DOC

compartimentelor

By Carolyn Mitchell,2014-11-11 00:48
15 views 0
compartimentelor

R O M Â N I A

    JUDEŢUL VRANCEA

    CONSILIUL LOCAL

    AL MUNICIPIULUI FOCŞANI

    H O T Ă R Â R E

    privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru stimularea investiţiilor

    şi crearea de locuri de muncă in municipiul Focşani

     Consiliul Local al Municipiului Focşani, judeţul Vrancea, întrunit în şedinţă ordinară,

    - analizând proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Focşani, prin care se propune

    aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru stimularea investiţiilor şi crearea de locuri de muncă

    în municipiul Focşani, raportul întocmit de Direcţia economică înregistrat la nr. 56629/15.11.2010 ;

    - văzând avizul favorabil al Comisiei pentru buget, finanţe, investiţii, liberă iniţativă, economic şi

    servicii publice;

    - având în vedere prevederile art.286, alin.6 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal cu modificările

    şi completările ulterioare, prevederile HGR 44/2004 privind normele de aplicare a Codului fiscal,

    prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile naţionale în

    domeniul ajutorului de stat, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 137/2007 şi ale

    Hotărârii Guvernului nr. 651/2006 privind aprobarea Politicii în domeniul ajutorului de stat pentru

    perioada 2006 2013;

    - în baza art.36 alin (1), alin. (2), lit. „b” si alin (4) lit „e”, precum şi în temeiul art. 45 alin.(2) lit „a”

    din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată în 2007, cu modificările şi

    completările ulterioare,

    H O T Ă R Ă Ş T E :

     Art.1. Se aprobă Schema de ajutor de minimis pentru stimularea investiţiilor şi crearea de locuri de muncă în municipiul Focşani, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

     Art.2. Prezenta schemă de ajutor aplică prevederile Regulamentului Comisiei Europene nr.

    1.628/2006 privind aplicarea art. 87 si 88 din Tratatul de Instituire a Comunităţii Europene în cazul

    ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 379/5/28.12.2006 şi este

    exceptată de la obligaţia notificării către Comisia Europeană în conformitate cu criteriile prevăzute de documentul sus-menţionat.

     Art.3 Prezenta hotărâre va fi comunicată de către Direcţia administraţie publică locală,

    compartimentelor, serviciilor şi Primarului Municipiului Focşani, conform legii, care va asigura

    executarea acesteia prin Direcţia economică, Serviciul impozite şi taxe locale şi Compartimentul

    monitorizare ajutoare de stat.

     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

     Oloeriu Ioan Liviu

     CONTRASEMNEAZĂ,

     SECRETARUL MUNICIPIULUI

     FOCŞANI

     Corhană Eduard Marian

    Municipiul Focsani, 30 noiembrie 2010

    Nr._347_

     ROMÂNIA Anexa la Hotărârea nr. 347/30.11.2010

     JUDEŢUL VRANCEA

    MUNICIPIUL FOCŞANI

     CONSILIUL LOCAL

    SCHEMĂ DE AJUTOR DE MINIMIS

    pentru stimularea investiţiilor şi crearea de locuri de muncă în municipiul Focşani,

I. Dispoziţii generale

     Art.1 (1) Prezenta reglementare instituie o schema de ajutor de minimis denumită . “ Stimularea

    investiţiilor şi crearea de locuri de muncă în municipiul Focşani”.

     (2) Acordarea ajutorului de minimis în cadrul acestei scheme se va face cu respectarea criteriilor privind ajutorul de minimis stipulate în regulamentul Comisiei Europene nr.1998/2006 privind aplicarea art.87 şi 88 din Tratatul de Instituire a Comunităţii Europene în cazul ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 379/5/28.12.2006.

     (3) Schema se aplică în Municipiul Focşani.

     (4) Prezenta schemă de ajutor de minimis nu intră sub incidenţa obligaţiei de notificare către Comisia Europeană în conformitate cu prevederile Regulamentul Comisiei Europene nr. 1998/2006

    privind aplicarea art. 87 şi 88 în cazul ajutorului de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii

    Europene nr. OJ L 379 din 28.12.2006.

II. Obiectivul şi scopul schemei

     Art.2. (1) Această schemă are ca obiectiv dezvoltarea regională a Municipiului Focşani, prin

    stimularea realizării de investiţii şi crearea de noi locuri de muncă ca urmare a realizării investiţiei.

     (2) Scopul schemei este susţinerea dezvoltării sectorului IMM –urilor în Municipiul Focşani,

    creşterea gradului de ocupare a forţei de muncă, susţinerea realizării de investiţii în municipiul Focşani cu o valoare mai mare de 1 milion de euro şi crearea a minim 50 noi locuri de muncă, stimularea agenţilor economici care dezvoltă activităţi eonomice cu efecte în plan economico – social.

III. Baza legală

     Art. 3. (1) Prezenta schemă de ajutor de minimis este elaborată în conformitate cu:

    o Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

    o Hotărârea Guvernului nr.44/2004 privind aprobarea Normelor Metodologice de aplicare

    Codului Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

    o Ordonanţa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi

    completările ulterioare;

    o Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.117/2006 privind procedurile naţionale în domeniul

    ajutorului de stat aprobată prin Legea nr.137/2007 ;

    o Regulamentul Comisiei Europene nr.1998/2006 privind aplicarea art.87 şi 88 din Tratatul de

    Instituire a Comunităţii Europene în cazul ajutoarelor de minimis, publi8cat în Jurnalul Oficial

    al Uniunii Europene nr. OJ L379 din 28.12.2006;

    o Hotărârea Guvernului nr. 651/2006 privind aprobarea Politicii în domeniul ajutorului de stat

    pentru perioada 2006 2013;

    o Legea concurenţei nr. 21/1996 republicată în 2005, cu modificările şi completările ulterioare;

     (2) În conformitate cu dispoziţiile art. 286 alin (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul

    Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, consiliile locale pot acorda scutiri de la plata impozitului pe clădiri şi a impozitului pe teren, datorate de către persoanele juridice, în condiţiile elaborării unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv dezvoltarea regională.

IV. Domeniul de aplicare

     Art.4. Prezenta schemă se adresează întreprinderilor care activează în toate sectoarele şi îndeplinesc criteriile prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1.998/2006 pentru aplicarea art. 87 şi 88 din Tratatul privind ajutorul de minimis, cu excepţia celor prevăzute la art. 5.

     Art. 5. Prezenta schemă nu se aplică pentru :

     a) întreprinderile care îşi desfăşoară activitatea în sectoarele pescuitului şi acvaculturii, reglementate de Regulamentul Consiliului (CE) nr. 104/2000 din 17.12.1999;

     b) întreprinderile care îşi desfăşoară activitatea în producţia primară de produse agricole, astfel cum sunt enumerate în anexa I la Tratatul de instituire a Comunităţilor Europene;

     c) întreprinderile care îşi desfăşoară activitatea în transformarea ( procesarea) şi comercializarea

    produselor agricole, astfel cum sunt enumerate în anexa I la Tratatul de instituire a Comunităţilor

    Europene, în următoarele cazuri:

     (i) atunci când valoarea ajutorului este stabilită pe baza preţului sau a cantităţii produselor în

    cauză achiziţionate de la producătorii primari sau introduse pe piaţă de întreprinderile în cauză;

     (ii) atunci când ajutorul este condiţionat de transferarea lui parţială sau integrală către

    producătorii primari;

     d) activităţile legate de export către ţări terţe sau către state membre, respectiv ajutoarelor legate direct de cantităţile exportate, ajutoarelor destinate înfiinţării şi funcţionării unei reţele de distribuţie sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export;

     e) activităţile care favorizează utilizarea produselor naţionale în detrimentul produselor din import;

     f) întreprinderile care îşi desfăşoară activitatea în sectorul cărbunelui, în sensul Regulamentului (CE) nr. 1.407/2002;

     g) achiziţia de vehicule de transport rutier de mărfuri, acordate întreprinderilor care efectuează transport rutier de mărfuri în numele terţilor pentru închiriere sau în scop comercial;

     h) întreprinderile aflate în dificultate, conform Liniilor Directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea întreprinderilor în dificultate, publicate în Jurnalul Oficial al Comunităţii

    Europene nr. C 244/01.10.2004;

V. Definiţii

     Art. 6. În sensul prezentei proceduri următorii termeni se definesc astfel:

    a) Administratorul schemei Municipiul Focşani prin Serviciul impozite şi taxe locale, din cadrul

    Direcţiei economice;

    b) Furnizorul de ajutor de stat Municipiul Focşani;

    c) Întreprinderea este orice persoană juridică, indiferent de forma de organizare, care desfăşoară

    activităţi în scop lucrativ, total sau parţial;

    d) Întreprinderile mici şi mijlocii IMM sunt întreprinderile care respactă criteriile prevăzute în anexa I

    la Regulamentul (CE) nr.800/2008 a Comisiei din 6 august 2008 de declarare a anumitor categorii de

    ajutor compatibile cu piaţa comună în aplicarea art 87 şi 88 din tratat (Regulamentul Comisiei

    Europene nr. 1998/2006 privind aplicarea art. 87 şi 88 în cazul ajutorului de minimis, publicat în

    Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. OJ L 379 din 28.12.2006) În prezenta schemă

    microintrereprinderile sunt încadrate în categoria întreprinderilor mici;

    - În cadrul categoriei IMM, întreprinderea mijlocie este întreprinderea care are între 50 şi 249 de

    salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane de euro, echivalent în

    lei, sau deţine active totale care nu depăşesc echivalentul în lei a 43 milioane de euro.

    - În cadrul categoriei IMM, întreprinderea mică este întreprinderea care are între 10 şi 49 salariaţi

    şi realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 10 milioane de euro, echivalent în lei, sau

    deţine active totale care nu depăşesc echivalentul în lei a 10 milioane euro.

    - Încadrarea în categoria IMM se va face în funcţie de cele 3 tipuri de întreprinderi: autonome,

    legate/afiliate şi partenere, astfel cum sunt acestea definite în Legea nr. 346/2004 privind

    stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările

    ulterioare, care a preluat prevederile Recomandării CE nr. 361 din data de 6 mai 2003 privind

    definiţia microîntreprinderilor, a întreprinderilor mici şi mijlocii, publicată în Monitorul Oficial al

    UE nr. L 124/20.05.2003.

    e) Întreprinderile mari sunt întreprinderile care nu îndeplinesc criteriile prevăzute în anexa I la

    regulamentul (CE) nr.800/2008 a Comisiei;

    f) Întreprinderi în dificultate sunt întreprinderile definite conform Liniilor Directoare comunitare

    privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor în dificultate (publicate în

    Jurnalul Oficial al UE nr. C244/2004);

    g) Investiţie iniţială reprezintă o investiţie în active fixe corporale şi necorporale referitoare la: crearea

    unei noi afaceri prin înfiinţarea de noi unităţi, extinderii unei afeceri prin extinderea unei întreprinderi

    existente, diversificarea producţiei prin adăugarea unor produse noi în cadrul unei întreprinderi

    existente sau realizării unei schimbări fundamentale a procesului global de producţie de către o

    întreprindere existentă. Poate fi considerată investiţie iniţială şi o investiţie în capital fix realizată sub

    forma achiziţionării unor active legate de o unitate care a fost închisă sau ar fi fost închisă dacă nu ar

    fi cumpărată, cu excepţia cazului în care unitatea în cauză aparţine unei întreprinderi aflate în

    dificultate.

    h) Imobilizări corporale - înseamnă activele constând în clădiri, instalaţii, maşini şi echipamente;

    i) Valoarea investiţiei iniţiale totalitatea costurilor de realizare a investiţiei înregistrată în evidenţele

    contabile ale investitorului .

    j) Investitor este persoana juridică română organizată conform Legii nr.31/1990 privind societăţile

    comerciale, cu modificările şi completările ulterioare, sau persoane juridice nerezidente în România.

    k) Număr de angajaţi reprezintă numărul de unităţi de muncă pe an (UMA), respectiv numărul de

    persoane angajate cu normă întreagă pe parcursul unui an, activitatea cu normă redusă şi munca

    sezonieră reprezentând fracţiuni ale UMA.

    l) Locuri de muncă create direct de un proiect de investiţii - înseamnă locurile de muncă legate de

    activitatea care face obiectul investiţiei, inclusiv locurile de muncă create în urma unei creşteri a ratei

    de utilizare a capacităţii create de investiţie;

    m) Număr mediu de personal nou angajat reprezintă numărul mediu de persoane nou angajate de

    investitor, cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată, în perioada de 3 ani de la data începerii

    desfaşurării activităţii în noul obiectiv construit, justificat prin Anexa nr. 4 “Intrari-iesiri angajati” a

    declaraţiilor depuse la F.N.U.A.S.S. pe ultimele 12 luni şi raportate la Camera de muncă, în cazul

    persoanelor juridice rezidente în România, iar în cazul persoanelor juridice nerezidente un document

    similar;

    n) Rata de actualizare este rata de referinţă stabilită de către Comisia Europeană pentru România pe

    baza unor criterii obiective şi publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi pe Internet;

    o) Profil de activitate reprezintă activitatea desfăşurată de investitor, corespunzător clasificaţiei

    activităţilor din economia naţională, cu ponderea cea mai mare, înscrisă în situaţiile financiare ale

    investitorului.

    p) Alocare specifică individuală reprezintă valoarea totală a scutirii la plata impozitului pe clădiri şi/sau

    a impozitului pe teren care poate fi acordată unei întreprinderi, în cadrul prezentei scheme de ajutor de

    stat;

    q) Costuri eligibile reprezintă costurile care se vor suporta pentru realizarea investiţiei iniţiale şi care vor

    fi luate în calcul pentru acordarea ajutorului de minimis din prezenta schemă;

    r) Facilităţi fiscale reprezintă scutirea de la plată a impozitului pe clădiri li /sau a impozitului pe teren

    acordată contribuabililor în baza prezentei scheme;

    s) Intensitatea ajutorului este valoarea actualizată a ajutorului exprimată ca procentaj din valoarea

    actualizată a costurilor eligibile;

VI. Condiţii de eligibilitate pentru activităţi şi beneficiari

     Art. 7. (1) Activitatea eligibilă în cadrul prezentei scheme de ajutor de minimis este realizarea de

    investiţii în municipiul Focşani cu o valoare care depăşeşte echivalentul în lei a 1 milion euro şi care va

    conduce la crearea a cel puţin 50 de noi locuri de muncă, ca urmare a realizării investiţiei iniţiale.

     Art.8. (1) Criteriile de eligibilitate pentru beneficiarii prezentei scheme de ajutor de minimis sunt: a) beneficiarii să fie întreprinderi mari sau întreprinderi mici şi mijlocii, care desfăşoară o activitate

    economică, aşa cum sunt definiţi la art.6 lit d) şi e);

    b) să fie persoane juridice cu sediul în România, înregistrate conform Legii nr. 31/1990 privind

    societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau în baza Legii nr.

    1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, la registrul comerţului ca societăţi comerciale

    sau ca societăţi cooperative şi să îşi desfăşoare activitatea în România;

    c) să realizeze investiţii în municipiul Focşani la o valoare care depăşeşte echivalentul a 1 milion de

    euro şi să creeaze cel puţin 50 noi locuri de muncă, ca urmare a realizării investiţiei iniţiale;

    d) să realizeze profit din activitatea de exploatare, conform ultimei situaţii financiare anuale transmise şi

    înregistrate la administraţia teritorială a Ministerului Finanţelor Publice;

    e) să nu se afle în procedură de faliment sau lichidare, activitatea să nu fie administrată de un judecător

    sindic, să nu aibe restricţii în activităţile comerciale, să nu fie subiectul unei înţelegeri a creditorilor

    sau să nu se afle într-o situaţie similară cu cele menţionate anterior;

    f) să nu înregistreze datorii ce depăşesc limitele prevăzute de legislaţia naţională în vigoare, privind

    plata taxelor şi a altor contribuţii la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale, bugete speciale şi

    bugete locale, inclusiv obligaţiile de plată privind reeşalonările, (pe baza certificatelor de atestare

    fiscală privind plata taxelor şi impozitelor către bugetul de stat, local, special);

    g) să nu se afle în dificultate conform Liniilor directoare comunitare privind ajutorul de stat pentru

    salvarea şi restructurarea întreprinderilor în dificultate, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii

    Europene nr. C 244 din 1 octombrie 2004;

    h) reprezentantul legal să nu fi fost supus unei condamnări în ultimii 3 ani de către nicio instanţă de

    judecată printr-o hotărâre definitivă şi irevocabilă în cadrul unui proces pentru fraudă, corupţie,

    implicare în crimă organizată sau orice altă activitate ilegală, care poate dăuna interesului financiar

    naţional sau al Comunităţii;

    i) să nu fi beneficiat în ultimii 2 ani fiscali şi în anul fiscal în curs, fie din surse ale bugetului de stat sau

    ale autorităţilor locale, fie din surse comunitare, de ajutor de minimis, care, cumulat cu suma solicitată

    în proiect, să depăşească echivalentul în lei a 200.000 euro, iar în cazul întreprinderii care activează în

    sectorul transport rutier echivalentul a 100.000 euro;

    j) să nu fi fost subiectul unei decizii a Comisiei Europene de recuperare a unui ajutor de stat sau, în

    cazul în care a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată şi creanţa integral

    recuperată;

     (2) Solicitanţii care sunt subiectul unei proceduri de recuperare a unor ajutoare declarate ilegale şi incompatibile sau utilizate abuziv nu sunt eligibili pentru a primi finanţare în cadrul schemei.

     Art. 9. Nu pot fi beneficiarii prezentei scheme de ajutor de stat întreprinderile care se află în una din următoarele situaţii:

    - Sunt considerate întreprinderi în dificulatate, in sensul liniilor directoare comunitare privind

    ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea firmelor aflate în dificulatate, publicate in

    Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr.C249/01.01.2004;

    - Înregistrează debite restante la bugetul local al municipiului Focşani sau la bugetul consolidat al

    statului;

    - Împotriva acestora a fost emisă o decizie de recuperare a unui ajutor de stat şi decizia de

    recuperare nu a fost deja executată conform prevederilor legale în vigoare.

     Art. 10. Numărul estimat de beneficiari de ajutor de minimis este de maxim 9 beneficiari.

VII. Condiţii de acordare a ajutorului de minimis

     Art.11.(1)Ajutorul de minimis, potrivit prezentei scheme, constă în scutirea la plată a impozitului

    pe clădiri şi a impozitului pe teren aparţinând întreprinderilor care efectuează o investiţie iniţială în lei de

    peste 1.000.000 euro, iar după finalizarea investiţiei asigură crearea unui minim de 50 noi locuri de muncă .

     (2) Criteriile de acordare a facilităţilor fiscale sunt:

    a) valoarea investiţiei;

    b) numărul personal mediu angajat;

    c) profilul de activitate.

     Art.12.(1) Pentru a beneficia de ajutorul de stat, întreprinderile trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

    - să deruleze o investiţie iniţială pe teritoriul municipiului Focşani a cărei valoare este de peste 1

    milion euro

    - să creeze minim 50 locuri de muncă, ca urmare a investiţiei iniţiale realizate.

    - să menţină în funcţiune investiţia pentru o perioadă minimă de 3 ani. Această condiţie nu

    împiedică înlocuirea echipamentului care a devenit învechit în decursul perioadei de 3 ani,

    datorită schimbării tehnologice rapide.

     (2) Echivalentul în euro a valorii investiţiei va fi obţinut prin raportarea valorii capitalizate în lei a investiţiei finalizate la cursul de schimb a monedei euro comunicat de BNR valabil la data

    procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor. Valoarea investiţiei se stabileşte prin însumarea:

    o cheltuielilor pentru proiectare, asistenţă tehnică,

     organizarea de şantier, comisioane, taxe, cote legale, o

    o cheltuielilor de execuţie a investiţiei,

    o alte cheltuieli de punere în funcţiune a investiţiei care se regăsesc în valoarea imobilizării

    corporale de natura clădirilor, conform standardelor de contabilitate internaţională.

     (4) Nu se acordă ajutor de stat pentru acele intreprinderi care au început sau au finalizat o investiţie înainte de aprobarea prezentei scheme de ajutor de minimis.

     (5) Scutirea la plată a impozitului pe clădiri se acordă pe o perioadă de 3 ani, pe baza

    criteriilor de acordare, fără a depăşi termenul final al schemei de ajutor de minimis de 31.12.2013, de la data de întâi a lunii următoare finalizării investiţiei justificată prin întocmirea procesului verbal de receptie la terminarea lucrărilor şi înregistrarea în contabilitate a valorii de inventar a clădirii, doar pentru

    acele clădiri care au fost realizate sau achiziţionate în cursul realizării investiţiei şi a căror contravaloare se regăseşte în cheltuielile eligibile aferente investiţiilor în imobilizări corporale.

     (6) Scutirea la plată a impozitului pe teren se acordă de la data de întâi a lunii următoare eliberării autorizaţiei de construire, pe toată perioada de valabilitate a autorizaţiei de construire rezultate în urma investiţiei, fără a depăşi termenul final al schemei de ajutor de minimis de 31.12.2013, doar

    pentru terenurile aferente clădirilor menţionate la alin (5) categoria de folosinţă „teren cu construcţii”,

    care au fost achiziţionate în cursul realizării investiţiei şi a căror contravaloare se regăseşte în cheltuielile eligibile aferente investiţiilor în imobilizări corporale.

     (7) In cazul înstrăinării investiţiei, dreptul de a beneficia de facilităţile acordate se transmite noilor dobânditori, dar nu mai mult de 2 ani de la data finalizării investiţiei, fără a depăşi termenul final al

    schemei de ajutor de minimis de 31.12.2013.

     (8) Ajutorul de minimis prevăzut de prezenta schemă se acordă numai întreprinderilor care

    realizează investiţii ce pot fi considerate investiţii iniţiale în sensul Liniilor Directoare comunitare privind ajutorul de stat regional 2007-2013 publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr.C54/03/2006 şi a Regulamentului Comisiei Europene nr.1628/2006 privind aplicarea art.87 şi art 88 ale Tratatului

    Comunităţii Europene ajutorului de stat regional pentru investiţii, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr.L302/29/2006.

     (9) Investiţia iniţială reprezintă o investiţie în active fixe corporale şi necorporale referitoare la: crearea unei unităţi noi, extinderea unei unităţi existente, diversificarea producţiei unei unităţi sau schimbarea fundamentală în procesul global de producţie al unei unităţi existente, o investiţie în

    capital fix realizată sub forma achiziţionării unor active legate de o unitate care a fost închisă sau ar fi fost închisă dacă nu ar fi fost cumpărată, cu excepţia cazului în care unitatea în cauză aparţine unei întreprinderi în dificultate. Simpla achiziţie a acţiunilor sau părţilor sociale ale unei întreprinderi nu poate fi considerată ca investiţie iniţială.

     (10) Facilităţile acordate pe baza prezentei scheme se pierd în situaţia în care:

    - investiţia nu se realizează şi/sau nu este îndeplinită condiţia creării a minim 50 noi locuri de

    muncă peste cele avute iniţial,

    - imobilele rezultate în urma finalizării investiţiei nu sunt utilizate desfăşurării activităţii agentului

    economic, ajutorul de stat urmând a fi recuperat integral, inclusiv majorările şi penalităţile

    calculate de la data acordării.

     Art. 13. În cazul în care valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate unui agent economic pe o perioadă de trei ani fiscali consecutivi, cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în conformitate

    cu prevederile prezentei scheme, depăşeşte pragul de minimis, respectiv echivalentul in lei a 200.000

    Euro (echivalentul în lei a 100.000 euro în cazul întreprinderilor care activează în sectorul transportului

    rutier) , aplicantul nu poate beneficia de prevederile schemei, nici chiar pentru acea fracţie din ajutor care nu depăşeşte aceste plafoane.

    Art.14. Întreprinderile pot beneficia de alocări specifice individuale pentru realizarea de investiţii în imobilizări corporale şi necorporale şi crearea de noi locuri de muncă, în limita intensităţii maxim admise, stabilite prin prezenta hotărâre.

    Art.15. Intensitatea maxim admisibilă, respectiv nivelul maxim al alocării individuale care poate fi acordată în cadrul prezentei scheme de ajutor de stat, in conformitate cu harta ajutoarelor de stat cu destinaţie regională, valabilă de la data aderării României la Uniunea Europeană până la 31.12.2013 aprobată de către Comisia Europeană prin Decizia N2/2007 este de 50% din valoarea investiţiei iniţiale

    realizate. Cu excepţia ajutoarelor acordate în favoarea proiectelor mari de investiţii, definite la articolul 2

    alin (1) lit. g din REGULAMENTUL (CE) NR. 1628/2006 al Comisiei Europene din 24 octombrie 2006 de aplicare a articolelor 87 şi 88 din tratat ajutoarelor naţionale pentru investiţiile cu finalitate regională,

    plafonul menţionat poate fi majorat cu 20 de puncte procentuale pentru ajutoarele pentru investiţiile iniţiale acordate întreprinderilor mici şi cu 10 puncte procentuale pentru ajutoarele acordate

    întreprinderilor mijlocii.

VIII. Cheltuieli eligibile

    Art.16. Cheltuielile eligibile aferente prezentei scheme de ajutor de minimis sunt :

    1. Cheltuielile aferente investiţiilor în imobilizări corporale care cuprind acele cheltuieli legate

    de achiziţionarea de terenuri, clădiri şi echipamente.

     Cu excepţia întreprinderilor mici şi mijlocii şi a preluărilor, activele achiziţionate trebuie să fie noi. În cazul preluărilor, se deduc activele pentru achiziţionarea cărora a fost acordat deja un ajutor

    înainte de cumpărare.

     În cazul achiziţiei unei unităţi, doar costurile de răscumpărare a activelor de la terţi se iau în considerare, cu condiţia ca operaţiunea să se efectueze în condiţiile pieţei. Atunci când achiziţia este

    însoţită de alte investiţii iniţiale, cheltuielile legate de acestea din urmă se adaugă la costul de răscumpărare.

     Cheltuielile legate de achiziţia activelor închiriate, altele decât terenurile şi clădirile, nu pot fi luate în considerare decât în cazul în care contractul de închiriere ia forma unui leasing financiar şi prevede obligaţia de a cumpăra bunul la expirarea contractului de închiriere. În cazul închirierii unor terenuri sau clădiri, contractul de închiriere trebuie să aibă o durată de cel puţin cinci ani, după data anticipată a finalizării proiectului de investiţii, şi de trei ani, în cazul IMM-urilor.

     Cu excepţia cazului IMM-urilor şi al preluărilor, activele dobândite trebuie să fie noi. În cazul preluărilor, activele pentru a căror achiziţie s-a acordat deja un ajutor înainte de cumpărare trebuie

    să fie deduse.

    2. Cheltuielile aferente investiţiilor în imobilizări necorporale care cuprind acele cheltuieli

    legate de transferul de tehnologie sub forma achiziţionării de brevete, licenţe sau cunoştinţe brevetate şi cunoştinţe tehnice nebrevetate. Aceste cheltuieli nu pot să depăşească 50% din totalul costurilor totale eligibile ale investiţiei realizate în cazul în care beneficiarul de ajutor de stat este o întreprindere mare. În

    cazul în care beneficiarul de ajutor de stat este o întreprindere mică sau mijlocie, cheltuielile prevăzute la pct. 2.2 pot fi acceptate integral.

    3. Crearea de locuri de muncă care presupune creşterea netă a numărului de salariaţi angajaţi

    direct de întreprinderea beneficiară de ajutor de stat cu minim 50 locuri de muncă, în raport cu media

    celor 12 luni precedente. Locurile de muncă pierdute în cursul acestei perioade de 12 luni trebuie deduse din numărul aparent al locurilor de muncă create în cursul aceleiaşi perioade.

IX. Durata schemei

     Art. 17. Prezenta schemă de ajutor de minimis se derulează în perioada 1 ianuarie 2011 - 31

    decembrie 2013, în limita bugetului alocat.

X. Bugetul schemei

     Art. 18. Valoarea totală estimată a ajutorului de minimis care va fi acordat în cadrul prezentei

    scheme, pe întreaga durată de aplicare a acesteia, este de 500.000 ?, defalcată după cum urmează:

    An 2011 2012 2013 TOTAL

    Euro 200.000 200.000 100.000 500.000

XI. Modalitatea de implementare a schemei

     Art.19. Facilităţile prevăzute de prezenta schemă se acordă investitiţiilor începute după data intrării în vigoare a hotărârii Consiliului Local prin care această schemă a fost aprobată. Data începerii investiţiei va fi comunicată Serviciului impozite şi taxe din cadrul Primariei Municipiului Focşani ca fiind data de începere a lucrărilor de construire. In cazul în care nu s-a anunţat data începerii lucrărilor de construire,

    aceasta va fi data obţinerii autorizaţiei de construire.

     Art.20. (1) Orice solicitant care doreşte să beneficieze de ajutor de stat, în condiţiile prezentei

    scheme, depune la registratura Primăriei Municipiului Focşani Serviciul Impozite şi taxe locale, o

    cerere prin care solicită acordarea de facilităţi fiscale pentru investiţiile pe care şi le propun a le executa,

    (conform formularului nr 1), însoţită de următoarele documente justificative:

    a) certificat constatator, în original, emis de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul

    unde îşi are sediul societatea solicitantă, în care să se menţioneze următoarele informaţii: datele de

    identificare, codul unic de înregistrare, asociaţii şi reprezentanţii legali ai întreprinderii, domeniul

    de activitate principal şi toate domeniile secundare de activitate, punctele de lucru ale întreprinderii,

    data ultimei menţiuni înscrise în registru şi obiectul acesteia, dacă sunt sau nu în stare de faliment,

    reorganizare judiciară sau alte situaţii de lichidare a activităţii prevăzute de lege;

    b) cazierul fiscal eliberat de organul fiscal în a cărei rază teritorială îşi are sediul contribuabilul –

    persoană juridică din care să rezulte îndeplinirea obligaţiilor de plată către bugetul general

    consolidat al statului, în original sau în copie legalizată, eliberat în condiţiile legii, inclusiv pentru

    punctele de lucru;

    c) certificat fiscal eliberat de organul fiscal local unde întreprinderea îşi are sediul din care să rezulte

    că nu are datorii la bugetul local, în original sau în copie legalizată, eliberat în condiţiile legii,

    inclusiv pentru punctele de lucru;

    d) certificat fiscal eliberat de Primăria Municipiului Focşani din care să rezulte că întreprinderea nu

    are datorii la bugetul local al Municipiului Focşani, în original sau în copie legalizată, eliberat în

    condiţiile legii, inclusiv pentru punctele de lucru;

    e) împuternicire semnată şi ştampilată de reprezentantul legal al întreprinderii solicitante, în cazul în

    care o altă persoană decât aceasta semnează cererea ;

    f) o copie a buletinului de identitate/cărţii de identitate a persoanei împuternicite să semneze cererea;

    g) bilanţul contabil corespunzător ultimului exerciţiu financiar, avizat de DGFP, în copie certificată;

    h) declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal ( conform formularului nr.2 ) din care să

    rezulte că acesta nu a fost supus unei condamnări în ultimii 3 ani de către nicio instanţă de judecată

    printr-o hotărâre definitivă şi irevocabilă în cadrul unui proces pentru fraudă, corupţie, implicare în

    crimă organizată sau orice altă activitate ilegală, care poate dăuna interesului financiar naţional sau

    al Comunităţii; societatea nu se află în procedură de executare silită, insolvenţă, reorganizare

    judiciară, faliment, închidere operaţională, dizolvare, lichidare sau administrare specială, respectiv

    că societatea nu are activităţile suspendate sau se află în alte situaţii similare reglementate de lege;

    că a beneficiat/nu a beneficiat în ultimii 2 ani fiscali şi în anul fiscal în curs de ajutor de stat (din

    surse ale statului, ale autorităţilor locale şi/sau din surse comunitare) şi/sau de ajutor de minimis,

    care, cumulate, să conducă la o intensitate a ajutorului care depăşeşte nivelul intensităţii fixat în

    conformitate cu prevederile Regulamentului privind exceptările în bloc sau printr-o decizie

    adoptată de Comisia Europeană; dacă da va preciza care este suma totală a ajutoarelor de stat

    minimis primite ; că nu au fost emise împotriva acesteia decizii de recuperare a unui ajutor de stat

    sau, în cazul în care asemenea decizii au fost emise, acestea au fost executate, conform

    prevederilor legale în vigoare; că întreprinderea nu a beneficiat şi nu va beneficia de ajutor de

    minimis sau ajutor de stat pe alte scheme regionale de la alţi furnizori de ajutor de stat pentru

    aceleaşi costuri eligibile ale investiţiei iniţiale pentru care a solicitat ajutor de stat în temeiul

    prezentei scheme; că nu este îndeplinită nici o condiţie pentru a fi considerată întreprindere în

    dificultate, conform Liniilor directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea

    întreprinderilor aflate în dificultate, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr.C244/2004;

    toate cheltuielile cuprinse în valoarea investiţiei au fost efectuate pentru obiectivul (clădirea)

    pentru care s-a solicitat facilitatea fiscală; că toate cheltuielile cuprinse în valoarea investiţiei au

    fost efectuate pentru obiectivul (clădirea) pentru care s-a solicitat facilitatea fiscală ;

    i) autorizaţia de construire aferentă obiectivului de investiţii realizat, în copie;

    j) procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, încheiat în termenul prevăzut de prevederile

    legale în vigoare;

    k) dovada înregistrării în contabilitate a valorii capitalizate a investiţiei conform reglementărilor

    legale în vigoare.

    l) copiile Anexei 4 “Intrari-iesiri angajati” a declaraţiilor depuse la F.N.U.A.S.S. pe ultimele 12 luni

    si raportate la Camera de muncă, în vederea dovedirii numărului mediu angajaţi cu contract de

    muncă în locurile de muncă nou create ca urmare a realizarii investitiei;

    m) opisul cu documentele depuse pentru obţinerea facilităţilor fiscale.

     (2) Cererea se completează în limba română prin tehnoredactare şi poartă ştampila şi semnătura în original a reprezentantului legal al întreprinderii.

     (3) Cererea pentru acordarea de facilităţi fiscale completată, însoţită de documentele justificative se depune la registratura Primăriei Municipiului Focşani, Serviciul impozite şi taxe locale,

    fiind înregistrată în registrul de intrări prin menţionarea datei şi numărului de înregistrare a cererii;

     (4) Cererile vor fi analizate de către Serviciul impozite şi taxe locale în termen de maxim 30

    de zile de la data înregistrării acesteia, în funcţie de data şi numărul înregistrării la registratură.

     (5) În cazul în care cererea pentru acordarea de facilităţi fiscale este incompletă, nu conţine

    informaţii corecte, nu este însoţită de toată documentaţia necesară sau există neconcordanţe în informaţiile furnizate, Serviciul impozite şi taxe locale va transmite o înştiinţare prin care se solicită completarea cererii sau documentaţiei. În acest caz termenul de evaluare prevăzut la alineatul (4) curge

    de la data la care cererea este considerată completă. Întreprinderea solicitantă va transmite completarea documentaţiei în termen de maxim 10 zile lucrătoare de la primirea înştiinţării.

     (6) În urma procesului de evaluare a cererii pentru acordarea de facilităţi fiscale, Serviciul

    impozite şi taxe locale va întocmi un referat cu propuneri de acordare sau neacordare a facilităţilor fiscale,

    care va fi înaintat Consiliului Local al Municipiului Focşani spre aprobare.

     (7) Serviciul impozite şi taxe locale pe baza hotărârilor consiliului local, în termen de 5 zile de la aprobarea ajutorului de stat, va înştiinţa solicitantului modul de evaluare şi aprobare a facilităţilor solicitate şi va proceda la înregistrarea Hotărârii Consiliului Local de aprobare a acordării ajutorului de stat individual într - un registru special (conform formularului nr.3) în vederea monitorizării modului de

    implementare şi raportărilor ulterioare.

     (8) Municipiul Focşani în calitate de furnizor de ajutor de stat prin Serviciul impozite şi taxe

    locale are obligaţia de a face publică pe site-ul propriu www.focsani.info utilizarea integrală a bugetului

    alocat pentru această schemă şi respectiv data de la care nu se mai înregistrează cereri pentru acordarea de facilităţi fiscale .

     (10) În cazul în care lucrările încep înainte de a fi respectate condiţiile stabilite în prezentul articol, proiectul în ansamblu nu poate beneficia de ajutor în cadrul schemei.

    Art.21.(1) În momentul în care facilităţile fiscale acordate ating limita intensităţii maxime admisibile, stabilită prin prezenta hotărâre, facilitatea acordată încetează de drept, fără vreo altă formalitate. Serviciul impozite şi taxe locale va înştiinţa beneficiarul ajutorului de stat despre încetarea facilităţilor fiscale şi va lua măsuri pentru stabilirea impozitului pe clădiri/impozitului pe teren conform

    prevederilor legale.

     (2) Prevederile alin (1) se aplică întocmai şi în cazul epuizării bugetului alocat pentru prezenta schemă de ajutor de stat.

    Art.22.(1) Serviciul impozite şi taxe locale verifică la sediul beneficiarilor schemei veridicitatea şi

    conformitatea declaraţiilor şi cheltuielilor efectuate de întreprinderi în cadrul schemei.

     (2) În cazul în care în urma controalelor efectuate la întreprinderile beneficiare se constată

    declaraţii incomplete şi/sau neconforme cu realitatea pentru facilităţile fiscale stabilite prin prezenta hotărâre, orice altă nerespectare a prevederilor prezentei hotărâri, Serviciul de impozite şi taxe locale va

    propune primarului, recuperarea totală sau parţială, după caz, a ajutorului de stat acordat.

     (3) Recuperarea ajutorului de stat se realizează conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 137/2007.

    XII. Efecte şi beneficii

     Art.23. Prin aplicarea prezentei scheme se vor obţine următoarele efecte şi beneficii:

    - dezvoltarea economică a municipiului;

    - crearea de noi servicii, activităţi la un nivel calitativ superior;

    - reducerea şomajului prin cearea de noi locuri de muncă;

    XIII. Reguli privind raportarea şi monitorizarea ajutorului de minimis

     Art.24.(1) Administratorul prezentei scheme de minimis sau furnizorul (dupa caz) va informa în scris agenţii economici beneficiari cu privire la cuantumul ajutorului acordat în baza prezentei scheme şi

    caracterul de minimis .

     (2) Schema de ajutor de minimis va fi publicată integral pe site-ul furnizorului

    www.focsani.info.

     Art.25. Raportarea şi monitorizarea ajutoarelor de minimis acordate în baza prezentei scheme se fac în conformitate cu legislaţia comunitară şi cu prevederile Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul Preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436 din data de 28.06.2007.

     Art. 26. Furnizorul de ajutor de minimis păstrează evidenţa detaliată a ajutoarelor acordate în baza

    prezentei scheme pe o durată de 10 ani de la data la care ultima alocare specifică a fost acordată în baza schemei. Această evidenţă trebuie să conţină toate informaţiile necesare pentru a demonstra respectarea condiţiilor impuse de legislaţia comunitară în domeniul ajutorului de stat.

     Art.27.(1) Furnizorul are obligaţia de a supraveghea permanent ajutoarele de minimis acordate, aflate în derulare, şi de a dispune măsurile care se impun în cazul încălcării condiţiilor impuse prin

    prezenta schemă sau prin legislaţia naţională sau europeană aplicabilă la momentul respectiv.

     (2) Furnizorul are obligaţia de a transmite Consiliului Concurenţei, în formatul şi în termenul prevăzut de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, toate datele şi

    informaţiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de minimis la nivel naţional.

     (3) În cazul în care există îndoieli serioase cu privire la datele transmise de către furnizor,

    Consiliul Concurenţei poate să solicite date şi informaţii suplimentare şi, după caz, să facă verificări la faţa locului.

     (4) În cazul în care furnizorul nu are date definitive privind valoarea ajutorului de minimis, acesta va transmite valori estimative.

     (5) Erorile constatate de furnizor şi corecţiile legale, anulări, recalculări, recuperări, rambursări, se raportează până la 31 martie a anului următor anului de raportare.

     (6) Furnizorul va transmite spre informare Consiliului Concurenţei prezenta schema în termen de 15 zile de la data adoptării acesteia, conform art. 6 al O.U.G nr. 117/2006 privind procedurile

    naţionale în domeniul ajutorului de stat, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 137/2007 referitoare la procedura de pregătire a notificării şi informării.

     Art.28. Pe baza unei cereri scrise, furnizorul va transmite Comisiei Europene, prin intermediul Consiliului Concurenţei, în 20 de zile lucrătoare sau în termenul fixat în cerere, toate informaţiile pe care Comisia Europeană le consideră necesare pentru evaluarea respectării condiţiilor acestei scheme de ajutor de minimis.

     Art.29. Administratorul prezentei scheme are obligaţia de a pune la dispoziţia furnizorului de ajutor de minimis, în formatul şi în termenul solicitat de către acesta, toate datele şi informaţiile necesare în vederea îndeplinirii procedurilor de raportare şi monitorizare ce cad în sarcina furnizorului.

    XIV. Confidenţialitate

    Art.30. Funcţionarii publici din cadrul compartimentelor de specialitate din aparatul propriu al Primarului municipiului Focşani au obligaţia de a păstra confidenţialitatea privind documentele justificative depuse de către întreprinderile solicitante în cadrul schemei.

     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

     Oloeriu Ioan Liviu

     CONTRASEMNEAZĂ,

     SECRETARUL MUNICIPIULUI

     FOCŞANI

     Corhană Eduard Marian

Report this document

For any questions or suggestions please email
cust-service@docsford.com