DOC

Nsledujc

By Adam Reynolds,2014-12-19 20:12
8 views 0
Nsledujc

    UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

    Pedagogická fakulta

    Katedra výtvarné výchovy

    Hana Peřinová

    IV.ročník – denní studium

    Obor: anglický jazyk - výtvarná výchova

MOMENTY PŘIBLÍŽENÍ

    Diplomová práce

    Vedoucí práce: Doc. Pavel Herynek

    OLOMOUC 2001

PROHLÁŠENÍ

     Prohlašuji, ţe jsem diplomovou práci vypracovala samostatně a pouţila

    jen uvedených pramenů a literatury.

V Olomouci dne 30. 3. 2001

     2

PODĚKOVÁNÍ

     Děkuji doc. Pavlu Herynkovi za odbornou, lidskou a inspirativní pomoc při vedení mé diplomové práce.

     3

OBSAH

    1 Cesta ke středu – momenty přiblížení

    Prolog ............................................................................. 7 1.1 Úvod ..........................................................................….. 8

    n 1 ...............................…........................................... 9

    1.2 Průhledy ......................................................................... 10

     Tón 2 ...............................…........................................... 11

    1.3 Lehkost ........................................................................... 12

    Tón 3 …………………………………………………………………………. 13

    1.4 EGOnovy svody ............................................................... 14

    Tón 4 …………………………………………………………….……………. 15

    1.5 Tichost ........................................................................... 16

     Tón 5 .................................................................…........ 17

    1.6 Zdrţenlivost barev .......................................................... 18

    1.7 Tvar .............................................................................. 19

    Epilog …………………………………..…………………………………….. 20

    2 Pedagogická část

    2.1 Poznámky ke koncepci výtvarné výchovy na ZŠ ............... 21

    2.2 Nástin výtvarných projektů ….……………………………………….. 23

     4

    2.2.1 Tajemství ………………………………………….………………………. 25 2.2.2 Společnost ………………………….……………………………………… 26 2.2.3 Deník ………………………………………………………………………... 27 3 Poznámky ..........................……................................... 28 4 Seznam použité a prostudované literatury .....….….. 29 5 Anotace ............................................................…..… 30 6 Příloha – seznam vyobrazení .................................… 31

     5

UPOZORNĚNÍ

    Následující text je SEBESTŘEDNÝ.

    Nicméně je moţné, ţe přes obecnou zavrţeníhodnost této vlastnosti se jedná o střed nám společný - tedy jen STŘEDNOST, (a tudíţ o vlastnost obecně akceptovatelnou).

     6

prolog

    Rozvoj ega a pozitivního sebepojetí je povaţován za důleţitou sloţku zralé osobnosti. Na druhé straně narcismus, tedy sklon soustředit pozornost víc na sebe neţ na svět objektů nebo druhých lidí je dnes povaţován za úchylku. Jung

    vysvětluje, ţe setkáme-li se s něčím z vlastního stínu u druhého člověka, často se

    cítíme znechuceni. Je to proto, ţe jsme konfrontováni s něčím v nás samotných,

    co pokládáme za neţádoucí, s čím sami bojujeme a co poukazuje na vlastnosti

    uţitečné pro duši. Negativní obraz, který jsme si vytvořili o narcismu, můţe

    naznačovat, ţe zabývání se sebou obsahuje něco pro nás tak potřebného, aţ je

    to obklopeno negativními souvislostmi.

     Thomas Moore

     7

1.1.

    Jsem na cestě od sebe k sobě.. Od odrazů zrcadel (jsem dcera, jsem divná, jsem líná, jsem slabá, jsem tvoje!, jsem tricky, jsem sexy, jsem ségra, jsem tohle!) k tomu, kdo se ve mně dívá. Od toho, kdo se dívá k tomu, kdo ve mně

    vidí. A to uţ přece nejsem já v tom smyslu, který tě dráţdí.

    Zabývám se sebou, abych na tebe nekřičela, ţe jsi křivé zrcadlo. Abych tě neuškrtila touhou po teple, po blízkosti. Abych procitla ze sna a věděla, co činím. Abych, bdělá, s tebou uměla sdílet tu radost z bytí.

    Bez poznání sebe zdá se mi pošetilé chtít poznat svět a krátkozraké ho měnit. A jelikoţ jsem si prvním člověkem na ráně, tak proč chodit daleko. Proč nahlíţet do cizích bytů a ukazovat prstem. A jestli téma zní těţce, tak jen tíhou naší vlastní nevole a strachu z nejistoty.

    Moţná má práce bude bliţší těm, kdo se nepřestávají podivovat nad vlastní existencí.

    To, co chci sdělit, jsou momenty z přiblíţení, a nebo lépe, obrazy zachycené pod kůţí při hledání cesty ke středu. A protoţe střed nelze uchopit, dělím se s tebou

    o cestu k mu o okamţiky přiblíţení i bloudění. Abys věděl, ţe v tom nejsi sám.

    Cest ke středu je bezpočet, přesto zde mají, vedle cíle, ještě cosi společného:

PRŮHLEDNOST a PRŮHLEDY

    LEHKOST

    SVODY

    TICHOST

    NESMĚLOST BAREV

    TVAR

     8

tón 1

     Tvé neproměnné tělo,

     Tělo utajené uvnitř tvého těla,

     Jediný účel podoby, kterou jsi, to skutečné já,

    1 Obraz, eidolon.

     Právě ty písně mimo tvé zpěvy,

     Ne zvláštní nápěvy k zpěvu, nic samo pro sebe,

     Ale pocházející z celku, zvedající se nakonec a vznášející,

     Zaoblený, zaokrouhlený eidolon.

     Walt Whitman

     9

1.2. PRŮHLEDY

    Vidíš tuto stránku a zároveň prosvítá ta příští. Dává ti matně tušit to, co je dál. Nejasné obrysy vyzývají ke hře. Naznačují, ale nepoví.

    Tuším. Nevím. A vidím, ţe NĚCO existuje, něco je na dosah, nebo ţe něco přijde.

    (Tušit je zaklepání na dveře, kdyţ jsem sama)

    Průsvitnost dává tušit světlo. Ještě ne plná záře, ale v cestě jsou uţ jen křehké

    oplatky a závoje. Hračka. Foukneš a jsou pryč.

    Průsvitnost rozehrává světlo - propouští i pohlcuje. Je prvním náznakem hmoty a stínu. A nebo spíš posledním, před tím, neţ se hmota rozplyne v nic.

Já být světlem, vítám vše, co mi stojí v cestě. Není snad větší pocit marnosti neţ

    světlo svítící do NIKAM.

    Průhledy jsou malé tak na půl oka, a nebo tak samozřejmé, ţe je nepostřehneš. Jsou pořád a všude, jen si jich všimnout. A třeba se zastavit a třeba se nahrbit a přitlačit nos.

    A třeba i prostrčit prst i dlaň otvorem a hmátnout. Ale to uţ vyţaduje mnohem víc odvahy, neţ čtení obrazů ze sítnice.

Průhledy naznačují: není jen tady, ale i tam. Tady i tam.

     10

Report this document

For any questions or suggestions please email
cust-service@docsford.com