DOC

Lista lektur z poetyki

By Stephanie Marshall,2014-06-23 07:53
13 views 0
Lista lektur z poetyki

Lista lektur z poetyki

1. Podręczniki i opracowania ogólne

    ? Arystoteles, Poetyka, przeł. H. Podbielski, Wrocław 1983, 1989 (BN II 209) lub: [w

    tegoż:] Retoryka. Poetyka, Warszawa 1988.

2. Podręczniki zalecane

    ? Michał Głowiński, Aleksandra Okopień-Sławińska, Janusz Sławiński, Zarys teorii

    literatury, Warszawa1972 (i wyd. nast.).

    ? Ewa Miodońska-Brookes, Adam Kulawik, Marian Tatara, Zarys poetyki, Warszawa1980

    (i wyd. nast.).

3. Podręczniki uzupełniające

    ? Bożena Chrząstowska, Seweryna Wysłouch, Poetyka stosowana, Warszawa 2000. ? Adam Kulawik, Poetyka. Wstęp do teorii dzieła literackiego, Warszawa 1990 (i wyd.

    nast.).

    ? Lucylla Pszczołowska, Wiersz polski. Zarys historyczny, Wrocław 1997.

4. Słowniki i encyklopedie

    ? Michał Głowiński, Teresa Kostkiewiczowa, Aleksandra Okopień-Sławińska, Janusz

    Sławiński, Słownik terminów literackich, Wrocław 1976 (i wyd. nast.).

    ? Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny, Warszawa1985 (i wyd. nast.). ? Poetyka. Zarys encyklopedyczny (tomy: Sylabizm, Sylabotonizm, Tonizm, Strofika,

    Rytmika, Instrumentacja dźwiękowa, Rym), pod red. M. R. Mayenowej (następnie L.

    Pszczołowskiej), Wrocław 1957–1979.

    ? Heinrich Lausberg, Retoryka, Bydgoszcz 2002.

5. Materiały do ćwiczeń z poetyki i analizy dzieła literackiego

    ? Poetyka, t. 1, pod red. D. Ulickiej, Warszawa 1999. ? Poetyka, t. 2, pod red. D. Ulickiej, Warszawa 2000. ? Poetyka (Genologia. Interpretacje), t. 3, pod red. D. Ulickiej, Warszawa 1997.

II. Lektury do poszczególnych zagadnień

1. Wiersz

    Obowiązkowe

    ? Lucylla Pszczołowska, Druga połowa XX wieku [w tejże:] Wiersz polski. Zarys

    historyczny, Wrocław 1997.

    Uzupełniające

    ? Maria Dłuska, Wiersz [w tejże:] Studia i rozprawy, t. 1, Kraków 1970; przedruk [w:]

    Problemy teorii literatury, pod red. H. Markiewicza, Wrocław 1967.

    ? Maria Dłuska, Klauzula [w tejże:] Próba teorii wiersza polskiego, Kraków 1980.

    ? Zdzisława Kopczyńska, Lucylla Pszczołowska, Znaczenie i wartość form wierszowych w

     1

kontekście literatur epoki, „Pamiętnik Literacki” 1969 z. 3.

    ? Lucylla Pszczołowska, Forma wierszowa a utwór liryczny [w:] Problemy teorii literatury, w wyb. H. Markiewicza, Wrocław 1987, s. 2.

    ? Stefan Sawicki, Wokół opozycji: wiersz – proza [w:] Problemy teorii literatury, w wyb. H. Markiewicza, Wrocław 1987, s. 2. Przedruk w: tegoż: Poetyka. Interpretacja. Sacrum, Warszawa 1981.

    2. Styl i kompozycja

    Obowiązkowe

    ; Michał Bachtin, Słowo w dziele Dostojewskiego [w tegoż:] Problemy poetyki

    Dostojewskiego, przeł. N. Modzelewska, Warszawa 1970.

    ; Stanisław Balbus, Historycznoliteracka aktywność stylizacji [w tegoż:] Między

    stylami, Kraków 1993.

    ; Teresa Dobrzyńska, Granice metafory [w:] Metafora, pod red. M. R. Mayenowej,

    Wrocław 1984.

    ; Aleksandra Okopień-Sławińska, Relacje osobowe w komunikacji literackiej [w:]

    Problemy socjologii literatury, pod red. J. Sławińskiego, Wrocław 1967; przedruk

    [w:] Problemy teorii literatury, seria 2, pod red. H. Markiewicza, Wrocław 1976.

    ; Jerzy Ziomek, Tropy [w tegoż:] Retoryka opisowa, Wrocław 2000.

    Uzupełniające

    ; Bernard McElroy, Groteska i jej współczesna odmiana [w:] Groteska pod red. M.

    Głowińskiego, Gdańsk 2003.

    ; D. S. Muecke, Ironia: podstawowe klasyfikacje, „Pamiętnik Literacki” 1986, z. 1;

    przedruk [w:] Ironia, pod red. M. Głowińskiego, Gdańsk 2002.

    ; Ryszard Nycz, Parodia [w:] Słownik literatury polskiej XX wieku, pod red. A.

    Brodzkiej, M. Puchalskiej, M. Semczuk, A. Sobolewskiej, E. Szary-Matywieckiej,

    Wrocław 1992.

    ; Paul Ricoeur, Symbol daje do myślenia [w tegoż:] Egzystencja i hermeneutyka wyb. i

    oprac. S. Cichowicza, Warszawa 1985. ; Gayatri Spivak, Alegoria i dzieje poezji [w:] Alegoria pod red. J. Abramowskiej,

    Gdańsk 2003.

    ; Heinrich Lausberg, Tropy, przeł. S. Stabryła, „Pamiętnik Literacki” 1971, z. 3.

    3. Fabuła i narracja

Obowiązkowe

    ; Włodzimierz Propp, Morfologia bajki, przeł. S. Balbus, „Pamiętnik Literacki” 1968, z.

    4.

    ; Franz Stanzel, Typowe formy powieści, przeł. R. Handke [w:] Teoria form

    narracyjnych w niemieckim kręgu językowym pod red. R. Handke, Kraków 1980.

Uzupełniające

    ? Michał Bachtin, Formy czasu i czasoprzestrzeni w powieści [w tegoż:] Problemy

    literatury i estetyki, przeł. W. Grajewski, Warszawa 1982, s. 278–310 wstęp i I

     2

    rozdział.

    ? Stanisław Eile, Strategia narracyjna z perspektywy postaci powieściowych [w tegoż:]

    Światopogląd powieści, Wrocław 1973.

    ? R. H. Humphrey, Strumień świadomości – techniki, przeł. T. Amsterdamski,

    „Pamiętnik Literacki” 1970 z. 4. Przedruk w: Studia z teorii literatury, pod red. H.

    Markiewicza, seria 1, Wrocław 1977.

    ? Henryk Markiewicz, Czas i przestrzeń w utworach narracyjnych [w tegoż:] Wymiary

    dzieła literackiego, Kraków 1984 (i wyd. nast.).

    ? Henryk Markiewicz, Postać literacka [w tegoż:] Wymiary dzieła literackiego, Kraków

    1984 (i wyd. nast.).

    ? Aleksandra Okopień-Sławińska, Semantyka „ja” literackiego („Ja” tekstowe wobec

    „ja” twórcy) [w tejże:] Semantyka wypowiedzi poetyckiej, Kraków 1998 i nast.

    ? Lew Wygotski, Tragedia o Hamlecie, księciu duńskim [w tegoż:] Psychologia sztuki,

    przeł. M. Zagórska, Kraków1980.

    ? Jerzy Ziomek, Powinowactwa przez fabułę [w tegoż:] Powinowactwa literatury,

    Warszawa 1980.

    Dramat

    Obowiązkowe

    ; Roman Ingarden, O funkcjach mowy w widowisku teatralnym [w tegoż:] O dziele

    literackim, przeł. M. Turowicz, Warszawa 1988.; przedruk [w:] Problemy teorii dramatu i

    teatru, pod red. J. Deglera, Wrocław 1988.

    ; Krystyna Ruta-Rutkowska, Dramatyczne gry w podmiot, „Teksty Drugie” 1999, nr 12.

    ; Irena Sławińska, Główne problemy struktury dramatu [w:] Problemy teorii dramatu i

    teatru, Wrocław 1988; Problemy teorii dramatu i teatru pod red. Janusza Deglera, t.1.,

    Wrocław 2003.

    Uzupełniające

    ; Edward Kasperski, Tekst widowiskowy (Z problemów poetyki dramatu) [w:] Problemy

    teorii dramatu i teatru, wybór i oprac. J. Degler, Wrocław 1988. Przedruk w: Problemy

    teorii dramatu i teatru pod red. Janusza Deglera, t.1., Wrocław 2003.

    ; Henryk Markiewicz, Dramat a teatr w polskich dyskusjach teoretycznych [w tegoż:]

    Prace wybrane. Z dziejów polskiej wiedzy o literaturze t. 6., Kraków 1998. Przedruk w:

    Problemy teorii dramatu i teatru pod red. Janusza Deglera, t.1., Wrocław 2003.

    ; Maria Renata Mayenowa, Organizacja wypowiedzi w tekście dramatycznym [w:]

    Problemy teorii dramatu i teatru pod red. Janusza Deglera, t.1., Wrocław 2003.

    ; Stefania Skwarczyńska, O rozwoju tworzywa słownego i jego form podawczych w

    dramacie [w tejże:] Studia i szkice literackie, Warszawa 1953.

    Genologia

    Obowiązkowe

    1. Stanisław Balbus, Zagłada gatunków [w:] Genologia dzisiajpod red. W. Boleckiego i I.

    Opackiego, Warszawa 2000.

    2. Michał Głowiński, Gatunek literacki i problemy poetyki historycznej [w:] Genologia

    polska. Wybór tekstów pod red. E. Miodońskiej-Brookes, A. Kulawika, M. Tatary,

    Warszawa 1983.

    Uzupełniające

     3

    1. Teresa Michałowska, Rodzaje czy rodzaj? Problemy taksonomii literackiej,

    „Pamiętnik Literacki” 1986 z. 1.

    ? Bożena Witosz, Gatunek sporny (?) problem współczesnej refleksji tekstologicznej,

    „Teksty Drugie” 2001, nr 5. Przedruk w: Sporne i bezsporne problemy współczesnej

    wiedzy o literaturzepod red. W. Boleckiego i R. Nycza, Warszawa 2002.

7. Sztuka analizy (obowiązuje znajomość wybranych pozycji)

    ? Analizy i interpretacje [w:] Poetyka (Genologia. Interpretacje), t. 3, pod red. D. Ulickiej,

    Warszawa 1997.

    ? Eugeniusz Czaplejewicz, Poezja jako dialog, Warszawa 1981.

    ? Dramat polski. Interpretacje, pod red. J. Ciechowicza i Z. Majchrowskiego, cz. 1 i 2,

    Gdańsk 2001.

    ? Umberto Eco, Sześć przechadzek po lesie fikcji, przeł. J. Jarniewicz, Kraków 1995. ? Wincenty Grajewski, Jak czytać utwory fabularne?, Warszawa 1980.

    ? Zdzisława Kopczyńska, O wersyfikacji „Walca” Czesława Miłosza, „Pamiętnik

    Literacki” 1981, z. 4.

    ? Liryka polska. Interpretacje, pod red. J. Prokopa i J. Sławińskiego, Kraków 1971 (i wyd.

    nast.).

    ? Maria Renata Mayenowa, O sztuce czytania wierszy, Warszawa 1964.

    ? Zofia Mitosek, Poznanie (w) powieści od Balzaka do Masłowskiej, Kraków 2003. ? Nowela, opowiadanie, gawęda. Interpretacje małych form narracyjnych, pod red. K.

    Bartoszyńskiego, M. Jasińskiej-Wojtkowskiej, S. Sawickiego, Warszawa 1979. ? Lucylla Pszczołowska, Dlaczego wierszem?, Warszawa 1964 (i wyd. nast.).

     4

Report this document

For any questions or suggestions please email
cust-service@docsford.com