DOC

ntb_cd_cube_inv(NTB_CD_CUBE_INV)

By Alan Cole,2014-10-10 10:51
11 views 0
ntb_cd_cube_inv(NTB_CD_CUBE_INV)

    ntb_cd_cube_inv(NTB_CD_CUBE_INV)

    ÐòºÅ ×Ö?ÎÃû ÖÐÎÄÃû Êý?ÝÀàÐÍ ÊÇ?ñÖ??ü ?É?Õ 1 code_dataattr CODE_DATAATTR varchar ÊÇ 2 code_daydim CODE_DAYDIM varchar ÊÇ 3 code_entity CODE_ENTITY varchar ÊÇ 4 code_investdata CODE_INVESTDATA varchar ÊÇ 5 code_month CODE_MONTH varchar ÊÇ 6 code_oentity CODE_OENTITY varchar ÊÇ 7 code_version CODE_VERSION varchar ÊÇ 8 code_year CODE_YEAR varchar ÊÇ 9 createdby CREATEDBY varchar ÊÇ 10 createddate CREATEDDATE char ÊÇ 11 datastatus DATASTATUS smallint ÊÇ 12 datatype DATATYPE char ÊÇ 13 dr É??ý?êÖ? smallint ÊÇ 14 idx_dataattr IDX_DATAATTR smallint ÊÇ 15 idx_daydim IDX_DAYDIM smallint ÊÇ 16 idx_entity IDX_ENTITY smallint ÊÇ 17 idx_investdata IDX_INVESTDATA smallint ÊÇ 18 idx_month IDX_MONTH smallint ÊÇ 19 idx_oentity IDX_OENTITY smallint ÊÇ 20 idx_version IDX_VERSION smallint ÊÇ 21 idx_year IDX_YEAR smallint ÊÇ 22 inputmode INPUTMODE smallint ÊÇ 23 iscubedef ISCUBEDEF char 24 modifiedby MODIFIEDBY varchar ÊÇ 25 modifieddate MODIFIEDDATE char ÊÇ 26 name_dataattr NAME_DATAATTR varchar ÊÇ 27 name_daydim NAME_DAYDIM varchar ÊÇ 28 name_entity NAME_ENTITY varchar ÊÇ 29 name_investdata NAME_INVESTDATA varchar ÊÇ 30 name_month NAME_MONTH varchar ÊÇ 31 name_oentity NAME_OENTITY varchar ÊÇ 32 name_version NAME_VERSION varchar ÊÇ 33 name_year NAME_YEAR varchar ÊÇ 34 pk_cube PK_CUBE char 35 pk_dataattr PK_DATAATTR char ÊÇ 36 pk_daydim PK_DAYDIM char ÊÇ 37 pk_entity PK_ENTITY char ÊÇ

    38 pk_investdata PK_INVESTDATA char ÊÇ 39 pk_month PK_MONTH char ÊÇ 40 pk_obj PK_OBJ char ÊÇ 41 pk_oentity PK_OENTITY char ÊÇ 42 pk_plan PK_PLAN char ÊÇ 43 pk_version PK_VERSION char ÊÇ 44 pk_year PK_YEAR char ÊÇ 45 textvalue TEXTVALUE varchar ÊÇ 46 ts Ê??ä?Á char ÊÇ 47 value VALUE decimal ÊÇ

    ?áÊø

    Êý?Ý×Öµä

Report this document

For any questions or suggestions please email
cust-service@docsford.com