DOC

ENREPRENEURSHIP IN BUSINESS

By Douglas Ray,2014-07-09 12:05
13 views 0
ENREPRENEURSHIP IN BUSINESS ...

    ENREPRENEURSHIP IN BUSINESS

    PROGRAMME OF SPECIALIZATION

    No. Course title Number of Exam / ECTS

    hours credit credits th5 SEMESTER

    1. Fundamentals of entrepreneurship 30l E 3 2. Market of financial derivative 30l C 2

    instruments

    3. Psychological social aspects of 30 s C 2

    organizational behaviors

    4. Optional courses 30l (2x15) C 2x1

    6th SEMESTER

    1. Designing and financing of new 30l E 2

    business activities

    2. Changes management in company 30l C 2 3. Strategies of winning competitive 30s C 2

    advantage in market

    4. Optional courses 30l (2x15) C 2x1

    7th SEMESTER

    1. Strategies of winning competitive 30l E 2

    advantage in market

    2. International standards of accounting 30l C 1 3. Optional courses 30l (2x15) C 2x1

    8th SEMESTER

    1. Finance management in company 30l C 3 2. Market structure and competition policy 30l E 4 3. Labour resources management 30c C 3

    DESCRIPTION OF COURSES

    FUNDAMENTALS OF ENTREPRENEURSHIP Course title

    Course code

    Type of course compulsory

    Level of course intermediate rdthYear of study, semester 3 year, 5 semester

    Number of credits 3

    Teaching methods Lecture (30hrs)

    Language of instruction Polish

    Name of lecturer Krzysztof Matusiak, Ph.D.

    Prerequisites Basic knowledge of economics, sociology and management Objectives of the course To present students the role and functions of entrepreneurship in

    contemporary market economy and give advice, how to think about self-

    employment and where seek help during the first steps in the market. Course contents Entrepreneurship; entrepreneur, innovation; innovation process; the role

    of entrepreneurship in the development of market economy; entrepreneur

    in the economic theory; types of entrepreneurs; establishing of a firm;

    innovative entrepreneur and small technological firm; sources of

    innovation in a firm and organization of R&D activities; premises,

    instruments and institutions supporting the entrepreneurship;

    infrastructure of entrepreneurship, transfer and commercialization of

    technology; regional innovation and entrepreneurship systems;

    development of entrepreneurship during systemic transformation. Assessment methods Examination

    P. F. Drucker, Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, W-wa Recommended reading

    1992

    T. Gruszecki, Przedsiębiorca w teorii ekonomii, Cedor 1994.

    K.B. Matusiak, E. Stawasz (ed), Przedsiębiorczość i transfer technologii.

    Polska perspektywa, Łódź/Żyradów 1998.

    K.B. Matusiak (ed) Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce,

    SOOIiPPRaport 2004, Łódź-Poznań 2004.

    B. Piasecki, Przedsiębiorczość i mała firma. Teoria i praktyka, UŁ, Łódź

    1997.

    MARKET OF FINANCIAL DERIVATIVE INSTRUMENTS Course title

    Course code

    Type of course compulsory

    Level of course advanced rdthYear of study, semester 3 year, 5 semester

    Number of credits 2

    Teaching methods Lecture (30 hrs)

    Language of instruction Polish

    Name of lecturer Monika Rychter Wojtczak, PhD

    Prerequisites Knowledge of economics and finance

    Objectives of the course To acquaint students with derivatives market, its activities, instruments

    and strategies used during the operations.

    Course contents Derivatives market definition, futures and forwards markets and

    instruments, mechanism of futures operations, pricing of futures and

    forwards, strategy for futures and forwards. Swap usage in corporate

    finance, financial institution role in swap transactions, options,

    mechanisms, pricing and strategy.

    Assessment methods The paper on derivative instruments

    G. Crowford, B. Sen, Instrumenty pochodne narzędzie podejmowania Recommended reading

    decyzji finansowych, Inwestowanie, Warszawa 1998.

    L. Ratajczyk, Wprowadzenie do transakcji terminowych i opcyjnych,

    Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 1999.

    W. Grafowski, Instrument pochodne a współczesne kryzysy finansowe,

    Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 1998.

    J. Hull, Kontrakty terminowe i opcje. Wprowadzenie, WIG Press,

    Warszawa 1997.

    PSYCHOLOGICAL-SOCIAL ASPECTS OF ORGANISATIONAL Course title

    BEHAVIOURS Course code

    Type of course compulsory

    Level of course intermediate rdthYear of study, semester 3 year, 5 semester

    Number of credits 2

    Teaching methods seminar (30h)

    Language of instruction Polish

    Name of lecturer Anna Bujwicka, MoS

    Prerequisites Knowledge of sociology

    Objectives of the course Providing students with the knowledge of problems connected with

    influence of psychological and social factors on organizational behavior;

    understanding reactions in typical and untypical social situations. Course contents Biological, psychological and social fundamentals of human development

    and its personality; impact of social situation on psychical processes; pro

    social and aggressive behavior in social life; prejudices and stereotypes

    in organizational behavior ability to influence other people; social

    conflicts reasons, theories and types; assessment of social costs in

    organization; conflict and manipulation and assertiveness; methods of

    conflict solving; selected types of organizational culture Japanese,

    American and Swedish

    Assessment methods Active participation during the class, written test.

    J. Szczepański, Elementarne pojęcia socjologii, PWN, Warszawa 1970. Recommended reading

    E. Aronson, Psychologia społeczna, Zysk i spółka, Poznań 1997.

    A. Adamus - Matuszyńska, Współczesne teorie konfliktu społecznego, AE

    Katowice 1998.

    G. Caldini, Wywieranie wpływu na innych, Warszawa 1998.

    DESIGNING AND FINANCING OF NEW BUSINESS ACTIVITIES Course title

    Course code

    Type of course compulsory

    Level of course intermediate rdthYear of study, semester 3 year, 6 semester

    Number of credits 2

    Teaching methods Lecture (30 hrs)

    Language of instruction Polish

    Name of lecturer Paweł Głodek, PhD

    Prerequisites Knowledge of economics and finance Objectives of the course Providing students with knowledge of methodology of planning, financing

    and valuation of new business activities. Course contents Characteristics of new business activities; legal and fiscal conditions of

    starting a business activity; the definition of entrepreneur, enterprise,

    economic activity; organizational legal forms; sources of financing of

    new enterprises; characteristics and valuation of market chance;

    identification of potential partners for a new enterprise; planning of

    starting a new enterprise; types of business plans; analyses connected

    with planning a new enterprise: market, technical, financial; investment

    effectiveness analysis.

    Assessment methods Preparation and presentation of business activity plan along with sources

    of its financing.

    Hisrich R.D., Peters M.P. Entrepreneurship, McGraw-Hill College, 2002. Recommended reading

    Stevenson, H. H., Roberts M.J., Grousbeck H.I. New Business Ventures

    and the Entrepreneur, Irwin, Burr Ridge, Illinois, 1994.

    Piasecki B. (ed.) Ekonomika i zarządzanie małą firmą, Wyd. Naukowe

    PWN, Warszawa 2002.

    Pawlak Z. Biznes plan. Zastosowania i przykłady, Poltext, Warszawa

    2001.

    Sroślak G. Business plan w przykładach, Wydawnictwo AMR, Katowice

    2002

    CHANGES MANAGEMENT IN COMPANY Course title

    Course code

    Type of course Compulsory

    Level of course Basic rdthYear of study, semester 3 year, 6 semester

    Number of credits 3

    Teaching methods Lecture (30hrs)

    Language of instruction Polish

    Name of lecturer Prof. Stanisław Rudolf

    Prerequisites None

    Objectives of the course The aim of that course is to improve student’s entrepreneurship and

    creativity. The course gives evidence that everyone can become a man of

    initiative and show methods how to achieve that. Course contents Necessity of company changes, entrepreneurship and creativity in

    business, role of communication in business, role of worker’s teams in

    changes management, rules of collective work, problem and its

    identification, stages of problem solving, techniques of problem solving

    (brain storming), changes management programs. Assessment methods Colloquium

    J.R. Katzenbach, D.K. Smith, Siła zespołów. Wpływ pracy zespołowej na Recommended reading

    efektywność organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.

    E. Nęcka, TROP, Twórcze rozwiązywanie problemów, Kraków, 1994.

    M. Robson, Grupowe rozwiązywanie problemów, PWE, Warszawa 2004.

    STRATEGIES OF WINNING COMPETITIVE ADVANTAGE IN MARKET Course title

    Course code

    Type of course compulsory

    Level of course intermediate rdthththYear of study, semester 3 year 6 semester and 4 year 7 semester ththNumber of credits 2 (6 semester) + 2 (7 semester)

    Teaching methods Lecture (30 hrs) + class (30 hrs)

    Language of instruction Polish

    Name of lecturer Dr hab. Jarosław Sosnowski, Robert Kozielski, PhD Prerequisites Knowledge of economics and management Objectives of the course Mastering the skills of projecting and realization of market operation

    strategy

    Course contents Integration of main range of marketing decisions; impact of company’s

    environment on market decisions; relations between key marketing

    variables market segmentation, product life cycle; planning of

    promotion action; difficulties and challenges occurring during the

    implementation of the marketing plan; dynamic decision taking in group in

    the context of diverse opinions on strategy, tactics or company assets

    management.

    Assessment methods Participation in the simulation game and examination

    Ph. Kotler, Marketing; Gebethner & Ska, Warszawa 1994. Recommended reading

    L. Garbraski, I. Rutkowski, W. Wrzosek, Marketing-punkt zwrotny firmy,

    PWE, Warszawa 1996.

    R. Niestrój, Zarządzanie marketingiem-aspekty strategiczne, PWN,

    Warszawa 1996.

    Z. Pierścionek, Strategie rozwoju firmy, PWN, Warszawa

    INTERNATIONAL STANDARDS OF ACCOUNTING Course title

    Course code

    Type of course compulsory

    Level of course advanced rdthYear of study, semester 3 year, 5 semester

    Number of credits 1

    Teaching methods lecture (30hrs)

    Language of instruction Polish

    Name of lecturer Dr hab. Ewa Walińska

    Prerequisites Knowledge of economics and corporate finance Objectives of the course The aim of the course is to show the rules of preparing and presentation

    of two main elements of financial statement balance sheet and gain and

    loss account.

    Course contents Institutional and conceptual frames of accountancy and financial

    reporting; conceptual frames of International Accounting Standards;

    general rules of measuring the basic elements of financial statement;

    general rules of presenting information in the financial statement; balance

    sheet source of information on financial situation in the company; gain

    and loss account.

    Assessment methods test

    E. Walińska, Międzynarodowe standardy rachunkowości. Ogólne zasad Recommended reading

    pomiaru i prezentacji pozycji bilansu i rachunku wyników, Oficyna

    Ekonomiczna, Kraków 2006.

    A.Jarugowa (ed.), Międzynarodowe regulacje rachunkowości, C.H.Beck,

    Warszawa 2002.

    Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej 2004, SKwP,

    2005

    FINANCE MANAGEMENT IN COMPANY Course title

    Course code

    Type of course compulsory

    Level of course advanced ththYear of study, semester 4 year, 8 semester

    Number of credits 3

    Teaching methods Lecture (30 hrs)

    Language of instruction Polish

    Name of lecturer Dr hab. Piotr Urbanek

    Prerequisites Knowledge of economics, mathematics and accounting. Objectives of the course To acquaint students with modern instruments applied to determine the

    optimal assets structure and to indicate sources of asset financing. Course contents Finance management in market economy; financial statements as a

    source of information on company’s activities; financial statements

    analysis; financial statements forecasting; short term decision making;

    working assets management; financial resources management; liabilities

    management, stock management; valuation of investment efficiency.

    Assessment methods Preparation and presentation of economic condition valuation project of a

    selected company

    J. Gajdka, E. Walińska, Zarządzanie finansowe. Teoria i praktyka Recommended reading

    L. Bednarski, T. Waśniewski, Analiza finansowa w zarządzaniu

    przedsiębiorstwem

    P. Gołaszewski, P. Urbanek, E. Walińska, Analiza sprawozdań

    finansowych, FRRwP 2001.

    MARKET STRUCTURE AND COMPETITION POLICY Course title

    Course code

    Type of course compulsory

    Level of course intermediate ththYear of study, semester 4 year, 8 semester

    Number of credits 4

    Teaching methods Lecture (30 hrs)

    Language of instruction Polish

    Name of lecturer Aleksandra Lech, PhD

    Prerequisites Basic knowledge of economics

    Objectives of the course The course aims at presenting students the main issues of the EU

    competition rules (rules for enterprises and States) Course contents Negative effects of economy monopolization processes; the problems of

    cartels and dominant position abuse in the light of the EU legislation and

    the European Commission’s decision; liberalisation process of so called

    network sectors and its effects for the EU competitiveness; public aid

    rules in the EU (sectoral , horizontal and regional rules); public aid

    practice (instruments, tendency in allocation, effectiveness) Assessment methods Active participation in the course discussion, tests, cases, problem

    solving

    W. Karpińska - Mizielińska, T. Smuga, Pomoc publiczna w Recommended reading

    Polsce na tle krajów Unii Europejskiej, „Gospodarka Narodowa”

    2005, nr 3

    Problem nadużywania pozycji dominującej w świetle przepisów i

    orzecznictwa wspólnotowego, Urząd Ochrony Konkurencji i

    Konsumentów, Warszawa 2003

    Sprawozdanie z działalności Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

    w 2004 roku, Warszawa 2004.

    Reports on public aid in Poland, Urząd Ochrony Konkurencji i

    Konsumentów.

    LABOUR RESOURCES MANAGEMENT Course title

    Course code

    Type of course compulsory

    Level of course intermediate ththYear of study, semester 4 year, 8 semester

    Number of credits 3

    Teaching methods class (30 hrs)

    Language of instruction Polish

    Name of lecturer Rogozinska Pawełczyk, MoS

    Prerequisites Basic knowledge of economics and sociology Objectives of the course Providing the knowledge on effective labour management in changing

    environment

    Course contents Basic models of personnel management; staff marketing; recruitment and

    selection of personnel; interview, labor costs in company; introduction to

    the work; training and professional improvement; communicativeness,

    cooperativeness and assertiveness of employees`; valuation as personal

    program of a company; employee career in a firm; labor motivation;

    employees participation in company’s management; reduction of

    excessive employment.

    Assessment methods test

    Stoner, Kierowanie, PWE, Warszawa 1995. Recommended reading

    D. Stewart, Praktyka kierowania, PWE, Warszawa 1996.

    A. Pocztowski, Zarządzanie zasobami ludzkimi, AE Kraków 1996.

    Z. Zbignień - Maciąg, Marketing personalny, 1996.

    M. Armstrong, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wyd. Szkoły Biznesu,

    Kraków 1996

    OPTIONAL COURSES

    MAKING BUSINESS PLANS Course title

    Course code

    Type of course optional

    Level of course intermediate rdthYear of study, semester 3 year, 5 semester

    Number of credits 1

    Teaching methods Lecture (15 hrs)

    Language of instruction Polish

    Name of lecturer Dr hab. Stanisław Szukalski

    Prerequisites Knowledge of economics and corporate finance Objectives of the course To disseminate knowledge on goals, procedures, structure of business

    plans and own business organization. Course contents The role of business planning in market economy; functions of business

    plans; rules of construction of business plans; structure and main

    elements of business plan; rules and areas of firm diagnostics; relations

    between partial plans and their role in business plan construction;

    technical, marketing, financial plans; methods of preparation and

    presentation of business plans chapters, economic financial analysis of

    investment activities.

    Assessment methods Preparation of a business plan

    W. Behrens, M. Hawranek, Poradnik przygotowania przemysłowych Recommended reading

    studiów feasibility, UNIDO, Warszawa 1993.

    E. Filar, J. Skrzypek, Biznes Plan, Poltext, Warszawa 2002.

    A. West, Zaplanuj swój biznes, PWN, Warszawa 1994.

    J. Śliwa, S. Wymysłowski, Biznes plan w teorii i praktyce, Warszawa

    2000.

    C.P. Barrow, Business plan, czyli jak zrobić dobry interes, Businessman

    Book.

    COSTS MANAGEMENT Course title

    Course code

    Type of course optional

    Level of course intermediate

    Year of study, semester

    Number of credits 1

    Teaching methods Lecture (30 hrs)

    Language of instruction Polish

    Name of lecturer Dr hab. Piotr Urbanek

    Prerequisites Basic knowledge of microeconomics, management and finance Objectives of the course To acquaint students with modern instruments applied in companies for

    cost planning and controlling, price decision taking etc. Course contents Managerial accounting as an information system for management; costs

    classifications for the needs of management; costs in short term

    decision accounts; systems of costs accounts, operation and financial

    risk, cost budgeting.

    Assessment methods test

    E.Walińska, P.Urbanek, Rachunkowość zarządcza. Wybrane Recommended reading

    zagadnienia, testy, zadania, FRRwP, 2000

    M. Dobija, Rachunkowość zarządcza i controlling, PWN, 2002.

    T.Kiziukiewicz, Zarządcze aspekty rachunkowości, PWE, 2003.

    W.Gabrusewicz, A.Kamela-Sowińska, H.Poetschke, Rachunkowość

    zarządcza, PWE, 2000.

    COMPANY MANAGEMENT BY MEANS OF TAX INSTRUMENTS Course title

    Course code

    Type of course optional

    Level of course advanced

    Year of study, semester

    Number of credits 1

    Teaching methods Lecture (15 hrs)

    Language of instruction Polish

    Name of lecturer Dorota Burzyńska, PhD

    Prerequisites Knowledge of economics, management and finance Objectives of the course Presentation of problems of decision taking in company in the field of

    taxation.

    Course contents Characteristics of taxes imposed on economic activities; tax as an

    instrument of decision taking in company; the role and functions of taxes

    in the company management; organizational legal form of economic

    activity and various types of taxation; tax relieves and exemptions; cost

    management and taxation; income sharing in company and tax burden;

    the comparison of tax instruments management in selected EU countries

    Assessment methods test

    J. Głuchowski, D Handor, J. Patyk, J. Szymańska, Formy zmniejszania Recommended reading

    wysokości podatków w Polsce, Warszawa, PWN, 2002.

    E. Grzegorzewska - Mischka, Przedsiębiorca po nowemu, Gdańsk, 2004.

    A. Krajewska, Podatki Unia Europejska, Polska, Kraje Nadbałtyckie,

    Warszawa, PWE, 2004.

    S. Owsiak, Finanse publiczne, Warszawa, PWN, 2003.

    J. Sokołowski, Opodatkowanie działalności gospodarczej w Polsce,

    Wrocław, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2000

    MERGERS AND TAKEOVERS OF COMPANIES Course title

    Course code

    Type of course Compulsory

    Level of course basic

Year of study, semester

    Number of credits 1

    Teaching methods Lecture (15 hrs)

    Language of instruction Polish

    Name of lecturer Paweł Alberciak, PhD.

    Prerequisites none

    Objectives of the course Analysis the main theoretical factors that generate mergers. Course contents The purpose of this lecture is to explain and illustrate some recent

    developments in the theory of mergers. First, an overview of merger

    definitions, types and activity will be offered. Next section focuses on the

    motives and determinants of mergers under idealised conditions. Assessment methods Student’s report (100%)

    Recommended reading W. Frąckowiak (ed.)Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw], PWE, Warszawa

    1998.

    Gaughan P.A., Mergers, Acqusitions, and Corporate Restructurings, John

    Wiley & Sons,Inc., New York 1999.

    Jenkinson T., C. Mayer, Wrogie przejęcia na rynku kapitałowym: Obrona,

    atak i rynek kontroli, Wydawnictwo K. E. Liber, Warszawa 1998.

    Oleś W., M. Rodzynkiewicz, Fuzje spółek akcyjnych; podstawowe

    aspekty prawne, Warszawa 1999.

    Sudarsanam S., Fuzje i przejęcia, WIG-Press, Warszawa 1998.

Report this document

For any questions or suggestions please email
cust-service@docsford.com