DOC

BOLAGSORDNING FR GULD INVEST NORDEN AB (PUBL) ORG

By Ruby Hayes,2014-08-11 21:01
12 views 0
BOLAGSORDNING FR GULD INVEST NORDEN AB (PUBL) ORG

    BOLAGSORDNING FÖR GULD INVEST NORDEN AB (PUBL) ORG.NR. 556737-4037

Bolagsordning för Guld Invest Norden AB (publ).

    ? 1 Firma

    Bolagets firma är Guld Invest Norden AB (publ)

    ? 2 Bifirma

    Bolagets bifirma är Nordic Gold Invest

    ? 3 Styrelsens säte

    Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Stockholm.

    Bolagsstämma kan även hållas i Lindesbergs kommun, Örebro län.

    ? 4 Verksamhet

    Föremålet för bolagets verksamhet är att, direkt eller indirekt genom dotterbolag, äga, förvalta och bedriva handel med fast

    egendom och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet inom guldbranschen, dock ej sådan verksamhet som kräver till

    stånd enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Bolaget kan idka affärsverksamhet både i Sverige och utomlands.

    ? 5 Aktiekapital

    Bolagets aktiekapital ska vara lägst 2.000.000 kronor och högst 8.000.000 kronor. ? 6 Antal aktier

    Antalet aktier ska vara lägst 20.000.000 aktier och högst 80.000.000 aktier. ? 7 Styrelse

    Styrelsen ska bestå av lägst tre (3) och högst sju (7) ledamöter med högst tre (3) suppleanter.

    Ledamöterna och suppleanterna väljs årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

    ? 8 Revisorer

    För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses

    en revisor, med eller utan revisorssuppleanter.

    ? 9 Kallelse

    Kallelse till bolagsstämma ska ske tidigast 6 veckor och senast 4 veckor före stämman, dock att kallelse till extra bolagsstämma

    där ej ändring av bolagsordningen skall behandlas må ske senast 2 veckor före stämman. Kallelse ska ske genom kungörelse

    i Post- och Inrikes Tidningar och i Dagens Nyheter.

    Den som inte är aktieägare i bolaget ska, på de villkor som styrelsen bestämmer, ha rätt att närvara eller på annat sätt följa

    förhandlingarna vid bolagsstämma.

    Styrelsen får samla in fullmakter på bolagets bekostnad enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 ? andra stycket aktiebolags

    lagen (2005:551).

    ? 9 Årsstämma

    Årsstämma hålls årligen inom sex (6) månader efter varje räkenskapsårs utgång. På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling:

    1. Val av ordförande vid stämman

    2. Upprättande och godkännande av röstlängd

    3. Val av en eller två justeringsmän

    4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

    5. Framläggande och godkännande av dagordning som framgår av kallelsen 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse, samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

    7. Beslut

    a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkning och

    koncernbalansräkning

    29

    b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

    c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören 8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och, i förekommande fall, styrelsesuppleanter och revisorssuppleanter

9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor

    10. Val av styrelse med eventuella suppleanter samt i förekommande fall revisor och revisorssuppleanter

    11. Annat ärende, som ankommer på stämman att behandla enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

    ? 10 Avstämningsförbehåll

    Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

    ? 11 Räkenskapsår

    Bolagets räkenskapsår ska vara 1 januari 31 december.

    ___________________

    Denna bolagsordning antogs på extra bolagsstämma den 2 januari 2008.

Report this document

For any questions or suggestions please email
cust-service@docsford.com