DOC

START OF DAY

By Shawn Owens,2014-10-25 18:55
10 views 0
START OF DAY

16 SEPTEMBER 2009 Page 1 of 210

    WEDNESDAY, 16 SEPTEMBER 2009

    ____

    PROCEEDINGS OF THE NATIONAL COUNCIL OF PROVINCES

    ____

    The Council met at 14:05.

    The Chairperson took the chair and requested members to observe a moment of silence for prayers or meditation.

ANNOUNCEMENTS, TABLINGS AND COMMITTEE REPORTS see col 000.

    NOTICES OF MOTION

    Mnr W F FABER: Voorsitter, ek gee kennis dat ek sal voorstel:

    Dat die Raad

    (1) kennis neem dat die Suid-Afrikaanse Protea-krieketspan die

    beste in Wêreld Krieket op die Internasionale

    Krieketfederasie ranglys is;

    (2) die Protea krieketspan alle sterkte toewens met die komende

    Internasionale Kampioene Trofeëreeks wat aanstaande Dinsdag

    begin, waar die Proteas teen Sri Lanka deelneem;

16 SEPTEMBER 2009 Page 2 of 210

    (3) verder kennis neem dat ‗n Sharks-rugbytrui met die Discovery-

    ruimtetuig na die Internasionale Ruimtestasie geneem is -

    ruimtevaarders mag een persoonlike besitting saam met hulle

    na die ruimtestasie neem op so ‗n tog - en die Amerikaanse

    ruimtevaarder Patrick Kennedy is ‗n groot Sharks-rugby-

    ondersteuner en het besluit om sy Sharks-rugbytrui saam te

    neem - dit is dus die eerste rugbytrui wat die ruimte in is;

    (4) ook die Sharks rugbyspan baie gelukwens met hulle tweede

    oorwinning teen die Blou Bulle op Loftus Versveld die

    Curriebekerreeks; en

    (5) die Sharks rugbyspan alle sterkte toewens met hulle

    kragmeting teen die Vrystaat Cheetahs Saterdag in Durban. (Translation of Afrikaans notice of motion follows.)

    [Mr W Faber: Chairperson, I hereby give notice that I shall move:

That the Council

    (1) takes note that the South African cricket team the Proteas

    ranks as the best team in world cricket according to the

    International Cricket Federation;

16 SEPTEMBER 2009 Page 3 of 210

    (2) wishes the Proteas cricket team well in the coming

    International Champions Trophy series, starting next Tuesday,

    when they face Sri Lanka;

    (3) further notes that a Sharks rugby jersey was taken to the

    International Space Station with the Discovery space craft,

    with astronauts being allowed to take one personal possession

    with them on such a flight, and the American astronaut Patrick

    Kennedy being such a huge Sharks rugby supporter that he

    decided to bring along his Sharks jersey clearly the first

    rugby jersey to travel into space;

    (4) also congratulates the Sharks rugby team on their second win

    in the Curry Cup competition against the Blue Bulls at Loftus

    Versveld; and

    (5) wishes the Sharks rugby team well in their showdown against

    the Free State Cheetahs this Saturday in Durban.]

    The CHAIRPERSON OF THE NCOP: I am sure you are aware that we have two types of motions: A notice of motion and a motion without notice. Are you moving a notice of motion now? Is that what you are moving?

Mr W F FABER: Correct, Mr Chair.

    Mnr M J R DE VILLIERS: Agb Voorsitter, ek gee kennis dat ek sal voorstel:

16 SEPTEMBER 2009 Page 4 of 210

    Dat die Raad

    (1) kennis neem van die berig in die Burger van 1 September 2009

    waarin Tony Ehrenreich van Cosatu beweer dat mev Zille,

    Premier van die Wes-Kaap en haar gevolg, haar besoek aan

    Duitsland misbruik het om haar familie in Duitsland te besoek;

    (2) verder kennis neem dat mnr Ehrenreich en Cosatu kwaadwillig

    mev Zille, Premier van die Wes-Kaap, van slingse streke,

    onbetroubare gedrag, misbruik, wan-administrasie en korrupsie

    beskuldig;

    (3) ook kennis neem dat mnr Ehrenreich en Cosatu mev. Zille se

    naam as agbare lid en die amp van Premier oneer en beledig;

    en

    (4) mnr Ehrenreich en Cosatu versoek om met bewyse vir sy

    bewering na vore te kom, so nie, in die publiek te gaan om sy

    en Cosatu se verskoning aan mev. Zille aan te bied vir

    ongetoetse en ondeurdagte uitlatings.

    (Translation of Afrikaans notice of motion follows.)

    [Mr M J R DE VILLIERS: Hon Chairperson, I hereby give notice that I shall move:

    That the Council

    16 SEPTEMBER 2009 Page 5 of 210

(1) notes a report in Die Burger of 1 September 2009 in which

    Tony Ehrenreich of Cosatu claims that Mrs Zille, Premier of

    the Western Cape, and her entourage had abused a visit to

    Germany to call on her relatives there;

    (2) further notes that Mr Ehrenreich and Cosatu have maliciously

    accused Mrs Zille of underhand dealings, treacherous

    behaviour, misappropriation, maladministration and corruption;

    (3) also notes that Mr Ehrenreich and Cosatu have discredited and

    insulted the name of Mrs Zille as an hon member and the

    office of Premier; and

    (4) requests Mr Ehrenreich and Cosatu to present proof of his

    claims, failing which to apologise publicly for his and

    Cosatu‘s untested and ill-considered statements.]

    Mnr H B GROENEWALD: Mnr die Voorsitter, ek gee kennis dat ek sal

    voorstel:

Dat die Raad

    (1) kennis neem dat die probleme wat Eskom nou reeds vir ‗n

    onaanvaarbare lang tyd ondervind, asook die feit dat

    toenemend meer bewyse aan die lig kom dat Eskom herhaaldelike

    16 SEPTEMBER 2009 Page 6 of 210

    waarskuwings rakende die potensiële omvang van die krisis blatant en herhaaldelik oor ‗n tydperk van etlike jare geïgnoreer het, rede tot ernstige kommer is en ‗n wesenlike bedreiging vir ons ekonomie as ‗n geheel is;

    (2) voorts kennis neem dat -

    (a) werk aan die kragstasie tans in aanbou by Ellisras dreig

    om tot heeltemal tot stilstand te kom vanweë die feit

    dat kontrakteurs geen betaling ontvang het vir

    kontrakwerk wat reeds afgehandel is nie;

    (b) hierdie skokkende toedrag van sake vererger word deur

    die feit dat Eskom, ten spyte van hul klaaglike

    vertoning, die arrogansie het om hul Hoof-uitvoerende

    Beampte wat volgens alle aanduidings na regte ontslaan

    behoort te word te vergoed met ‗n skandalige

    salarisverhoging van meer as een miljoen rand, asook ‗n

    total onverdiende bonus;

    (c) die verskoning dat so ‗n verhoging markverwant is, ‗n

    belediging is in die gesig van elke belastingbetaler wat

    die koste van hierdie uitspattigheid dra, maar nie

    markverwante dienste gegun word nie;

16 SEPTEMBER 2009 Page 7 of 210

    (3) glo dat sulke aksies ‗n mens noop om tot die gevolgtrekking

    te kom dat Eskom hoegenaamd geen begrip of insig het van die

    omvang en impak van die huidige wêreldwye ekonomiese krisis

    nie; en

    (4) gevolglik daarop aandring dat ‗n dringende ondersoek na die

    aangeleentheid geloods word.

    (Translation of Afrikaans notice of motion follows.)

    [Mr H B GROENEWALD: Chairperson, I hereby give notice that I shall move:

    That the Council

    (1) notes that the problems that have now been experienced by

    Eskom for an unacceptably long period, as well as the fact

    that more and more evidence comes to light that Eskom have

    blatantly and repeatedly ignored the potential extent of the

    crisis over a period of numerous years, is reason for

    serious concern and a genuine concern for our economy as a

    whole;

    (2) further notes that -

    (a) work at the power station at Ellisras is threatening to

    come to a complete stand-still owing to the fact that

16 SEPTEMBER 2009 Page 8 of 210

    contractors have not received any payment for contract

    work already done;

    (b) this shocking state of affairs is exacerbated by the fact

    that Eskom, despite their miserable display, have the

    arrogance to reward their Chief Executive Officer who

    according to all indications should rightly be fired

    with a shameful salary increase of more than one million

    rand, as well as a totally undeserved bonus;

    (c) the excuse that such an increase is market-related, is an

    insult to each and every tax-payer who carries the cost

    of this opulence, but who are not offered market-related

    services;

    (3) believed that such actions forces one to the conclusion that

    Eskom does not have any grasp or insight of the extent and

    impact of the current worldwide economic crisis; and

    (4) therefore insists that an urgent enquiry into the matter be

    launched.]

    The CHAIRPERSON OF THE NCOP: Order, hon members! Just to remind you that a notice of motion is one and half minutes and if you exceed that then I‘ll have to stop you. Members must just understand that, please.

16 SEPTEMBER 2009 Page 9 of 210

    Mr D A WORTH: Chairperson, I hereby give notice that I shall move on behalf of the DA on the next sitting day of the House:

    That the Council

    (1) congratulates the Springbok (Ama-Bokke Bokke) Rugby Team on

    winning the 2009 Tri-Nations series last Saturday; and

    (2) congratulates the coach Peter De Villiers, captain John Smit

    and the team on their outstanding performance throughout the

    series and their triumphant victory; and

    (3) also congratulates the Homeless Street Soccer Team who won the

    A C Milan City trophy for the first time. Well done!

    Umntwana M M M ZULU: Mhlonishwa Sihlalo, ngiphakamisa ngaphandle kwesaziso:

Ukuthi lo Mkhandlu-

    (1) uzwakalisa ukukhalela izintombi zakithi ezimpisholo

    ezazilaphaya emzini weNkosi noma emzini weNdlovukazi kaMsweli,

    la kwalimala khona uMbali Mhlongo waseThekwini kwaNongoma

    kanye noNoxolo Mbatha waseHluhluwe, lapho intombi ezincane

    esizweni samaZulu ziyaye ziyalwe khona yiNkosi minyaka yonke;

    16 SEPTEMBER 2009 Page 10 of 210

    (2) uthi-ke uzwakalisa ukukhala emindenini yalezintokazi

    zaseNingizimu Afrika, izimbali zesizwe ngokwendlula kwazo

    emhlabeni ngoba lapha kwakuzoyalwa izingane ngalolubhubhana

    olukhona lwengculaza ukuthi zikwazi ukuzithiba ukuya ocansini

    ngoba njengesizwe esimpisholo akufuneki ukulalana nje

    ngaphambi kokuba kushadwe.

    (Translation of isiZulu notice of motion follows.)

    [Prince M M M ZULU: Hon Chairperson, I move without notice:

That the Council -

    (1) would like to convey its condolences to our maidens who were

    at the King‘s place or at Queen kaMsweli‘s palace where Mbali

    Mhlongo of Durban in the area known as kwaNongoma and Noxolo

    Mbatha of Hluhluwe passed away when they were attending a

    ceremony where young girls of the Zulu nation are given

    advice on good behaviour every year by His Majesty the King;

    and

    (2) expresses its condolences to the families of these young

    maidens who were flowers of South Africa for passing on,

    because this ceremony was meant to give advice to young girls

    about the Aids pandemic so that they can be able to abstain

    from sexual activities because as Africans, it is not

    appropriate to engage in sexual activities before marriage.]

Report this document

For any questions or suggestions please email
cust-service@docsford.com