DOC

1491 Ameryka przed Kolumbem Charles C

By Kyle Robinson,2014-06-22 17:23
26 views 0
1491 Ameryka przed Kolumbem Charles C

1491 : Ameryka przed Kolumbem / Charles C. Mann ; przekł. Janusz Szczepański. - Wyd. 1 (dodr.). -

    Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 2008. - 614 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 530-599. Indeksy. ISBN 978-83-7301-951-5

    Administracja publiczna a bezpieczeństwo państwa : materiały z seminarium naukowego zorganizowanego przez Wyższą Szkołę Administracji w Bielsku-Białej oraz Zakład Administracji i

    Mobilizacji Instytutu Bezpieczeństwa Narodowego Wydziału Strategiczno-Obronnego Akademii

    Obrony Narodowej w Warszawie, 6 grudnia 2006 r. / red. nauk. Zbigniew Piątek, Bernard Wiśniewski, Antoni Osierda. - Bielsko-Biała ; Warszawa : Wyższa Szkoła Administracji, 2007. - 173 s. ; 24 cm. -

    ISBN 83-60430-45-4

    Akadyjczycy / Krzysztof Kasprzyk // Zeszyty Historyczne .-Z. 135 .-(2001) s. 132-152

Aktualne problemy integracji szkolnej dzieci imigrantów w państwach Unii Europejskiej / Jan Ryś. -

    Streszcz. w jęz. ang. // Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Institutionem et Educationem Pertinentia. - [Nr] 1 (2005), s. 77-87

    Al Kaida: teraz Polska? / Igor Witkowski. - Warszawa : WIS-2, cop. 2005. - 108 s. ; 21 cm ISBN. --83-88259-25-3

Alfabet Braille'a, jego poprzednicy i krewniacy / Włodzimierz Dolański //Logopedia .-[T.] 10 .-(1971) ,s.

    71-93

    Ambasador Edward Raczyński i jego ocena "polityki równowagi" : (zeznanie z 21 kwietnia 1941 r. przed Komisją Winiarskiego) / Marek Kornat // Zeszyty Historyczne Z. 135 .-(2001) s. 86-113

Ameryka przed Kolumbem. Wyd. 2 / Elizabeth Chesley Baity ; przełożył M. L. Pisarek. - Warszawa :

    "Nasza Księgarnia", 1973. : 163 s., [17] s. tabl. : il. ; 25 cm.

    Ameryka zbuntowana : siedemnaście dialogów o ciemnych stronach imperium wolności / Artur Domosławski. - Warszawa : "Świat Książki", 2007. - 284, [3] s. : il. ; 21 cm. ISBN 978-83-247-0903-8 Nr 6194

Amerykańska muzyka narodowa / Anna G[rażyna] Piotrowska .-Streszcz. w jęz. ang. // Sprawy

    Narodowościowe . - Z. 22 .-(2003) s. 115-123

Antropologia kultury : zagadnienia i wybór tekstów / oprac. Grzegorz Godlewski [et al.] ; wstęp i red.

    Andrzej Mencwel. - Wyd. 4 zm., rozsz. i uzup. - Warszawa : Wydaw. Uniwersytetu Warszawskiego, 2005. - 655 s. : rys. ; 23 cm.(Wiedza o Kulturze - Uniwersytet Warszawski 1) Teksty częściowo tł. z ang., fr., hiszp., niem., ros.. - Bibliogr. przy tekstach. ISBN 83-235-0078-9

Apolityczni politycy / Tomasz Wiścicki // Więź .-2004 nr 3 s. 6-8.

Asymilacja muzułmanów przez naród francuski / Walter Żelazny //Przegląd Religioznawczy .-2001 nr 2

    s. 77-93

    Bajka o Królewnie Śnieżce - francuski sposób przygotowania niewidomych dzieci do czytania i pisania pismem Braille'a / Małgorzata Paplińska. // Szkoła Specjalna. - T. 68, nr 1 (2007), s. 55-59

Barbarzyńca w ogrodzie / Zbigniew Herbert. - [Wyd. 5 przejrz. i popr.]. - Wrocław : Wydaw.

    Dolnośląskie, 1995. - 282, [2] s. ; 20 cm. ISBN 83-7023-460-7

Bastylia laicyzmu / Jacek Borkowicz // Więź .-2004 nr 3 s. 4-6.

    Bądź sobą : trening asertywności / Shan Rees, Roderick S. Graham ; przeł.[z ang.] Anna Zawadzka,Włodzimierz Derczyński. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1994. - 190,[2] s. ; 21 cm. ISBN 83-05-12645-5

    Bezpieczeństwo i prawa człowieka w teoriach i praktyce społecznej początków XXI wieku / Red. nauk. Ryszard Rosa i Renata Matysiuk ; Akademia Podlaska, Katedra Pedagogiki Społecznej i Praw

     1

Człowieka,Polskie Towarzystwo Filozoficzne. Oddział w Siedlcach. - Siedlce : Wydaw. Akademii

    Podlaskiej, 2009. - 329 s. : 24 cm. Monografie nr 109 ISSN 0860-2719

    [Publikacja jest efektem wystąpień autorów na IV Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. „Bezpieczeństwo i prawa człowieka w teoriach i praktyce społecznej początków XXI wieku", zorganizowanej przez Katedrę Pedagogiki Społecznej i Praw Człowieka Akademii Podlaskiej oraz Siedlecki Oddział Polskiego Towarzystwa Filozoficznego w dniach 26-27 października 2009 roku. ]

Białoruska prawie-rewolucja / Agata Wierzbowska-Miazga. // Więź. - R. 49, nr 5 (2006), s. 90-95

    Biblijne korzenie demokracji / Mordecaï Roshwald ; tł. z fr. Tomasz Szarek. - Streszcz. w jęz. fr. //

    Przegląd Powszechny. - R. 123, nr 5 (2006), s. 21-38

Biblioteka Babel - szansa czy zagrożenie? / Antonio Spadaro ; tł. z wł. Jacek Drabik. -Streszcz. w jęz.

    fr. // Przegląd Powszechny. - R. 123, nr 1 (2006), s. 65-76 Projekty bibliotek cyfrowych.

    Biblioteki dla niewidomych w Polsce / Zofia Sokół //Roczniki Biblioteczne .-1982 , z. 1/2 ,s. 189-216

    Biologiczne i medyczne podstawy rozwoju i wychowania : podręcznik dla studentów uczelni pedagogicznych : praca zbiorowa / pod red. Andrzeja Jaczewskiego ; [współaut. Andrzej Jaczewski et al.]. - Warszawa : "Żak",2001. - 288, [1] s. : il. ; 21 cm. Nazwy aut. na s. 6.. - Bibliogr. przy rozdz. ISBN 83-88149-61-X

Blaski i cienie chińskiego sukcesu / Waldemar Chalama. // Dziś. - R. 17, nr 3 (2006), s. 38-43

Burza nad Sekwaną / Krzysztof Renik. // Przegląd Powszechny. - R. 123, nr 5 (2006), s. 154-156

    Chusty to manifest / Alain Finkielkraut ; rozm. przepr. Nelson Rodrigo Pereira. // Fronda. - Nr 33 (2004), s. 116-125

Co kryje chusta muzułmańska? Między religią, gender a kulturą – casus francuski / Agnieszka

    Adamczak ; streszcz. w jęz. ang. //W: Problemy religijne Europy nowożytnej i współczesnej / pod red. Jana Drabiny. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2007 .- s. 31-47

Co to jest konstytucja? / Jarosław Szymanek. // Dziś. - R. 17, nr 3 (2006), s. 131-136

Cortes i Montezuma / Maurice Collis ; przeł. Anna Rojkowska. - Wrocław : Wydaw. Dolnośląskie, 2004.

    - 190, [3] s. ; 22 cm. ISBN 83-7384-142-3

Cywilizacja starożytnego Egiptu / Paul Johnson; przeł. [z ang.] Monika Dolińska. - Warszawa : Wydaw.

    "69", 1997. - 240 s., [20] s. tabl. : il., faks., fot., mapy ; 24 cm. - ISBN 83-86245-12-3

Czas przemian w Europie : miejsce Kościoła i świata / Joseph Ratzinger ; [tł. Magdalena Mijalska]. -

    Kraków : "M", 2005. - 163, [1] s. ; 19 cm. ISBN 83-7221-651-7

Dawid i Salomon / Israel Finkelstein, Neil Asher Silberman ; przekł. Agnieszka Weseli. - Warszawa :

    Wydawnictwo Amber, 2007. - 246, [1] s. : il. ; 24 cm.. - Bibliogr. s. 228-[243]. ISBN. 978-83-241-2786-3

Diabeł / Georges Minois ; przeł. Ewa Burska ; [posł. Krzysztof Góźdź]. - Warszawa : "Pax", 2001. - 176,

    [4] s. ; 20 cm. - ISBN 83-211-1623-X

    Dozwolony użytek utworów i przedmiotów praw pokrewnych dla dobra osób niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób z dysfunkcją wzroku / Justyna Ożegalska-Trybalska,

    Sybilla Stanisławska-Kloc // W: Zagadnienia prawa własności intelektualnej / pod red. Andrzeja Matlaka. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński : Oficyna a Wolters Kluwer Business, 2007. - s. 35-71

Dydaktyka kształcenia ogólnego / Franciszek Bereźnicki ; [rozdz. II i III oprac. Janina Świrko-Pilipczuk].

    - Wyd. 2. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2007. - 466 s. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 459-466. ISBN 978-83-7308-961-7

     2

Dzieci Rifa'y : muzułmanie i nowoczesność / Guy Sorman ; przeł. Wojciech Nowicki. - Warszawa :

    Prószyński i S-ka, 2007. - 272 s. ; 23 cm. Na grzb. tyt. również arab. - Bibliogr. s. 259-266. ISBN 978-

    83-7469-515-2

Dziecko niepełnosprawne w rodzinie i szkole / red. Elżbieta M. Minczakiewicz ; Kolegium

    Nauczycielskie w Gliwicach. - Kraków : "Impuls", 2002. - 179, [1] s. ; 24 cm. Mater. z ogólnopolskiej konferencji naukowej Dziecko w kręgu wychowania, listopad 2000 r.. - Bibliogr. przy ref. ISBN 83-

    7308-126-7

Dzieje, obyczaje i obrzędy religijne Romów / Arkadiusz Staniszewski .- Streszcz. w jęz. ang. //

    Przegląd Religioznawczy .-2002 nr 4 s. 117-130

    Dzieje kultury brytyjskiej / Wojciech Lipoński. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2003. - 831, [1] s., [36] s. tabl. : il. (w tym kolor.), mapy ; 24 cm. . - Bibliogr. ISBN 83-01-14045-3

Dzienniki czasu wojny / Zofia Nałkowska ; wstęp, oprac. i przypisy Hanna Kirchner. - Wyd. 3. -

    Warszawa : "Czytelnik", 1974. - 508, [3] s. ; 18 cm. (Biblioteka Literatury XXX-lecia)

Dżihad po europejsku / Maciej Stańczykowski. // Dziś. - R. 17, nr 3 (2006), s. 65-68

    Edukacja : jest w niej ukryty skarb : raport dla UNESCO Międzynarodowej Komisji d/s Edukacji Dwudziestego Pierwszego Wieku / pod przewodnictwem Jacques'a Delorsa ; [przetł. z fr. Wiktor Rabczuk]. - Warszawa : Stowarzyszenie Oświatowców Polskich, 1998. - 288 s. ; 24 cm. ISBN 83-

    88008-00-5

    Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna w krajach Unii Europejskiej / Aldona Kopik. - Bibliogr. -Streszcz. w jęz. ang. // Nauczyciel i Szkoła. - 2004, nr 3/4, s. 20-36

    Edukacja, socjalizacja, autonomia w życiu osoby niepełnosprawnej / pod red. nauk. Anny Klinik, Jerzego Rottermunda, Zenona Gajdzicy. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2005. - 229, [3] s. ; 24 cm. . - Bibliogr. przy pracach. ISBN 83-7308-515-7

Ekonomiczne skutki rozpadu ZSRR / Roj A. Miedwiediew ; tł. Anna Jasiewicz. // Dziś. - R. 17, nr 3

    (2006), s. 44-58

Elektroniczne biblioteki / Kazimierz Wieczorkowski. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. niem., ang. //

    Edukacja Dorosłych. - 2004, nr 1/2, s. 103-120

Emigranci muzułmańscy w Europie : Konferencje Akademii Nauk Królestwa Maroka 1992-94 / Marek

    Dziekan // Sprawy Narodowościowe. Seria Nowa .-t. 4, z. 1 (6) (1995), s. 227-233

Eryk I, legendarny król z Darłowa / Bernard Konarski .-Streszcz. w jęz. niem. // Przegląd

    Zachodniopomorski. -1996 z. 1 s. 155-161

    Europa - Ameryka od X do XX wieku : w pięćsetną rocznicę pierwszej wyprawy Krzysztofa Kolumba / pod red. Krzysztofa Baczkowskiego. - Kraków :nakł. UJ, 1993. - 144 s., [16] s. tabl. : il., mapki, 24 cm. (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne Z. 108). - ISBN 83-233-0715-6

Europa - niedokończona przygoda / Zygmunt Bauman ; przekł. Tomasz Kunz. - Kraków :

    Wydawnictwo Literackie, 2005. - 214, [2] s. ; 20 cm. ISBN 83-08-03702-X

Europa w islamskiej wizji świata : od kraju niewiernych do kraju misyjnego / Ryszard Vorbrich .-

    Streszcz. w jęz. ang. // Lud .-T. 83 .-(1999) s. 33-45

Europa z chustą na głowie / Agata Skowron-Nalborczyk // Więź .-2003 nr 3 s. 10-18

Eutanazja / Nicolas Aumonier, Bernard Beignier, Philippe Letellier ; przeł. Ewa Burska. - Warszawa :

    "Pax", 2003. - 127, [1] s. ; 17 cm. - ISBN 83-211-1662-0

Ewenkowie w Jakucji / Wojciech Lipiński .-Streszcz. w jęz. ang. // Sprawy Narodowościowe

     3

     .-Z. 22 .-(2003) s. 153-160

Ewolucja republikańskiej laickości we Francji / Jacek Falski. // Państwo i Prawo. - R. 63, z. 4 (2008), s.

    54-64

Franco-