DOC

NS-1-U Nolikums.Buvdarbi

By Luis Griffin,2014-02-21 18:14
69 views 0
NS-1-U Nolikums.Buvdarbi

     Nolikums. Būvdarbi APSTIPRINĀTS SIA „Komunālie pakalpojumi” iepirkuma komisijas 2011.gada 14.februāra sēdē

    Iepirkuma procedūras

    „Būvdarbi projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Spuņciemā” ietvaros

    Identifikācijas Nr.: KP-1/2011

    NOLIKUMS

     Nolikums. Būvdarbi 2

    1. Pasūtītājs un Pasūtītāja kontaktpersona ........................................................................ 3 2. Piegādātājs, Ieinteresētais piegādātājs un Pretendents ................................................. 3 3. Saziņa .......................................................................................................................... 3 4. Informācija par iepirkuma priekšmetu ............................................................................ 4 5. Ieinteresēto piegādātāju sanāksme ............................................................................... 4 6. Piedāvājums ................................................................................................................. 5 7. Piedāvājuma nodrošinājums ......................................................................................... 7 8. Nosacījumi dalībai iepirkuma procedūrā ........................................................................ 7 9. Pretendenta kvalifikācijas prasības ................................................................................ 8 10. Iesniedzamie dokumenti .............................................................................................. 10 11. Tehniskais piedāvājums .............................................................................................. 12 12. Finanšu piedāvājums .................................................................................................. 12 13. Piedāvājumu izvērtēšana ............................................................................................ 12 14. Iepirkuma līgums ......................................................................................................... 14 Pielikumi ............................................................................................................................. 15 A pielikums: Tehniskā specifikācija ...................................................................................... 16 B pielikums: Tehniskais projekts .......................................................................................... 17 C pielikums: Iepirkuma līguma projekts: ............................................................................... 18 C1 pielikums: Piedāvājuma pielikums .................................................................................. 21 D pielikums: Veidnes piedāvājuma sagatavošanai ............................................................... 39 D1 pielikums: Pieteikuma dalībai iepirkuma procedūrā veidne ............................................. 40 D2 pielikums: Piedāvājuma nodrošinājuma veidne............................................................... 42 D3 pielikums: Veikto būvdarbu saraksta veidne ................................................................... 46 D4 pielikums: Speciālistu saraksta veidne............................................................................ 47 D5 pielikums: CV veidne...................................................................................................... 48 D6 pielikums: Apakšuzņēmējiem nododamo būvdarbu saraksta veidne ............................... 50 D7 pielikums: Apakšuzņēmēja un personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, apliecinājuma veidne ........................................................................................................... 51 D8 pielikums: Finanšu piedāvājuma veidne ......................................................................... 52 D10 pielikums: Tehniskā piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijas ......................................... 53

     Nolikums. Būvdarbi 3

1. Pasūtītājs un Pasūtītāja kontaktpersona

    Pasūtītājs:

    SIA „Komunālie pakalpojumi”,

    Reģ.Nr. 40103094269,

    „Kļavas”, Spuņciems, Salas pagasts, Babītes novads, Latvija, LV-2105.

    Pasūtītāja kontaktpersona:

    Babītes novada pašvaldības iepirkumu speciāliste

    Inga Ķemere

    tel.nr.: 67914034,

    faksa nr.: 67914435.

    inga.kemere@babite.lv

2. Piegādātājs, Ieinteresētais piegādātājs un Pretendents

    2.1. Piegādātājs ir fiziska persona, juridiska persona, personālsabiedrība vai personu

    apvienība, kas piedāvā tirgū veikt būvdarbus.

2.2. Pretendents ir Piegādātājs, kas ir iesniedzis piedāvājumu.

2.3. Ieinteresētais piegādātājs ir Piegādātājs, kas saņēmis Nolikumu.

2.4. Persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās ir persona, uz kuras iespējām

    Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka Pretendenta kvalifikācija atbilst Pretendenta

    kvalifikācijas prasībām.

2.5. Pretendentu iepirkuma procedūras ietvaros pārstāv:

    a. Pretendents (ja Pretendents ir fiziska persona),

    b. Pretendenta paraksttiesīga amatpersona (ja Pretendents ir juridiska persona),

    c. pārstāvēttiesīgs personālsabiedrības biedrs, ievērojot šī punkta „a” un „b”

    apakšpunktā noteikto (ja Pretendents ir personālsabiedrība),

    d. visi personu apvienības dalībnieki, ievērojot šī punkta „a” un „b” apakšpunktā

    noteikto (ja Pretendents ir personu apvienība) vai

    e. Pretendenta pilnvarota persona.

3. Saziņa

    3.1. Saziņa starp Pasūtītāju un Ieinteresētajiem piegādātājiem iepirkuma procedūras

    ietvaros notiek latviešu valodā pa pastu vai faksu.

3.2. Saziņas dokuments, nosūtot pa faksu, ir uzskatāms par saņemtu brīdī, kad

    nosūtītāja fakss ir saņēmis paziņojumu par faksa sūtījuma saņemšanu.

3.3. Saziņas dokumentā ietver iepirkuma procedūras nosaukumu.

    3.4. Ieinteresētais piegādātājs saziņas dokumentu nosūta uz Nolikumā norādīto

    Pasūtītāja pasta adresi vai Pasūtītāja kontaktpersonas faksa numuru.

    3.5. Papildu informāciju Ieinteresētais piegādātājs var pieprasīt ne vēlāk kā 10 dienas

    pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Pasūtītājs papildu informāciju

    sniedz ne vēlāk kā sešas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām

    to publicējot interneta mājas lapā www.babite.lv. Pretendentu pienākums ir

    pastāvīgi sekot mājas lapā publicētajai informācijai un ievērtēt to savā

    piedāvājumā.

    3.6. Ja Pasūtītājs sniedz papildu informāciju, tas vienlaikus ar papildu informācijas

    nosūtīšanu Ieinteresētajam piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, ievieto šo

     Nolikums. Būvdarbi 4

    informāciju mājas lapā internetā, kurā ir pieejams Nolikums, norādot arī uzdoto

    jautājumu.

    3.7. Ja Pasūtītājs ir izdarījis grozījumus Nolikumā, tas ievieto šo informāciju mājas lapā

    internetā, kur ir pieejams Nolikums. Pasūtītājs ievieto šo informāciju mājas lapā

    internetā ne vēlāk kā dienu pēc tam, kad publicēts paziņojums par grozījumiem.

4. Informācija par iepirkuma priekšmetu

4.1. Iepirkuma priekšmeta apraksts

    Iepirkuma priekšmets ir dzeramā ūdens ieguves, sagatavošanas un uzkrāšanas,

    notekūdeņu attīrīšanas iekārtu un kanalizācijas sūkņu staciju rekonstrukcija,

    ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvdarbi saskaņā ar Vispārīgām prasībām (A

    pielikums) un Tehnisko projektu (B pielikums) (turpmāk – Būvdarbi).

    Iepirkuma priekšmets ir sadalīts 3 daļās:

    1.iepirkuma daļa ; Esošās akas tamponēšana (1 gab.) un Dzeramā ūdens ieguves, jaunas akas izbūve un labiekārtošana (1 sagatavošanas un uzglabāšanas gab.); iekārtu būvniecība Spuņciemā ; Ūdenstorņa rekonstrukcija (darba tilpums 3100 m) - 1 gab.;

    ; Ūdens sagatavošanas kompleksa izbūve 3(Q-15 m/h) - 1 gab.

    2.iepirkuma daļa ; Jaunu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu (Q-3Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu 2x75 m/dnn) izbūve - 1 gab. būvniecība un centrālo ; Centrālās KSS rekonstrukcija (11,2 l/s) - 1 kanalizācijas sūkņu staciju gab. rekonstrukcija Spuņciemā

    3.iepirkuma daļa ; Dzeramā ūdens apgādes tīklu Ūdensapgādes, kanalizācijas rekonstrukcija (3545 m); tīklu un kanalizācijas sūkņu ; Jaunu ūdensapgādes tīklu izbūve (3450 stacijas rekonstrukcija m); Spuņciemā

    ; Kanalizācijas tīklu paplašināšana (3615

    m) un KSS izbūve (2.1 l/s, 3.0 l/s, 3.2 l/s,

    4.3 l/s) - 4 gab.;

    ; Esošo kanalizācijas tīklu (2652 m)

    rekonstrukcija.

4.2. Iepirkuma līguma izpildes vieta

    Iepirkuma līguma izpildes vieta ir Babītes novada Salas pagasta Spuņciems.

4.3. Iepirkuma līguma izpildes termiņš

    Iepirkuma līguma izpildes termiņš

    1.iepirkuma daļai 15 mēneši

    2.iepirkuma daļai 15 mēneši

    3.iepirkuma daļai 15 mēneši

    no Būvdarbu uzsākšanas datuma.

5. Ieinteresēto piegādātāju sanāksme

    Ieinteresēto piegādātāju sanāksme notiks 2011.gada 9.martā plkst.11:00 SIA

    „Komunālie pakalpojumi” telpās „Kļavas”, Spuņciems, Salas pagasts, Babītes

    novads. Sanāksmes protokols tiks publicēts interneta mājaslapā www.babite.lv.

     Nolikums. Būvdarbi 5 6. Piedāvājums

6.1. Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vieta, laiks un kārtība

    6.1.1. Piegādātājs var iesniegt tikai vienu piedāvājumu. Piegādātājs var iesniegt

    piedāvājumu vienai vai vairākām iepirkuma priekšmeta daļām, iesniedzot

    piedāvājumu katrai iepirkuma priekšmeta daļai atsevišķi.

6.1.2. Piegādātāji piedāvājumus var iesniegt līdz 2011.gada 24.martam plkst.11:00

    Babītes novada pašvaldības administrācijas sēžu zālē, 15. telpa, Centra iela 4, Piņķi,

    Babītes novads piedāvājumus iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta

    sūtījumam jābūt saņemtam šajā punktā norādītajā adresē līdz šajā punktā

    minētajam termiņam. Iesniegtie piedāvājumi ir Pasūtītāja īpašums.

6.1.3. Piedāvājumi tiks atvērti Babītes novada pašvaldības administrācijas sēžu zālē, 15. telpa, Centra iela 4, Piņķi, Babītes novads, 2011.gada 24.martā plkst. 11:00.

    Piedāvājumu atvēršana ir atklāta.

    6.1.4. Piedāvājumus atver to iesniegšanas secībā, nosaucot Pretendentu, piedāvājuma

    iesniegšanas laiku un piedāvāto cenu. Pēc piedāvājumu atvēršanas sanāksmes

    dalībnieka pieprasījuma Pasūtītājs uzrāda Finanšu piedāvājumu, kurā atbilstoši

    pieprasītajai Finanšu piedāvājuma formai norādīta piedāvātā cena.

    6.1.5. Piedāvājumu, kas iesniegts pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām vai kura

    ārējais iepakojums nenodrošina to, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu

    pieejama līdz piedāvājumu atvēršanai, Pasūtītājs neizskatīta un atdod atpakaļ

    Pretendentam.

6.2. Piedāvājuma derīguma termiņš

    6.2.1. Pretendenta iesniegtajam piedāvājumam jābūt derīgam, tas ir saistošam

    Pretendentam, līdz iepirkuma līguma noslēgšanai, bet ne mazāk kā 90 dienas no

    piedāvājumu iesniegšanas termiņa.

    6.2.2. Ja objektīvu iemeslu dēļ Pasūtītājs nevar noslēgt iepirkuma līgumu piedāvājuma

    derīguma termiņā, Pasūtītājs var rakstiski lūgt Pretendentus pagarināt sava

    piedāvājuma derīguma termiņu.

6.2.3. Ja Pretendents piekrīt pagarināt sava piedāvājuma derīguma termiņu, Pretendents

    to rakstiski paziņo Pasūtītājam, kā arī nosūta Pasūtītājam bankas vai apdrošinātāja,

    kas izsniedzis piedāvājuma nodrošinājumu, rakstisku apliecinājumu par

    piedāvājuma nodrošinājuma termiņa pagarināšanu līdz pagarinātā piedāvājuma

    derīguma termiņa beigām vai jaunu piedāvājuma nodrošinājumu.

6.3. Piedāvājuma noformējums

    6.3.1. Piedāvājums katrai iepirkuma daļai sastāv no četrām šādām daļām:

    a. Pieteikuma dalībai iepirkuma procedūrā un Atlases dokumentiem (viens

    oriģināls un 4 kopijas),

    b. Piedāvājuma nodrošinājuma (viens oriģināls un 4 kopijas),

    c. Tehniskā piedāvājuma (viens oriģināls un 4 kopijas),

    d. Finanšu piedāvājuma (viens oriģināls un 4 kopijas).

6.3.2. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā, datorrakstā, tam jābūt skaidri salasāmam,

    bez labojumiem un dzēsumiem.

6.3.3. Katras piedāvājuma daļas sākumā ievieto satura rādītāju. Piedāvājuma daļas lapas

    (izņemot piedāvājuma nodrošinājumu) numurē un caurauklo, piestiprina auklas

    galus pēdējā lappusē un apliecina caurauklojumu. Caurauklojuma apliecinājums

    ietver:

     Nolikums. Būvdarbi 6 a. norādi par kopējo cauraukloto lapu skaitu,

    b. Pretendenta (ja Pretendents ir fiziska persona) vai tā pārstāvja parakstu un

    paraksta atšifrējumu,

    c. apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu.

    6.3.4. Atlases dokumentus un tehnisko dokumentāciju var iesniegt arī citā valodā, ja tiem ir pievienots Pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā. Par kaitējumu, kas radies dokumenta tulkojuma nepareizības dēļ, Pretendents atbild normatīvajos

    tiesību aktos noteiktajā kārtībā. Tulkojuma apliecinājums ietver:

    a. norādi “TULKOJUMS PAREIZS”,

    b. Pretendenta vai tā pārstāvja parakstu un paraksta atšifrējumu,

    c. apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu.

    6.3.5. Ja Pretendents iesniedz dokumentu kopijas, Pretendents tās apliecina. Kopijas

    apliecinājums ietver:

    a. norādi “KOPIJA PAREIZA”,

    b. Pretendenta vai tā pārstāvja parakstu un paraksta atšifrējumu,

    c. apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu.

    6.3.6. Pretendenta pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā, tehnisko piedāvājumu, finanšu piedāvājumu un citus piedāvājuma dokumentus paraksta, kopijas, tulkojumus un piedāvājuma daļu caurauklojumus apliecina:

    a. Pretendents (ja Pretendents ir fiziska persona),

    b. Pretendenta paraksttiesīga amatpersona (ja Pretendents ir juridiska persona),

    c. pārstāvēttiesīgs personālsabiedrības biedrs, ievērojot šī punkta „a” un „b”

    apakšpunktā noteikto (ja Pretendents ir personālsabiedrība),

    d. visi personu apvienības dalībnieki, ievērojot šī punkta „a” un „b” apakšpunktā

    noteikto (ja Pretendents ir personu apvienība) vai

    e. Pretendenta pilnvarota persona.

    Dokumentus, kas attiecas tikai uz atsevišķu personālsabiedrības biedru vai personu

    apvienības dalībnieku paraksta, kā arī kopijas un tulkojumus apliecina attiecīgais

    personālsabiedrības biedrs vai personu apvienības dalībnieks, ievērojot šī punkta

    „a”, „b” un „e” apakšpunktā noteikto.

    6.3.7. Piedāvājumu iesniedz aizlīmētā ārējā iepakojumā, uz kura norāda:

    a. Pasūtītāja nosaukumu, reģistrācijas numuru un adresi,

    b. Pasūtītāja kontaktpersonas vārdu, uzvārdu un telefona numuru,

    c. Pretendenta nosaukumu, reģistrācijas numuru (ja Pretendents ir juridiska

    persona vai personālsabiedrība) vai personas kodu (ja Pretendents ir fiziska

    persona) un adresi,

    d. Pretendenta kontaktpersonas vārdu, uzvārdu, telefona un faksa numuru,

    e. atzīmi ”Piedāvājums iepirkuma procedūrai ”<Iepirkuma procedūras nosaukums>

    <Iepirkuma daļas nosaukumus> ”Neatvērt līdz <piedāvājumu iesniegšanas

    termiņš>”.

    6.3.8. Piedāvājuma ārējā iepakojumā ievieto divus aizlīmētus iekšējus iepakojumus, no kuriem vienā ievieto piedāvājuma oriģinālu, bet otrā - piedāvājuma kopijas. Uz

    iekšējiem iepakojumiem attiecīgi norāda:

    a. atzīmi “ORIĢINĀLS” vai “KOPIJAS”,

    b. Pretendenta nosaukumu un reģistrācijas numuru vai personas kodu,

    c. atzīmi ”Piedāvājums iepirkuma procedūrai ”<Iepirkuma procedūras

    nosaukums>”.

    6.3.9. Piedāvājuma iekšējos iepakojumos attiecīgi ievieto piedāvājuma daļu oriģinālus vai kopijas. Uz piedāvājuma daļu oriģināliem un to kopijām attiecīgi norāda:

    a. atzīmi “ORIĢINĀLS” vai “KOPIJA”,

    b. Pretendenta nosaukumu un reģistrācijas numuru vai personas kodu,

     Nolikums. Būvdarbi 7

    c. piedāvājuma daļas nosaukumu (“Pretendenta pieteikums dalībai iepirkuma

    procedūrā un atlases dokumenti”, „Piedāvājuma nodrošinājums”, “Tehniskais

    piedāvājums” vai “Finanšu piedāvājums”.)

    7. Piedāvājuma nodrošinājums

    7.1. Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents iesniedz piedāvājuma nodrošinājumu 5%

    apmērā no Pretendenta piedāvātās Būvdarbu kopējās cenas. Piedāvājuma

    nodrošinājumu izsniedz Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības vai Eiropas

    Ekonomiskās zonas dalībvalstī reģistrēta banka vai apdrošināšanas sabiedrība, kas

    Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākusi 1pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā, un tam ir jāatbilst

    Piedāvājuma nodrošinājuma veidnei (D2 pielikums). Iesniedzot piedāvājumu uz

    vairākām iepirkuma daļām piedāvājuma nodrošinājums jāiesniedz par katru daļu

    atsevišķi.

    7.2. Piedāvājuma nodrošinājumam ir jābūt spēkā ne vēlāk kā no piedāvājumu

    iesniegšanas termiņa beigām līdz īsākajam no šādiem termiņiem:

    a. līdz piedāvājuma derīguma termiņam vai piedāvājuma derīguma termiņa

    pagarinājumam, kuru Pasūtītājam rakstveidā paziņojis Pretendents un

    Piedāvājuma nodrošinājuma izsniedzējs,

    b. līdz dienai, kad Pretendents, kurš ir noslēdzis iepirkuma līgumu, saskaņā ar

    iepirkuma līguma noteikumiem iesniedz līguma izpildes nodrošinājumu (ja tāds

    ir paredzēts iepirkuma līguma projektā) vai līdz iepirkuma līguma noslēgšanai.

7.3. Piedāvājuma nodrošinājumu Pasūtītājs atdod Pretendentiem šādā kārtībā:

    a. Pretendentam, ar kuru Pasūtītājs ir noslēdzis iepirkuma līgumu, - c Iepirkuma

    līguma izpildes nodrošinājuma iesniegšanas,

    b. pārējiem Pretendentiem - pēc iepirkuma procedūras beigām

    c. Pretendentam, kurš nepiekrīt sava piedāvājuma derīguma termiņa

    pagarināšanai, - pēc piedāvājuma derīguma termiņa beigām.

8. Nosacījumi dalībai iepirkuma procedūrā

    8.1. Pretendents vai personas, kurām ir pārstāvības tiesības, un personas, kurām ir

    lēmumu pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz Pretendentu, ar tādu

    tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kurš stājies spēkā un kļuvis

    neapstrīdams, un no kura spēkā stāšanās dienas līdz piedāvājuma iesniegšanas

    dienai nav pagājuši trīs gadi, nav atzītas par vainīgām koruptīva rakstura

    noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu

    līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā.

    8.2. Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš

    stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, nav atzīts par vainīgu darba tiesību būtiskā

    pārkāpumā, kas izpaužas kā vienas personas nodarbināšana bez rakstveida darba

    līguma noslēgšanas, ja tā konstatēta atkārtoti gada laikā, vai divu vai vairāku

    personu vienlaicīga nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, ja no

    dienas, kad stājies spēkā attiecīgs tiesas spriedums vai citas kompetentas

    institūcijas pieņemtais lēmums līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši

    18 mēneši.

    8.3. Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš

    stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, un no kura spēkā stāšanās dienas līdz

    piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši 12 mēneši, nav atzīts par vainīgu

    konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras

    mērķis ir ierobežot pircēja iespēju noteikt tālākpārdošanas cenu, vai horizontālā

     1 Banku un apdrošinātāju, kas Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākuši pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā, sarakstu skatīt attiecīgi: http://www.fktk.lv/lv/tirgus_dalibnieki/kreditiestades/pakalpojumu_sniedzeji_no_eez/pakalpojumu_sniegsanas_briviba un http://www.fktk.lv/lv/tirgus_dalibnieki/apdrosinasana/pakalpojumu_sniedzeji_no_eez/pakalpojumu_sniegsanas_briviba.

     Nolikums. Būvdarbi 8

    karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot

    konkurences tiesību pārkāpumu, Pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda.

    8.4. Nav pasludināts Pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta

    Pretendenta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par Pretendenta bankrotu vai

    tiek konstatēts, ka līdz Iepirkuma līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam

    Pretendents būs likvidēts.

    8.5. Pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā

    dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijā),

    nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu

    parādu, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus.

8.6. Nosacījumi dalībai iepirkuma procedūrā attiecas uz:

    a. pretendentu (ja pretendents ir fiziska vai juridiska persona), personālsabiedrību

    un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz

    personālsabiedrība) vai personu apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu

    iesniedz personu apvienība),

    b. apakšuzņēmējiem un

    c. Personām, uz kuru iespējām Pretendents balstās.

9. Pretendenta kvalifikācijas prasības

9.1. Prasības attiecībā uz Pretendenta atbilstību profesionālās darbības veikšanai

    9.1.1. Pretendents, personālsabiedrība un visi personālsabiedrības biedri (ja piedāvājumu

    iesniedz personālsabiedrība) vai visi personu apvienības dalībnieki (ja piedāvājumu

    iesniedz personu apvienība), kā arī apakšuzņēmēji (ja Pretendents Būvdarbiem

    plāno piesaistīt apakšuzņēmējus) normatīvajos tiesību aktos noteiktajos gadījumos

    ir reģistrēti komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs.

    9.1.2. Pretendents, personālsabiedrības biedrs, personu apvienības dalībnieks (ja

    piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai personu apvienība) vai

    apakšuzņēmējs (ja Pretendents Būvdarbiem plāno piesaistīt apakšuzņēmēju), kas

    veiks darbus, kuru veikšanai nepieciešama reģistrācija Būvkomersantu reģistrā, ir

    reģistrēts Būvkomersantu reģistrā vai attiecīgā profesionālā reģistrā ārvalstīs, vai

    Pretendentam ir kompetentas institūcijas izsniegta licence, sertifikāts vai cits

    līdzvērtīgs dokuments, ja attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti paredz

    profesionālo reģistrāciju, licences, sertifikāta vai citus līdzvērtīgu dokumentu

    izsniegšanu.

9.1.3. Pretendenta piedāvātajam Būvdarbu vadītājam ir spēkā esošs Latvijas siltuma,

    gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienības izsniegts būvprakses sertifikāts

    ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadīšanas un būvuzraudzības

    jomā.

    Ārvalstu speciālistiem ir izsniegta licence, sertifikāts vai cits dokuments attiecīgo

    pakalpojumu sniegšanai (ja šādu dokumentu nepieciešamību nosaka attiecīgās

    ārvalsts normatīvie tiesību akti) un ārvalstu speciālisti atbilst izglītības un

    profesionālās kvalifikācijas prasībām attiecīgas profesionālās darbības veikšanai

    Latvijas Republikā un gadījumā, ja ar pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums,

    līdz Būvdarbu uzsākšanai ārvalstu speciālisti iegūs profesionālās kvalifikācijas

    atzīšanas apliecību vai reģistrēsies attiecīgajā profesiju reģistrā.

9.2. Prasības attiecībā uz Pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli

    9.2.1. Iesniedzot piedāvājumu 1., 2. vai 3.iepirkuma priekšmeta daļai, Pretendenta gada

    kopējais finanšu vidējais apgrozījums pēdējo trīs (2007., 2008., 2009.) gadu laikā

     Nolikums. Būvdarbi 9

    ūdensapgādes un notekūdeņu būvju būvniecības jomā vismaz 3 reizes pārsniedz

    piedāvāto Būvniecības kopējo cenu ar pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – PVN).

    Uzņēmumi, kas dibināti vēlāk, norāda gada finanšu vidējo apgrozījumu par

    nostrādāto periodu.

9.3. Prasības attiecībā uz Pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām

    9.3.1. Iesniedzot piedāvājumu 1.iepirkuma priekšmeta daļai:

9.3.1.1. Pretendents pēdējo piecu gadu laikā ir veicis vismaz:

    a. 2 (divu) dzeramā ūdens attīrīšanas staciju ar katras jaudu ne mazāku kā 15 3m/h,

    b. 2 (divu) jaunu artēzisko aku izbūvi un labiekārtošanu ar katras jaudu ne mazāku

     4 l/s, 3c. 2 (divu) ūdenstorņu rekonstrukciju ar katra darba tilpumu vismaz 100 m,

    būvdarbus un par iepriekšminētajiem būvdarbiem ir saņēmis pozitīvas atsauksmes.

9.3.1.2. Pretendents var nodrošināt šādus divus galvenos speciālistus (2 cilvēkus):

    a. Būvdarbu vadītāju, kurš pēdējo piecu gadu laikā ir vadījis vismaz:

    i. 2 (divu) dzeramā ūdens attīrīšanas staciju ar katras jaudu ne mazāku kā 15 3m/h,

    ii. 2 (divu) jaunu artēzisko aku izbūvi un labiekārtošanu ar katras jaudu ne

    mazāku kā 4 l/s, 3iii. 2 (divu) ūdenstorņu rekonstrukciju ar katra darba tilpumu vismaz 100 m,

    būvdarbus.

    b. Projekta vadītāju, ar augstāko izglītību, kurš pēdējo trīs gadu laikā ir vadījis

    vismaz 3 būvdarbu līgumus, kas īstenoti saskaņā ar FIDIC līguma noteikumiem,

    un no tiem vismaz viens īstenots ūdensapgādes un kanalizācijas būvdarbu

    jomā saskaņā ar FIDIC Sarkanās grāmatas līguma noteikumiem.

9.3.2. Iesniedzot piedāvājumu 2.iepirkuma priekšmeta daļai:

9.3.2.1. Pretendents pēdējo piecu gadu laikā ir veicis vismaz:

    a. 2 (divu) notekūdeņu attīrīšanas ietaišu izbūvi, kur katras jauda ir ne mazāka 3150 m/dnn,

    b. 2 (divu) jaunu kanalizācijas sūkņu staciju izbūvi ar katras jaudu ne mazāku kā 340 m/h,

    būvdarbus un par iepriekšminētajiem būvdarbiem ir saņēmis pozitīvas atsauksmes.

9.3.2.2. Pretendents var nodrošināt šādus divus galvenos speciālistus (2 cilvēkus):

    a. Būvdarbu vadītāju, kurš pēdējo piecu gadu laikā ir vadījis vismaz:

    i. 2 (divu) notekūdeņu attīrīšanas ietaišu izbūvi, kur katras jauda ir ne mazāka 3150 m/dnn,

    ii. 2 (divu) jaunu kanalizācijas sūkņu staciju izbūvi ar katras jaudu ne mazāku kā 340 m/h,

    būvdarbus.

    b. Projekta vadītāju, ar augstāko izglītību, kurš pēdējo trīs gadu laikā ir vadījis

    vismaz 3 būvdarbu līgumus, kas īstenoti saskaņā ar FIDIC līguma noteikumiem,

    un no tiem vismaz viens īstenots ūdensapgādes un kanalizācijas būvdarbu

    jomā saskaņā ar FIDIC Sarkanās grāmatas līguma noteikumiem.

9.3.3. Iesniedzot piedāvājumu 3.iepirkuma priekšmeta daļai:

9.3.3.1. Pretendents pēdējo piecu gadu laikā ir veicis vismaz:

    a. Ārējo ūdensapgādes tīklu izbūvi (DN?110) ar kopējo garumu vismaz 7 km,

    b. Ārējo kanalizācijas tīklu izbūvi (DN?200) ar kopējo garumu vismaz 7 km,

    c. 4 (četru) jaunu kanalizācijas sūkņu staciju izbūvi ar katras jaudu ne mazāku kā 315 m/h,

     Nolikums. Būvdarbi 10 būvdarbus un par iepriekšminētajiem būvdarbiem ir saņēmis pozitīvas atsauksmes.

    9.3.3.2. Pretendents var nodrošināt šādus divus galvenos speciālistus (2 cilvēkus):

    a. Būvdarbu vadītāju, kurš pēdējo piecu gadu laikā ir vadījis vismaz:

    i. Ārējo ūdensapgādes tīklu izbūvi (DN?110) ar kopējo garumu vismaz 7 km,

    ii. Ārējo kanalizācijas tīklu izbūvi (DN?200) ar kopējo garumu vismaz 7 km,

    iii. 4 (četru) jaunu kanalizācijas sūkņu staciju izbūvi ar katras jaudu ne mazāku

    15 m3/h,

    būvdarbus.

    b. Projekta vadītāju, ar augstāko izglītību, kurš pēdējo trīs gadu laikā ir vadījis

    vismaz 3 būvdarbu līgumus, kas īstenoti saskaņā ar FIDIC līguma noteikumiem,

    un no tiem vismaz viens īstenots ūdensapgādes un kanalizācijas būvdarbu

    jomā saskaņā ar FIDIC Sarkanās grāmatas līguma noteikumiem.

    9.4. Piesakoties uz vairākām iepirkuma daļām, Pretendents vairākās daļās var piedāvāt

    tos pašus galvenos speciālistus, ja tie atbilst attiecīgās iepirkuma daļas galvenajiem speciālistiem Nolikumā noteiktajām prasībām.

    9.5. Pretendents Būvdarbu veikšanai var piesaistīt apakšuzņēmējus un balstīties uz apakšuzņēmēju un citu personu (Persona, uz kuras iespējām pretendents balstās) iespējām, lai apliecinātu, ka Pretendenta kvalifikācija atbilst Pretendenta kvalifikācijas prasībām. Šādā gadījumā Pretendents pierāda, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi.

    10. Iesniedzamie dokumenti

    Iesniedzamie dokumenti Pretendenta piedāvājumā kārtojami tādā secībā, kādā tie ir uzskaitīti šajā punktā. Katrai iepirkuma daļai iesniedzams atsevišķs

    piedāvājums.

    10.1. Pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā

    Pretendenta pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā sagatavo atbilstoši veidnei Nolikuma pielikumā (D1 pielikums). Pretendenta pieteikumu dalībai iepirkuma

    procedūrā iesniedz kopā ar:

    a. Piedāvājuma pielikumu (C1 pielikums),

    b. Atlases dokumentiem (dokumentiem, kas apliecina Pretendenta atbilstību

    Nosacījumiem dalībai iepirkuma procedūrā un Pretendenta kvalifikācijas

    dokumentiem),

    c. dokumentu vai dokumentiem, kas apliecina piedāvājuma dokumentus

    parakstījušās, kā arī kopijas, tulkojumus un piedāvājuma daļu caurauklojumus

    apliecinājušās personas tiesības pārstāvēt Pretendentu iepirkuma procedūras

    ietvaros. Ja dokumentus, kas attiecas tikai uz atsevišķu personālsabiedrības

    biedru vai personu apvienības dalībnieku paraksta, kā arī kopijas un tulkojumus

    apliecina attiecīgā personālsabiedrības biedra vai personu apvienības

    dalībnieka pilnvarota persona, jāiesniedz dokuments vai dokumenti, kas

    apliecina šīs personas tiesības pārstāvēt attiecīgo personālsabiedrības biedru

    vai personu apvienības dalībnieku iepirkuma procedūras ietvaros. Juridiskas

    personas pilnvarai pievieno dokumentu, kas apliecina pilnvaru parakstījušās

    paraksttiesīgās amatpersonas tiesības pārstāvēt attiecīgo juridisko personu.

    10.2. Dokumenti, kas apliecina atbilstību Nosacījumiem dalībai iepirkuma

    procedūrā

    10.2.1. Izziņa, ko ne agrāk kā trīs mēnešus pirms iesniegšanas dienas izdevusi kompetenta institūcija, kas apliecina, ka Pretendentam nav pasludināts maksātnespējas process un tas neatrodas likvidācijas stadijā,

    10.2.2. Izziņa, ko ne agrāk kā trīs mēnešus pirms iesniegšanas dienas izdevis Valsts ieņēmumu dienests vai pašvaldība Latvijā, kas apliecina, ka Pretendents (neatkarīgi

Report this document

For any questions or suggestions please email
cust-service@docsford.com