DOC

A project to invest into the Tywi Valley landscape has been launched

By Jeremy Bennett,2014-08-11 18:20
10 views 0
A project to invest into the Tywi Valley landscape has been launched

Llofnodi cytundeb partneriaeth ar gyfer prosiect tirwedd treftadaeth

    Mae rhaglen dair blynedd ar y gweill gyda'r bwriad o ddenu buddsoddiad i Ddyffryn Tywi.

    Nod cynllun Tywi, Afon yr Oesoedd, yw manteisio ar brydferthwch naturiol a threftadaeth yr ardal rhwng Llangadog a Chastell Dryslwyn.

    Mae'r cynlluniau'n cynnwys addysg a dehongli mewn perthynas â'r dirwedd, ynghyd â chanolfan adeiladu traddodiadol a chynaliadwy er mwyn helpu pobl leol i ddatblygu sgiliau traddodiadol y gellir eu defnyddio hyd at y dydd heddiw.

    Cytundeb partneriaeth yw'r prosiect rhwng Cyngor Sir Caerfyrddin, yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, Cyngor Cefn Gwlad Cymru, a Menter Bro Dinefwr. Bwriad y cynllun yw cynyddu'r ymwybyddiaeth o rinweddau arbennig Dyffryn Tywi a'r mwynhad a gaiff pobl ohonynt, ynghyd â gwella'r ddealltwriaeth o'r modd y mae'r dyffryn wedi datblygu dros y canrifoedd.

    Hefyd, bydd y cynllun yn darparu hyfforddiant mewn sgiliau gwledig traddodiadol, sy'n hollbwysig o ran rheoli'r ardal wledig hon yn y dyfodol.

    Bydd yr ymchwiliad i'r dirwedd yn galluogi cymunedau i gymryd rhan mewn gweithgareddau lle ceisir bwrw goleuni ar darddiad naturiol a haniad hanesyddol y dyffryn.

    Mae'r partneriaid ar fin dechrau ar y prosiect, gan ddatblygu rhaglenni a fydd yn gwarchod ac yn adfer nodweddion hanesyddol a naturiol y dyffryn. Ar yr un pryd, bydd y prosiect yn annog pobl o bob oedran a chefndir i ddathlu'r amrywiaeth cyfoethog o ddiwylliant a threftadaeth sydd gan y dyffryn.

    Yn ôl Eleri Davies, Rheolwr y Bartneriaeth Tirwedd : “Mae hwn yn brosiect cyffrous

    iawn, sy'n cydnabod ac yn bwriadu datblygu prydferthwch naturiol a threftadaeth ddiwylliannol Dyffryn Tywi.

    “Erbyn diwedd y prosiect rydym yn disgwyl y bydd Dyffryn Tywi hyd yn oed yn fwy hyfryd ac y bydd rhagor o ymwelwyr yn ei fwynhau. Bydd Dyffryn Tywi yn cael ei reoli mewn modd cynaliadwy er mwyn diogelu'r ardal yn y dyfodol. “Mae'r dirwedd rhwng Dryslwyn a Llangadog yn cwmpasu llawer o agweddau gwahanol sy'n nodweddiadol o'r dyffryn. Serch hynny, efallai bod llawer o'r bobl leol nad ydyn nhw'n gwybod am yr agweddau hyn. Mae cyfraniad y gymuned leol yn elfen sy'n hanfodol i lwyddiant y prosiect hwn.”

    Rhoddwyd grant datblygu o ?88,800 i'r prosiect hwn ym Mai 2006 gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri, yn ogystal â ?7,500 gan Gyngor Cefn Gwlad Cymru, a ?15,000 gan 1Gronfa drwy gyfrwng Cyngor Sir Caerfyrddin. Mae gwaith ymchwil ac archwiliadau ar y gweill ac ymgynghorir â'r gymuned cyn bo hir.

    Dywedodd y Cynghorydd Clive Scourfield, yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros Adfywio: “Nod cynllun Tywi, Afon yr Oesoedd, yw gwella'r modd y mae'r dirwedd drawiadol hon yn cael ei gwarchod a'i rheoli, a hynny drwy ddatblygu gwybodaeth a sgiliau lleol. Ymhlith y manteision ychwanegol fydd cynyddu ymwybyddiaeth o bwysigrwydd y dirwedd yn genedlaethol a'i harwyddocâd yn economaidd, cynyddu bioamrywiaeth, gwella sylfaen y sgiliau lleol, gwella pa mor addas yw pobl ar gyfer swyddi, a datblygu adnoddau addysgol.”

    Gellir cysylltu ag Eleri Davies, Rheolwr y Bartneriaeth Tirwedd, drwy ffonio 01267 224805.

Nodiadau'r golygydd:

    ; O darddle afon Tywi ym mhen deheuol uwchdiroedd Cymru hyd at ei

    haber ym Mae Caerfyrddin, mae Dyffryn Tywi yn enwog am ei olygfeydd

    trawiadol. Mae pobl wedi dylanwadu ar ddatblygiad tirwedd y dyffryn

    ers oes yr arth a'r blaidd. Mae'r dyffryn yn cynnwys caerau o Oes yr

    Haearn; caerau Rhufeinig; cestyll a mwntiau o'r canol oesoedd; tai

    bonedd ôl-ganoloesol; a pharciau a gerddi sydd wedi eu dylunio mewn

    modd arbennig

    ; Yn 1998 cafodd y dyffryn ei gydnabod yn dirwedd o Ddiddordeb

    hanesyddol eithriadol yng Nghymru gan CADW, Cyngor Cefn Gwlad

    Cymru, ac ICOMOS UK

    ; Nodweddir tirwedd fodern y dyffryn gan lawer i elfen wahanol o'i

    orffennol, gan gynnwys patrymau'r aneddiadau a'r ffermydd, ynghyd â

    ffiniau eu caeau, eu coed, a'u cloddiau.

    ; Mae fframwaith isadeiledd y Rhufeiniaid wedi dylanwadu'n fawr ar

    ddatblygiad y dyffryn mewn perthynas â'i bwysigrwydd fel llwybr cyswllt,

    lleoliad ei gaerau a'i drefi, yn ogystal â'r drefn ddiweddarach o greu

    parcdiroedd.

    ; Menter sy'n rhoi grantiau yw Cynllun Partneriaeth Tirwedd Cronfa

    Dreftadaeth y Loteri, ac mae'n cynnal cynlluniau a arweinir gan

    bartneriaethau o ddiddordeb lleol, rhanbarthol, a chenedlaethol gyda'r

    bwriad o warchod tirweddau ledled Prydain sydd ac iddynt gymeriad

    lleol unigryw.

    ; Amcanion prosiect Tywi, Afon yr Oesoedd, yw'r canlynol:

    - gwella'r ddealltwriaeth o'r gorffennol ac o'r broses barhaus

    yng nghyswllt datblygu tirwedd, a hynny o ran daeareg,

    archeoleg, amaethyddiaeth, ac ecoleg

    - hybu rhinweddau arbennig y dirwedd, ynghyd â mynd i'r

    afael â phryderon ym maes rheoli

    - cynnal ffyrdd ymarferol o warchod a rheoli rhinweddau

    arbennig y dirwedd

    - datblygu sgiliau lleol

    Nodyn i’r wasg: I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag Yvonne McLavy,

    drwy ffonio 01267 224176

Report this document

For any questions or suggestions please email
cust-service@docsford.com