DOC

kouyurumenquiz2

By Allen Price,2014-04-10 17:43
12 views 0
kouyurumenquiz2

汉语口语速成 单元测试 姓名______________

    . 看图完成对话 Complete the dialogue according to the pictures 1. A: xiaoli de baba ____________________?

     B:ta shi yi wei __________.

2 .A:zhe wei shi wo de laoshi ,zhe wei shi wo de pengyou lao li .

     B:___________________________________.

     C:___________________________________.

3 .A:caomei suan bu suan ?

     B:___________________________,bu tian bu yao qian .

    4 Azuotian ni qu shang dian mai le shenme dongxi ?

     B:___________________________________.

    5 A:__________________________________?

     B:wo zuo fei ji qu zhong guo .

6 A:Snoopy zai zuo shen me ?

     B:Snoopy zai ___________________.

    7 A:_________________________?

     B:___________,babamama he wo.

8 A:zhuo zi shang you shen me ?

     B:_____________________________________________.

二、写一段话。Write a passage about the topic.

Wo qu bei jing wanr

by caoyuer111

Report this document

For any questions or suggestions please email
cust-service@docsford.com