DOCX

Noty o prowadzących, spec. literacka, sem. letni - Zakład

By April Cooper,2014-02-21 19:20
13 views 0
Studia Podyplomowe TRANSLATORYKA. UNIWERSYTET GDAŃSKI. SPECJALIZACJA PRZEKŁAD LITERACKI. OPIEKUN SPECJALIZACJI: dr OLGA KUBIŃSKA. NOTY O WYKŁADOWCACH ...

     Studia Podyplomowe TRANSLATORYKA

     UNIWERSYTET GDAŃSKI

     SPECJALIZACJA PRZEKŁAD LITERACKI

     OPIEKUN SPECJALIZACJI: dr OLGA KUBIŃSKA

NOTY O WYKŁADOWCACH

SEMESTR LETNI

Edward Balcerzan (ur. 1937)

    Teoretyk i historyk literatury, krytyk literacki, tłumacz, poeta, prozaik.

    Profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wykładał na wielu uniwersytetach europejskich,

    autor i redaktor licznych prac i książek literaturoznawczych dotyczących problematyki teorii literatury, teorii przekładu, zagadnień twórczości awangardowej (szczególnie Władimira Majakowskiego, Brunona Jasieńskiego, Juliana Przybosia, Mirona Białoszewskiego, Tymoteusza Karpowicza) Członek Stowarzyszenia

    Pisarzy Polskich, od 1988 polskiego PEN Clubu, od 2000 członek-korespondent PAU. Autor kilku zbiorów wierszy i książek prozatorskich. Reprezentant nurtu lingwistycznego w poezji polskiej, a

    także uznany twórca moskalików. Tłumacz poezji m.in. Borysa Pasternaka i Giennadija Ajgiego. Autor

    antologii Pisarze polscy o sztuce przekładu. 1440-1974, 1977 (wydanie poszerzone, wraz z E. Rajewską:

    Pisarze polscy o sztuce przekładu 1440-2005, 2007).

    Laureat wielu nagród:

     1969 - nagr?da im. Aleksandra Brucknera Wydziału Sp?łeczneg? PAN za książkę Styl i p?etyka twórcz?ści :wujęzycznej

    Brun?na jasieoskieg?. Z zaga:nieo te?rii przekła:u, Wr?cław 1969

    1971 nagroda czasopisma "Odra" za książkę Oprócz gł?su. Szkice krytyczn?literackie. PIW, Warszawa 1971 1992 nagroda Fundacji A. Jurzykowskiego w Nowym Jorku w dziedzinie teorii literatury za Przyg?:y czł?wieka

    książk?weg?. (Ogólne i szczególne). PEN, Warszawa 1990

    1998 nagroda Polskiego PEN Clubu za Śmiech p?k?leo płacz p?k?leo. Universitas, Kraków 1997 1998 nagroda "Literatury na Świecie" za książkę Literatura z literatury (strategie tłumaczy). Stu:ia ? przekła:zie pod red. Pi?tra Fasta, Nr 6. "Śląsk", Kat?wice 1998

    2010 - nagroda Mamuta "Literatury na Świecie"(za cał?kształt aktywn?ści w dziedzinie przekładu)

Twórczość

    Poezja

    1960 Morze, pergamin i ty

    1964 Podwójne interlinie

    1969 Granica na m?ment. Wiersze, przekła:y, pastisze

    1972 Późny wiek. P?ezje

    2009 Wiersze niewszystkie

Proza

    1964 Pobyt

    1972 Któż by nas takich pięknych. Tryptyk

    2003 Perehenia i sł?neczniki (?pisuje ukraiosk?-p?lskie dzieciostw? aut?ra)

Książki naukowe i krytycznoliterackie

    1968 Styl i p?etyka twórcz?ści :wujęzycznej Brun?na Jasieoskieg?. Z zaga:nieo te?rii przekła:u 1971 Oprócz gł?su. Szkice krytyczn?literackie

    1972 Przez znaki. Granice aut?n?mii sztuki p?etyckiej. Na materiale p?lskiej p?ezji współczesnej 1982 Kręgi wtajemniczenia. Czytelnik, ba:acz, tłumacz, pisarz

    1982 Poezja polska w latach 1939-1965. Częśd 1. Strategie liryczne

    1988 Poezja polska w latach 1939-1965. Częśd 2. I:e?l?gie artystyczne

    1984 Wł?:zimierz Majak?wski (monografia)

    1989 Liryka Juliana Przybosia

    1990 Przyg?:y czł?wieka książk?weg?. (Ogólne i szczególne)

    1990 Poezja polska w latach 1918-1939

    1997 Śmiech p?k?leo płacz p?k?leo

    1998 Poezja polska w latach 1939-1968

    1998 Literatura z literatury (strategie tłumaczy) ("Studia ? przekładzie", t. 6)

    2004 O nowatorstwie ("Wykłady Sch?penhauer?wskie", wykład I)

    2005 Zuchwalstwa sam?świa:?m?ści

    2009 Tłumaczenie jak? "w?jna światów". Mię:zy translat?l?gią a k?mparatystyką

STANISŁAW DANECKI

     redakt?r, abs?lwent Fil?l?gii P?lskiej UG, ?d kilkunastu lat prac?wnik wydawnictwa sł?w?/?braz teryt?ria (?becnie na stan?wisku zastępcy redakt?ra naczelneg?). Pr?wadził zajęcia z redakcyjneg? ?prac?wania książki dla studentów specjalizacji edyt?rskiej gdaoskiej p?l?nistyki. Zajmuje się redag?waniem książek, ich składem i łamaniem ?raz nadz?rem pr?cesu p?ligraficzneg?. Oprac?wał i przyg?t?wał d? druku ant?l?gię mł?dej gdaoskiej pr?zy pt. Papiery wart?ści?we; współredag?wał

    serię pięciu p?dręczników d? nauki języka p?lskieg? w szk?łach średnich „Między Tekstami”. Uczestniczył w edycji i pr?dukcji p?nad 400 publikacji książk?wych.

Desmond Graham

    -angielski poeta, historyk literatury, tłumacz. Obecnie Emeritus Professor of Poetry na Uniwersytecie Newcastle upon Tyne.

Publikacje:

    Biografia Keitha Douglasa (OUP, 1974), Redakcja Wierszy Douglasa (OUP, 1978; Faber, 1997) Redakcja Listów Douglasa (Carcanet, 2000),

    Studium The Truth of War (Carcanet, 1984),

    Redakcja antologii Poetry of the Second World War: An International Anthology (Chatto, 1995) Making Poems and Their Meanings (Bloodaxe Poetry Lectures, )

Współprzekład:

Anna Kamienska Two Darknesses (Flambard, 1994)

Twórczość własna:

The Lie of Horizons (1993),

    The Marching Bands (1996)

    Not Falling (1999) from Seren,

    After Shakespeare (2001), polskie wydanie W cieniu Makbeta, przekład Olga i Wojciech Kubińscy Milena Poems (2004)

    Gdański szkicownik. Wiersze polskie 1984-2009, wybór i przekład Olga i Wojciech Kubińscy

    fot.Grażyna Niezgoda

Jacek Gutorow (ur. 1970)

     poeta, krytyk literacki, tłumacz. Opublikował pięć tomów poetyckich: Wiersze pod nieobecność

    (1997), Aurora (2001), X (2001), Linia życia (2006), Inne tempo (2008), a także arkusz poetycki Grisaille (2001). Ma na swoim koncie trzy zbiory krytyczne: Na kresach człowieka. Sześć esejów o dekonstrukcji (2001), Niepodległość głosu. Szkice o poezji polskiej po 1968 roku (2003), Urwany

    ślad. O wierszach Wirpszy, Karpowicza, Różewicza i Sosnowskiego (2007), oraz monografię Luminous Traversing. Wallace Stevens and the American Sublime (2007). Przekłada poezję amerykańską (m. in. Wallace Stevens, Ron Padgett, John Ashbery) i angielską (m. in. Simon

    Armitage, Charles Tomlinson, Geoffrey Hill, David Kennedy). Mieszka i pracuje w Opolu.

Jerzy Jarniewicz (1958)

     poeta, krytyk literacki i tłumacz. Członek kolegium redakcyjnego "Literatury na świecie" oraz "Tygla Kultury", współpracuje z "Tygodnikiem Powszechnym", „Gazetą Wyborczą", brytyjskimi

    pismami literackimi "Poetry Review" i "Areté". Wykładowca literatury angielskiej na Uniwersytecie Warszawskim i Łódzkim.

    Członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. W 2008 roku nominowany do Literackiej Nagrody

    Nike. Za zasługi dla kultury odznaczony medalem Gloria Artis oraz Złotym Krzyżem Zasługi.

    Mieszka na stałe w Łodzi.

    Twórczość własna (tomiki poetyckie )

    Korytarze (1984)

    Rzeczy oczywistość (1992)

    Rozmowa będzie możliwa (1993)

    Są rzeczy których nie ma (1995)

    Niepoznaki (2000)

    Po śladach (2000)

    Dowód z tożsamości (2003)

    Oranżada (2005)

     Skądinąd. 1977-2007 (2007)

    Makijaż (2009)

    Krytyka literacka

    Lista obecności. Szkice o dwudziestowiecznej prozie brytyjskiej i irlandzkiej (2000) W brzuchu wieloryba. Szkice o dwudziestowiecznej poezji brytyjskiej i irlandzkiej (2001) Larkin. Odsłuchiwanie wierszy (2006; zbiór szkiców o twórczości Philipa Larkina) Znaki firmowe. Szkice o współczesnej prozie amerykańskiej i kanadyjskiej (2007) Od pieśni do skowytu. Szkice o poetach amerykańskich (2008)

    Wybrane przekłady

    Craig Raine: Księga proroctw i inne wiersze (1991)

    Philip Roth: Dziedzictwo (1992)

    Philip Roth: Oszustwo (1992)

    Clinton Heylin: Bob Dylan. Droga bez końca (1993; wraz z Adamem Sumerą)

    Winston Churchill: Czas dyktatorów (1993)

    Umberto Eco: Sześć przechadzek po lesie fikcji (1995)

    Alice Turner: Historia piekła (1996)

    Edmund White: Zuch (1998)

    Craig Raine: Wolny przekład (1999)

    Christopher Reid: Katerina Brac (2001; wraz z Leszkiem Engelkingiem)

    Simon Armitage: Nocna zmiana i inne wiersze (2003; wraz z Jackiem Gutorowem) John Banville: Zaćmienie (2004)

    James Joyce: Portret artysty w wieku młodzieńczym (2005)

    John Banville: Morze (2007)

Ewa Rajewska

    Literaturoznawczyni i tłumaczka, adiunkt w Zakładzie Literatury XX w., Teorii Literatury i Sztuki Przekładu Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zajmuje się teorią i praktyką przekładu literackiego z języka angielskiego, wykłada poetykę, poetykę przekładu i teorię literatury, prowadzi zajęcia z warsztatu tłumacza.

    Autorka książki magisterskiej o polskich tłumaczeniach Alicji w Krainie Czarów Lewisa Carrolla pt. Dwie wiktoriańskie chwile w Troi, trzy strategie translatorskie. Alice’s Adventures in

    Wonderland i Through the Looking Glass Lewisa Carrolla w przekładach Macieja Słomczyńskiego, Roberta Stillera i Jolanty Kozak (2002, wyd. książkowe Poznań 2004) oraz pracy doktorskiej o twórczości Stanisława Barańczaka, zatytułowanej Stanisław Barańczak – poeta i tłumacz (2006,

    wyd. książkowe Poznań 2007). Obie prace powstały pod kierunkiem prof. dr. hab. Edwarda Balcerzana, którego była seminarzystką i doktorantką. We współpracy z prof. Edwardem Balcerzanem opracowała drugie, rozszerzone wydanie antologii Pisarze polscy o sztuce

    przekładu (Pisarze polscy o sztuce przekładu 1440-2005. Antologia, Poznań 2007).

Od 2000 r. (translatorski debiut powieścią Hanifa Kureishi Czarny album) zajmuje się

    tłumaczeniami z języka angielskiego przekłada beletrystykę, teksty naukowe i

    popularnonaukowe, a także książki dla dzieci. Od 2009 r. jest opiekunką „Przekładni” -

    Naukowego Koła Przekładowego UAM (www.amu.edu.pl/teolit/przekladnia).

Przekłady:

Beletrystyka

    1. Hanif Kureishi: Czarny album. Przeł. Ewa Rajewska. Zysk i S-ka Wydawnictwo s. c.,

    Poznań 2000.

    2. Alan Bennett: Czytelniczka znakomita. Przekład i posłowie Ewa Rajewska. Media Rodzina,

    Poznań 2009.

Książki popularnonaukowe

     1. Daniel Gilbert, Na tropie szczęścia. Przeł. Ewa Rajewska. Media Rodzina, Poznań 2007.

Andrzej Szulc

    - tłumacz kilkudziesięciu powieści z języka angielskiego.

    Thomas Harris, Milczenie owiec; Stephen King, Zielona mila;

    Roland;

     Po zachodzie słońca; Nelson DeMille, Złote Wybrzeże;

    Szkoła wdzięku;

    Plum Island;

     Robert Ludlum, Weekend z Ostermanem; Graham Masterton, Zjawa;

    Walhalla;

    Drapieżcy;

    Bezsenni;

    Ciało i krew;

    Tony Parsons, Za moje dziecko;

    Mężczyzna i chłopiec;

    Mężczyzna i żona;

    Kroniki rodzinne;

    Robert Harris, Vaterland;

    Enigma;

    Archangielsk;

    Pompeja;

    Ken Follett, Trzeci bliźniak;

    Człowiek z Sankt Petersburga; Doris Lessing, Dobra terrorystka; Pat Conroy, Muzyka plaży;

    Dean Koontz, Prędkość;

    Mąż;

    Dobry zabójca;

    Jeffrey Archer, Złodziejski honor; Kazuo Ishiguro, Nie opuszczaj mnie; Ian McEwan, Sobota;

    Pokuta;

    Na plaży Chesil;

    Joseph Heller, Portret artysty;

    Teraz i wtedy;

    Ostatni rozdział, czyli Paragraf 22 bis; Nicholas Sparks, Na ratunek;

    Jesienna miłość;

    Wilbur Smith, Gdy poluje lew;

    Drapieżne ptaki;

    Jack Higgins, Konfesjonał;

    Thomas Pynchon, Wada ukryta (w druku)

    Yann Martel, Beatrycze i Wergili (w druku).

Report this document

For any questions or suggestions please email
cust-service@docsford.com