DOC

prevrednotovanjem

By Brittany Gardner,2014-08-30 07:00
12 views 0
prevrednotovanjem

Na osnovi 26. do 29. člena Zakona o društvih (ur.l.št.61/2006), Slovenskimi računovodskimi

    standardi 33 (SRS 33), s splošnimi računovodskimi standardi ter na podlagi _____ člena

    Pravil……………, je Upravni odbor …………………. na svoji _______ seji dne________________ sprejel tale

    PRAVILNIK O BLAGAJNIŠKEM POSLOVANJU

    …………………………………….

    _____________________________

    (lahko tudi Pravilnik o računovodstvu, Pravilnik o finančnem poslovanju ali Pravilnik o

    blagajniškem poslovanju)

I. SPLOŠNE DOLOČBE

    1. člen

    Pravilnik o blagajniškem poslovanju (v nadaljevanju pravilnik) je splošni akt društva, ki določa organiziranost, vodenje računovodstva, blagajniško računovodska opravila, izdelavo

    računovodskih in poslovnih poročil v skladu z določili zakona o društvih, slovenskim

    računovodskim standardom za društva (SRS 33) ter pravili društva.

    2. člen

    Finančno, materialno in blagajniško poslovanje mora biti organizirano tako, da se z vodenjem

    poslovnih knjig in evidenc zagotavlja kvalitetne informacije zunanjim in notranjim uporabnikom,

    organom in njihovim članom informacije o rezultatih poslovanja ter podatke potrebne za

    sprejemanje odločitev v skladu z izvajanjem društvene dejavnosti.

    3. člen

    V posameznih poglavjih pravilnika se obravnavajo splošne določbe, financiranje, načrtovanje in poraba sredstev, organiziranost in vodenje računovodstva, knjigovodske listine in poslovne knjige,

    popis sredstev in obveznosti do virov sredstev, računovodski izkazi s pojasnili in poslovna

    poročila, hranjenje knjigovodskih listin, poslovnih knjig in letnih poročil, končne določbe.

II. FINANCIRANJE, NAČRTOVANJE IN PORABA SREDSTEV

    4. člen

    Društvo pridobiva sredstva za svoje delovanje iz naslednjih virov:

    - članarine in prispevki članov,

    - dotacije iz proračunskih, lokalnih in drugih javnih sredstev,

    - dotacije drugih fundacij, skladov in ustanov, - dohodki od pridobitne dejavnosti,

    - dohodki od drugih dejavnosti,

    - dohodki od prireditev,

    - dohodki od nepremičnin, ki jih upravlja,

    - donacije drugih pravnih in fizičnih oseb,

    - darila in volila,

    - drugi dohodki,

    - prostovoljno delo članov.

Če društvo pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga mora

    porabiti za izvajanje dejavnosti, za katero je bilo ustanovljeno. Vsaka delitev premoženja društva med njegove člane je nična.

    5. člen

    Društvo razpolaga s finančnimi sredstvi v skladu s programom in letnim finančnim načrtom, ki ga

    sprejme najvišji organ društva (občni zbor).

S finančnim načrtom se predvidijo prihodki, ki so razporejeni po virih sredstev, ter njihova

    razporeditev po namenih porabe.

III. ORGANIZACIJA IN VODENJE RAČUNOVODSTVA

    6. člen

    Vsa računovodska dela v društvu opravlja pooblaščena oseba – računovodski delavec, blagajnik društva ali zunanji računovodski servis.

    7. člen

    Računovodski delavec je dolžan skrbeti, da se pri poslovanju društva pravilno uporabljajo veljavni predpisi. Odgovoren je za:

    - pravilno in ažurno vodenje knjig,

    - pravočasno sestavo zaključnega računa in drugih informacij,

    - pravočasno zaključevanje poslovnih knjig ter

    - pravočasno dopolnitev kontnega načrta v skladu s predpisi.

    8. člen

    KATERA RAZLIČICA BO UPORABLJENA V ČISTOPISU SE DOGOVORITE Z RAČUNOVODJO!!!

    a) različica

    Društvo vodi poslovne knjige po sistemu dvostavnega knjigovodstva, prirejenega za društvene potrebe.

    Računovodski delavec vodi naslednje poslovne knjige in evidence: - glavno knjigo z vodenjem terjatev in obveznosti; - blagajniško knjigo;

    - računovodstvo osnovnih sredstev;

    - pomožne evidence, kot so zaloge materiala, trgovskega blaga, drobnega inventarja v uporabi. b) različica

    Društvo vodi poslovne knjige po sistemu enostavnega knjigovodstva, prirejenega za društvene potrebe (če izpolnjuje vsaj dve merili; da povprečno število redno zaposlenih ne presega dve, da letni prihodki preteklega leta ne presegajo 20.864,00 ?, da povprečna vrednost sredstev ne presega 41.730,00 ?).

    Računovodski delavec vodi poslovne knjige na način, ki omogoča izkazovanje podatkov v skladu

    z računovodskimi standardi.

    c) različica

    Društvo vodi knjigo prejemkov in izdatkov (blagajniški dnevnik), preostale podatke za letno poročilo pa zagotovi z letnim popisom in ocenitvijo (če ne uprablja pridobitne dejavnosti ali jo

    opravlja občasno in čigar prihodki so manjši od 8.3457,00 ?). Računovodski delavec vodi poslovne knjige na način, ki omogoča izkazovanje podatkov v skladu z

    računovodskimi standardi.

    9. člen

    Poslovne spremembe se v poslovne knjige evidentirajo ročno ali na medijih avtomatske obdelave podatkov in se zaključujejo in shranjujejo ob koncu dnevnega poslovanja.

Blagajniški maksimum se določi s sklepom upravnega odbora društva.

    10. člen

    Register osnovnih sredstev se vodi na osnovi predpisov ročno ali v posebnem računalniškem programu po nahajališčih z inventarnimi številkami, nabavno vrednostjo, datumom nabave, vrednostjo letne amortizacije in prevrednotovanjem.

    11. člen

    Knjižbe v poslovnih knjigah morajo temeljiti na verodostojnih knjigovodskih listinah. Še neknjižene

    in knjižene knjigovodske listine se morajo nahajati na sedežu društva oziroma kjer se vodijo

    poslovne knjige.

    Nastale poslovne spremembe se v poslovne knjige knjiži po načelih skrbnosti in ažurnosti.

    12. člen

    Društvo opravi ob koncu koledarskega leta popis vseh stalnih in gibljivih sredstev ter dolgov. Popis je potrebno opraviti tudi z dnem začetka oz. prenehanja opravljanja dejavnosti in z dnem

    nastanka statusne spremembe.

    13. člen

    Po končanem poslovnem letu je potrebno knjige zaključiti in jih arhivirati v skladu z zakonskimi

    predpisi.

    14. člen

    Poslovne knjige smejo pregledovati organi in organizacije, ki so za pregledovanje pooblaščeni na

    podlagi zakona, ter nadzorni odbor društva.

IV. KNJIGOVODSKE LISTINE IN POSLOVNE KNJIGE

    15. člen

    Vsaka poslovna sprememba, nastala pri sredstvih in njihovih virih, odhodkih, prihodkih ali rezultatu poslovanja, se sme knjižiti samo na podlagi pravilnih in verodostojnih listin.

    Knjigovodske listine morajo biti takšne, da nedvoumno kažejo nastale poslovne spremembe in da vsebujejo ustrezne podatke za knjiženje, temeljiti pa morajo na predhodno pravilno likvidirani pisni dokumentaciji.

    16. člen

    Knjigovodske listine ni dovoljeno popravljati, brisati ali radirati. Če nastane potreba po spremembi

    knjigovodske listine, se mora le-ta izvršiti tako, da so na listini razvidni prvotni in novi podatki in

    podpis osebe, ki je izvršila popravek knjigovodske listine. Sprememba knjigovodske listine,

    namenjena zunanjim uporabnikom, se ne izvede po prejšnjem določilu, temveč se mora taka listina stornirati in izdati nova.

    17. člen

    Verodostojna knjigovodska listina mora biti sestavljena na način in v rokih, ki jih določajo predpisi.

    18. člen

    Za kontrolo knjigovodskih listin, ki so osnova za nastanek poslovne spremembe ter knjigovodskih listin, ki so osnova za knjiženje, je zadolžen zastopnik društva oziroma od njega pooblaščena oseba.

Knjigovodske listine, ki so podlaga za izplačilo preko transakcijskega računa in imajo za

    posledico finančne obveznosti, po izvršeni kontroli likvidira še zastopnika društva oz. od njega pooblačena oseba.

    19. člen

    Pooblaščena oseba za kontrolo knjigovodskih listin s svojim podpisom potrdi pravilnost, točnost in

    zakonitost knjigovodske listine kot dokumenta, ki dokazuje poslovno spremembo. Z imenovano kontrolo se preverja predvsem:

    - ali je poslovna sprememba nastala v obliki in obsegu kot je navedeno v dokumentu; - ali so cene v knjigovodski listini pravilne in v skladu z dogovorom oziroma pogodbo; - ali so odbitki pravilno izvršeni;

    - ali je rok plačila naveden na listini istoveten z dogovorjenim rokom ter da niso na knjigovodski

    listini zaračunani kakršni koli stroški, ki so v nasprotju z dogovorom.

Pooblaščena oseba s podpisom potrdi verodostojnost knjigovodske listine.

    20. člen

    Z likvidacijo knjigovodskih listin, ki so podlaga za izplačilo preko transakcijskega računa, se ponovno preverja verodostojnost knjigovodske listine ter:

    - formalno računska pravilnost listine;

- ali so listini priloženi vsi dokumenti, ki dokazujejo nastanek poslovne spremembe;

    - ali je listino predhodno potrdil zastopnik društva oz. od njega pooblaščena oseba za kontrolo listine.

    21. člen

    Knjigovodske listine podpiše zastopnik društva ali od njega pooblaščena oseba.

    22. člen

    V knjiženje se računovodskemu delavcu dostavljajo samo verodostojne listine.

    V. POPIS SREDSTEV IN OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

    23. člen

    Društvo mora na koncu obračunskega obdobja popisati sredstva in dolgove. Najmanj enkrat letno

    je treba preveriti ali se stanje posameznih aktivnih in pasivnih postavk v poslovnih knjigah ujema