DOC

VALG AV DIV

By Lloyd Hawkins,2014-08-11 22:14
14 views 0
VALG AV DIV

    VALG AV DIV. NEMNDER, STYRER OG RÅD FOR PERIODEN 2007 - 2011

ADMINISTRASJONSUTVALG

Hjemmel: Kommunelovens ? 25.

Parti Medlem Varamedlem

Ap Audun Aasheim(uavh.) 1. Anne Grøtt Lauvvang

     2. Magne Fremo

     3. Tore Haraldset(uavh)

Sp Gerd Eli Berge 1. Hans Tørrisplass

     Torunn Bekkeseth 2. Hildegunn Mikkelsplass

     3. Grete Haug

     4. Mikkel Langaker

H Ingunn Fagermoen 1. Kristian Høva

     2. Morten Thoen

Bygdelista Geir Olav Brøto 1. Nils Rodegård

     2. Wenche Syvertsen

     3. Bent Øye

    Ansattes representanter:

    1. Eva Stavn 1. Ole Vidar Støvik 2. Mona Aasen Levorsen 2. Trine Svarva 3. Randi Gurandsrud

ARBEIDSMILJØUTVALG (AMU)

Hjemmel: Arbeidsmiljølovens ? 23.

Arbeidsgiveren og arbeidstakeren skal ha like mange representanter i utvalget. Lederen for

    utvalget velges vekselvis av arbeidsgiverens og arbeidstakerens representanter.

    Representantene for verne og helsepersonalet har ikke stemmerett i utvalget.

AMU består av 6 medlemmer, 3 fra arbeidsgiver, og 3 fra ansatte. Valgnemnda kommer med

    forslag til de tre arbeidsgiverrepresentantene.

Medlemmer: Varamedlemmer: (P)

1. Ordfører Varaordfører

    2. Rådmann Stabs- og personalsjef

    3. Bent E. Øye Grete Haug

     1

Ansattes representanter:

    1. Torstein Hanserud 1. Ole Dokken 2. Aase Bjerregaard Haugo 2. Arna Nilsen 3. Hilde Brusletten 3. Oddvar Bringo

    BARNEREPRESENTANT ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

Medlem: Varamedlem:

Else Skogen Tandberg Tor Even Lysfjord

    BUSKERUD FYLKESKRETS AV KOMMUNENES SENTRALFORBUND VALG AV REPRESENTANT TIL FYLKESMØTET

Hjemmel: Lover for KS ? 14.

Kommunenes representanter til fylkesmøte velges av kommunene i fylket på kommunestyrets

    konstituerende møte innen utgangen av oktober måned det år kommunevalg er holdt, jfr. ? 17

    nr. 1 i kommuneloven.

Medlem: Varamedlem:

Ordfører Varaordfører

EIENDOMSSKATTENEMND FOR EIENDOMSSKATT

Hjemmel: Byskattelovens ? 4.

Medlemmer: Varamedlemmer:

    1. Endre Storhaug 1. Ole Arvid Haraldseth 2. Eli Jorde Tilghman 2. Inger Gullingsrud 3. Rolf Strand

     2

ELDRERÅDET

Hjemmel: Eldrerådsloven ? 2.

    Eldrerådet i Nes kommune skal ha 5 medlemmer. Kommunestyret avgjør hvor mange medlemmer eldrerådet skal ha. Pensjonistforeningen har

    rett til å komme med forslag til medlemmer til eldrerådet. Flertallet av rådsmedlemmene skal

    være alderspensjonister i kommunen.

    Men det skal også være politisk oppnevnte medlemmer. Eldrerådet peker selv ut leder og

    nestleder som velges blant pensjonistene.

    Pensjonistforeningens medlemmer: Varamedlemmer:

1. Åsmund Høva 1. Ida Lagmanndokk

    2. Astrid Nestegård

    3. Harald Fredheim

    Kommunenes medlemmer: Varamedlemmer:

    1. Reidun Brusletten 1. Arne Brenno 2. Haldor Lian 2. Agnes Kjellesvik Aasen

FELLES INNKREVINGSKONTOR I HALLINGDAL

Hjemmel: Kommuneloven ? 27.

Medlem: Varamedlem:

    Geir Olav Brøto 1. Anne Grøtt Lauvvang Wenche Sæbø Ulsaker 2. Ole Arne Buøen

Klagenemnd:

Medlem: Varamedlem:

    Lars Vestheim Anne Lise Didriksen Noss

     3

FORLIKSRÅDSMEDLEMMER

Hjemmel: Domstolsloven

Forliksrådet skal ha tre medlemmer og like mange varamedlemmer. Blant medlemmer og

    varamedlemmer skal det være både kvinner og menn. Varamedlemmer skal tilkallest i den

    rekkefølge valget viser.

Medlemmer Varamedlemmer

    Anne Kristin Ålien, leder 1. Eva Rustand Anne Kari Kristiansen 2. Hans Dokken Lars Vestheim 3. Jan Erik Børrestad

FORMANNSKAPET

Hjemmel: Kommunelovens ? 8.

Lovbestemt organ. 5 medlemmer m/varamedlemmer velges fra kommunestyret.

Parti Medlem Varamedlem

    Ap Audun Aasheim(uavh) 1. Anne Grøtt Lauvvang

     2. Magne Fremo

     3. Tore Haraldset (uavh)

Sp Gerd Eli Berge 1. Hans Tørrisplass

     Torunn Bekkeseth 2. Hildegunn Mikkelsplass

     3. Grete Haug

     4. Mikkel Langaker

    H Ingunn Fagermoen 1. Kristian Høva

     2. Morten Thoen

    Bygdelista Geir Olav Brøto 1. Nils Rodegård

     2. Wenche Syvertsen

     3. Bent Øye

     4

    FORSTANDERSKAP I NES PRESTEGJELDS SPAREBANK - KOMM. MEDLEMMER

Hjemmel: ? 3 - 3 i vedtektene.

Medlemmer: Varamedlemmer:

1. Ivar Thoen 1. Lars Brattested

    2. Bjørg Lystad

FORUM NYE BERGENSBANEN

Hjemmel: Vedtektene ? 1.

Medlem: Varamedlem:

Ordfører Varaordfører

GÅRDS- OG SLEKTSHISTORIE

    Hjemmel: Samarbeidsavtale mellom Nes og Flå.

    Det nedsettes en styringsgruppe for bokprosjektet. Styringsgruppa består av 6 personer med 3 fra hver kommune. Styringsgruppas medlemmer

    og varamedlemmer samt leder og nestleder velges av kommunestyrene i Nes og Flå. Som

    kriterium for å bli medlem av styringsgruppa, legges det vekt på interesse for arbeidet samt

    faglig kompetanse.

Medlemmer: Varamedlemmer:

Olaf Øen 1. Einar Hanserud

    Reidun Brusletten 2. Anne Marie Kollhus Kåre Livgård 3. Astrid Haraldseth

     5

HALLINGDAL BRANNKASSE - MEDLEMMER TIL SKADEFOREBYGGENDE

    RÅD

Hjemmel: Gavebrev.

Medlem:

Rådmann

HALLINGDAL KRAFTNETT - representant til styret

Hjemmel: Vedtekter for Hallingdal Kraftnett A/S pkt. 6.

    Generalforsamlingen velger styret. Det velges 1 representant fra hver av kommunene Hol, Ål, Gol, Nes og Flå.

    Styremedlemmer og vararepresentanter velges for 4 år av gangen. Ved rullering skal annenhvert år, henholdsvis 2 eller 3 av styret med vararepresentanter velges. Ingen kan velges etter fylte 67 år.

Medlemmene ble valgt i 2007, og nye skal velges i 2011.

Medlem: Varamedlem:

Gudbrand Gulsvik Anne Marie Kollhus

HALLINGDAL MUSEUM - medlem av styret

Hjemmel: Vedtekter ? 5.

    I styret på 5 medlemmer skal et medlem med personlig varamedlem velges av Nes kommune.

Medlem: Varamedlem:

Sigmund Øen Gunn Bodil Lislegård

     6

HALLINGDAL RENOVASJON IKS - representant til representantskapet

Hjemmel: Selskapsavtale for Hallingdal Renovasjon ?8:

    Representantskapet har 12 medlemmer, slik at hver deltaker velger 2 medlemmer med personlige varamedlemmer til representantskapet.

Medlemmer: Varamedlemmer:

Ordfører Varaordfører

    Kjell Ålien Ole Arne Buøen

HALLINGDAL TEATERVERKSTED - representant til styret

Hjemmel: Vedtektene i Hallingdal teaterverksted.

    Det skal velges en representant fra hver Hallingdalskommune til styret.

Medlem: Varamedlem:

Anne Lene Sauthon Geir Liodden

HALLINGPORTEN VEGFINANS AS representant til representantskapet

    Hjemmel: Vedtekter og stiftelsesdokumenter for Hallingporten Vegfinans AS

    Selskapet skal ha et representantskap på 7 medlemmer med personlige varamedlemmer, sammensatt ved at hver av parthaverne oppnevner 1 representant med varamedlemmer. Oppnevningen foretas for fire år om gangen, og slik at den følger kommunevalgperioden.

Medlem: Varamedlem:

Ordfører Leder av teknisk utvalg -

     Nils Rodegård

     7

HALLINGTINGET

Hjemmel: Vedtektens ? 3.

    Hver kommune skal ha fem representanter i Hallingtinget. Den ene av disse skal være ordføreren. De andre representantene skal være ledere/nestledere av hovedutvalg/sektorutvalg og/eller medlemmer av formannskapet. Personlige varamedlemmer blir valgt blant medlemmene i kommunestyret. Valget blir gjort ved flertallsvalg dersom det ikke blir satt frem krav om forholdsvalg.

Medlemmer: Varamedlemmer: (P)

1. Ordfører Varaordfører

    2. Leder i OSK-utvalget Eva Bjørg Haugen Audun Aasheim

    3. Leder i H/S-utvalget Bjørn Skjelseth Karl Olav Lerskallen

    4. Leder av Teknisk utv. Nils Rodegård Torunn Bekkeseth

    5. Formannskapsmedlem Ingunn Fagermoen Kristian Høva

HEIMEVERNSNEMND

Hjemmel: Forskrift til lov om heimevern pkt. 22 og 23.

    Nemnda skal ha to medlemmer oppnevnt av kommunestyret, ett medlem fra den lokale politimyndighet. Nemnda velger selv formann og sekretær blant nemndas medlemmer. (Jf. instruks for kommunal heimevernsnemnd.)

    Nemnda skal tre i funksjon 1. januar 2008 og har en funksjonstid på 4 år.

Medlemmer:

Elling Buøen

    Torstein Krusedokken

    Lensmannen

     8

HELSE OG SOSIALUTVALGET

    Hjemmel: Kommunelovens ? 10 nr. 1.

Parti Medlem Varamedlem

    Ap Anne Grøtt Lauvvang 1. Geir Egil Sanden

     2. Reda Brynhildsen

     3. Bjørn Olav Vissebråten

    Sp Grete Haug 1. Knut Sverre Sandbekk

     2. Randi Haug

     3. Geir Haga

    H Morten Thoen 1. Ståle Eggestøl

     (nestleder) 2. Wenche Sæbø Ulsaker

     3. Ivar Thoen

    Bygdelista Bent Øye 1. Wenche Syvertsen

     2. Lars Vestheim

     3. Anders Majormoen

KrF Bjørn Skjelseth 1. Britt Marie Haraldseth

     (leder) 2. Rolf Strand

     3. Odrun Brusletten

    IKA REPRESENTANTER TIL REPRESENTANTSKAPET

Iflg. Selskapsavtalens ? 8 skal representantskapets medlemmer velges for fire år og følger

    kommunevalgperioden.

Medlem: Varamedlem:

    Oddveig Meaas Grete Thoen

KIRKELIG FELLESRÅD

Hjemmel: Kirkelovens ? 12 b.

Medlem: Varamedlem:

    Gerd Eli Berge Britt Marie Haraldset

     9

null

Report this document

For any questions or suggestions please email
cust-service@docsford.com