicy -kwestja urządzenia ich bytu po znieszeniu

    własności czynszowej miejskiej: "Z Kijowa" i "Z taraszczańskiego powiatu",

    art., Kraj, nr.39, 1891, str. 17

    Miasteczka prywatne, kanalizacja -projekt: "Kijów", art., Kraj, nr.49, 1894, str. 27 Miasteczka prywatne, polityka rządowa -sprawa wykupu przez rząd: "Kraj

    południowo-zachodni", art., Kraj, nr.37, 1891, str. 17

    Miasteczka prywatne, polityka rządowa -sprawa wykupu przez rząd: "Wykup

    miast i miasteczek w prowincyach zachodnich", art., Kraj, nr.38, 1890, str. 7 Miasteczka, czynszownicy miejscy -opis: Jan Iłgowski, "Kor. z nad Tykicza", art.,

    Kraj, nr.3, 1884, str. 12-3

    Miasteczka, gospodarka finansowa -sprawa kredytu długoterminowego,

    problematyka: "Kurjer Kijowski", art., Kraj, 10.10, 1908, str. 4 Miasteczka -opustoszenie miast z inteligencji a rzekoma żydowska kontrola nad

    radami miejskiemi: Jan Iłgowski, "Kor. z nad Tykicza", art., Kraj, nr.37, 1890,

    str. 13

    Miasteczka, Podole -samorządy a finansy, statystyka: "Kor. z K-P", art., Kraj,

    nr.11, 1892, str. 13

    Miasteczka, polityka miejska -instytucje użyteczności publicznej a gatunek

    urzędników: "Miasteczka w gub. zachodnich", art., Kraj, nr.33, 1901, str. 9

    Miastkówka (Koczubeja, niegdyś Jaroszyńskich) -sprzedaż Engelhardtowi: "Z

    górnego Podola", art., Kraj, nr.40, 1891, str. 14

    Miastkówka (Koczubeja, niegdyś Jaroszyńskich), rzymsko-katolicy -kościół:

    "Kościół w Miastkówce", fot., Kraj, nr.18, 1900, str. Dodatek: 265

    Miastkówka (Koczubeja, niegdyś Jaroszyńskich), rzymsko-katolicy -wizyta ks. bp.

    Bolesława Kłopotowskiego: "J.E. ks. biskup łucko-żytomierski B.K. z asystą w

    Miastkówce", fot., Kraj, nr.18, 1900, str. Dodatek: 264 Miastkówka (Koczubeja, niegdyś Jaroszyńskich), sprzedaż Engelhardtowi: "Kijów",

    art., Kraj, nr.33, 1891, str. 13

    Miączyńscy, hr. Patrz: Boratyn

Miączyński, Antoni hr. -krytyczna ocena projektu stworzenia agentur

    informacyjnych tow. rolniczego łuckiego: "Łuck", art., Kraj, nr.18,32, 1901, str.

    17-18,9-10

    Miączyński, Atanazy: "A.M., wojewoda wołyński, Podskarbi Koronny", szt., Kłosy,

    nr.954, t.37, 1883, str. 225

    Miączyński, Józef hr. Patrz: Krupy

    Michajłowce (Sieraczyńskich), zaburzenia ludowe -spalenie kilkanaściu stert zboża:

    "Z Wołynia", art., Kraj, nr.33, 1906, str. 15

    Michalczuk, Konstanty: "K.M.", art., Kłosy Ukraińskie, 3-4, 1, 1914, str. 21

    Michałowscy. Patrz: Kiwaczówka

    Michałowski, Aleksander -działalność muzyczna: "Kor. z Kam-Pod", art., Kraj,

    nr.5, 1885, str. 6-7

    Michałowski, Bolesław -biogram inżyniera-architekta i założyciela spółki handlowo-

    budowlanej w Charkowie: "Charków", art., Kraj, nr.36, 1898, str. 19 Michałów, widoki: Kalikst Dunin-Borkowski, "Zabytki kultury polskiej na Podolu.

    Pałac w Michałowie", fot., Tygodnik Ilustrowany, nr.30, 1907(II), str. 618

    Michałówka (hr. Grocholskich), zaburzenia ludowe -podpalenie płodów rolnych:

    "Kronika prowincyonalna", art., Kresy, nr.35, 1907, str. 21

    Michałówka (Stefana Makowieckiego) -sprzedaż mebli: "Kor. z Kam-Pod", art.,

    Kraj, nr.47, 1890, str. 13

    Michałówka (Stefana Makowieckiego), opisy: Antoni J. Rolle, "Po małych drogach",

    art., Kłosy, nr.38, 1884, str. 157

    Michalski, A.L. -działalność kulturalna: "Kor. z Ukrainy", art., Kraj, nr.1, 1885, str.

    21

    Michalski, A.L. -wystawa swoich owoców w Kijowie: "Kijow", art., Kraj, nr.38,

    1885, str. 21

    Michalski, Łucjan: "Kor. z Kam-Pod", nekrolog, Kraj, nr.14, 1885, str. 12

    Michalski, Tadeusz: "Polski Związek Literacki [w Kijowie]", art., Tygodnik

    Ilustrowany, nr.23, 1901(I), str. 462

    Michnowska, Stefania -wystąpienie na scenie w Żytomierzu: "Z Żytomierzu", art.,

    Kraj, nr.28, 1905, str. 23

    Micińscy. Patrz: Mokra

    Miciński, N.: "Sztandary kościuszkowskie ofiarowane wojsku polskiemu w Kijowie

    przez p. M.", 2 fot., Tygodnik Ilustrowany, nr.31-2, 1918, str. 335 Miciński, Tadeusz, "W Stawiszczach (hr. Branickich) bez Dna: List X. Józefa

    Poniatowskiego do X. Karola de Ligne", art., Wieś Ilustrowana, nr.7, 1914, str.

    22

    Mickiewicz, Adam -odczyt o, w tow. dobroczynności katolickiej w Charkowie:

    "Charków", art., Kraj, nr.23, 1898, str. 22

    Mickiewicz, Adam -opis: Zygmunt Mostowski, "Odczyt Z.M. o Mickiewiczu", art.,

    Kresy, nr.37, 1907, str. 15-16

    Mickiewicz, Adam, "Listy M. do Bohdana Zaleskiego", art., Kłosy, nr.1103, t.43,

    1886, str. 126

    Mickiewicz, Adam: Bohdan Zaleski, "Listy B.Z. do A.M.", art., Kłosy, t.42, 1886,

    str. 347,362

Mickiewicz, Adam, Jekaterynosław -jubileusz stuletniej rocznicy urodzin w: "Z

    Jekaterynosławia", art., Kraj, nr.13, 1897, str. 25

    Mickiewicz, Adam, ks.: "Nekrologia...", art., Kraj, nr.36, 1897, str. Dodatek: 361 Mickiewicz, Adam, Odessa -obchody jubileuszowe w tow. dobroczynnym: "Odessa",

    art., Kraj, nr.1-2, 1899, str. 42-3

    Mickiewicz, Adam, Odessa -obchody jubileuszowe: "Odessa", art., Kraj, nr.3, 1899,

    str. 11

    Mieris, G. van, "Zuzanna [dla art. p.t. `Zbiory czerepaszynieckie']", fot. obrazu,

    Wieś Ilustrowana, nr.7, 1913, str. 13

    Mierzwin (Zdziechowskich, ongiś Mierzwińskich) -opis: Berlicz Sas, "Ukraina:

    obrazki czasu i ludzi", art., Kłosy, nr.538, t.21, 1875, str. 263-6

    Mierzwińscy. Patrz: Mierzwin

    Mierzwiński, Dobiesław -założyciel nowego banku w Kijowie zw. `Dobiesław

    Mierzwiński i Spólka', krótki opis: "Kijów", art., Kraj, nr.33, 1907, str. 15

    Mierzwiński, Fortunat, "Do redaktora Tygodnik Ilustrowany (o krzyżu kamiennym

    w pow. mohylowskim)", art., Tygodnik Ilustrowany, nr.139, t.5, 1862, str. 206 Międzybóż, dzieje: "Pamiątek po Kazimierzu Pułaskim", szt., Kłosy, t.15, 1872, str.

    268,274-5

    Międzybóż, opisy: Bolesław z Ukrainy, "Międzybóż w gubernii podolskiej", art.,

    Tygodnik Ilustrowany, nr.382, t.15, 1867, str. 31

    Międzybóż, widoki: "Zamek w Międzybożu na Podolu", fot., Wieś i Dwór, nr.13,

    1914, str. 8

    Międzybóż, widoki: "Zamek w Międzybożu", szt., Tygodnik Ilustrowany, nr.398,

    t.15, 1867, str. 217

    Migałki, rolnictwo -związek oficjalistów `kijowski', miejscowa filia, projekt: "Dział

    bieżący: Kronika miejscowa", art., Kresy, nr.5, 1907, str. 22

    Miklaszewscy. Patrz: Ponurówka, Wołokitnia

    Miklaszewskaja, N. -samobójstwo żony profesora uniwersytetu w Charkowie:

    "Charków", art., Kraj, nr.4, 1898, str. 24

    Miklaszewskij, N., szambelan dworu -kandydat w wyborach miejskich w Kijowie,

    opis: "Kijów", art., Kraj, nr.47, 1892, str. 17

    Mikolowski, N.: "Kor. z Kowelskiego na Wołyniu (o domu komisowym pana M.)",

    art., Kraj, nr.3, 1883, str. 9

    Mikołaj I, car -pomnik w Kijowie, odsłonięcie, plany: "Kijów", art., Kraj, nr.30,

    1896, str. 10

    Mikołaj I, car, pomnik w Kijowie -piedestał ofiarowany z gniewańskich kopalń

    granita przez właściciela, Józefa Jaroszyńskiego sr.: "Kijów", art., Kraj, nr.20,

    1892, str. 13

    Mikołaj II, car -decentralizacja, poglądy o: "Reforma Administracji", art., Kraj,

    nr.11, 1903, str. 7

    Mikołaj II, car -ułaskawienie ośmiu włościan za udział w pogromie w pow.

    kamienieckim: "LiR", art., Kraj, 7.2, 1908, str. 3

    Mikołaj II, car -wizyta do Warszawy a pro-carskie sentymenty wyrażone przez

    polaków w Charkowie na okazję: "Z Charkowa", art., Kraj, nr.37, 1897, str. 22

    Mikołaj II, car. Patrz też: Polityka rządowa

Report this document

For any questions or suggestions please email
cust-service@docsford.com