DOC

compartimentelor

By Ida Robertson,2014-12-24 12:07
9 views 0
compartimentelor

    Universitatea Liberă Internaţională din Moldova

    Facultatea Informatică şi Inginerie

    RECOMANDĂRI PRIVIND ELABORAREA

    ŞI PERFECTAREA TEZELOR DE LICENŢĂ ŞI MASTER

    ;RECOMMENDATION CONCERNING THE ELABORATION

    AND THE PERFECTING OF LICENCE AND MASTER’S DEGREE THESES

    Veaceslav Perju, Doctor habilitat

    Aprobat la Consiliul Profesoral

    al facultăţii Informatica şi Inginerie

    din 29 septembrie 2009

    Preşedintele Consiliului Profesoral

    Dr.,conf.univ. Iu.Dubcoveţchi

    Chişinău 2009

    CUPRINS

1. 3 Conţinutul şi volumul tezelor

2. 4 Perfectarea tezelor

3. 5 Alcătuirea referinţelor bibliografice

4. 9 Anexa 1. Foaia de titlu

5. 10 Anexa 2. Sarcina pentru teza de licenţă

6. 11 Anexa 3. Plan calendaristic

7. 12 Anexa 4. Conţinutul şi volumul compartimentelor tezelor de

    licenţă şi magistru

    8. The content and the volume of the thesis

     13

    9. 14 The requirements to thesis preparing

10. 15 Anexa 5. The Title Page of the Thesis

    11. 16 Anexa 6. The Task of the Thesis

    12. 17 Anexa 7. The Calendar Plan of the Thesis 13. 18 Anexa 8. The content of the license and master’s degree theses

     2

    1. CONŢINUTUL ŞI VOLUMUL TEZELOR

Conţinutul şi volumul tezelor sunt descrise în Anexa 1.

    Teze conţin următoarele compartimente.

    FOAIA DE TITLU (Anexa 1)

    SARCINA (Anexa 2)

    PLAN CALENDARISTIC (Anexa 3)

    CUPRINS

    ADNOTARE

    Se descriu rezultatele analizelor, elaborărilor, cercetărilor, implementărilor.

    INTRODUCERE

    Se descrie importanţa şi actualitatea problemei abordate, scopul şi obiectivele tezei,

    teoria şi metodologia analizei, conţinutul compartimentelor tezei.

    1. ANALIZA SITUAŢIEI ÎN DOMENIU ;Denumirea concretă

    Acest capitol conţine analiza profundă a materialelor la tema tezei articolelor,

    monografiilor, manualelor, brevetelor de invenţie etc., publicate în ţară şi peste hotare.

    Se utilizează sursele literare ale bibliotecilor ULIM, AGEPI, Bibliotecii Naţionale,

    Internet www.spie.org, www.ieee.org. www.elseviwer.com etc. O atenţie deosebită se atrage publicaţiilor din ultimii 3 ani. În rezultatul studierii materialelor, se efectuează clasificarea şi analiza comparativă a algoritmilor, metodelor, dispozitivelor, sistemelor, softurilor etc. existente, cu descrierea avantajelor şi neajunsurilor, se formulează problema spre realizare şi direcţiile de soluţionare. Se descriu scopul şi

    obiectivele tezei.

În procesul de expunere a materialelor publicate se respectă legea privind dreptul de

    autor ;vezi Monitorul Oficial Nr.13 din 2.03.1995, care permite utilizarea informaţiei fără acordul autorului şi fără recompensarea financiară a unui segment de text pînă la 400 de cuvinte sau a unui set de segmente de texte pînă la 300 de cuvinte fiecare, dar nu mai mult de o coală de tipar în total ;16 pagini A4, interval 1, cu referinţă

    obligatorie la sursa de informaţie.

     3

    2. PARTEA TEORETICĂ ;Denumirea concretă

    În capitolul 2 se descriu elaborări noi propuse de autor algoritmi, metode, dispozitive, sisteme etc., şi rezultatele cercetărilor teoretice, experimentale ale elaborărilor date. În

    caz de modelare la calculator, se descriu softuri elaborate ;utilizate, datele

    experimentale obţinute în formă de tabele, grafici etc.

    3. PARTEA PRACTICĂ ;Denumirea concretă

    În capitolul 3 se descriu rezultatele privind realizările tehnice sau de program ale elaborărilor expuse în capitolul 2. De exemplu, un algoritm, metoda, realizate în

    forma de soft, dispozitiv, sistem etc. Se prezintă rezultatele cercetărilor realizărilor

    tehnice cu descrierea parametrilor tehnici rapidităţii, fiabilităţii etc. Se descriu posibilităţile utilizării elaborărilor în diferite aplicaţii.

    CONCLUZII

    În concluzii se expune analiza rezultatelor obţinute, planul de acţiuni pentru viitor. O atenţie deosebită se atrage avantajelor şi neajunsurilor elaborărilor propuse.

    BIBLIOGRAFIE

    ANEXE

    Volumul compartimentelor este descris în Anexa 1.

    2. PERFECTAREA TEZELOR

Teze se perfectează în Times New Roman, font 14, cu o linie spaţiu între rînduri,

    format A4, cu margini: stînga 2.5 cm, dreapta 1.5 cm, sus şi jos – 2 cm.

Capitole, paragrafe şi concluzii se enumerează.

    1. DENUMIREA CAPITOLULUI ;BOLD CAPS, centered)

    (1 line spacing)

    1.1. Denumirea paragrafului (Bold, aligned left)

Textele se prezintă în font Regular, Justified.

Denumirea figurilor se efectuează în font Regular, centered.

…………………………………………………………………………………

     4

    N. CONCLUZII ;BOLD CAPS, centered)

    BIBLIOGRAFIE ;BOLD CAPS, centered)

    ANEXE ;BOLD CAPS, centered)

    Cerinţele privind perfectarea tezelor sunt descrise în lucrarea Perju V., Sidorenco V. Standardele sistemului unic de documente şi programe:

    www.utm.md/romanian/buletinul.html.

    3. ALCĂTUIREA REFERINŢELOR BIBLIOGRAFICE

Exemple de referinţe la publicaţii tipărite

    CĂRŢI

    …un autor

PALII A. Cultura comunicării. Ch.: Epigraf, 1999. 176 p. ISBN 9975-9985-8-5.

    TAVE D. Inbreeding and brood stok management. Rome: FAO, 1999. 122 p. ISBN 92-5-104340-X.

    СЕМЕНОВ В. В. Философия: итог тысячелетий. Философская психология. Пущино, 2000. 64 с. ISBN 5-201-14433-0.

    …doi autori

NICOLESCU O., VERBONCU I. Management. Bucureşti, 1996. 407 p. ISBN 973-

    96795-9-5.

    PERMIN A., HANSEN I. W. Epidemiology, diagnosis and control of poultry parasites. Rome: FAO, 1998. 160 p. ISBN 92-5-104215-2.

    COSTENCO T., COSTENCO C. Ciuperci din Moldova. Ch., ARC, 2004. 96 p. ISBN 9975-61-333-0.

    …trei autori

BALAN V., CIMPOIEŞ GH., BARBĂROŞIE M. Pomicultura. Ch.: Museum, 2001.

    451 p. ISBN 9975-906-39-7.

     5

АГАФОНОВА Н. Н., БОГАЧЕВА Т. В., ГЛУШКОВА Л. И. Гражданское право:

    учеб. пособие для вузов. М.: Юрист, 2002. 542 с. ISBN 5-7975-0223-2.

    …mai mult de trei autori

STAN N. şi a. Tratat de legumicultură. Bucureşti, 2004. 1182 p. ISBN 973-40-0594-4.

    СОРОКИН Н. П., ОЛЬШЕВСКИЙ Е. Д. и др. Инженерная графика: учебник. СПб, 2005. 392 с. ISBN 5-8114-0525-1.

    …fără autori

Anuarul statistic al Republicii Moldova 2005. Ch., 2005. 560 p. ISBN 9975-9828-2-4.

    Production: Yearbook 2003. Vol. 57, 2003. Rome: FAO, 2004, 260 p. ISBN 92-5-005216-2.

Cправочник ветеринарного врача. СПб, 2004. 896 с. ISBN 5-8114-0301-1.

    AUTOREFERAT, TEZĂ

    SAVA P. Productivitatea agrişului în funcţie de soi şi distanţa de plantare: autoref. al tz. de dr. în şt. agricole. Ch., 2003, 21 p.

    ДАДУ К. И. Продуктивность спуровых насаждений яблоней в зависимости от плотности посадки: автореф. дисс. на соиск. ученой степени канд. с.-х. наук. М.,

    1985, 19 с.

    ВИШНЯКОВ И. В. Модели и методы оценки коммерческих банков в условиях неопределенности: дисс. … канд. экон. наук. M., 2002. 234 с.

    BREVETE DE INVENŢII

    Brevet de invenţie. 2732 B2, MD, A 01 M 7/00. Captator de soluţie al stropitorii cu ventilator / Ivan Stalev, Sergiu Stalev (MD). Cererea depusă 23.02.2001, BOPI nr 4/2005.

    Пат. 2187888 Российская Федерация , MПK7 Х 04 Б 1/38, Х 04 Ж 13/00. Приемопередающее устройство / В. И. Чугаева; Заявитель и патентооблад.

    Воронеж. науч.-исслед. ин-т связи. Опубл. 20.08.02, Бюл. nr 23.

     6

    CONTRIBUŢII

    … din reviste

    ADĂSCĂLIŢEI M. Tăierea de reîntinerire a pomilor de măr. In: Agricultura Moldovei. 1997, nr 9, p. 17.

    …din lucrări ştiinţifice

    RURAC M. I. Influenţa lucrării de bază a solului asupra unor însuşiri fizice. In:

    Lucrări ştiinţifice. Univ. Agrară de Stat din Moldova. 2001, vol. 9, p. 95-99.

    …din materialele simpozioanelor

    BABUC V. şi a. Cercetări şi realizări în horticultură. In: Realizări, programe, perspective: tezele conf. jubiliare int. …Ch., 1995, p. 152-157.

TIMUŞ A., GHIZDAVU I. Mortalitatea naturală a larvelor – factor de reglare al

    nivelului populaţional al speciei Lyonetia clerckella. In: Protecţia integrată a plantelor: realizări şi probleme: tezele simpoz. int. şt., 2-4 oct. 2000. Ch., 2000, p. 209-211.

    EXEMPLE DE REFERINŢE LA DOCUMENTE ELECTRONICE

    MONOGRAFII

AEZVIN: An interactive multiple criteria analysis tool for land resources appraisal

    [CD-ROM +user’s guide]. Roma: FAO, 1999. (World Soil Resources Report; 87). Cerinţe de sistem: Pentium PC; 32 MB RAM; 100 MB disk space; 486 PC; 16 MB RAM; 50 MB disk space, MS-Windows 95/NT; resolution 1024 768.- ISBN 92-5-

    104503-8

    CAROLL L. Alice’s adventures in wonderland [online]. Textinfo ed. 2.1. [Dortmund, Germany]: Windspiel, november 1994 [citat 10 februarie 1995]. Dispnibil în World Wide Web: < http:www.germany.eu.net./books/caroll/alce.html >

HÂRNĂU S., OHRIMENKO S., CERNEI G. Tehnologiile informaţionale şi

    problemele globale ale dezvoltării societăţii [online]. Chişinău (MD), 2002. Accesibil

    pe Internet <URL: http: //www.ase.md./Inside/PersonalPagesRomCom.phtml>

INVENŢII protejate în Republica Moldova 1933-2001: Cereri de brevet de invenţie.

    Brevete de invenţie acordate. Brevete de invenţie eliberate = The inventions protected in Republic of Moldova 1933-2001 [CD-ROM]. Ch., 2002. Cerinţe de sistem:

    Microsoft Windows 95/98/NT/2000/XP; 20 MB HDD; 16 MB RAM; PC 486.

     7

    MANAGEMENT of agricultural research: A training manual [CD-ROM]. Roma: FAO, 1999: hypertext, tabele, grafice.- Cerinţe de sistem: Windows 95/98/ NT; 32

    MB RAM; 11 MB hard disk space. ISBN 92-5-104251-9.

    BAZE DE DATE

FAOSTAT. Bază de date. Generator FAO. [On-Line]. Cerinţe de sistem: Pentium PC;

    32 MB RAM; 100 MB disk space; 486 PC; 16 MB RAM; 50 MB disk space, MS-Windows 95/NT; [citat 11 decembrie 2005]; Disponibil pe Internet: <http://apps.fao.org/default.htm>

    CONTRIBUŢII

    DUMITRESCU D. Evaluarea în biblioteci. In: UniBIB [On-Line]. 2002, Nr.3[mai 2002] Accesibil pe Internet: <URL: http://www.bcub.ro/articoledr.htm

    LARDY Jean-Pierre. Recherche d'information sur l'Internet. Outils et Méthodes. [On-line]. Paris, 1997 [modificat 13.05.97]. Cap. 3 Mode de diffusion de l'information. Accesibil pe Internet : <URL :

    http://www.adbs.fr/adbs/viepro/sinfoint/lardy/chap3.htm>

MCCONNELL W. H. Constituţional History. In: The Canadian Encyclopedia [CD-

    ROM] Macintosh versiunea 1.1. Toronto: McClelland & Stewart, 1993.

    ROBERTS K. An analysis of group processes in farmer learning: the Australian experience. In: The journal of agricultural education and extension [online]. 2000, vol.6, no. 4 [citat 4 noiembrie 2005] Disponibil pe Internet:

    <http://library.wur.nl/ejae/v6n4t.html>.

    STONE Nan. The Globalization of Europe. In: Harvard Business Review [online]. May-June 1989 [citat 3 sep. 1990]. Disponibil prin BRS Information Technologies, McLean.

    TAYLOR K., TREVELYAN J. Australia's telerobot on the web. 26th international symposium on industrial robot, Singapore, october 1995 [On-line], [19.06.97] . Accesibil pe Internet : <URL : http://telerobot.mech.uwa.edu.au/robot/singapor.htm>

    Anexa 1

    MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI TINERETULUI AL REPUBLICII MOLDOVA

    Universitatea Liberă Internaţională din Moldova

    Facultatea Informatică şi Inginerie

    Catedra ...

     8

     Admis la susţinere Admis la susţinere

     Decanul Facultăţii Şef Catedră

     NFP, grad şt., titlu şt. NFP, grad şt., titlu şt.

________________________ _________________________

    „___”_______________20... ”___” ________________ 20...

    TEZA DE LICENŢĂ

    DENUMIREA TEMEI

Conducătorul tezei

    NFP, grad şt., titlu şt.

    Executant NFP,

    Studentul (studenta) grupei ...

    Chişinău 20...

    Anexa 2

    Universitatea Liberă Internaţională din Moldova

    Facultatea Informatică şi Inginerie

    Catedra ...

    Specialitatea ...

     9

Specializarea ...

     Aprob Aprob

     Decanul Facultăţii Şef Catedră

     NFP, grad şt., titlu şt. NFP, grad şt., titlu şt.

    ________________________ _________________________

    „___”_______________20... ”___” ________________ 20...

     S A R C I N A

    pentru teza de licenţă a studentului grupei ...

    NFP

    Tema: „...

     aprobată prin ordinul nr____ din ”___” _____________ 20...

Conducătorul tezei: NFP, grad şt., titlu şt.

    Conţinutul notei explicative 1. Analiza algoritmilor, metodelor şi sistemelor existente de recunoaştere a semnăturilor; 2. Elaborarea, realizarea şi cercetarea unui

    algoritm nou de recunoaştere a semnăturilor; 3. Elaborarea şi cercetarea sistemului de

    recunoaştere a semnăturilor.

    Lista materialului grafic 1. Clasificarea algoritmilor, metodelor şi sistemelor existente de recunoaştere a semnăturilor; 2. Structura algoritmului nou de

    recunoaştere a semnăturilor; 3. Schema-bloc a softului elaborat de recunoaştere a

    semnăturilor; 4. Rezultatele cercetărilor algoritmului de recunoaştere a semnăturilor; 5. Structura sistemului de recunoaştere a semnăturilor; 6. Rezultatele cercetărilor sistemului de recunoaştere a semnăturilor.

    Anexa 3

    PLAN CALENDARISTIC

    Nr. Denumirea etapelor Volum, în % Termenul de realizare

     10

Report this document

For any questions or suggestions please email
cust-service@docsford.com