DOC

The world lubricant and base oils market

By Mildred Pierce,2014-02-05 15:24
4 views 0
The world lubricant and base oils market

    MAZIVA 2003 - LUBRICANTS 2003

    Uvodno predavanje / Plenary Paper U1

    M. FUCHS

    FUCHS PETROLUB AG, GERMANY

    SVJETSKO TRŽIŠTE MAZIVA I BAZNIH ULJA

    THE WORLD LUBRICANT AND BASE OILS MARKET

    Sažetak

    Globalno trţište maziva bit će prikazano s kljuĉnim strukturalnim podacima, segmentom primarnog

    trţišta i razvojem potraţnje maziva ukljuĉujući prvu polovicu 2003.

    Poredak i profitabilnost baznih ulja i proizvoĊaĉa maziva.

    Potraţnja maziva u zapadnoj Europi, jednako kao i u srednjoj i istoĉnoj Europi. Rusija – trţište

    maziva u transformaciji.

    REACH prijetnja proizvoĊaĉima i korisnicima maziva u Europskoj uniji.

    Globalni trendovi relevantni za maziva i dugoroĉna prognoza potraţnje.

Abstract

    The global lubricants market will be shown with key structural data, primary market segment and

    development of lubricants demand including first half 2003. Ranking and profitability of base oils and lubricants manufacturers. Lubricant demand in Western Europe as well as in Central and Eastern Europe. Russia a

    lubricants market in transformation.

    REACH a threat to manufacturers and users of lubricants in the European Union.

    Global trends relevant for lubricants and long-term demand forecast. 1

    MAZIVA 2003 - LUBRICANTS 2003

    Uvodno predavanje / Plenary Paper U2

    R. MANDAKOVIĆ

    MAZIVA ZAGREB D.O.O.

    OBILJEŽJA TRŽIŠTA MAZIVA HRVATSKE I DRŽAVA U OKRUŽENJU

    LUBRICANTS MARKET IN CROATIA AND SURROUNDING COUNTRIES

    Sažetak

    U zadnjih desetak godina dogodile su se znaĉajne promjene na trţištu Hrvatske i okolnim trţištima. Unutar regije postoje velike razlike i utjecaji na trţištu maziva, a trendovi razvoja kvalitete maziva kao i stanje voznog i industrijskog parka razlikuju se od trţišta do trţišta. U osnovnoj namjeri da se pokušaju predoĉiti sve specifiĉnosti i razliĉitosti navedenih trţišta maziva u regiji s naglaskom na hrvatsko trţište, ovaj rad je podijeljen u 4 dijela.

    U prvom dijelu ovog izlaganja navode se osnovni statistiĉki podaci i obiljeţja trţišta u regiji.

    U drugom dijelu daje se veći naglasak na hrvatsko trţište, posebno u dijelu procjene potrošnje po grupama maziva i srodnih proizvoda.

    U trećem dijelu nastoji se dati prikaz, procjena i utjecaj trendova na razinu kvalitete na trţištu Hrvatske te usporedba po pojedinim trţištima.

    U ĉetvrtom dijelu naglašavaju se bitne zakonitosti i procjene problematike trţišta koje će dalekoseţno utjecati na razvoj trţišta maziva u Hrvatskoj i u široj regiji.

Abstract

    During the past ten years remarkable changes have happened on Croatian and surrounding markets. In the Region there are large differences and influences on the lubricants market, while lubricants quality development trends, as well as condition of industrial and vehicle population, are different from market to market. In the basic intention to represent all the specificities and diversities of the lubricant markets in the region, the paper has been divided into 4 parts. Part I General Characteristics, Conditions, Evaluation of Particular Markets, Lubricants Consumption in Regional (Funky) Market

    Part II - More about the Croatian Market, Statistics, Evaluation of Consumption per Lubricant Types

    Part III - Performance Level, Lubricants Trends and Influences, Correlations between Croatia and other Markets in Region

    Part IV- Future Trends-Questions, General Remark

2

    MAZIVA 2003 - LUBRICANTS 2003

    Uvodno predavanje / Plenary Paper U3

    M. PODOBNIK, J. BAMB

    INA D.D. MAZIVA RIJEKA

    SPECIFIKACIJE MOTORNIH ULJA ZA OSOBNA VOZILA

    PASSENGER CAR ENGINE OIL SPECIFICATIONS

    Sažetak

    Kvaliteta motornih ulja za osobna vozila definirana je meĊunarodnim specifikacijama (ACEA -

    Association des Constructeurs Europeens d'Automobiles, API American Petroleum Institute) i

    specifikacijama najpoznatijih proizvoĊaĉa motora/vozila.

    Jedan od ciljeva uvoĊenja ACEA specifikacija 1996. godine bio je objedinjavanje svih zahtjeva europskih proizvoĊaĉa vozila. Naţalost u tome se nije uspjelo, tako da smo svjedoci pojave sve većeg broja specifikacija pojedinih proizvoĊaĉa vozila.

    Broj specifikacija motornih ulja za osobna vozila povećava se zbog dva razloga:

     javljaju se proizvoĊaĉi vozila s novim specifikacijama,

     proizvoĊaĉi vozila koji su i do sada imali specifikacije povećavaju njihov broj.

    Situaciju pogoršava i ĉinjenica da su zahtjevi pojedinih proizvoĊaĉa vozila meĊusobno nesukladni.

    Direktna posljedica navedene situacije jest da su proizvoĊaĉi motornih ulja prisiljeni proizvoditi sve

    širi asortiman motornih ulja što znaĉajno poskupljuje razvoj i proizvodnju ulja. Posebno je oteţana pozicija manjih proizvoĊaĉa ulja, koji teško mogu podnijeti povećane troškove ispitivanja velikog broja motornih ulja.

Abstract

    Passenger car engine oils quality is defined by international specifications (ACEA - Association des Constructeurs Europeens d'Automobiles, API American Petroleum Institute) and major

    OEM's specifications.

    Introduction of ACEA specifications in 1996 had a goal (amongst other) to unify requirements of all the European vehicle manufacturers. Unfortunately, this goal has never been achieved and we are witnessing more and more manufacturer’s specifications.

    Number of passenger car engine oil specifications is increasing because of two reasons:

     vehicle manufacturers with new specifications are emerging,

     vehicle manufacturers who already have specifications are increasing their

    number.

    The situation is more complicated because the requirements of some manufacturers are mutually incompatible.

    As a consequence, engine oil manufacturers are forced to produce a wider range of engine oils resulting in increased development and production costs. The position of smaller manufacturers, who can hardly withstand these enormous costs, is especially difficult.

3

    MAZIVA 2003 - LUBRICANTS 2003

    Referat - Paper A1

    M. GAHAGAN, P.S. GREENFIELD, H. LAHER

    LUBRIZOL CORP.

    MODERNE TEKUĆINE ZA PRIJENOSNIKE VOZILA

    FUTURE DRIVELINE FLUIDS FOR A BETTER WORLD

    Sažetak

    ProizvoĊaĉi vozila u Europi moraju neprestano razvijati konstrukcije mjenjaĉa i diferencijala, koji moraju biti u stanju zadovoljiti sve veće snage motora uz odgovarajuća frikcijska svojstva maziva. Novi trend u tom podruĉju jest potreba za poboljšanom uĉinkovitošću glede potrošnje goriva. U referatu se opisuju razlozi ovom trendu, poĉevši od veliĉine motora do ekonomiĉnosti, regulative i oĉuvanja okoliša. TakoĊer se opisuju najvaţniji ĉimbenici, koji mogu utjecati na uporabu maziva, posebno sa stajališta uštede goriva. Nadalje predstavljaju se neki od testova, koji su na

    raspolaganju proizvoĊaĉima i tribolozima u ovoj znaĉajnoj oblasti, od malih ureĊaja za prethodna istraţivanja do opreme i metoda za ispitivanja na sâmim prijenosnicima.

Abstract

    For vehicle manufacturers in Europe there is an ever constant need to design gearboxes and axles to cope with ever increasing levels of engine torque and to ensure that the frictional behaviour of the lubricants is suitable. A new trend in this area is the need for improved fuel efficiency. This paper describes the background to these trends from engine sizes to fuel consumption, legislation and emissions.It then looks at the major factors within the lubricant that can influence performance in the fuel economy area. This is followed by an assessment of some of the techniques available to the formulator or tribologist in this important area ranging from

    small scale screen tests to full size rig tests.

4

    MAZIVA 2003 - LUBRICANTS 2003

    Referat - Paper A2

    B. NOVINA

    MAZIVA ZAGREB D.O.O.

    ZAHTJEVI RADNIH SVOJSTAVA ULJA ZA AUTOMATSKE MJENJAČE

    THE PERFORMANCE REQUIREMENTS FOR AUTOMATIC TRANSMISSION FLUIDS

    Sažetak

    U skladu s najnovijim zahtjevima trţišta za smanjenom potrošnjom goriva te smanjenom emisijom štetnih plinova, razvoj automatskih mjenjaĉa predstavlja kljuĉni ĉimbenik povećanja uĉinkovitosti

    iskorištenja goriva u vozilima koja posjeduju motore s unutrašnjim izgaranjem. Istovremeno nove konstrukcije automatskih mjenjaĉa zahtijevaju i poboljšane tipove maziva.

    Rad daje pregled postojećih zahtjeva za radnim svojstvima ulja za automatske mjenjaĉe.

Abstract

    According to the newest market demands for automotive fuel economy and reduced emissions, the automatic transmissions development continues to emerge as one of key factors for improving the fuel efficiency of vehicles with internal combustion engines. At the same time the new automatic transmission designs require improved type of lubricants also.

    This paper gives the review of the current performance requirements for automatic transmission fluids.

5

    MAZIVA 2003 - LUBRICANTS 2003

    Referat - Paper A3

    A. WALKER, P. BLAKEMAN, R. ALLANSSON, F.STUNNENBERG, P. KLEIJWEGT

    CHEVRON ORONITE

    UTJECAJ MAZIVA NA KATALIZATORE ZA SELEKTIVNU KATALITIČKU

    REDUKCIJU

    LUBRICANT IMPACT ON SCR CATALYST

    Sažetak

    Za teško opterećene dizelove motore transportnih vozila uvest će se oštriji propisi za emisije ispušnih plinova Euro 4 i Euro 5, koji će stupiti na snagu 2005. odnosno 2008. godine. Ovi zahtjevi

    neće se moći zadovoljiti samo optimizacijom motora, već će se morati uvesti ureĊaji za naknadnu

    obradu ispušnih plinova. Njihovo uvoĊenje postavit će nove zahtjeve na kvalitetu goriva i maziva. Za dizelska goriva predviĊa se drastiĉno smanjenje sumpora u gorivu, dok se za maziva potencijalna ograniĉenja dotiĉu koliĉine sumpora, fosfora i sulfatnog pepela.

    Ova prezentacija daje rezultate istraţivanja utjecaja konvencionalnih maziva na katalizatore sa selektivnom katalitiĉkom redukcijom (SCR). SCR katalizatori su ureĊaji za naknadnu obradu ispušnih plinova, ĉija se najveća primjena oĉekuje kod transportnih vozila u transkontinentalnom prijevozu Europom, dok je EGR (recirkulacija ispušnih plinova) s DPF (filtar za hvatanje ĉestica iz

    dizelovog motora) prvenstveno namijenjen primjeni u lokalnom prijevozu i autobusima.

Abstract

    Sustainable heavy duty diesel transportation will see the introduction of stringent emission legislation globally. In Europe, Euro 4 and Euro 5 emission legislations will come into force in 2005 and 2008, respectively. These emission requirements can no longer be met by engine optimization alone and will see the widespread introduction of exhaust gas after treatment devices. The introduction of exhaust gas after treatment devices will bring new requirements to both fuels and lubricants. For diesel fuel, a drastic reduction in sulfur is foreseen, whereas for lubricants the potential limitations touch some of the very foundations of today’s lubricants: sulfur, phosphorous

    and sulfated ash content.

    This presentation gives the outcomes of studies run to investigate the impact of conventional lubricants on Selective Catalytic Reduction (SCR) catalysts. SCR catalysts are the most promising exhaust gas after treatment systems for European long haul applications alongside Exhaust Gas Recirculation with a Diesel Particulate Filter (EGR + DPF) for local delivery service and busses.

6

    MAZIVA 2003 - LUBRICANTS 2003

    Referat - Paper A4

    M. PODOBNIK, M. BRIŠKI, J. BAMBIĆ

    INA D.D. MAZIVA RIJEKA

    ISPARIVOST MOTORNIH ULJA

    ENGINE OILS VOLATILITY

    Sažetak

    Bazno ulje je glavna komponenta pri proizvodnji motornih ulja i time znaĉajno utjeĉe na kvalitetu proizvedenog motornog ulja. Kvaliteta baznog ulja ovisi o vrsti sirovine i procesu proizvodnje. Zahtjevi modernih motora su takvi da se samo dodavanjem aditiva koji poboljšavaju odreĊena svojstva motornog ulja moţe osigurati kvalitetno podmazivanje motora. MeĊutim, neka svojstva motornog ulja ovise samo o kvaliteti baznog ulja i ne mogu se poboljšati dodavanjem aditiva. Jedno od takvih svojstava je isparivost ulja. To je vrlo vaţno svojstvo, jer ono direktno utjeĉe na potrošnju ulja, a time i na zagaĊenje okoliša. Zahtjevi meĊunarodnih specifikacija i proizvoĊaĉa

    motora su tijekom posljednjih godina sve stroţi. Ograniĉena isparivost motornog ulja bitno suţava mogućnosti pri formuliranju motornog ulja i istovremeno zahtijeva niţu isparivost baznog ulja.

    INA Maziva Rijeka su rekonstrukcijom vakuum kolone uspjela postići (izmeĊu ostalog) i znatno

    niţu isparivost baznih ulja. Time su omogućila korištenje svojih baznih ulja i pri proizvodnji

    najkvalitetnijih mineralnih i djelomiĉno sintetiĉkih motornih ulja. Istovremeno je omogućena i veća fleksibilnost pri formuliranju motornih ulja uzimajući u obzir zahtjeve za niskotemperaturnim svojstvima i isparivošću motornih ulja.

Abstract

    Base oil is a main component for engine oil production and therefore has a significant impact on engine oil quality. Base oil quality depends on crude oil quality and production process. Modern engines requirements are very stringent, so that only with the use of additives it is possible to assure proper engine lubrication. Some engine oil characteristics depend only on base oil quality and cannot be altered by additive usage. Engine oil volatility is one such characteristic. It is a very important characteristic because it directly influences engine oil consumption and in this way also environmental pollution. Concerning engine oil volatility, international and OEM specifications in last years have become more and more stringent. Limited engine oil volatility causes more problems in formulating engine oils and requires base oils with lower volatility. With vacuum tower reconstruction INA Maziva Rijeka achieved (amongst other things) a much lower base oil volatility. This enabled the use of INA base oils for production of high-grade mineral and semi-synthetic engine oils. In the same time we have more flexibility in engine oil formulations concerning low-temperature and volatility requirements.

7

    MAZIVA 2003 - LUBRICANTS 2003

    Referat - Paper A5 123M. NOVAK, F. PARVAUD, G. MARIĆ 123TEMBO D.O.O., ZAGREB, TOTAL FRANCE, FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE,

    ZAGREB

    UŠTEDA GORIVA KOD DIZELOVIH MOTORA TERETNIH VOZILA UPORABOM

    ODABRANIH ULJA

    SAVING OF FUELS IN DIESEL ENGINES OF TRUCKS WITH THE USE OF

    SELECTED OILS

    Sažetak

    Poznato je da u varijabilnim troškovima vozila troškovi goriva iznose preko 50% a podmazivanja ispod 1%. Ovaj rad se temelji na provedenim ispitivanjima francuske kompanije TOTAL kojima je dokazana znaĉajna ušteda goriva. Ova ušteda ostvaruje se primjenom kvalitetnijih maziva u motorima i prijenosnicima teretnih vozila. Ispitivanja su vršena s mazivima razliĉitih karakteristika (vrsta baznog ulja, aditivi, viskoznost i drugo) te provedena na vozilima najrenomiranijih svjetskih proizvoĊaĉa. Testovi su najprije provedeni na dinamometru s valjcima a zatim u eksploataciji vozilima na cestama Europe. U ispitivanju je sudjelovalo 17 prijevozniĉkih tvrtki iz pet europskih

    zemalja ĉija su vozila tijekom ispitivanja prevalila 20 milijuna kilometara.

    U radu su prikazani rezultati ispitivanja ovisno o vrstama upotrijebljenog maziva, tipu vozila i uvjetima voţnje. TakoĊer se u radu spominje utjecaj odabira maziva na produljenje intervala

    izmjene ulja što takoĊer direktno utjeĉe na smanjenje troškova odrţavanja vozila.

Abstract

    Abstract

    It is well-known that within the variable vehicle costs, the costs of fuel amount to over 50%, while those associated with lubrication are below 1%. The present paper is based on the tests conducted by the French company TOTAL, substantiating major fuel savings. The said savings are achieved by applying better quality lubricants in the engines and transmissions of commercial vehicles. The tests were performed using lubricants with various properties (base oil type, additives, viscosity and so on) on the vehicles by the world’s best known manufacturers. The tests were first performed on roller test dynamometer, and than in the field - on vehicles on European roads. The tests have encompassed 17 transportation companies from five European countries whose vehicles have covered 20 million km during the tests. The paper presents test results depending on the types of lubricant used, vehicle type, and driving conditions. The paper also mentions the impact of lubricant selection on extended oil fill interval, also having a direct impact on the reduction of vehicle maintenance costs.

8

    MAZIVA 2003 - LUBRICANTS 2003

    Referat - Paper B1

    M.-C. SOOBRAMANIEN, H. LAHER

    LUBRIZOL CORP.

    MAZIVA ZA DVOTAKTNE MOTORE MOTORKOTAČA S DIREKTNIM

    UBRIZGAVANJEM

    LUBRICANTS FOR AIR ASSISTED DIRECT FUEL INJECTION TWO STROKE

    MOTORCYCLE ENGINES

    Sažetak

    Pojava direktnog ubrizgavanja goriva i zraka u dvotaktnim motorima potaknuta je smanjenjem dopuštene emisije i zahtjevima za poboljšanjem ekonomiĉnosti i većom snagom motora. Vjeruje se, da će budući dvotaktni motori imati zapremninu manju ili jednaku 50 cc, a prihvaćanjem strogih ograniĉenja emisije, jedini današnji motori, koji zadovoljavaju najavljene promjene su Orbital

    motori s direktnim ubrizgavanjem (DI) goriva u smjesi sa zrakom.

    Današnji vodom hlaĊeni DI 50 cc motori skutera imaju tipiĉno sljedeće prednosti pred konvencionalnim dvotaktnim motorima:

    ; 40% smanjenja potrošnje goriva,

    ; 50% smanjenja potrošnje maziva,

    ; 80% smanjenja emisije,

    ; neznatnu dimljivost.

    Polusintetiĉka i potpuno sintetiĉka ulja, koja sadrţe poliizobutilen su se pokazala pogodnim za podmazivanje DI motora, ali neka polusintetiĉka maziva ipak mogu imati nedovoljna svojstva sprjeĉavanja nakupljanja ĉaĊe i lakova u prvom utoru klipa.

Abstract

    The emergence of air assisted direct fuel injection in two-stroke engines has been driven by the tightening down of emission limits and the demand for improved fuel economy and enhanced performance. It is believed that the future two-stroke market lies in engines with swept volume displacement less or equal to 50 cm? and with the advent of future legislated stringent emission limits, the only available engine technology is the Orbital air assist direct injection (DI) system. The existing water-cooled air assist DI 50 cc motoscooters typically offer the following benefits versus the conventional two-stroke engines:

    ; 40% drop in fuel consumption

    ; 50% reduction in oil consumption

    ; 80% reduction in emissions

    ; negligible exhaust smoke emissions

    Semi-synthetic and fully synthetic polyisobutylene-containing oils have been shown to adequately lubricate the DI engine but the semi-synthetic lubricants may lack this ability of minimising carbon and lacquer at the top piston groove.

9

    MAZIVA 2003 - LUBRICANTS 2003

    Referat - Paper B2

    M. PICEK, B. NOVINA, S. LOPARIĆ

    MAZIVA ZAGREB D.O.O.

    OCJENA UČINKOVITOSTI ULJA ZA ZRAKOM HLAĐENE DVOTAKTNE MOTORE

    EVALUATING PERFORMANCE OF AIR-COOLED TWO-STROKE GASOLINE

    ENGINE OILS

    Sažetak

    Dvotaktni motori su poznati zagaĊivaĉi okoliša, no u podruĉjima primjene gdje se zahtijeva lakša

    konstrukcija imaju prednost pred manjim ĉetverotaktnim motorima iste snage. Da bi zadrţali tu prednost, a zbog sve stroţih zahtjeva za zaštitom okoliša, razvijaju se nove konstrukcije motora,

    ali i zahtijevaju poboljšane formulacije maziva.

    Ocjena radnih svojstava ulja za dvotaktne motore koja se dobiva ispitivanjima na ispitnim stolovima s razliĉitim motorima kao što su Honda, Kawasaki, Suzuki, Husqvarna, Peugeot, Piaggio, kljuĉna je za njihovo formuliranje

    U radu je dat pregled naĉina ocjene uĉinkovitosti u motornim ispitivanjima kao i rezultati ispitivanja uĉinkovitosti nekoliko komercijalnih formulacija ulja za dvotaktne motore na motoru leĊne prskalice Tomos UMO 4.

Abstract

    Two-stroke engines are known polluters of the environment. However, when utilized for the jobs that require lighter construction, they have an advantage over smaller four-stroke engines of the same power. In order to maintain this advantage, and because of the increasingly strict environmental protection regulations, new engine constructions are being developed which require improved lubricant formulations.

    Testing performance of oils for two-stroke engines on different motors like Honda, Kawasaki, Suzuki, Husqvarna, Peugeot, Piaggio is the key to getting these formulations right. In this paper, the review of some motor tests conditions and quality evaluation criterias, as well as the results of testing the effectiveness of a few commercial two-stroke oil formulations on Tomos UMO 4 motor are shown.

10

Report this document

For any questions or suggestions please email
cust-service@docsford.com