DOC

rdtju

By Jacqueline Taylor,2014-12-20 00:01
66 views 0
rdtju

    LATVIJAS REPUBLIKA

    LABKLĀJĪBAS MINISTRIJA

    SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRS

    „RŪJA”

    2008.GADA

    PUBLISKAIS PĀRSKATS

    RŪJIENAS NOVADA JERU PAGASTS 2009

Saturs

    Priekšvārds ……………………………………………………………………....4 1. SAC „Rūja „ juridiskais statuss, struktūra, galvenie uzdevumi........................5 1.1. Juridiskais statuss un struktūra ……………………………………………..5 1.2. Centra galvenie uzdevumi un prioritātes ………………………………….. 6 2. Sociālās aprūpes centra „Rūja” darbības rezultāti un to izvērtējums…………7 2.1. Rezultatīvo rādītāju izpildes analīze………………………………………...7 2.2. Finansējums un tā izlietojums……………………………………………….7 3. Sociālās aprūpes centra „Rūja” 2008.gadā veiktie pasākumi sociālo

     pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai………………………………………….11 3.1. Sociālo pakalpojumu kvalitātes pārraudzība………………………………..11 3.2. Problēmas sociālo pakalpojumu sniegšanas kvalitātes nodrošināšanai……..12 4. Personāls, personāla izglītošana un kvalifikācijas paaugstināšana……………13 5. Prognozes un plāni 2009.gadam………………………………………………17

Pielikumi

    Bilance (Pielikums Nr.1)........................................................................................ 18

    Pamatbudžeta līdzekļu izlietojums (Pielikums Nr.2) ............................................ 19 Pamatbudžeta līdzekļu izlietojums -ESF projekts(Pielikums Nr.3) ...................... 20

    Maksas pakalpojumi un to izcenojumi, citi pašu ieņēmumi (Pielikums Nr.4) ...... 20

    3 LR LM Sociālās aprūpes centra „Rūja” 2008.gada publiskais pārskats

Priekšvārds

Publiskā pārskata lasītāj!

     2008.gada Sociālā aprūpes centra „Rūja” (turpmāk- Centrs) publiskais pārskats

    sniedz informāciju par atskaites gada veikumu Centrā un iezīmē prioritātes 2009. gadam.

    Centrs ir institūcija, kura nodrošina sociālo aprūpi un mājokli pilngadīgām personām ar smagiem garīga rakstura traucējumiem, īsteno Labklājības ministrijas politiku sociālās aprūpes jomā.

    2007. gadā tika pabeigta ERAF līdzfinansētais Nacionālās programmas projekta „Sociālo pakalpojumu infrastruktūras un pakalpojumu attīstīšana klientu rehabilitācijai, integrācijai sabiedrībā un darba tirgū Vidzemes reģionā” realizācija. Centrā tika uzsākta

    alternatīvās aprūpes sniegšana klientiem „Pusceļa mājās”. 2008. gadā turpinājās darbs, lai nodrošinātu ERAF līdzfinansētā projekta indikatoru rādītāju nodrošināšanu. Tika aktualizētas vairākas klientu apmācību programmas. Profesionāļu komanda izvērtēja to

    atbilstību klientu spējām un iemaņām „Pusceļa mājā”, aktualizēja izstrādātās rehabilitācijas programmas klientu apmācībai, kritērijus klientu izvērtēšanai dzīvošanai grupu dzīvoklī. Centra darbinieki organizēja seminārus par klientu izvērtēšanas kritērijiem, piedalījās citu institūciju organizētajos semināros.

    Centra darbība ir vērsts uz to, lai īstenotu valsts politiku ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas jomā attiecībā uz pilngadīgām personām ar smagiem garīga rakstura traucējumiem.

    Centrā ir nodrošināts starp-profesionāļu komandas darbs. Darba kvalitāti ir

    cēluši sociālās aprūpes daļas darbinieki. Perspektīvi un zinoši darbinieki ir papildinājuši izglītību. Vairāk kā trīsdesmit Centra darbinieki mācās dažāda līmeņa mācību programmās. Tika organizēta iespēja darbiniekiem iegūt minimālo kredītpunktu skaitu uz vietas iestādē. Centra darbs tiek virzīts uz sniedzamā pakalpojuma kvalitātes pilnveidošanu un attīstību. Jo izglītotāks ir darbinieks, jo kvalitatīvāku pakalpojumu saņem klients. Arvien zinošāk un ar iegūtu teorētisko un praktisko pieredzi darbinieki iesaistās klientu integrācijā sabiedrībā un darba tirgū.

    Personām ar garīgas attīstības un citiem funkciju traucējumiem ir tiesības augt un dzīvot pēc iespējas tādos pašos apstākļos kā pārējiem sabiedrības locekļiem neraugoties uz to, ka viņi uzturas ilgstošas sociālās aprūpes iestādē.

     Modris Karselis

     SAC „Rūja” direktors

1. SAC „Rūja” juridiskais statuss, struktūra, galvenie uzdevumi

    4 LR LM Sociālās aprūpes centra „Rūja” 2008.gada publiskais pārskats

1.1. Juridiskais statuss un struktūra

    Centrs ir Labklājības ministrijas pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kuras darbību regulē 2004. gada 3. augusta Ministru kabineta noteikumi Nr. 658, Sociālās aprūpes centra „Rūja” reglaments, LR likumi, MK noteikumi, Labklājības ministrijas izdotie normatīvie akti.

    Centru vada direktors. Centra direktoru pieņem darbā un no darba atbrīvo labklājības ministrs. Direktors veic Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktās tiešās pārvaldes iestādes vadītāja funkcijas. Centra direktoram ir tieši pakļauts direktora vietnieks, saimniecības daļas vadītājs, grāmatvedības un finanšu plānošanas daļas

    vadītājs, personāla-lietvedības daļa.

    Centram ir sekojošas struktūrvienības:

    -sociālās aprūpes daļa, sociālās aprūpes daļas galvenais uzdevums ir nodrošināt Centra klientiem sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju, lai atjaunotu vai uzlabotu, lai

    nepasliktinātu viņu sociālās funkcionēšanas spējas, sociālās aprūpes daļa ir apakšnodaļa- Pusceļa mājas, Pusceļa mājā nodrošina sociālās rehabilitācijas pakalpojumus klientiem ar garīga rakstura traucējumiem, kuriem nav nepieciešama atrašanās ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā, lai apgūtu iemaņas patstāvīgai dzīvei vai dzīvei grupu mājā (dzīvoklī);

    -Grupu māja (dzīvoklis) „Saulrīti”, Grupu māja (dzīvoklis) Grupu māja (dzīvoklī)

    nodrošina mājokli un atbalstu sociālo problēmu risināšanā pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem;

    - veselības aprūpes daļa, veselības aprūpes daļas galvenais uzdevums ir nodrošināt: sanitāri - higiēnisko normu ievērošanu; Centra klientu medicīnisko aprūpi; pretepidēmisko un higiēnas plānu izpildi;

    -saimniecības daļa, saimniecības daļas galvenais uzdevums ir nodrošināt Centra nepārtrauktu darbību;

    -grāmatvedība, grāmatvedības galvenais uzdevums ir kontrolēt un plānot Centram piešķirto valsts budžeta līdzekļu izlietojumu, veikt finansu līdzekļu izlietojuma

    analīzi, Centra pamatlīdzekļu uzskaiti;

    -personāla - lietvedības daļa, personāla daļa nodrošina Centra personāla politikas īstenošanu, atbilstošu kadru nodrošinājumu, personāla apmācību;

    -pārtikas bloks, pārtikas bloks nodrošina Centra klientu apgādi ar kvalitatīvu pārtiku.

    Centra struktūrvienības vada struktūrvienību vadītāji. Centra struktūrvienību veidus un to uzdevumus nosaka Centra reglaments.

    SAC “Rūja” struktūrvienību shēma

    5 LR LM Sociālās aprūpes centra „Rūja” 2008.gada publiskais pārskats

    Direktors

    Saimniecības daļas Direktora vietnieks

    vadītājs

    Saimniecības daļa Aprūpes daļa Administrācija

    Grupu Sociālās Veselības Grāmatvedības un Lietvedības

    dzīvokļu aprūpes aprūpes finansu plānošanas daļa

    māja daļa daļa daļa

    “Saulrīti”

     Pārtikas Grāmatvedības un

    bloks finanšu plānošanas

    daļas vadītājs

     Grāmatvedīb

    as un finanšu

    plānošanas

    daļas vadītāja Vecākā Personāla vietnieks Grāmatvede lietvede inspektore

1.2. Centra galvenie uzdevumi un prioritātes

    Centra darbības mērķis ir nodrošināt sociālo aprūpi, sociālo rehabilitāciju un

    pastāvīgu dzīvesvietu personām ar smagiem garīga rakstura un citiem funkcionāliem

    traucējumiem (pirmās un otrās grupas invalīdiem). Centrā uz 31.12.2008.g. var

     personas ar garīga rakstura traucējumiem. izmitināt 252 klientus

    Centra galvenie uzdevumi 2008gadā:

    ; Klientu integrācija sabiedriskajā dzīvē;

    ; Klienta psihiskās veselības stāvokļa novērošana un apsekošana;

    ; Izstrādāt katram klientam individuālo attīstības programmu, kas varētu palīdzēt

    klientam ikdienas dzīvē;

    ; Profilaktiskais darbs ar klientiem;

    ; Sadzīves un pašaprūpes iemaņu apgūšana klientiem – higiēna, finansu plānošana

    un iepirkšanā, ēst gatavošana;

    ; Darbība grupās un komandās;

    ; Klientu informēšana par viņam pieejamiem pakalpojumiem;

    ; Veidot sabiedrības pozitīvu attieksmi pret Centra klientiem.

    Centra prioritātes 2008. gadā:

     Klientu individuālo attīstības programmu aktualizācija;

     Komandas darba pilnveidošana;

     Klientu apmācības programmu aktualizācija un pasniegšanas prasmju

    pilnveidošana;

     Darbinieku drošības apstākļu uzlabošana;

     Centra pieejamības uzlabošana.

     Centra plāni 2009. gadam:

     Sniedzamā pakalpojuma kvalitātes rādītāju nepasliktināšana;

     Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas personāla kvalifikācijas

    paaugstināšana;

    6 LR LM Sociālās aprūpes centra „Rūja” 2008.gada publiskais pārskats

     ERAF līdzfinansētā projekta „Sociālo pakalpojumu infrastruktūras un

    pakalpojumu attīstīšana klientu rehabilitācijai, integrācijai sabiedrībā un

    darba tirgū Vidzemes reģionā” rezultatīvo indikatoru sasniegšana;

     Centra struktūras darbības nodrošināšana atbilstoši tendencēm sociālajā

    aprūpē;

2. Sociālās aprūpes centra „Rūja” darbības rezultāti un to izvērtējums

2.1. Rezultatīvo rādītāju izpildes analīze

    2008. gadā Centra darbība ir vērsta uz pamatuzdevuma izpildi, valsts politikas īstenošana ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas jomā attiecībā uz pilngadīgām personām ar smagiem garīga rakstura traucējumiem, nodrošinot mājokli un sociālo aprūpi, lai apmierinātu viņu pamatvajadzības, atbilstoši Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumam un citiem normatīvajiem aktiem.

     Lai nodrošinātu Centra klientiem normālus, higiēnas prasībām atbilstošus sadzīves apstākļus, 2008. gadā tika veikta virkne saimniecisku pasākumu. Lielākais no realizētajiem projektiem bija ārējo siltumtīklu un ūdensvada remonts kā arī ventilācijas

    izbūve pārtikas blokā. Iestādē tika turpināti iepriekšējos gados uzsāktie koplietošanas telpu, klientu istabiņu un kabinetu remonti. Lai nodrošinātu iestādes drošību 2008.gadā uzstādītas novērošanas kameras, kā arī ierīkotas apsardzes, trauksmes un ugunsdrošības

    signalizācijas. Noteikti darba vides risku faktori, uzlabota ūdensapgādes paškontroles sistēmas.

    2008.gada 1.janvārī Sociālās aprūpes centram „Rūja” bija noteiktas 151.5 štata vienību skaits. Gada beigās bija 145.5 štatu vietas, samazinātas 6 štatu vietas. 2009.gadā plānots samazināt vēl 5 štatu vietas.

     2008.gadā tika turpināts plānveidīgs darbs, lai izpildītu ERAF projektā „Sociālo pakalpojumu infrastruktūras un pakalpojumu attīstīšana klientu rehabilitācijai,

    integrācijai sabiedrībā un darba tirgū Vidzemes reģionā” noteiktos rezultatīvos indikatoru rādītājus. Uz 2008. gada 31. decembri alternatīvos aprūpes pakalpojumus grupu dzīvokļos saņēmuši 33 SAC „Rūja” klienti. Grupu mājas piepildījums 100%.

    Pusceļa mājas pakalpojumus līdz 31. 12. 2008. saņēmuši 50 klienti, gan no SAC „Rūja”, gan citiem valsts SAC iem.

     2008.gada I pusgadā sadarbībā ar Rūjienas pilsētas pašvaldību turpinājās ESF līdzfinansētā projekta „Sociālās rehabilitācijas programmu paplašināšana, iekļaujot informācijas tehnoloģiju pieejamību invalīdiem” aktivitātes. Projekts tika finansēts no Latvijas valsts budžeta 20% un Eiropas Sociālā fonda 80%. Projekta darbības laiks no 2007.gada 2.janvāra līdz 2008.gada 30.jūnijam.

2.2. Finansējums un tā izlietojums

     2008.gadā Sociālās aprūpes centra “Rūja” pamatbudžeta ieņēmumi ir Ls 1129808, t.sk. Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem Ls 1003056 (t.sk. grupu dzīvokļu finansējums 17645), pašu ieņēmumi ir Ls 126752, plānoti Ls 117227. (sk. Pielikums

    Nr.2)

    7 LR LM Sociālās aprūpes centra „Rūja” 2008.gada publiskais pārskats

    SAC „Rūja” budţeta ieľēmumi (naudas plūsma)(LVL)

    Iestādes pašu ienākumi ir lielāki kā plānoti, uzturēšanās maksa (85% no klientu pensijām) ir saņemta par Ls 8517 vairāk nekā plānots, jo pieauga pensiju apmēri, kā arī ar 2008.gada 1.oktobri atbilstoši grozījumiem Sociālo pakalpojumu un sociālās

    palīdzības likuma 13?.panta trešajai daļai, iestāde saņem 85% arī no piemaksām pie pensijas. Ieņēmumi par komunālajiem pakalpojumiem ir iekasēti par Ls 993 vairāk nekā plānots.

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem 2008.g. plāns 2008.g. izpilde

    (naudas plūsma) (naudas plūsma)

    Ls Ls

    Ieņēmumi par īri (nomu) 608 608

    Maksa par uzturēšanos (85% no klientu pensijām) 100657 109174

    Ieņēmumi par komunālajiem pakalpojumiem 9271 10264

    Pašu ieņēmumi (t.sk. darbinieku ēdināšana) 6540 6555

    Pārējie pašu ieņēmumi 151 151

    KOPĀ 117227 126752

    Ieľēmumi no maksas pakalpojumiem (naudas plūsma)(LVL)

    8 LR LM Sociālās aprūpes centra „Rūja” 2008.gada publiskais pārskats

    Pamatbudžeta izdevumi 2008.gadā ir plānoti Ls 1125090, izpildīts Ls 1125089, salīdzinot ar 2007.gadu pieauguši par Ls 176284. Atalgojums salīdzinot ar 2007.gadu ir pieaudzis par Ls 117244, jeb 27,7 %. Uz 2009.gada 1.janvāri SAC “Rūja” ir 152

    darbinieki, štatu sarakstā 2008.gada sākumā bija paredzētas 151.5 štatu vienības, bet gada beigās paredzētas 145.5 štatu vietas, jo atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem tika samazinātas štatu vietas. 2008.gadā nav visas štatu vietas aizpildītas, darbiniekiem tiek piemaksāti procenti no darba algas par papildus darba veikšanu (no brīvajām štatu vietām). Iestādē ir ilgstoši brīvas štatu vietas medicīnas māsām, ergoterapeitam, jo šajās profesijās ir darbaspēka deficīts un iestāde nevar piedāvāt konkurētspējīgu atalgojumu.

    Iestāde par likumā „Par valsts budžetu 2008.gadam” prioritātēm „Ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojuma pieejamības uzlabošana personām ar garīga rakstura traucējumiem” piešķirtiem līdzekļiem 35000 Ls, veica ārējo siltumtīklu rekonstrukciju (22820 Ls) un ventilācijas izbūvi pārtikas blokā (12180 Ls).

    Par likumā „Par valsts budžetu 2008.gadam” prioritātēm „Higiēnas prasību nodrošināšana” 6063 Ls, veica ventilācijas izbūvi pārtikas blokā (6063 Ls), ieguldot arī budžeta grozījumos piešķirto naudu 10200 Ls. Ventilācijas izbūve pārtikas blokā kopā izmaksāja 30788 Ls.

    Lai nodrošinātu pārtikas bloka telpu atbilstību normatīvo aktu prasībām veikts

    kosmētiskais remonts par 10305 Ls.

    2008.gadā veikts kosmētiskais remonts 1.korpusa pirmā stāva koridorā par 21952 Ls, nomainīti logi un balkonu bloki 16 telpām, ārdurvis par 10555 Ls. 2008.gadā veikti remonta darbi pašu spēkiem kabinetos un 2.korpusa istabiņās par 4400 Ls.

     Iestādē uzstādīta trauksmes izsaukšanas sistēma par 487 Ls, apsardzes signalizācija par 1794 Ls, kā arī ierīkota ugunsdrošības signalizācija 1.korpusa 1.stāvā un pārtikas blokā par 6169 Ls. 2008.gadā veiktas kabeļu un vadu izolācijas pretestību mērījumi, pārbaudīti zemējumi par 540 Ls.

    2008.gadā iestāde ir apdrošinājusi ēkas un pamatlīdzekļus, kas izmaksāja 1771 Ls.

    2008.gadā par pamatbudžeta līdzekļiem iegādāti jauni pamatlīdzekļi par 20998

    Ls (t.sk. pamatbudžets 17983 Ls, grupu dzīvokļi 3015 Ls).

    2008.gadā strauji palielinājušies izdevumi ēdināšanai, salīdzinot ar 2007.gadu ēdināšanas izdevumi palielinājušies par 27788 Ls, kā arī izdevumi elektroenerģijai par 5740 Ls, medikamentiem par 2445 Ls. 2008.gadā samazinājušies izdevumi kurināmajam par 2455 Ls (2007.gadā nomainīti apkures katli), taču ar 2009.gadu tie strauji pieaugs, jo akmeņogļu cena par 1 tonnu ir palielinājusies par ~1/3 jeb 33.94 Ls.

    Budţeta izdevumi (naudas plūsma)(LVL)

    9 LR LM Sociālās aprūpes centra „Rūja” 2008.gada publiskais pārskats

IZDEVUMI EK Izpilde Plāns Izpilde Izpilde

    kods (kase) (kase) (fakts)

    2007.g. 2008.g. 2008.g. 2008.g.

    Ls Ls Ls Ls

    Atalgojumi 1100 423253 540497 540497 547875

    Sociālās apdrošināšanas iemaksas, sociālie 1200 103531 136738 136738 138149

    pabalsti

    Komandējumi, dienesta braucieni 2100 713 146 146 146

    Pakalpojumi 2200 175923 164361 164361 111149

    2219 4775 4110 4110 4071 t.sk. Sakaru pakalpojumi

    2223 20017 25757 25757 27662 Elektroenerģija

    2241 95905 102642 102642 48581 Ēku, būvju, telpu remonts

    2243 25812 7618 7618 6303 Iekārtu, inventāra un aparatūras

    remonts, tehniskā apkalpošana

    2262 5970 5944 5944 5944 Transportlīdzekļu noma

    22 23444 18290 18290 18588 Pārējie pakalpojumi

    Krājumi, materiāli, energoresursi, preces 2300 201302 230335 230334 275853

    2311 2480 2884 2884 2896 t.sk. Biroja preces

    2311 Inventārs, mīkstais inventārs

    2361 15438 14939 14939 55087

    2362

    2320 36184 33729 33728 32281 Kurināmais, degviela

    2341 13103 15548 15548 17066 Zāles

    2363 95192 122980 122980 125308 Ēdināšanas izdevumi

    23 38905 40255 40255 43215 Pārējie materiāli

    Nodokļu maksājumi 2500 2404 2730 2730 1080

    Subsīdijas, dotācijas 3000 12926 17645 17645 12158

Sociālie pabalsti 6000 14534 14655 14655 14234

    Kapitālie izdevumi 5000 14219 17983 17983 29469

    PAVISAM KOPĀ IZDEVUMI 948805 1125090 1125089 1130113

    Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansētie sociālās iekļautības veicināšanas pasākumi

    2006.gada 29.septembrī ir noslēgts Finansēšanas līgums Nr. VPD1/ESF/NVA/06/GS/3.3.5.2./0001/0094/23 ar Sabiedrības Integrācijas Fondu par finansējuma piešķiršanu projektam „Sociālās rehabilitācijas programmu paplašināšana, iekļaujot informācijas tehnoloģiju pieejamību invalīdiem”. Projekta darbības laiks ir no 2007.gada 2.janvāra līdz 2008.gada 30.jūnijam. Kopējais plānotais Projekta finansējums ir 45999.73 Ls, no kura 80% piešķir Eiropas Sociālai fonds 36799.78 Ls, 20% piešķir valsts budžets 9199.95 Ls. Projekta realizācija notika 1.5 gadus. Projekts tika realizēts

    sadarbībā ar Rūjienas pilsētas domi.

    2008.gada 30.jūnijā ir pabeigta projekta realizācija. Mērķauditorijai (cilvēkiem ar invaliditāti) notika galda kultūras un apģērba pamatprasmju nodarbības, sporta,

    galdniecības, floristikas un psihologa nodarbības, ģimenes budžeta plānošanas nodarbības, kā arī datorapmācība.

    2008.gada 2.aprīlī ir saņemts apstiprinājums par attiecināmiem izdevumiem 9713.25 Ls apmērā par otro starpposma ziņojumu (periods no 03.08.2007. līdz 31.12.2007.) un 2008.gada 29.augustā ir saņemts apstiprinājums par attiecināmiem izdevumiem 19204.58 Ls apmērā par izpildes ziņojumu (periods no 01.01.2008. līdz 30.06.2008.). Projekta kopējie attiecināmie izdevumi apstiprināti 43254.65 Ls.

    10 LR LM Sociālās aprūpes centra „Rūja” 2008.gada publiskais pārskats

Report this document

For any questions or suggestions please email
cust-service@docsford.com