DOC

compartimentelor

By Carolyn Mitchell,2014-11-11 00:48
14 views 0
compartimentelor

R O M Â N I A

    JUDEŢUL VRANCEA

    CONSILIUL LOCAL

    AL MUNICIPIULUI FOCŞANI

    H O T Ă R Â R E

    privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru stimularea investiţiilor

    şi crearea de locuri de muncă in municipiul Focşani

     Consiliul Local al Municipiului Focşani, judeţul Vrancea, întrunit în şedinţă ordinară,

    - analizând proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Focşani, prin care se propune

    aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru stimularea investiţiilor şi crearea de locuri de muncă

    în municipiul Focşani, raportul întocmit de Direcţia economică înregistrat la nr. 56629/15.11.2010 ;

    - văzând avizul favorabil al Comisiei pentru buget, finanţe, investiţii, liberă iniţativă, economic şi

    servicii publice;

    - având în vedere prevederile art.286, alin.6 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal cu modificările

    şi completările ulterioare, prevederile HGR 44/2004 privind normele de aplicare a Codului fiscal,

    prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile naţionale în

    domeniul ajutorului de stat, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 137/2007 şi ale

    Hotărârii Guvernului nr. 651/2006 privind aprobarea Politicii în domeniul ajutorului de stat pentru

    perioada 2006 2013;

    - în baza art.36 alin (1), alin. (2), lit. „b” si alin (4) lit „e”, precum şi în temeiul art. 45 alin.(2) lit „a”

    din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată în 2007, cu modificările şi

    completările ulterioare,

    H O T Ă R Ă Ş T E :

     Art.1. Se aprobă Schema de ajutor de minimis pentru stimularea investiţiilor şi crearea de locuri de muncă în municipiul Focşani, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

     Art.2. Prezenta schemă de ajutor aplică prevederile Regulamentului Comisiei Europene nr.

    1.628/2006 privind aplicarea art. 87 si 88 din Tratatul de Instituire a Comunităţii Europene în cazul

    ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 379/5/28.12.2006 şi este

    exceptată de la obligaţia notificării către Comisia Europeană în conformitate cu criteriile prevăzute de documentul sus-menţionat.

     Art.3 Prezenta hotărâre va fi comunicată de către Direcţia administraţie publică locală,

    compartimentelor, serviciilor şi Primarului Municipiului Focşani, conform legii, care va asigura

    executarea acesteia prin Direcţia economică, Serviciul impozite şi taxe locale şi Compartimentul

    monitorizare ajutoare de stat.

     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

     Oloeriu Ioan Liviu

     CONTRASEMNEAZĂ,

     SECRETARUL MUNICIPIULUI

     FOCŞANI

     Corhană Eduard Marian

    Municipiul Focsani, 30 noiembrie 2010

    Nr._347_

     ROMÂNIA Anexa la Hotărârea nr. 347/30.11.2010

     JUDEŢUL VRANCEA

    MUNICIPIUL FOCŞANI

     CONSILIUL LOCAL

    SCHEMĂ DE AJUTOR DE MINIMIS

    pentru stimularea investiţiilor şi crearea de locuri de muncă în municipiul Focşani,

I. Dispoziţii generale

     Art.1 (1) Prezenta reglementare instituie o schema de ajutor de minimis denumită . “ Stimularea

    investiţiilor şi crearea de locuri de muncă în municipiul Focşani”.

     (2) Acordarea ajutorului de minimis în cadrul acestei scheme se va face cu respectarea criteriilor privind ajutorul de minimis stipulate în regulamentul Comisiei Europene nr.1998/2006 privind aplicarea art.87 şi 88 din Tratatul de Instituire a Comunităţii Europene în cazul ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 379/5/28.12.2006.

     (3) Schema se aplică în Municipiul Focşani.

     (4) Prezenta schemă de ajutor de minimis nu intră sub incidenţa obligaţiei de notificare către Comisia Europeană în conformitate cu prevederile Regulamentul Comisiei Europene nr. 1998/2006

    privind aplicarea art. 87 şi 88 în cazul ajutorului de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii

    Europene nr. OJ L 379 din 28.12.2006.

II. Obiectivul şi scopul schemei

     Art.2. (1) Această schemă are ca obiectiv dezvoltarea regională a Municipiului Focşani, prin

    stimularea realizării de investiţii şi crearea de noi locuri de muncă ca urmare a realizării investiţiei.

     (2) Scopul schemei este susţinerea dezvoltării sectorului IMM –urilor în Municipiul Focşani,

    creşterea gradului de ocupare a forţei de muncă, susţinerea realizării de investiţii în municipiul Focşani cu o valoare mai mare de 1 milion de euro şi crearea a minim 50 noi locuri de muncă, stimularea agenţilor economici care dezvoltă activităţi eonomice cu efecte în plan economico – social.

III. Baza legală

     Art. 3. (1) Prezenta schemă de ajutor de minimis este elaborată în conformitate cu:

    o Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

    o Hotărârea Guvernului nr.44/2004 privind aprobarea Normelor Metodologice de aplicare

    Codului Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

    o Ordonanţa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi

    completările ulterioare;

    o Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.117/2006 privind procedurile naţionale în domeniul

    ajutorului de stat aprobată prin Legea nr.137/2007 ;

    o Regulamentul Comisiei Europene nr.1998/2006 privind aplicarea art.87 şi 88 din Tratatul de

    Instituire a Comunităţii Europene în cazul ajutoarelor de minimis, publi8cat în Jurnalul Oficial

    al Uniunii Europene nr. OJ L379 din 28.12.2006;

    o Hotărârea Guvernului nr. 651/2006 privind aprobarea Politicii în domeniul ajutorului de stat

    pentru perioada 2006 2013;

    o Legea concurenţei nr. 21/1996 republicată în 2005, cu modificările şi completările ulterioare;

     (2) În conformitate cu dispoziţiile art. 286 alin (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul

    Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, consiliile locale pot acorda scutiri de la plata impozitului pe clădiri şi a impozitului pe teren, datorate de către persoanele juridice, în condiţiile elaborării unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv dezvoltarea regională.

IV. Domeniul de aplicare

     Art.4. Prezenta schemă se adresează întreprinderilor care activează în toate sectoarele şi îndeplinesc criteriile prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1.998/2006 pentru aplicarea art. 87 şi 88 din Tratatul privind ajutorul de minimis, cu excepţia celor prevăzute la art. 5.

     Art. 5. Prezenta schemă nu se aplică pentru :

     a) întreprinderile care îşi desfăşoară activitatea în sectoarele pescuitului şi acvaculturii, reglementate de Regulamentul Consiliului (CE) nr. 104/2000 din 17.12.1999;

     b) întreprinderile care îşi desfăşoară activitatea în producţia primară de produse agricole, astfel cum sunt enumerate în anexa I la Tratatul de instituire a Comunităţilor Europene;

     c) întreprinderile care îşi desfăşoară activitatea în transformarea ( procesarea) şi comercializarea

    produselor agricole, astfel cum sunt enumerate în anexa I la Tratatul de instituire a Comunităţilor

    Europene, în următoarele cazuri:

     (i) atunci când valoarea ajutorului este stabilită pe baza preţului sau a cantităţii produselor în

    cauză achiziţionate de la producătorii primari sau introduse pe piaţă de întreprinderile în cauză;

     (ii) atunci când ajutorul este condiţionat de transferarea lui parţială sau integrală către

    producătorii primari;

     d) activităţile legate de export către ţări terţe sau către state membre, respectiv ajutoarelor legate direct