DOC

LITURGIESE VOORSTELLE VIR DANKOFFERTYD

By Beverly Thompson,2014-06-23 07:53
17 views 0
LITURGIESE VOORSTELLE VIR DANKOFFERTYD

    LITURGIESE VOORSTELLE VIR DANKOFFERTYD Inleidend

    ; Rentmeesterskap vorm `n integrerende deel van Jesus se onderrig aan sy dissipels oor gehoorsaamheid aan

    God en navolging van Jesus se voorbeeld. Dit is vanselfsprekend dat hierdie belangrike deel van die

    Christen se lewe ook in die erediens aandag sal kry. Dankoffertyd bied geleentheid om hierdie saak ook

    liturgies te beklemtoon.

    ; Om gemeentelede te help om met erns oor rentmeesterskap as uitdrukking van `n dankbare lewe na te dink,

    kan verskillende invalshoeke gebruik word. Persoonlike getuienisse van mense oor hoe die Here in hul lewe

    voorsien het, kan positief bydra tot die effektiewe appèl van die erediens op mense se lewens: “Woorde

    wek maar voorbeelde trek” is ook in hierdie verband waar.

    ; Om die Here se kinders aan te spoor tot Bybelse gehoorsaamheid, afhanklikheid van God en dankbare

    offervaardigheid is nie wat jy “aan” hulle doen nie, maar wel wat jy “vir” hulle doen.

    LITURGIESE VOORSTEL VIR DANKOFFER 1

    ; Voor die opneem van die dankoffer kan `n diaken of enige ander liturgiese voorganger die gemeente oproep

    om na te dink oor hoe belangrik dit in die Bybel is dat mense se dankoffers uitdrukking is van hulle

    verhouding met die Here. Paulus neem in 2 Korintiërs 8:5 die gemeentes in Macedonië as voorbeeld: “…

    eers het hulle hulleself aan die Here gegee en toe aan ons. Dit is soos God dit wil.”

    ; Paulus vertel verder hoe hulle wat arm was, selfs bo vermoë gegee het. Hulle harte en hande was oop vir die

    Here se saak, omdat hulle Hom persoonlik leer ken het.

    ; Gebed: Ons Vader, ons geldjies/dankoffers is ‟n simbool van die lewe wat ons uit u hand ontvang het en aan

    U teruggee. Ons gee omdat u liefde ons dring.

    LITURGIESE VOORSTEL VIR DANKOFFER 2

    ; Gee aan die begin van dankoffertyd aan iemand geleentheid vir `n persoonlike getuienis oor hulle ervaring

    van hoe die Here van hulle rentmeesters gemaak het.

    ; Die verhaal van Jakob wat as jong man van sy ouerhuis moes vlug, is `n Bybelse voorbeeld van iemand wat

    ook sy goed aan die Here beskikbaar stel omdat die Here sy seën oor hom laat kom (Gen 28:15-22). Terwyl

    hy die nag met sy kop op `n klip geslaap en van `n leer na die hemel gedroom het, het die Here beloftes van

    sorg en seën aan hom gegee. Josef het uiteindelik besef dat die Here daar by hom was: “Die Here is op

    hierdie plek en ek het dit nie besef nie.” Daarna het hy `n gelofte afgelê: “As U, o God, by my is en my

    beskerm … sal U, Here, my God wees, ... en van alles wat U my gee, sal ek vir U `n tiende gee.”

    ; Josef se reaksie na `n ontmoeting met die Here is dat hy `n lewenslange verbintenis van dankbaarheid aan

    die Here maak, met `n belofte om sy lewe en besittings as dankoffer aan die Here te skenk. ; Gebed: Here, dankie dat u beloftes aan ons waar is soos aan Jakob. Met ons dankoffers bevestig ons ons

    geloof in U; hoe U in ons lewe werk.

    LITURGIESE VOORSTEL VIR DANKOFFER 3

    ; Na die viering van die gemeente se ontmoeting met God in die erediens kan die voorganger (of iemand

    anders) aan die begin van die dankoffertyd die verhaal vertel van Saggeus (Luk 19) wat die Here Jesus

    persoonlik ontmoet.

    ; Saggeus was die kort mannetjie wat so deur die mense wat vir Jesus wou sien, verdring is dat hy in `n boom

    moes klim om Jesus te kan sien. Toe Jesus by die boom verbygaan het, Hy Saggeus gesien en hom versoek

    om af te klim sodat Hy by hom aan huis kon gaan eet. Dit was vir Saggeus `n lewensveranderende

    ontmoeting wat ook in sy houding teenoor sy besittings en sy medemens sigbaar geword het. Ons hoor hom

    in Lukas 19:8 sê: “Here, ek gaan die helfte van my goed vir die armes gee, en waar ek iets van iemand

    afgepers het, gee ek dit vierdubbel terug.”

    ; Gebed: Hemelse Vader, dankie dat ons U in hierdie erediens kon ontmoet. Vergewe ons asseblief elke vorm

    van selfsug, gierigheid en liefdeloosheid. Ons dankoffers is vandag `n teken van ons opregte begeerte om

    ons totale lewe en al ons besittings aan U toe te wy en in u diens te stel.

    LITURGIESE VOORSTEL VIR DANKOFFER 4

    ; Nadat die gemeente in die erediens vanuit die Woord gelei is om oor God se prioriteite vir die lewe na te

    dink, kan daar aan die begin van dankoffertyd iets oor welvaart en materiële rykdom gesê word. ; Om welvarend te wees, is nie noodwendig verkeerd nie. Dit is `n gawe van die Here om besittings te

    ontvang wat tot God se eer aangewend kan word. Dis nie verkeerd om baie materiële bates te hê nie. Dis

null

    ; Jesus het nie gevra hoeveel iemand gegee het nie, maar hoeveel `n persoon vir hom-/haarself oorgehou het.

    Wat jy vir jouself terughou, is „n aanduiding van hoeveel jy op God vertrou.

    ; Markus 12:41-44 beskryf hierdie aangrypende insident: “Jesus het toe regoor die offergawekis gaan sit en

    kyk hoe die mense geld daar ingooi. Baie ryk mense het baie geld ingegooi. Daar het toe `n arm weduwee

    gekom en twee muntstukkies ingegooi. Dit was baie min werd. Hy het sy dissipels nader geroep en vir hulle

    gesê: „Dit verseker ek julle: Hierdie arm weduwee het meer ingegooi as al die ander mense … Hulle het

    almal uit hulle oorvloed iets ingegooi, maar sy het in haar gebrek alles ingegooi wat sy gehad het, alles

    waarvan sy moes lewe.‟”

    ; Die klein gawe van die arm weduwee hou vir elke gelowige `n belangrike les in. Die Here kyk op `n ander

    manier as mense na ons dankoffers. Vir mense gaan dit oor hoeveel gegee word. Die Here sien die

    gesindheid en geloofsvertroue in ons harte hoeveel hou jy terug?

    ; D L Moody het gesê: “As jy min het, maar tog gee, sal jy meer hê. Maar as jy baie het en nie gee nie, sal

    selfs die baie nooit genoeg wees nie.”

    ; Gebed: Here, ons God, ons bely ons klein geloof wat in ons offers sigbaar word. Laat groei tog groter geloof

    in en vertroue op U.

    LITURGIESE VOORSTEL VIR DANKOFFER 9

    ; Dankoffertyd in die erediens herinner ook aan skatte waar dit werklik saak maak.

    ; In Matteus 6:19-21 leer Jesus oor skatte op die regte plek: “Moenie vir julle skatte op aarde bymekaarmaak

    waar mot en roes dit verniel en waar diewe inbreek en dit steel nie. Maak vir julle skatte in die hemel

    bymekaar, waar mot en roes dit nie verniel nie en waar diewe nie inbreek en dit steel nie. Waar jou skat is,

    daar sal jou hart ook wees.”

    ; Louis Malherbe het iets verstaan van die verhouding tussen geloof en tjekboeke: “`n Mens kan jou

    verhouding met die Here sien in jou tjekboek se teenblaaie,” het hy gesê.

    ; Patrick Morley het dieselfde waarheid as `n verhouding tussen besittings en karakter uitgedruk: “As ons wil

    weet wat vir ons belangrik is, moet ons ons dagboeke en tjekboeke uithaal en kyk hoe ons ons tyd en geld

    bestee dis die toets vir ware karakter.”

    ; Nog iemand het die verband tussen geld en vertroue so uitgedruk: “Waar jou geld heen gaan, wys wie jy

    vertrou en wat vir jou waarde het.”

    ; Gebed: Here, help ons om skatte op die beste plekke te versamel.

    LITURGIESE VOORSTEL VIR DANKOFFER 10

    ; Rentmeesterskap en dankoffertyd werp ook lig op gierigheid.

    ; In Lukas 12:15 waarsku Jesus dringend teen gierigheid: “Pas op en wees op julle hoede vir elke vorm van

    gierigheid, want `n mens se lewe is nie afhanklik van die oorvloed van sy besittings nie.” Daarna het Hy die

    gelykenis van die ryk dwaas vertel. Die man “se lewe is van hom opgeëis” pas nadat hy baie skatte versamel

    het. “So gaan dit met hom wat vir homself skatte vergader en nie ryk is by God nie,” het Jesus gesê.

    ; Wanneer `n mens tot bekering kom en jou sondige natuur ál meer deur Christus verander word, sal jy

    mettertyd ander prioriteite begin kry. Paulus skryf aan die Kolossense (3:5): “Daarom moet julle die aardse

    dinge doodmaak wat nog deel van julle lewe is … en gierigheid, wat afgodery is.” Want gierigheid dui

    daarop dat mens jou vertroue op geld, eerder as op die Here stel.

    ; `n Joodse legende vertel van `n baie ryk, eensame man wat by die rabbi kom raad vra het. Die rabbi neem

    hom toe na `n venster en vra: “Wat sien jy?” Die ryk man het geantwoord: “Mense.” Die rabbi neem die

    rykman toe na `n spieël en vra: “Wat sien jy?” “Ek sien myself”, het die rykman geantwoord. “Ja,” het die

    rabbi gesê, “in die venster en die spieël is glas. Maar die spieël is bedek met `n laag silwer. Wanneer die

    silwer bykom, sien `n mens nie meer die ander nie, maar net jouself.”

    ; Gebed: Here, help ons dat gierigheid nooit ons sig op U sal verduister nie. Help ons om ons dankoffer aan U,

    gee sonder om deur die blink van die lewe verlei te word.

    LITURGIESE VOORSTEL VIR DANKOFFER 11

    ; `n Erediens ter voorbereiding van `n dankofferfees kan fokus op Jesus se volle oorgawe van Homself ter

    wille van ons. `n Persoonlike getuienis kan die dankoffertyd verryk.

    ; Die voorbeeld van ons Here Jesus wat Homself ten volle vir ons gegee het, is in die Bybel `n sterk

    motivering tot `n lewe van dankbaarheid. Paulus skryf in 2 Korintiërs 8:8, 9: “Ek gee nie `n opdrag nie,

    maar ek wys julle op die ywer van ander om daardeur die opregtheid van julle liefde te toets. Julle ken die

    genade van ons Here Jesus Christus: hoewel Hy ryk was, het Hy ter wille van julle arm geword, sodat julle

    deur sy armoede ryk kon word.”

    ; Soos die Here Jesus alles vir ons gegee het, is die kwaliteit en kwantiteit van ons dankoffers in

    ooreenstemming met die “alles” wat ons vir die Here gee.

    ; Gebed: Ons Vader, dankie dat Jesus ons ryk maak: geestelike en stoflik. Help ons om te kan onderskei wat

    die belangrikste is.

    LITURGIESE VOORSTEL VIR DANKOFFER 12

    ; Rentmeesterskap behels ook `n regte verstaan van sekuriteit. Ons moet weet waarin ons enigste troos in

    lewe en sterwe lê.

    ; Die enigste ware sekuriteit is by die Here. So leer Psalm 46: “God is vir ons `n toevlug en `n

    beskerming …“ Antwoord 1 van die Heidelbergse Kategismus bely: “My enigste troos in lewe en dood is

    dat ek aan Jesus Christus behoort.”

    ; Van tyd tot tyd moet elkeen van ons nadink oor ons ewige bestemming en die “skatte” wat ons daar het. Een

    manier om “skatte in die hemel” te versamel, is deur `n testamentêre bemaking vir koninkrykswerk in die

    gemeente of in wyer kerklike verband. Paulus bevestig hierdie wysheid as hy in 2 Timoteus 6:17-19 oor

    welvarende mense skryf: “Spoor hulle aan om goed te doen, ryk te wees in goeie dade, vrygewig en

    mededeelsaam. So vergader hulle vir hulle `n skat as `n goeie belegging vir die toekoms …”

    ; Gebed: Here, U is vir ons `n toevlug en beskerming. Gee genade dat ons op baie maniere skatte in die hemel

    sal versamel, en so ons enigste troos in U vind.

    LITURGIESE VOORSTEL VIR DANKOFFER 13

    ; Vra `n diaken of dienswerker om by die dankoffertyd iets te sê oor die beloftes in die Bybel vir mense wat

    met blymoedigheid hulle dankoffer volgens vermoë gee.

    ; Paulus skryf in 2 Korintiërs 9:8: “God is by magte om aan julle alles in oorvloed te skenk, sodat julle in alle

    opsigte altyd van alles genoeg kan hê en volop kan bydra vir elke goeie werk.”

    ; Filippense 4:19 gee hierdie belofte vir mense wat ruim dankoffers gee (hier is dit met `n sending-

    perspektief): “My God sal in elke behoefte van julle ryklik voorsien volgens sy wonderbaarlike rykdom in

    Christus Jesus.”

    ; Gebed: Dankie Here, u beloftes is waar en seker. Wanneer ons ons dankoffers vir U bring, bou ons op u

    beloftes en trou.

Report this document

For any questions or suggestions please email
cust-service@docsford.com