DOC

1491 Ameryka przed Kolumbem Charles C

By Kyle Robinson,2014-06-22 17:23
9 views 0
1491 Ameryka przed Kolumbem Charles C

1491 : Ameryka przed Kolumbem / Charles C. Mann ; przekł. Janusz Szczepański. - Wyd. 1 (dodr.). -

    Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 2008. - 614 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 530-599. Indeksy. ISBN 978-83-7301-951-5

    Administracja publiczna a bezpieczeństwo państwa : materiały z seminarium naukowego zorganizowanego przez Wyższą Szkołę Administracji w Bielsku-Białej oraz Zakład Administracji i

    Mobilizacji Instytutu Bezpieczeństwa Narodowego Wydziału Strategiczno-Obronnego Akademii

    Obrony Narodowej w Warszawie, 6 grudnia 2006 r. / red. nauk. Zbigniew Piątek, Bernard Wiśniewski, Antoni Osierda. - Bielsko-Biała ; Warszawa : Wyższa Szkoła Administracji, 2007. - 173 s. ; 24 cm. -

    ISBN 83-60430-45-4

    Akadyjczycy / Krzysztof Kasprzyk // Zeszyty Historyczne .-Z. 135 .-(2001) s. 132-152

Aktualne problemy integracji szkolnej dzieci imigrantów w państwach Unii Europejskiej / Jan Ryś. -

    Streszcz. w jęz. ang. // Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Institutionem et Educationem Pertinentia. - [Nr] 1 (2005), s. 77-87

    Al Kaida: teraz Polska? / Igor Witkowski. - Warszawa : WIS-2, cop. 2005. - 108 s. ; 21 cm ISBN. --83-88259-25-3

Alfabet Braille'a, jego poprzednicy i krewniacy / Włodzimierz Dolański //Logopedia .-[T.] 10 .-(1971) ,s.

    71-93

    Ambasador Edward Raczyński i jego ocena "polityki równowagi" : (zeznanie z 21 kwietnia 1941 r. przed Komisją Winiarskiego) / Marek Kornat // Zeszyty Historyczne Z. 135 .-(2001) s. 86-113

Ameryka przed Kolumbem. Wyd. 2 / Elizabeth Chesley Baity ; przełożył M. L. Pisarek. - Warszawa :

    "Nasza Księgarnia", 1973. : 163 s., [17] s. tabl. : il. ; 25 cm.

    Ameryka zbuntowana : siedemnaście dialogów o ciemnych stronach imperium wolności / Artur Domosławski. - Warszawa : "Świat Książki", 2007. - 284, [3] s. : il. ; 21 cm. ISBN 978-83-247-0903-8 Nr 6194

Amerykańska muzyka narodowa / Anna G[rażyna] Piotrowska .-Streszcz. w jęz. ang. // Sprawy

    Narodowościowe . - Z. 22 .-(2003) s. 115-123

Antropologia kultury : zagadnienia i wybór tekstów / oprac. Grzegorz Godlewski [et al.] ; wstęp i red.

    Andrzej Mencwel. - Wyd. 4 zm., rozsz. i uzup. - Warszawa : Wydaw. Uniwersytetu Warszawskiego, 2005. - 655 s. : rys. ; 23 cm.(Wiedza o Kulturze - Uniwersytet Warszawski 1) Teksty częściowo tł. z ang., fr., hiszp., niem., ros.. - Bibliogr. przy tekstach. ISBN 83-235-0078-9

Apolityczni politycy / Tomasz Wiścicki // Więź .-2004 nr 3 s. 6-8.

Asymilacja muzułmanów przez naród francuski / Walter Żelazny //Przegląd Religioznawczy .-2001 nr 2

    s. 77-93

    Bajka o Królewnie Śnieżce - francuski sposób przygotowania niewidomych dzieci do czytania i pisania pismem Braille'a / Małgorzata Paplińska. // Szkoła Specjalna. - T. 68, nr 1 (2007), s. 55-59

Barbarzyńca w ogrodzie / Zbigniew Herbert. - [Wyd. 5 przejrz. i popr.]. - Wrocław : Wydaw.

    Dolnośląskie, 1995. - 282, [2] s. ; 20 cm. ISBN 83-7023-460-7

Bastylia laicyzmu / Jacek Borkowicz // Więź .-2004 nr 3 s. 4-6.

    Bądź sobą : trening asertywności / Shan Rees, Roderick S. Graham ; przeł.[z ang.] Anna Zawadzka,Włodzimierz Derczyński. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1994. - 190,[2] s. ; 21 cm. ISBN 83-05-12645-5

    Bezpieczeństwo i prawa człowieka w teoriach i praktyce społecznej początków XXI wieku / Red. nauk. Ryszard Rosa i Renata Matysiuk ; Akademia Podlaska, Katedra Pedagogiki Społecznej i Praw

     1

Człowieka,Polskie Towarzystwo Filozoficzne. Oddział w Siedlcach. - Siedlce : Wydaw. Akademii

    Podlaskiej, 2009. - 329 s. : 24 cm. Monografie nr 109 ISSN 0860-2719

    [Publikacja jest efektem wystąpień autorów na IV Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. „Bezpieczeństwo i prawa człowieka w teoriach i praktyce społecznej początków XXI wieku", zorganizowanej przez Katedrę Pedagogiki Społecznej i Praw Człowieka Akademii Podlaskiej oraz Siedlecki Oddział Polskiego Towarzystwa Filozoficznego w dniach 26-27 października 2009 roku. ]

Białoruska prawie-rewolucja / Agata Wierzbowska-Miazga. // Więź. - R. 49, nr 5 (2006), s. 90-95

    Biblijne korzenie demokracji / Mordecaï Roshwald ; tł. z fr. Tomasz Szarek. - Streszcz. w jęz. fr. //

    Przegląd Powszechny. - R. 123, nr 5 (2006), s. 21-38

Biblioteka Babel - szansa czy zagrożenie? / Antonio Spadaro ; tł. z wł. Jacek Drabik. -Streszcz. w jęz.

    fr. // Przegląd Powszechny. - R. 123, nr 1 (2006), s. 65-76 Projekty bibliotek cyfrowych.

    Biblioteki dla niewidomych w Polsce / Zofia Sokół //Roczniki Biblioteczne .-1982 , z. 1/2 ,s. 189-216

    Biologiczne i medyczne podstawy rozwoju i wychowania : podręcznik dla studentów uczelni pedagogicznych : praca zbiorowa / pod red. Andrzeja Jaczewskiego ; [współaut. Andrzej Jaczewski et al.]. - Warszawa : "Żak",2001. - 288, [1] s. : il. ; 21 cm. Nazwy aut. na s. 6.. - Bibliogr. przy rozdz. ISBN 83-88149-61-X

Blaski i cienie chińskiego sukcesu / Waldemar Chalama. // Dziś. - R. 17, nr 3 (2006), s. 38-43

Burza nad Sekwaną / Krzysztof Renik. // Przegląd Powszechny. - R. 123, nr 5 (2006), s. 154-156

    Chusty to manifest / Alain Finkielkraut ; rozm. przepr. Nelson Rodrigo Pereira. // Fronda. - Nr 33 (2004), s. 116-125

Co kryje chusta muzułmańska? Między religią, gender a kulturą – casus francuski / Agnieszka

    Adamczak ; streszcz. w jęz. ang. //W: Problemy religijne Europy nowożytnej i współczesnej / pod red. Jana Drabiny. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2007 .- s. 31-47

Co to jest konstytucja? / Jarosław Szymanek. // Dziś. - R. 17, nr 3 (2006), s. 131-136

Cortes i Montezuma / Maurice Collis ; przeł. Anna Rojkowska. - Wrocław : Wydaw. Dolnośląskie, 2004.

    - 190, [3] s. ; 22 cm. ISBN 83-7384-142-3

Cywilizacja starożytnego Egiptu / Paul Johnson; przeł. [z ang.] Monika Dolińska. - Warszawa : Wydaw.

    "69", 1997. - 240 s., [20] s. tabl. : il., faks., fot., mapy ; 24 cm. - ISBN 83-86245-12-3

Czas przemian w Europie : miejsce Kościoła i świata / Joseph Ratzinger ; [tł. Magdalena Mijalska]. -

    Kraków : "M", 2005. - 163, [1] s. ; 19 cm. ISBN 83-7221-651-7

Dawid i Salomon / Israel Finkelstein, Neil Asher Silberman ; przekł. Agnieszka Weseli. - Warszawa :

    Wydawnictwo Amber, 2007. - 246, [1] s. : il. ; 24 cm.. - Bibliogr. s. 228-[243]. ISBN. 978-83-241-2786-3

Diabeł / Georges Minois ; przeł. Ewa Burska ; [posł. Krzysztof Góźdź]. - Warszawa : "Pax", 2001. - 176,

    [4] s. ; 20 cm. - ISBN 83-211-1623-X

    Dozwolony użytek utworów i przedmiotów praw pokrewnych dla dobra osób niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób z dysfunkcją wzroku / Justyna Ożegalska-Trybalska,

    Sybilla Stanisławska-Kloc // W: Zagadnienia prawa własności intelektualnej / pod red. Andrzeja Matlaka. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński : Oficyna a Wolters Kluwer Business, 2007. - s. 35-71

Dydaktyka kształcenia ogólnego / Franciszek Bereźnicki ; [rozdz. II i III oprac. Janina Świrko-Pilipczuk].

    - Wyd. 2. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2007. - 466 s. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 459-466. ISBN 978-83-7308-961-7

     2

Dzieci Rifa'y : muzułmanie i nowoczesność / Guy Sorman ; przeł. Wojciech Nowicki. - Warszawa :

    Prószyński i S-ka, 2007. - 272 s. ; 23 cm. Na grzb. tyt. również arab. - Bibliogr. s. 259-266. ISBN 978-

    83-7469-515-2

Dziecko niepełnosprawne w rodzinie i szkole / red. Elżbieta M. Minczakiewicz ; Kolegium

    Nauczycielskie w Gliwicach. - Kraków : "Impuls", 2002. - 179, [1] s. ; 24 cm. Mater. z ogólnopolskiej konferencji naukowej Dziecko w kręgu wychowania, listopad 2000 r.. - Bibliogr. przy ref. ISBN 83-

    7308-126-7

Dzieje, obyczaje i obrzędy religijne Romów / Arkadiusz Staniszewski .- Streszcz. w jęz. ang. //

    Przegląd Religioznawczy .-2002 nr 4 s. 117-130

    Dzieje kultury brytyjskiej / Wojciech Lipoński. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2003. - 831, [1] s., [36] s. tabl. : il. (w tym kolor.), mapy ; 24 cm. . - Bibliogr. ISBN 83-01-14045-3

Dzienniki czasu wojny / Zofia Nałkowska ; wstęp, oprac. i przypisy Hanna Kirchner. - Wyd. 3. -

    Warszawa : "Czytelnik", 1974. - 508, [3] s. ; 18 cm. (Biblioteka Literatury XXX-lecia)

Dżihad po europejsku / Maciej Stańczykowski. // Dziś. - R. 17, nr 3 (2006), s. 65-68

    Edukacja : jest w niej ukryty skarb : raport dla UNESCO Międzynarodowej Komisji d/s Edukacji Dwudziestego Pierwszego Wieku / pod przewodnictwem Jacques'a Delorsa ; [przetł. z fr. Wiktor Rabczuk]. - Warszawa : Stowarzyszenie Oświatowców Polskich, 1998. - 288 s. ; 24 cm. ISBN 83-

    88008-00-5

    Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna w krajach Unii Europejskiej / Aldona Kopik. - Bibliogr. -Streszcz. w jęz. ang. // Nauczyciel i Szkoła. - 2004, nr 3/4, s. 20-36

    Edukacja, socjalizacja, autonomia w życiu osoby niepełnosprawnej / pod red. nauk. Anny Klinik, Jerzego Rottermunda, Zenona Gajdzicy. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2005. - 229, [3] s. ; 24 cm. . - Bibliogr. przy pracach. ISBN 83-7308-515-7

Ekonomiczne skutki rozpadu ZSRR / Roj A. Miedwiediew ; tł. Anna Jasiewicz. // Dziś. - R. 17, nr 3

    (2006), s. 44-58

Elektroniczne biblioteki / Kazimierz Wieczorkowski. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. niem., ang. //

    Edukacja Dorosłych. - 2004, nr 1/2, s. 103-120

Emigranci muzułmańscy w Europie : Konferencje Akademii Nauk Królestwa Maroka 1992-94 / Marek

    Dziekan // Sprawy Narodowościowe. Seria Nowa .-t. 4, z. 1 (6) (1995), s. 227-233

Eryk I, legendarny król z Darłowa / Bernard Konarski .-Streszcz. w jęz. niem. // Przegląd

    Zachodniopomorski. -1996 z. 1 s. 155-161

    Europa - Ameryka od X do XX wieku : w pięćsetną rocznicę pierwszej wyprawy Krzysztofa Kolumba / pod red. Krzysztofa Baczkowskiego. - Kraków :nakł. UJ, 1993. - 144 s., [16] s. tabl. : il., mapki, 24 cm. (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne Z. 108). - ISBN 83-233-0715-6

Europa - niedokończona przygoda / Zygmunt Bauman ; przekł. Tomasz Kunz. - Kraków :

    Wydawnictwo Literackie, 2005. - 214, [2] s. ; 20 cm. ISBN 83-08-03702-X

Europa w islamskiej wizji świata : od kraju niewiernych do kraju misyjnego / Ryszard Vorbrich .-

    Streszcz. w jęz. ang. // Lud .-T. 83 .-(1999) s. 33-45

Europa z chustą na głowie / Agata Skowron-Nalborczyk // Więź .-2003 nr 3 s. 10-18

Eutanazja / Nicolas Aumonier, Bernard Beignier, Philippe Letellier ; przeł. Ewa Burska. - Warszawa :

    "Pax", 2003. - 127, [1] s. ; 17 cm. - ISBN 83-211-1662-0

Ewenkowie w Jakucji / Wojciech Lipiński .-Streszcz. w jęz. ang. // Sprawy Narodowościowe

     3

     .-Z. 22 .-(2003) s. 153-160

Ewolucja republikańskiej laickości we Francji / Jacek Falski. // Państwo i Prawo. - R. 63, z. 4 (2008), s.

    54-64

Franco-Maghrebins : Muzułmanie z Maghrebu w Europie Zachodniej / Ryszard Vorbrich .-bibliogr.,

    mapa // Sprawy Narodowościowe. Seria Nowa .-t. 4, z. 1 (6) (1995), s. 97-116

Francja chora czy świat chory? / Marek Rapacki. // Więź. - R. 49, nr 5 (2006), s. 96-101

    Granice Królestwa Bożego na ziemi / Remigiusz Sobański, Roman Graczyk, Anna Krasnowolska, Jarosław Gowin ; rozm. przepr. Łukasz Tischner. // Znak. - R. 56, nr 12 (2004), s. 58-82

Hidżab, honor i edukacja : kobiety muzułmańskie w Europie / Agata Skowron-Nalborczyk // Więź. - R.

    48, nr 3 (2005), s. 112-119

    Historia literatury angielskiej : zarys / Przemysław Mroczkowski. - Wyd. 5. - Wrocław : Zakład

    Narodowy im. Ossolińskich, 2004. - 640 s. ; 22 cm.. - Bibliogr. s. 608-621.ISBN 83-04-04746-2

    Historia wiedzy od zarania dziejów do dziś / Charles Van Doren; przeł. [z ang.] Bożenna Stokłosa, Roman Gołędowski. - Warszawa : "Al fine", 1996. - 511 s. ; 20 cm. ISBN 83-86829-51-6

    Historia wychowania. T. 1 / pod red. Łukasza Kurdybachy ; Pracownia Dziejów Oświaty Polskiej Akademii Nauk. - Wyd. 2. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1967. - 771, [2] s., [48] s.

    tabl. : il. ; 24 cm. Bibliogr. przy rozdz.

    Historia wychowania. T. 2 / pod red. Łukasza Kurdybachy ; Pracownia Dziejów Oświaty Polskiej Akademii Nauk. Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1967. - 893, [2] s., [57] s. tabl. : il., err. ; 25 cm.

Historia zapisana w latrynach / Agnieszka Krzemińska. // Świat Nauki. - 2006, nr 1, s. 58-67

    Badania wykopaliskowe w Gdańsku, Elblągu i Kołobrzegu.

Imigranci we Francji z perspektywy historycznej / Halina Florkowska-Francić. -Streszcz. w jęz. ang. //

    Przegląd Polonijny. - R. 32, z. 3 (2006), s. 35-59

Integracja muzułmańskiej mniejszości z Maghrebu we Francji / Agnieszka Roethel. // Bliski Wschód. -

    Nr 2 (2005), s. 163-176

Integracja Polski z Unią Europejską / Arkadiusz Domagała. - Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i

    Profesjonalne, cop. 2008. - 265, [3] s. : wykr. ; 24 cm. (Studia Europejskie - Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne) . - Bibliogr. przy rozdz. Indeks. ISBN 978-83-60501-90-0

Islam : sto pytań : odpowiada Samir Khalil Samir / Giorgio Paolucci, Camille Eid ; przeł. Karol Klauza.-

    Warszawa : Instytut Wydawniczy Pax, 2004,.- 166, [1] s. : mapa ; 24 cm. ISBN 83-211-1686-8

Islam i obywatelskość w Europie / praca zbiorowa pod red. Katarzyny Górak-Sosnowskiej, Pawła

    Kubickiego, Konrada Pędziwiatra. - Warszawa : "Elipsa", 2006. - 255 s. ; 24 cm.

    ISBN 83-7151-747-5

    Islam u bram / Janusz Danecki, Bronisław Wildstein, Wojciech Jagielski, Andrzej Talaga ; oprac. Jacek Borkowicz // Więź .-2003 nr 3 s. 19-30

Islam w Europie / Radosław S. Czarnecki. // Dziś. - R. 17, nr 3 (2006), s. 59-64

    Islam we Francji - islam francuski : problematyka i perspektywy / Henri de la Hougue ; tł. Izabela Jurasz. - Streszcz. w jęz. fr. // Przegląd Powszechny. - R. 121, nr 6 (2004), s. 406-423

Islam we Francji / Maria Gubińska // Arcana. - 2005, nr 6, s. 92-98

     4

    Islam : mały słownik / przekł. [z -niem.] Józef Marzęcki. - Warszawa : "Verbinum", 1995. - 104, [2] s. ; 20 cm. ISBN 83-85762-59-0

Islamizacja Francji? / Andrzej Daros // Dziś .-2002 nr 8 s. 74-78

Izotop kłamstwa / Wojciech Wiktorowski. - Streszcz. w jęz. fr. // Przegląd Powszechny. - R. 123, nr

    7/8 (2006), s. 96-106

Jak rozsadzić gwiazdę / Wolfgang Hillebrandt, Hans-Thomas Janka, Ewald Müller. - Tł. z ang. // Świat

    Nauki. - 2006, nr 11, s. 36-43 (Komputerowe modelowanie eksplozji supernowych.

Jedna Księga, wiele wspólnot / Marek M[arian] Dziekan // Więź. -2003 nr 3 s. 31-40

Karol I Habsburg - ostatni cesarz Austro-Węgier / Jerzy Gaul.- Streszcz. w jęz. fr. // Przegląd

    Powszechny. - R. 123, nr 5 (2006), s. 82-93

Kazimierz Franciszek Stęplowski o nauczaniu historii / Jan Krukowski. - Streszcz. w jęz. ang. //

    Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Institutionem et Educationem Pertinentia.

    - [Nr] 1 (2005), s. 88-95

    Kilka słów o terroryzmie / Karol Tarnowski. // Znak. - R. 56, nr 12 (2004), s. 5-12

    Kłopot z islamem / Irshad Manji ; przeł. Maciej Świerkocki. - Warszawa : "Cyklady", 2005. - 244, [2] s. ; 21 cm. . - Bibliogr. s. 235-241. ISBN 83-60279-01-2

Kobiety i religie w początkach naszej ery / Deborah F. Sawyer ; [tł. Karolina Ciekot]. - Wrocław :

    "Astrum", 1999. - 215, [1] s. ; 21 cm. (Millenium). - Bibliogr. s. 213-[216]. ISBN 83-7249-007-4

Kolumb, Europa i świat / Henryk Chołaj. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1995. - 408 s. ; 21 cm. . -

    Bibliogr. s. 397-405. ISBN 83-05-12770-2

    Konflikt etniczny jako forma konfliktu społecznego / Sebastian Wojciechowski // Sprawy Narodowościowe.- Z. 20 .-(2002) s. 87-97

Konflikt wokół chust islamskich we Francji / Karolina Podgórska. - Streszcz. w jęz. ang. // Przegląd

    Zachodni. - R. 63, nr 3 (2007), s. 127-141

Kościół rzymskokatolicki na ziemiach przyłączonych do ZSRR po 1939 r. / Józef Dębiński .-Streszcz.

    w jęz. ang. // Przegląd Religioznawczy .-2002 nr 4 s. 107-116

    Kościół w godzinie próby : 1945-1989 : nieznane dokumenty i świadectwa / [Sylwia Bykowska et al. ; red. Tomasz Balon-Mroczka, Jarosław Szarek ; wstęp Tadeusz Isakowicz-Zalewski]. - Kraków :

    "Rafael", cop. 2006. - [4], 384 s. : faks., portr. ; 24 cm. Na okł.: z archiwum UB i SB. ISBN 83-60293-

    60-0

    Krótka relacja o wyniszczeniu Indian / Bartolomé de Las Casas ; przekł. [z hisz.] Krystyny Niklewiczówny. Poznań : "W Drodze", 1988 133. [3] s. ; 20 cm. - ISBN 8385008748

Krzysztof Kolumb : bohater czy łotr / S. Fischer-Fabian ; przekł. Maciej Nowak-Kreyer. - Warszawa :

    "Amber", 2006. - 254, [1] s., [8] s. tabl. : faks., il., mapy, portr. ; 24 cm. (Wielcy Historii). - Bibliogr. s.

    248-250. ISBN 83-241-2718-6. - 978-83-241-2718-4

    Kształcenie uczniów niedowidzących w systemie integracyjnym w opinii nauczycieli / Danuta Osik //Szkoła Specjalna .- 1991 , nr 5 ,s. 169-177

    Kultura Polski średniowiecznej X-XIII w / pod red. Jerzego Dowiata ; z prac Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1985. - 558, [2] s., [8] s. tabl. : faks., il. ; 25 cm. ISBN 83-06-00913-4

     5

Laickość państwa, równość wyznań i... islam we Francji : wybrane problemy / Jacek Falski .-Streszcz.

    w jęz. ang. // Sprawy Narodowościowe. - Z. 22 .-(2003) s. 99-113

    Lekcja języka obcego / Jerzy Sylwestrowicz. Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1979..- 157, [2] s. ; 21 cm. (Biblioteka Nauczycieli Języków Obcych) Bibliogr. s. 157-[158]. ISBN 83-

    02-00377-8

Łukasz Górnicki : sarmacki Castiglione / Jakub Z. Lichański. - Warszawa : "DiG", 1998. - 158 s. : il.,

    rys. ; 24 cm. - ISBN 83-7181-015-6

    Marketing polityczny : studium porównawcze prezydenckich kampanii wyborczych w USA i w Polsce / Marek Mazur. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002. - 358, [2] s. : err. ; 24 cm. . - Bibliogr. s. 305-310. ISBN 83-01-13755-X

Metodyka nauczania języków obcych / Hanna Komorowska. - Warszawa : Wydaw. Fraszka

    Edukacyjna, 2002. - 204 s. ; 29 cm. - Bibliogr. s. 202-204. ISBN 83-88839-45-4

Między Bogiem a Cezarem / Marek Zając. // Znak. - R. 56, nr 12 (2004), s. 13-17

    Między dar al-islam a dar al-harb. Tożsamość imigrantów muzułmańskich na Zachodzie w dobie globalizacji / Jerzy Zdanowski // W: Islam a globalizacja / Anna Mrozek-Dumanowska, Jerzy Zdanowski. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Askon, 2005. - s. 103-138 Między Ugaritem a Starym Testamentem / Andrzej Mrozek. - Streszcz. w jęz. fr. // Przegląd

    Powszechny. - R. 123, nr 7/8 (2006), s. 73-85

Migracja w wybranych krajach Europy a wychowanie międzykulturowe / Renata Nowakowska .-

    Streszcz. w jęz. ang. // Kwartalnik Pedagogiczny. -2001 nr 3/4 s. 77-85

    Migracja, uchodźstwo, wielokulturowość : zderzenie kultur we współczesnym świecie / red. nauk. Danuta Lalak. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak, cop. 2007. - 334 s. : il. ; 21 cm.. -

    Bibliogr. przy rozdz. ISBN 978-83-89501-71-4

    Mniejszości narodowe we Francji : etniczność, etnopolityka, etnosocjologia / Walter Żelazny. Tyczyn : Wyższa Szkoła Społeczno-Gospodarcza, 2000. 339 s. : mapa ; 21 cm. ISBN 8387876194

Mniejszości w prawie francuskim / Małgorzata Adi. -Streszcz. w jęz. ang. // Przegląd Polonijny. -2002 z.

    4 s. 93-104

    Mojżesz między wiarą a nauką : o doświadczeniu pielgrzymowania do Ziemi Świętej. Cz. 1 / Ryszard Wtorek. - Streszcz. w jęz. fr. // Przegląd Powszechny. - R. 123, nr 4 (2006), s. 80-91

Musiałam być posłuszna / Leila ; z fr. przeł. Ewa Cieplińska. Warszawa : Świat Książki - Bertelsmann

    Media, 2006. 227, [2] s. ; 21 cm. ISBN 8373917683

Muzułmanie w Europie / Alain Besançon, Norman Davies, Zdzisław Krasnodębski //Znak .-2002 nr 1 s.

    108-115

    Muzułmanie we Francji / Jerzy Zdanowski // W: Muzułmanie w Europie / pod red. nauk. Anny Parzymies. - Warszawa : "Dialog", 2005 .- s. 433-449

Muzułmańscy obywatele Europy / Bassam Tibi ; tł. z jęz. niem. Katarzyna Górak-Sosnowska // Więź .-

    2003 nr 7 s. 103-109 Fragm. książki "Im Schatten Allahs. Der Islam und die Menschenrechte"

Muzułmańska chusta a idea laickości we współczesnej Francji / Ilona Kielan-Glińska. // Krakowskie

    Studia Międzynarodowe. - [T.] 1, nr 3 (2004), s. 261-276

Myśl polityczna środowiska Zespołu Społeczno-Narodowego (1937-1939) / Mateusz Binda, Tomasz

    Borejza. // Studia Historyczne. - R. 49, z. 1 (2006), s. 79-94

     6

Na krawędzi czarnej dziury / Marek A. Abramowicz, Włodek Kluźniak. // Świat Nauki. - 2006, nr 1, s.

    27-35

    Na miarę strachu i rozsądku : "Solidarność" a ruch związkowy funkcjonariuszy MO w 1981 r. / Wiktor J. Mikusiński. // Więź. - R. 48, nr 12 (2005), s. 83-97

    Na miejsca, gotowi, start! : zawody i sztafety dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat / Irene Flemmming ; [przekł. z niem. Magdalena Jałowiec]. - Kielce : "Jedność", 2001. - 112 s. : il. ; 17 cm.

    ISBN 8372243158

Nauki o wychowaniu w Polsce w XX wieku : próba zarysu encyklopedycznego / Stefan Wołoszyn. -

    Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, 1997. - 134 s. ; 21 cm. . - Bibliogr. s. 96-120. ISBN 83-

    85295-53-4

    Negocjacje kredytowe w 1939 r. : przyczynek do przygotowań wojennych Polski / Janusz Mierzwa. // Studia Historyczne. - R. 48, z. 3/4 (2005), s. 355-365

    Niemcy i Polska w brytyjskiej polityce zagranicznej przed wybuchem drugiej wojny światowej / Marek Baumgart .-Streszcz. w jęz. niem. // Przegląd Zachodniopomorski .-1996 z. 1 s. 131-140

Niewierna muzułmanka a sprawa polska / Krzysztof Kędzior. // Fronda. - Nr 33 2004), s. 126-131

Nowe repetytorium z gramatyki języka niemieckiego / Stanisław Bęza. - Wyd. 19, poszerz. -

    Warszawa : Wydaw. Szkolne PWN, 2004. - 448 s. ; 24 cm. ISBN 83-7195-026-8

O "Historii Ligi Narodowej" Stanisława Kozickiego słów kilka / Adrian Tyszkiewicz // Zeszyty

    Historyczne. -Z. 135 .-(2001) s. 75-85

O osobliwościach nauk społecznych / Stanisław Ossowski. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo

    Naukowe, 1983. - 271s.; 21 cm. ISBN 83-01-05075-6

O pochodzeniu cnoty / Matt Ridley ; przeł. [z ang.] Małgorzata Koraszewska. - Poznań : "Rebis", 2000.

    - 322, [4] s. ; 19 cm. (Nowe Horyzonty) ISBN 83-7120-765-4

    O problemach nie tylko gospodarczych naszych wschodnich sąsiadów / Leszek Jerzy Jasiński. Streszcz. w jęz. fr. // Przegląd Powszechny. - R. 121, nr 6 (2004), s. 424-436

Obcy, prawa i prawo / Marc Fornacciari ; tł. Lucjan Balter // Communio .-2000 nr 3 s. 78-88

Oblicza współczesnego islamu / pod red. Ewy Machut-Mendeckiej. - Warszawa : Wydaw. Szkoły

    Wyższej Psychologii Społecznej "Academica", 2003. - 227 s., [16] s. tabl. : il. ; 24 cm.

    . - Bibliogr. przy rozdz. ISBN 83-89281-03-1

Obrona Sokratesa / Platon ; tł. i komentarz Ryszard Legutko. - Kraków : Ośrodek Myśli Politycznej :

    "Księgarnia Akademicka", 2003. - 208, [5] s. ; 21 cm. (Klasyka Myśli Filozoficznej t. 1). Tekst równol.

    grec., pol.. - Bibliogr. ISBN 83-7188-612-8

    Od idei do integracji europejskiej : od najdawniejszych idei do Unii 25 państw / Kazimierz Łastawski ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie. - Wyd. 2 uaktual. -

    Warszawa : Wydaw. WSPTWP, 2004. - 424 s. ; 24 cm. . - Bibliogr. s. 403-414. ISBN 83-88278-55-X

    Od islamu imigrantów do islamu obywateli : muzułmanie w krajach Europy Zachodniej / Konrad Pędziwiatr. - Kraków : Nomos, 2005. - 263 s. : fot., mapy, wykr. ; 21 cm.. - Bibliogr. s. 255-263 i przy rozdz. ISBN 83-88508-76-8

    Od 11 listopada do 11 listopada, czyli spory o symboliczne święto niepodległości Polski / Barbara Wachowska .-Streszcz. w jęz. fr. // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica

     .-Z. 54 .-(1995) s. 3-35

     7

    Odkrywanie Ameryki : historia przedkolumbijskich kontaktów między Starym i Nowym Światem / Jacek Machowski. - Warszawa : "Dialog", 2002. - 311, [2] s. : il., mapy ; 21 cm. . - Bibliogr. s. 299-310. ISBN 83-88238-64-7

Ogień i krew : historia Ameryki Łacińskiej / John Charles Chasteen ;przeł. Katarzyna Bartuzi. -

    Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy,2007. - 278, [2] s., [8] s. tabl. kolor. : il., fot. mapy ; 21 cm. - ISBN 978-83-06-03059-4

    Organizacja i funkcjonowanie systemu rozpoznania w operacjach pokojowych / Marek Wrzosek ; Akademia Obrony Narodowej. Wydział Wojsk Lądowych. Instytut Zarządzania i Dowodzenia. -

    Warszawa : Akademia Obrony Narodowej, 2006. - 99 s., [14] k. tabl. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm. Bibliogr. s. 95-98.

Organizacje muzułmańskie w Europie / Katarzyna Górak-Sosnowska. - Streszcz. w jęz. ang. // Studia

    i Prace / Kolegium Ekonomiczno-Społeczne. - Z. 13 (2007), s. 617-633

Pamiętniki 1648-1697 / Stanisław Zygmunt Druszkiewicz ; oprac. Marek Wagner ; Akademia Podlaska.

    - Siedlce : AP, 2001. - 170, [1] s. (w tym 1 złoż.) ; 21 cm. ISBN 83-7051-145-7

Państwo antyczne i jego renesansy / Antoni Wereszczyński. - Wyd. 2. przerob. - Lwów : Wydawnictwo

    Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, 1934. - 276, [3] s. : err. ; 17 cm.

    Państwo i Kościół w Polsce 1945-1970 / Antoni Dudek. - Kraków : Wydawnictwo PiT, 1995. - 278, [2] s. : tab. ; 24 cm.. - Bibliogr. s. 263-274. ISBN 83-86219-11-4

Państwo stoi mieczem i piórem / Leszek Dzięgiel. // Arcana. - 2005, nr 6, s. 99-105

    Paryż: Instytut Świata Arabskiego / Aldona Gawecka // Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej. -1997 nr 4 s. 30-32

Pedagogika : podręcznik akademicki. 1 / red. nauk. Zbigniew Kwieciński, Bogusław Śliwerski. -

    Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2003. - 493, [3] s. ; 24 cm. . - Bibliogr. s. 465-467. ISBN 83-01-14118-2.

Pedagogika ogólna : tradycja - teraźniejszość - nowe wyzwania : (materiały konferencyjne) / red.

    Teresa Hejnicka - Bezwińska. -Bydgoszcz : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1995. - 329, [1] s. : tab.,

    Zsfg., summ. ; 24 cm.. - Bibliogr. przy rozdz. ISBN 83-7096-134-7

Pedagogika specjalna : podręcznik akademicki. 1 / Deborah Deutsch Smith ; red. nauk. Anna

    Firkowska-Mankiewicz, Grzegorz Szumski ; [tł. Tomasz Hołówka, Andrzej P. Zakrzewski]. -

    Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN : Wydawnictwo APS, 2008. - 404 s. : il. ; 24 cm. Tyt. oryg.: Introduction to special education : teaching in an age of opportunity.. - Bibliogr. przy rozdz. Indeksy. ISBN 978-83-01-15668-8 (t. 1). - 978-83-01-15708-1 (t. 1-2)

    Pedagogika specjalna : podręcznik akademicki. 2 / Deborah Deutsch Smith ; red. nauk. Anna Firkowska-Mankiewicz, Grzegorz Szumski ; [tł. Justyna Agata Korbel, Zuzanna Saba Litwińska, Mieczysław Eligiusz Litwiński]. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN : Wydawnictwo APS, 2008.

    - 404 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 347-388 oraz przy rozdz. Indeksy. ISBN 978-83-01-15707-4 (t. 2). - 978-83-01-15708-1 (t. 1-2)

    Pierwszy Amerykanin : zagadka studiów prekolumbijskich / C. W. Ceram [pseud.] ; przeł. [z ang.] Tadeusz Zabłudowski. Warszawa : Państ. Instytut Wydawniczy, 1977 351, [5] s., [22] k. tabl. : il.,

    mapy ; 25 cm.

Pięć wielkich religii świata / pod red. Emmy Brunner-Traut ; przeł. [z niem.] Jan Doktór.

    Warszawa : "Pax", 1986. 140, [4] s. : 1 mapa ; 20 cm. Streszczenie Bibliogr. przy rozdz.

Pochodzenie kobiety / Elaine Morgan ; przekł. Małgorzata Danicka-Kosut ; wstęp Marzena Adamiak. -

    Warszawa : Wydawnictwo Anadiomene, 2007. - 288, [1] s. ; 20 cm. . - Bibliogr. s. 277-279. Indeks. ISBN 978-83-926391-0-7

     8

Podolska legenda : powstanie i pogrzeb polskiego Podola / Zdzisław Skrok. - Warszawa :

    Wydawnictwo Iskry, cop. 2007. - 206, [2] s. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 203-206. ISBN 978-83-244-0039-3

    Podstawy dydaktyki ogólnej / Czesław Kupisiewicz. - Wyd. 10 [zm.]. - Warszawa : "BGW", 1994. - 288 s. : tab., rys. ; 24 cm.. - Bibliogr. przy rozdz. ISBN 83-7066-590-X

    Podstawy psychologii : (podręcznik dla studentów kierunków businessowych) / Jan Terelak ; Instytut Psychologii Stosowanej. - Warszawa : Prywatna Wyższa Szkoła Businessu i Administracji, 1994. - 283,

    [1] s. ; 24 cm. (Zeszyty Dydaktyczne PWSBiA nr 20) ISBN 83-86031-16-6

Podstawy współczesnej pedagogiki / Stefan Kunowski. - [Wyd. 2]. - Warszawa : Wydaw. Salezjańskie,

    1993. - 265, [7] s. : rys., wykr. ; 21 cm. (Wychowanie). - Bibliogr. s. 15-18 oraz przy rozdz. ISBN 83-

    85528-61-X

Polacy w Libii / Katarzyna Jarecka-Stępień. // Krakowskie Studia Międzynarodowe. - [T.] 1, nr 3 (2004),

    s. 185-194

Polityka społeczna dziś i jutro : opinie ekspertów / red. Jolanta Supińska. - Warszawa : Instytut Spraw

    Publicznych, 1999. - 129 s. ; 24 cm. ISBN 83-86917-97-0

Polityczny wymiar nowych ruchów religijnych na Ukrainie : tożsamość narodowa w granicach

    ezoteryzmu religijnego / Marek Kwiecień .-Streszcz. w jęz. ang. // Przegląd Religioznawczy .-2002 nr 4

    s. 131-139

Polowanie na gwiazdy dziwne / Paweł Haensel. // Świat Nauki. - 2005, nr 3, s. 39-47

    Polska myśl pedagogiczna po 1918 roku / praca zbiorowa pod red. Ewy Brodackiej-Adamowicz ; Wydawnictwo Akademii Podlaskiej. - Wyd. 2 uzup. i rozsz. - Siedlce : Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, 2007. - 197 s. ; 24 cm. Bibliogr. przy rozdz. ISBN 978-83-7051-443-3

    Polska w bagnie / Henryk Pająk. - Lublin : "Retro", 2001. - 245, [1] s. ; 24 cm. ISBN 83-87510-26-2

Polska wobec brytyjskich prób zaspokojenia żądań niemieckich na konferencji genewskiej (2 II 1932 -

    14 X 1933) / Małgorzata Łapa .-Streszcz. w jęz. fr. // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica .-Z. 54 .-(1995) s. 143-161

    Połtawa 1709 / Władysław A. Serczyk. - Warszawa : Wydaw. Min. Obrony Narodowej, 1982. - 203, [1] s., [9] k. tabl. : il. mapa, portr. ; 20 cm. (Historyczne Bitwy) .- Bibliogr. s. 198-201. ISBN 8311068216

Południowe Podlasie w 1920 roku : 34 pułk piechoty w wojnie polsko-sowieckiej / Henryk Mierzwiński ;

    Siedleckie Towarzystwo Samorządowe ; Instytut Historii Wyższej Szkoły Rolniczo-Pedagogicznej. -

    Siedlce : IH WSRP, 1998. - 218, [2] s. : fot., 1 mapa, portr. ; 24 cm. - (Prace Instytutu Historii Wyższej

    Szkoły Rolniczo-Pedagogicznej w Siedlcach ; nr 20). ISBN 83-87-088-19-6

Posługiwanie się pismem przez osoby niewidome / Jadwiga Kuczyńska-Kwapisz .-Streszcz. w jęz.

    ang. // Problemy Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej. -1997 nr 2 s. 41-50

Postmodernistyczne kontrowersje wokół edukacji / Zbyszko Melosik. - Toruń ;* Poznań : Wydawnictwo

    EDYTOR, 1995. - 310 s. : summ. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 287-305. ISBN 83-901412-5-6

    Potęga i raj : Ameryka i Europa w nowym porządku świata / Robert Kagan ;[wstęp Adam Szostkiewicz ; tł. Witold Turopolski]. - Warszawa : Wydaw. Studio Emka, 2003. - 119 s. ; 21 cm. - ISBN 83-88931-31-8

    Powrót królewskiej mumii / Teodozja Izabela Rzeuska. - Streszcz. w jęz. fr. // Przegląd Powszechny. - R. 121, nr 7/8 (2004), s. 88-99

     9

Prawo dyplomatyczne i konsularne / Julian Sutor. - Wyd. 6 zm., stan prawny na dzień 30 czerwca

    1999 r. - Warszawa : Wydawnictwa Prawnicze PWN, 2000. - 471 s. ; 24 cm. - Bibliogr. ISBN 83-87558-77-X

Prawa mniejszości / Jennifer Jackson Preece ; przeł. Małgorzata Stolarska. - Warszawa :

    Wydawnictwo Sic!, 2007. - 252, [1] s. ; 21 cm. (Key Concepts (Warszawa) . - Bibliogr. s. 237-[246]. ISBN 978-83-60457-26-9

Prądy i kierunki w pedagogice XX wieku / Ludwik Chmaj. - Warszawa : Państwowe Zakłady

    Wydawnictw Szkolnych, 1962. - 535 s., [1] k. portr. ; 25 cm.. - Bibliogr. s. 20-22 oraz przy hasłach.

Problem asymilacji muzułmańskich imigrantów w Europie / Jan Brzozowski. - Streszcz. w jęz. ang. //

    Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. - Nr 699 (2006), s. 53-63

Problem pacyfikacji Małopolski Wschodniej w 1930 r. / Grzegorz Mazur // Zeszyty Historyczne. - Z.

    135.-(2001) s. 3-39

Prognozy : trzydziestu myślicieli o przyszłości / red. Sian Griffiths ; wstęp Jonathan Weiner ; tł.

    Tomasz Piwowarczyk. - Poznań : Zysk i S-ka, 2006. - 346 s. ; 20 cm. (Antropos.) . - Bibliogr. przy rozdz. ISBN 83-7298-665-7. - 978-83-7298-665-8

Prywatne życie faraonów / Joyce Tyldesley ; przeł. Monika Olasek. - Warszawa : Dom Wydawniczy

    Bellona, cop. 2007. - 191, [1] s., [16] s. tabl. kolor. : il. ; 24 cm. . - Bibliogr. s. 189-[192]. ISBN 978-83-11-10731-1

Psychologia i życie / Philip G. Zimbardo ; przekł. [z ang.] Ewa Czerniawska [i in.]. - Warszawa :

    Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999. - 819, [7] s. : il., kolor., fot., rys., wykr. ; 28 cm. . - Bibliogr. s. 747-800. ISBN 83-01-12881-X

Religia i polityka w XXI wieku / Georges Corm ; przeł. Ewa Cylwik. - Warszawa : Wydawnictwo

    Akademickie Dialog, 2007. - 207 s. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 199-207. ISBN 978-83-89899-68-2

Religia, europejskie tożsamości laickie, integracja / José Casanova ; tł. Małgorzata Pasicka. // Znak. -

    R. 56, nr 12 (2004), s. 18-39

Religie ludzkości / Michel Malherbe ; przeł. [z fr.] Małgorzata Frankiewicz. - Kraków : "Znak", 1995. -

    311, [1] s. ; 21 cm. (Religie i Kościoły) . - Bibliogr. s. 309. ISBN 83-7006-373-X

Rodzina i jej przemiany w krajach Maghrebu / Anna Barska. // Krakowskie Studia Międzynarodowe. -

    [T.] 1, nr 3 (2004), s. 171-183

    Rok polski : obyczaj i wiara / Zofia Kossak. - [Wyd. 4]. Warszawa : "Pax", 1997. - 131, [9] s. : il. kolor., 1 faks. ; 22 cm. - ISBN 83-211-1571-3

    Rola nauczyciela w edukacji uczniów niewidomych / Danuta Gorajewska, Małgorzata Paplińska //W: Osoba z niepełnosprawnością w systemie rehabilitacji, edukacji i wsparcia społecznego / pod. red. Czesława Kosakowskiego, Amadeusza Krause, Agnieszki Żyta .-Olsztyn ,2007 .-s. 312-317

    Rudimenta latinitatis. Cz. 2, Preparacje i komentarz gramatyczny / Stanisław Wilczyński, Teresa Zarych. - Wyd. 2 popr. - Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 1998. - 90 s ; 24 cm.

    ISBN 83-229-1826-7. - 83-229-1825-9

Rwący nurt historii : zapiski o XX i XXI wieku / Ryszard Kapuściński ; wybór i wstęp Krystyna Strączek ;

    zdj. Ryszard Kapuściński. - Kraków : Wydawnictwo "Znak", 2007. - 208, [4] s. , [36] s. tabl. : fot. (w tym kolor) ; 21 cm. . - Bibliogr. s. 203-[209]. ISBN 978-83-240-0821-6

    Rysunek rodziny : projekcyjna metoda badania stosunków rodzinnych / Anna Frydrychowicz. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej, 1996. - 128 s., 16 s. rys. (w tym kolor.) ; 21 cm.. - Bibliogr. s. 118-120. ISBN 83-86954-17-5

     10

Report this document

For any questions or suggestions please email
cust-service@docsford.com