DOC

LSR - MARCINOWICE - GMINA MARCINOWICE wwwmarcinowicepl

By Jon Coleman,2014-06-23 07:56
15 views 0
LSR - MARCINOWICE - GMINA MARCINOWICE wwwmarcinowicepl

Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej

    Grupy Działania „Ślężanie”

(Gmina Dzierż?niów, Marcin?wice, Mietków, Niemcza, S?bótka, J?r?anów Śląski i Łagiewniki)

    Wersja skrócona z dokumentu LSR

    Sobótka, 2008 r.

Zespół K?nsultantów

    Irena Krukowska- Szopa

    Krzysztof Szustka Andrzej Ferens Maciej Zawierucha

Opracowanie:

    Fun?acja Ek?l?giczna „Ziel?na Akcja” Ul. Wr?cławska 41, 59-220 Legnica e-mail: biuro@zielonaakcja.pl

    www.zielonaakcja.pl

    LGD „Ślężanie- L?kalna Grupa Działania” Ul. Rynek 1

    55-050 Sobótka www.sleza.pl

Wstęp

Co to jest Leader?

    Leader to europejski program wspierający społeczności, które stawiają na współpracę partnerską.

    Inicjatywa LEADER realizowana jest w Unii Europejskiej od 1991r. stanowi nowe podejście do rozwiązywania problemów wsi. Warunkiem niezbędnym do pełnego i skutecznego realizowania polityki wobec obszarów wiejskich jest zaangażowanie społeczności wiejskich w proces podejmowania decyzji na poziomie lokalnym.

    W krajach Unii Europejskiej powstało ponad 1000 Lokalnych Grup Działania (LGD) funkcjonujących na poziomie lokalnym. W Polsce działa około 200 grup. Przez swoje działania i inicjatywy dają pole do aktywności mieszkańcom wsi, wykorzystując w sposób innowacyjny lokalne zasoby przyrodniczo- kulturowe, przyczyniając się do tworzenia miejsc pracy i promocji obszarów wiejskich.

    LEADER kładzie silny nacisk na partnerstwo pomiędzy trzema sektorami: publicznym, społecznym i ekonomicznym oraz na tworzenie pomiędzy nimi sieci powiązań celem wymiany doświadczeń, wzajemnej współpracy i realizacji wspólnych projektów.

    W latach 2009- 2015 Leader będzie realizowany w Polsce w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich działania Osi 3 i 4.

Warunki udziału w działaniach Leader

    Leader skierowany jest do obszarów wiejskich spójnych terytorialnie zamieszkałych przez 10-150

    tyś mieszkańców. W celu jego realizacji powinna powstać Lokalna Grupa Działania /LGD/

    (zarejestrowana jako stowarzyszenie) w skład, której wejdą przedstawiciele sektora publicznego (samorządy) społecznego (organizacje) ekonomicznego (przedsiębiorcy). Grupa ta powinna opracować program wspólnych działań w formie dokumentu- Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR),

    powinien on opisywać takie obszary tematyczne jak : poprawa jakości życia na wsi, tworzenie pozarolniczych miejsc pracy, aktywizowanie mieszkańców i budowanie kapitału społecznego, wykorzystanie zasobów przyrodniczych i kulturowych w rozwoju lokalnym. Wdrożeniu LSR będą służyły środki Unii Europejskiej kierowane w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz aktywność mieszkańców i partnerów zaangażowanych w LGD.

    Od 2009 r. mieszkańcy zamieszkali na obszarze LGD będą mogli ubiegać się o pomoc finansową w zakresie następujących działań (dalej zwanych operacjami):

    o różnicowanie kierunku działalności nierolniczej

    o odnowa i rozwój wsi

    o rozwój mikroprzedsiębiorstw

    o małe projekty

Zakres operacji Działań Leader

; Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

    o Beneficjenci: działalność nierolnicza lub związana z rolnictwem, podejmowaną poprzez

    rolników, domowników, małżonków rolników. Osoba fizyczna występująca z wnioskiem

    powinna być objęta ubezpieczeniem społecznym rolników. Gospodarstwo Rolne, w którym

    pracuje beneficjent było objęte w roku poprzedzającym złożenie wniosku płatnościami

    bezpośrednimi.

    o Zakres pomocy: pomocy udziela się z tytułu podjęcia lub rozwoju działalności w zakresie:

    usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa; usług dla ludności; sprzedaży hurtowej lub

    detalicznej; rzemiosła lub rękodzielnictwa; robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych;

    usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem; usług

    transportowych; usług komunalnych; przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów

    leśnych; magazynowania lub przechowywania towarów; wytwarzania produktów

    energetycznych z biomasy; rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych.

    o Wysokość pomocy:

    ; Pomoc ma formę zwrotu max. 50% kosztów kwalifikowanych operacji;

    ; Maksymalna wysokość udzielonej pomocy jednemu beneficjentowi w

    gospodarstwie rolnym, w okresie realizacji programu, (2009- 2015) nie może

    przekroczyć 100 000 zł.

    ; Płatności- refundacja poniesionych kosztów etapowo lub za cały projekt.

; Tworzenie i rozwój mikro przedsiębiorstw

    o Beneficjenci: osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca

    osobowości prawnej, która prowadzi działalność jako mikroprzedsiębiorstwo zatrudniające do

    10 osób o obrocie netto do 2 mln euro na obszarze LGD.

    o Zakres pomocy: usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa; usług dla ludności; sprzedaży

    hurtowej lub detalicznej; rzemiosła lub rękodzielnictwa; robót i usług budowlanych oraz

    instalacyjnych; usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem;

    usług transportowych; usług komunalnych; przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych

    produktów leśnych; magazynowania lub przechowywania towarów; wytwarzania produktów

    energetycznych z biomasy; rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych.

    o Wysokość pomocy przyznanej na realizację operacji nie może przekroczyć:

    ; 100 000 zł - jeśli biznes plan przewiduje utworzenie od 1 do 2 miejsc pracy,

    ; 200 000 zł - jeśli biznes plan przewiduje utworzenie od 3 do 4 miejsc pracy,

    ; 300 000 zł - jeśli biznes plan przewiduje utworzenie co najmniej 5 miejsc pracy

    ; Pomoc ma formę zwrotu max. 50% kosztów kwalifikowanych operacji,

    ; Płatność- refundacja poniesionych kosztów etapowo za cały projekt.

    Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi, w okresie realizacji

    programu (w latach 2009- 2015), nie może przekroczyć 300 000 zł. W przypadku przetwórstwa

    produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych, maksymalna wysokość pomocy udzielonej

    jednemu beneficjentowi, w okresie realizacji programu, wynosi 100 000 zł.

; Odnowa i rozwój wsi

    o Zakres pomocy:

    Pomocy udziela się podmiotom z tytułu inwestycji w zakresie:

    ; remontu, przebudowy i wyposażenia obiektów pełniących funkcje publiczne,

    społeczno-kulturalne, rekreacyjne i sportowe, w tym obiektów zabytkowych;

    ; remontu, przebudowy i wyposażenia obiektów służących promocji obszarów

    wiejskich, w tym propagowaniu i zachowaniu dziedzictwa kulturowego, tradycji,

    sztuki lub kultury; kształtowania przestrzeni publicznej;

    ; budowy lub remontu, przebudowy publicznej infrastruktury związanej

    rozwojem funkcji turystycznych, sportowych i społeczno-kulturalnych;

    ; zakupu obiektów zabytkowych lub charakterystycznych dla tradycji budownictwa w

    danym regionie oraz ich adaptację na cele publiczne;

    ; odnawiania, eksponowania lub konserwacji lokalnych pomników historii,

    obiektów architektury sakralnej i miejsc pamięci.

    o Ogólne zasady finansowania:

    ; refundacji podlegają koszty kwalifikowane poniesione przez beneficjenta, w wysokości nie przekraczającej 75% tych kosztów, z tym że dla jednej miejscowości – nie więcej

    niż 500 000 zł w okresie realizacji programu,

    ; wysokość pomocy nie może być wyższa niż 500 000 zł, także w przypadku operacji

    realizowanej w więcej niż jednej miejscowości, z tym że kwotę tę dzieli się proporcjonalnie do kosztów realizacji w każdej z tych miejscowości,

    ; wysokość pomocy przyznanej na realizację jednej operacji nie może być niższa niż 25 000 zł, według kalkulacji kosztów określonych we wniosku o przyznanie pomocy.

    o Beneficjent:

    ; gmina,

    ; instytucja kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego,

    ; kościół lub związek wyznaniowy,

    ; organizacja pozarządowa pożytku publicznego,

    ; Małe projekty

    o Beneficjentami „małych projektów” mogą być:

    ; osoby fizyczne: pełnoletnie, zameldowane lub prowadzące działalność na obszarze

    LGD

    ; osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej,

    utworzona na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacja albo stowarzyszenie z

    siedzibą na obszarze LSR lub prowadzą działalność na tym obszarze

    ; osoby prawne i jednostki organizacyjne o charakterze kościelnym lub związków

    wyznaniowych,

    o Zakres pomocy:

    ; podnoszenie świadomości mieszkańców wsi, w tym poprzez organizację szkoleń i

    innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i warsztatowym dla podmiotów z

    obszaru objętego LSR;

    ; podniesienia jakości życia ludności na obszarze działania LGD, w tym poprzez:

     udostępnianie na potrzeby społeczności wiejskiej urządzeń i sprzętu

    komputerowego, w tym urządzeń i sprzętu umożliwiającego dostęp do

    Internetu;

     organizację imprez kulturalnych, rekreacyjnych, sportowych na obszarze

    objętym działalnością LGD;

; rozwój aktywności społeczności lokalnej, w tym poprzez:

     promocję lokalnej twórczości ludowej, kulturalnej i artystycznej z

    wykorzystaniem lokalnego dziedzictwa kulturowego, historycznego oraz

    przyrodniczego;

     kultywowanie miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów;

     kultywowanie tradycyjnych zawodów i rzemiosła;

     kultywowanie języka regionalnego i gwary

    ; rozwój agroturystyki i turystyki na obszarach wiejskich, w tym poprzez:

     utworzenie lub zmodernizowanie bazy informacji turystycznej oraz stron

    www, przygotowanie i wydanie folderów i innych publikacji informacyjnych

    dotyczących obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju;

     budowę/odbudowę lub oznakowanie małej infrastruktury turystycznej, w

    szczególności punktów widokowych, miejsc wypoczynkowych i biwakowych,

    tras narciarstwa biegowego, zjazdowego, szlaków wodnych, szlaków

    rowerowych, szlaków konnych, ścieżek spacerowych lub dydaktycznych;

    ; zachowanie lub odtworzenie, zabezpieczenie i oznakowanie cennego lokalnego

    dziedzictwa krajobrazowego i przyrodniczego w szczególności obszarów objętych

    poszczególnymi formami ochrony przyrody w tym obszarów Natura 2000

    ; zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego, w tym poprzez:

     odbudowę albo odnowienie lub oznakowanie budowli lub obiektów małej

    architektury wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką

    ewidencją zabytków

     odnawianie dachów lub elewacji zewnętrznych budynków wpisanych do

    rejestru zabytków objętych wojewódzką ewidencją zabytków

     remont lub wyposażenie muzeów

    ; inicjowanie powstawania, rozwoju, przetwarzania, wprowadzenia na rynek oraz

    podnoszenia jakości produktów i usług bazujących na lokalnych zasobach, w tym

    naturalnych surowcach lub produktach rolnych i leśnych, oraz tradycyjnych sektorach

    gospodarki.

o Wysokość pomocy: na operacje z zakresu „małych projektów” wynosić będzie maksymalnie

    70% kosztów kwalifikowanych operacji nie więcej jednak niż 25 tys. zł; przy czym całkowity

    koszt operacji nie może być niższy niż 4,5 tys. zł oraz wyższy, niż 100 tys. zł w okresie

    realizacji programu (2009-2015)

    Zasady składania wniosków do LGD

    Wnioski powinny być zgodne z Lokalna Strategią Rozwoju. Termin naboru będzie ogłaszała Lokalna

    Grupa Działania. Wnioski do finansowania będzie wybierała społeczna Rada LGD.

    Leader będzie także finansować funkcjonowanie LGD:

    ; Nabywanie umiejętności i aktywizacja

    Pomoc przyznawana dla LGD w ramach działania może w szczególności dotyczyć:

    o badań nad obszarem objętym LSR;

    o informowania o obszarze działania LGD oraz o LSR;

    o szkolenia kadr biorących udział we wdrażaniu LSR;

    o wydarzeń o charakterze promocyjnym związanych z obszarem działania LGD;

    o szkolenia lokalnych liderów

    o animowania społeczności lokalnych;

    o kosztów bieżących LGD,

    ; Wdrożenie projektów współpracy

    ; Wspólne przedsięwzięcia realizowane przez LGD

Więcej informacji www.minrol.gov.pl, www.sleza.pl

3. Analiza SWOT dla obszaru objętego LSR; wnioski

wynikające z przeprowadzonej analizy

SWOT t? angielki skrót p?ch??zący ?? nazw: strenght – siły, weaknessses – słab?ści, ?pprtunities –

    szanse, threats zagr?żenia. Analiza SWOT um?żliwia przeprowadzenie analizy zasobów zasobów wewnętrznych (teraz ?becnie). Stawiając na m?cne str?ny i wyk?rzystując szanse skutecznie m?żna

    niwel?wad słab?ści i unikad zagr?żeo. Analiza SWOT jest techniką p?rzą?kującą inf?rmacje ??tyczące

    zasobów tego obszaru. Została wyk?nana na p??stawie inf?rmacji uzyskanych w ?iagn?zie. Uczestnicy warsztatów wyk?rzystali przepr?wa?z?ną analizę SWOT sf?rmuł?wania celów

    i prze?sięwzięd strategii.

    ANALIZA SWOT

    MOCNE SŁABE

    ; Różn?r??ne i b?gate śr???wisk? przyrodnicze ; Słabe tra?ycje turystyczne

    (3 parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody, ; Niewystarczająca baza n?cleg?wa i obszar Natura 2000) infrastruktura turystyczna (parkingi, miejsca ; Dobre walory krajobrazowe postojowe, wiaty)

    ; Brak uciążliwych zakła?ów pracy ; Mał? gastr?n?mii i g?sp??arstw ; Zalew Mietkowski- akwen w??ny największy agroturystycznych

    na D?lnym Śląsku, zbi?rnik Sulistr?wicki, stawy ; Mał? k?mercyjnych atrakcji turystycznych

    retencyjne i inne mniejsze zbiorniki ; Brak ?fert turystycznych ?la ?kreśl?nych grup ; Pasm? górskie Ślęży- mikroklimat odbiorców

    ; Zas?by wó? p??ziemnych b. ??brej jak?ści ; Słaby stan nawierzchni ?róg wewnątrz ; R?zwinięta sied szlaków turystycznych obszaru

    ; P?ł?żenie mię?zy ważnymi trasami ; Słabe p?łączenia w k?munikacji publicznej komunikacyjnymi (słabe p?łączenie)

    ; Gęsta siec ?róg ; Niska aktywn?śd sp?łeczna

    ; Bogate dziedzictwo kulturowo historyczne ; Zanie?banie większ?ści zabytków

    ; Znane atrakcje Park w W?jsławicach, Pałac w ; Niska estetyka miejsc?w?ści

    Krask?wie, Skansen w Bę?k?wicach ; Lu?n?śd napływ?wa

    ; Ślęża r?zp?znawalny symb?l D?lneg? Śląska ; Brak ?ferty spę?zania w?lneg? czasu ?la ; Zł?ża kruszyw naturalnych i kamieni mł??ych i starszych mieszkaoców

    budowlanych ; Słab? wyk?rzystana sied świetlic ; Duża il?śd znanych imprez ? znaczeniu (Dzierż?niów, Mietków, S?bótka, J?r?anów, lokalnym Niemcza )

    ; Prężne i liczne Lu??we Zesp?ły Sp?rt?we i ; Niska świa??m?śd ek?l?giczna

    K?ła G?sp??yo Wiejskich i inne organizacje ; Dzikie wysypiska

    p?zarzą??we ; Słaby ??stęp ?? Internetu

    ; Duża il?śd mikr?prze?sięb?rstw, istniejące ; Braki w infrastrukturze technicznej w zakła?y przetwórstwa pr??uktów r?lnych niektórych miejsc?w?ściach

    ; Znaczący p?tencjał pr??uktów l?kalnych

    (wę?liny, wypieki, przetw?ry)

    ; Organizacja i aktywn?śd LGD w ramach II

    schematu

    ; R?zwinięta infrastruktura sportowa: boiska,

    hale, sta?i?ny, wyciągi narciarskie

    SZANSE ZAGROŻENIA

    ; Wykorzystanie atrakcji przyrodniczych w ; N?cleg?wnia ?la ?sób ?sie?lających się rozwoju ofert ; Korki komunikacyjne, brak obwodnic na

    ; Użytk?wanie zbi?rnika Mietków przez głównych szlakach k?munikacyjnych

    wę?karzy i na p?trzeby rekreacji i sp?rtów ; Duża k?nkurencja innych turystycznych

    wodnych regi?nów D?lneg? Śląska

    ; Rozwój turystyki sentymentalnej, aktywnej i ; Zmiana stylu życia - „zamiast aktywn?ści turystyki dziedzictwa spacer p? marketach”

    ; Poprawa infrastruktury sportowej i ; Spa?ek p?zi?mu usług turystycznych rekreacyjnej ; Brak ułatwieo prawnych w wielu ?zie?zinach ; Rozwój lotniska sportowo - rekreacyjnego w ; Migracja mł??ych i niż ?em?graficzny Mir?sławicach ; Alkoholizm i inne patologie

    ; Certyfikacja specyficznych pr??uktów i usług z ; K?nkurencja sąsia?ujących gmin w ?bszaru „Ślęży” ?raz ich pr?m?cja pozyskiwaniu inwestorów

    ; Wzr?st aktywn?ści sp?łecznej także mł??eg?

    pokolenia i osób starszych, wzmocnienie liderów

    ; Blisk?śd stref ek?n?micznych w Wałbrzychu, Świ?nicy, miejsc pracy we Wr?cławiu i węźle Bielaoskim

    ; P??n?szenie kwalifikacji mieszkaoców wsi

    ; D?stęp ?? fun?uszy UE

    ; Napływ ?sób ?sie?lających się z miast

    ; Restauracja kolei

4. Określenie celów ogólnych i szczegółowych LSR oraz wskazanie planowanych w ramach

    LSR przedsięwzięć

    WIZJA

     1. Cel ogólny- Podnoszenie 2. Cel ogólny- Wzrost miejsc 3. Cel ogólny- Integracja atrakcyjności Ziemi pracy i dochodów regionalna gmin i lokalna iŚlężańskiej przez społeczności LGD. mieszkańców wsi wykorzystanie miejscowych zasobów naturalnych i kulturowych

     2.1. Wykreowanie i promocja Lepsza współpraca 3.1. 1.1. Rozwinięcie oferty marki produktu lokalnegomieszkańców i gmin na turystycznej opartej na obszarze LGD walorach naturalnych i kulturowych regionu 2.2. Tworzenie pozarolniczych . Poprawa samoorganizacji 3.2źródeł dochodu dla mieszkańców, lokalnych mieszkańców 1.2. Zachowanie dziedzictwa organizacji i LGD przyrodniczo kulturowego

    2.3. Promocja 3.3. Wspólne projekty i wymiana mikroprzedsiębiorczości i 1.3. Skuteczny system doświadczeń pomiędzy LGD na współpracy branżowej informacji i promocji regionu poziomie regionalnym, producentów krajowym i międzynarodowym

    Estetyzacja miejscowości 1.4 III Przedsięwzięcie V Przedsięwzięcie Markowe produkty Ziemi Razem dla wsi i regionu Ślężańskiej I Przedsięwzięcie IV Przedsięwzięcie Turystyka dziedzictwa na Mieszkańcy aktywni gospodarczo Ziemi Ślężańskiej - odnowa i rozwój wsi II Przedsięwzięcie - małe projekty Wieś zadbana wieś bliska - odnowa i rozwój wsi - różnicowanie w kierunku - małe projekty nierolniczym - różnicowanie w kierunku - mikroprzedsiębiorczość - odnowa i rozwój wsi nierolniczym - funkcjonowanie LGD - małe projekty - mikroprzedsiębiorczość - różnicowanie w kierunku - funkcjonowanie LGD działalności nierolniczej - tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Report this document

For any questions or suggestions please email
cust-service@docsford.com