DOC

Įsakymas 2010-05-03

By Bobby Bryant,2014-02-20 16:24
27 views 0
ĮSAKYMAS. DĖL ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VIEŠŲJŲ SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO. 2011 m. vasario 18 d. Nr.I-74. Zarasai ...

    ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

    DIREKTORIUS

    ĮSAKYMAS

    DĖL ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VIEŠŲJŲ

    SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

    2011 m. vasario 18 d. Nr.I-74

    Zarasai

    Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Ţin., 1994, Nr.55-

    1049, 2008, Nr.113-4290) 18 straipsnio 1 dalimi, 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu ir Lietuvos

    Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Ţin., 1996, Nr. 84-2000, 2006, Nr.4-102) 85 straipsnio 2 dalimi:

    1. Tvirtinu Zarasų rajono savivaldybės administracijos viešųjų supaprastintų pirkimų taisykles (pridedama).

    2. Pripaţįstu 2010 m. geguţės 3 d. Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą Nr.I-292 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės administracijos viešųjų supaprastintų pirkimų taisyklių patvirtinimo“ netekusiu galios.

Direktorius Vytautas Sekonas

    PATVIRTINTA

    Zarasų rajono savivaldybės

    administracijos direktoriaus

    2011 m. vasario 18 d.

    įsakymu Nr.I-74

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VIEŠŲJŲ SUPAPRASTINTŲ

    PIRKIMŲ TAISYKLĖS

    I. BENDROSIOS NUOSTATOS

    1. Zarasų rajono savivaldybės administracijos viešųjų supaprastintų pirkimų taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato perkančiosios organizacijos Zarasų rajono savivaldybės administracijos (toliau Administracijos) prekių, paslaugų ir darbų pirkimų organizavimą, vykdymą, ginčų nagrinėjimo procedūras.

    2. Šiose taisyklėse reglamentuojami pirkimai (toliau supaprastinti pirkimai):

    2.1. kurių numatomo pirkimo vertė yra maţesnė uţ tarptautinio pirkimo vertės ribas:

    2.1.1. 666 390 Lt (193000 EUR) be PVM, kai perkamos prekės ar paslaugos arba vykdomas supaprastintas projekto konkursas;

    2.1.2. 16 728 816 Lt (4 845 000 EUR) be PVM, kai perkami darbai;

    2.2. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – Viešųjų pirkimų

    įstatymas) 2 priedėlyje nurodytų B paslaugų pirkimai neatsiţvelgiant į pirkimo vertę;

    2.3. Viešųjų pirkimų įstatymo 9 straipsnio 14 dalyje nurodyti pirkimai. Jei

    numatomo pirkimo vertė yra ne maţesnė, negu nustatyta tarptautinio pirkimo vertės riba, atliekant pirkimus atskiroms pirkimo dalims, kurių kiekvienos vertė yra maţesnė kaip 276 224 Lt (80 000 EUR) be PVM perkant paslaugas ar panašias prekes, 3 452 800 Lt (1 000 000 EUR) be PVM

    perkant darbus, jeigu bendra tokių pirkimo dalių vertė yra ne didesnė kaip 20 procentų bendros visų pirkimo dalių vertės.

    3. Numatomo prekių, paslaugų ir darbų pirkimo vertė apskaičiuojama

    vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 9 straipsnio nuostatomis bei Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos (toliau – Viešųjų pirkimų tarnyba) patvirtinta Numatomo

    viešojo pirkimo vertės skaičiavimo metodika.

    4. Šios taisyklės netaikomos Viešųjų pirkimų įstatymo 10 straipsnyje nustatytais atvejais.

    5. Šios taisyklės yra viešas dokumentas, kuris yra skelbiamas Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje, Zarasų rajono savivaldybės interneto tinklalapyje. Administracija taip pat sudaro kitas galimybes tiekėjams susipaţinti su šiomis taisyklėmis.

    6. Pagrindinės taisyklių sąvokos:

    6.1. maţos vertės pirkimai Administracijos atliekami supaprastinti pirkimai, kai

    yra bent viena iš šių sąlygų:

    6.1.1. prekių ar paslaugų pirkimo vertė yra maţesnė kaip 100 tūkst. Lt (be pridėtinės vertės mokesčio), o darbų vertė maţesnė kaip 500 tūkst. Lt (be pridėtinės vertės mokesčio);

    6.1.2. perkamos panašios prekės, paslaugos ar perkami darbai dėl to paties objekto yra suskirstyti į atskiras dalis, kurių kiekvienai numatoma sudaryti atskirą pirkimo sutartį (sutartis), jeigu bendra šių sutarčių vertė yra ne didesnė kaip 10 procentų prekių ar paslaugų supaprastintų pirkimų to paties tipo sutarčių vertės ir maţesnė kaip 100 tūkst. Lt (be PVM), o perkant darbus – ne

    didesnė kaip 1,5 procento to paties objekto supaprastinto pirkimo vertės ir maţesnė kaip 500 tūkst. Lt (be PVM).

    6.2. pirkimų vykdytojai Administracijos direktoriaus įsakymu paskirti valstybės

    tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, kurie yra nepriekaištingos reputacijos,

     2

    pasirašę nešališkumo deklaracijas ir konfidencialumo pasiţadėjimus. Pirkimų vykdytojai šių taisyklių nustatyta tvarka organizuoja ir atlieka pirkimus maţos vertės pirkimų apklausos būdu, kai tokiems pirkimams atlikti nesudaroma viešųjų pirkimų komisija;

    6.3. pirkimų iniciatorius Administracijos struktūrinis padalinys, jei padalinio

    nėra valstybės tarnautojas (darbuotojas), kuris nurodė poreikį įsigyti reikalingas prekes, paslaugas arba darbus;

    6.4. tiekėjų apklausa raštu Administracijos raštiškas kreipimasis į tiekėjus (-ą) su

    prašymu pateikti pasiūlymus. Apklausiant raštu tiekėjai (-jas) savo pasiūlymus privalo pateikti raštu.

    Raštu reiškia bet kokią informacijos išraišką ţodţiais arba skaičiais, kurią galima perskaityti, atgaminti ir perduoti. Šis terminas apima ir elektroninėmis priemonėmis perduotą ir saugomą informaciją. Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis atlikta apklausa (pateikiami pirkimo dokumentai ir priimami pasiūlymai) prilyginama tiekėjų apklausai raštu;

    6.5. tiekėjų apklausa ţodţiu Administracijos ţodinis kreipimasis į tiekėjus (-ą) su

    prašymu pateikti pasiūlymus. Taip pat galima pasinaudoti viešai tiekėjų pateikta informacija (reklama internete ir kt.) apie siūlomas prekes, paslaugas. Toks informacijos gavimas prilyginamas

    ţodinei tiekėjų apklausai. Apklausiant ţodţiu su tiekėjais taip pat bendraujama asmeniškai arba telefonu. Tiekėjai pateikti savo pasiūlymų raštu neprivalo.

    6.6. viešųjų pirkimų komisija (toliau Komisija) pirkimams organizuoti ir atlikti

    Administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta komisija, veikianti pagal patvirtintą darbo reglamentą.

    7. Kitos šiose taisyklėse vartojamos pagrindinės sąvokos apibrėţtos Viešųjų pirkimų įstatyme.

    8. Atliekant viešojo supaprastinto pirkimo procedūras turi būti laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripaţinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų bei konfidencialumo reikalavimų.

    9. Pirkimo tikslas sudaryti pirkimo sutartį, leidţiančią įsigyti Administracijai reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai naudojant tam skirtas lėšas.

    10. Pirkimas prasideda Viešųjų pirkimų tarnybai gavus Administracijos pateiktą skelbimą apie pirkimą; atliekant supaprastintą pirkimą, apie kurį neskelbiama, – kai Administracija

    kreipiasi į tiekėją (tiekėjus), prašydama pateikti pasiūlymą (pasiūlymus).

    11. Pirkimas (pirkimo objekto dalies pirkimas) pasibaigia, kai:

    11.1. sudaroma pirkimo sutartis (preliminarioji sutartis) arba nustatomas supaprastinto projekto konkurso laimėtojas;

    11.2. atmetamos visos paraiškos ar pasiūlymai;

    11.3. nutraukiamos pirkimo procedūros;

    11.4. per nustatytą terminą nepateikiama nė viena paraiška ar pasiūlymas;

    11.5. pasibaigia pasiūlymų galiojimo laikas ir pirkimo sutartis nesudaroma dėl prieţasčių, kurios priklauso nuo tiekėjų;

    11.6. visi tiekėjai atsiima pasiūlymus ar atsisako sudaryti pirkimo sutartį.

    12. Administracija, bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo gali nutraukti pirkimo procedūras, jei atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti. Sprendimą dėl viešojo

    supaprastinto pirkimo procedūrų nutraukimo priima Komisija arba pirkimų vykdytojas,

    priklausomai nuo to, kas atlieka konkretaus viešojo supaprastinto pirkimo procedūras.

    13. Komisija ir pirkimų vykdytojai turi skatinti tiekėjų konkurenciją, siekdami naudingiausių Administracijai tiekėjų pasiūlymų ir racionalaus pirkimui skirtų lėšų panaudojimo.

    Visiems tiekėjams turi būti keliami vienodi reikalavimai ir prašoma pateikti to paties pobūdţio informaciją. Nei keliami reikalavimai, nei prašoma informacija negali dirbtinai diskriminuoti tiekėjų ir riboti konkurencijos.

    14. Administracija, atlikdama supaprastintus pirkimus, privalo vadovautis Viešųjų

    pirkimų įstatymo I skyriaus 24 straipsnio 2 dalies 5, 9, 23 punktų, 3 ir 5 dalių (išskyrus neskelbiamą pirkimą, kai pateikti pasiūlymą kviečiamas tik vienas tiekėjas), 27 straipsnio 1 dalies, 40 straipsnio,

    41 straipsnio 1 dalies, IV ir V skyrių reikalavimais (atlikdama maţos vertės pirkimus neprivalo

     3

    vadovautis Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnio 1, 2, 5, 7, 8 dalių, 18 straipsnio 1, 2, 3, 4, 6 dalių,

    24 straipsnio 2 dalies 5, 9, 23 punktų, 3 ir 5 dalių, 27 straipsnio 1 dalies reikalavimais).

    II. PIRKIMŲ ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS

    15. Pagal Administracijos struktūrinių ir struktūrinių teritorinių padalinių pateiktą informaciją numatomo pirkimo vertę skaičiuoja Turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyrius.

    16. Pirkimas gali būti pradėtas, jei yra patvirtinta viešojo supaprastinto pirkimo paraiška – uţduotis (toliau – Uţduotis) (1 priedas).

    17. Viešuosius supaprastintus pirkimus atlieka Komisija (Komisijos) ar pirkimų vykdytojai. Komisija ar pirkimų vykdytojai turi teisę kviestis ekspertus.

    18. Komisija dirba pagal Administracijos direktoriaus patvirtintą Komisijos darbo reglamentą. Komisijai turi būti nustatytos uţduotys ir suteikti visi uţduotims vykdyti reikalingi įgaliojimai.

    19. Komisija viešąjį supaprastintą pirkimą atlieka visais atvejais, išskyrus, kai pirkimus atlieka pirkimų vykdytojai.

    20. Pirkimų vykdytojai viešąjį supaprastintą pirkimą gali vykdyti esant bent vienai iš šių sąlygų:

    20.1. atliekami prekių ir paslaugų maţos vertės pirkimai, kai numatomos sudaryti sutarties vertė maţesnė kaip 50 000 Lt be pridėtinės vertės mokesčio;

    20.2. atliekami darbų maţos vertės pirkimai, kai numatomos sudaryti sutarties vertė maţesnė kaip 100 000 Lt be pridėtinės vertės mokesčio.

    21. Administracijai ir tiekėjams bendraujant tarpusavyje ir keičiantis informacija

    duomenys turi būti perduodami taip, kad būtų uţtikrinamas jų vientisumas, išsaugomas pasiūlymų konfidencialumas. Taip pat būtina uţtikrinti, kad Administracija su pasiūlymų turiniu galėtų susipaţinti tik pasibaigus nustatytam jų pateikimo terminui. Šis reikalavimas gali būti netaikomas kai maţos vertės pirkimą atlieka pirkimų vykdytojas.

    III. TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJA

    22. Parinkdama tiekėją, Administracija, vadovaudamasi Viešųjų pirkimų įstatymo 32–38 straipsniuose nustatytais reikalavimais ir atsiţvelgdama į Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2003 m. spalio 20 d. įsakymu Nr.1S-100 patvirtintas Tiekėjų kvalifikacijos vertinimo

    metodines rekomendacijas (aktualią jų redakciją), įsitikina, ar tiekėjas bus pajėgus įvykdyti pirkimo sutartį.

    23. Kandidatų ir dalyvių kvalifikaciniai duomenys vertinami vadovaujantis jiems pateiktuose pirkimo dokumentuose nustatytais kriterijais ir procedūromis. Komisija arba pirkimų vykdytojas priima sprendimą dėl kiekvieno paraišką ar pasiūlymą pateikusio kandidato ar dalyvio kvalifikacinių duomenų ir kiekvienam iš jų nedelsdama (-as), bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas,

    raštu praneša apie šio patikrinimo rezultatus, pagrįsdama (-as) priimtus sprendimus. Teisę dalyvauti

    tolesnėse pirkimo procedūrose turi tik tie kandidatai ar dalyviai, kurių kvalifikaciniai duomenys atitinka Administracijos keliamus reikalavimus.

    24. Tiekėjų kvalifikacijos neprivaloma tikrinti, kai:

    24.1. jau vykdytame supaprastintame pirkime visi gauti pasiūlymai neatitiko

    pirkimo dokumentų reikalavimų arba buvo pasiūlytos per didelės, Administracijai nepriimtinos kainos, o pirkimo sąlygos iš esmės nekeičiamos ir į apklausos būdu atliekamą pirkimą kviečiami visi pasiūlymus pateikę tiekėjai, atitinkantys Administracijos nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus;

    24.2. dėl techninių, meninių prieţasčių ar dėl objektyvių aplinkybių tik konkretus tiekėjas gali patiekti reikalingas prekes, pateikti paslaugas ar atlikti darbus ir nėra jokios kitos alternatyvos;

     4

    24.3. kai Administracija pagal ankstesnę pirkimo sutartį iš kokio nors tiekėjo pirko prekių arba paslaugų ir nustatė, kad iš jo tikslinga pirkti papildomai, techniniu poţiūriu derinant su jau turimomis prekėmis ir suteiktomis paslaugomis, ir jeigu ankstesnieji pirkimai buvo efektyvūs, iš esmės nesikeičia prekių ar paslaugų kainos ir kitos sąlygos, o alternatyvūs pirkimai dėl techninio nesuderinamumo su ankstesniaisiais būtų nepriimtini, nes Administracijai įsigijus skirtingų techninių charakteristikų prekių ar paslaugų, ji negalėtų naudotis anksčiau pirktomis prekėmis ar paslaugomis ar patirtų didelių nuostolių;

    24.4. prekių birţoje perkamos kotiruojamos prekės;

    24.5. perkami muziejų eksponatai, archyviniai ir bibliotekiniai dokumentai, yra prenumeruojami laikraščiai ir ţurnalai;

    24.6. perkamos literatūros ir meno kūrinių autorių, atlikėjų ar jų kolektyvo

    paslaugos;

    24.7. ypač palankiomis sąlygomis perkama iš bankrutuojančių, likviduojamų,

    restruktūrizuojamų ar sustabdţiusių veiklą ūkio subjektų;

    24.8. prekės perkamos iš valstybės rezervo;

    24.9. perkamos licencijos naudotis bibliotekiniais dokumentais ar duomenų

    (informacinėmis) bazėmis;

    24.10. dėl aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti, paaiškėja, kad yra reikalingi papildomi darbai arba paslaugos, kurie nebuvo įrašyti į sudarytą pirkimo sutartį, tačiau be kurių negalima uţbaigti pirkimo sutarties vykdymo;

    24.11. perkamos Administracijos valstybės tarnautojų ir (ar) pagal darbo sutartį

    dirbančių darbuotojų mokymo paslaugos;

    24.12. perkamos ekspertų komisijų, komitetų, tarybų, kurių sudarymo tvarką nustato Lietuvos Respublikos įstatymai, narių teikiamos nematerialaus pobūdţio (intelektinės) paslaugos;

    24.13. perkama maţos vertės pirkimų apklausos būdu.

    IV.TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

    25. Administracija, atlikdama viešuosius supaprastintus pirkimus (išskyrus maţos vertės pirkimus), techninę specifikaciją rengia vadovaudamasi Viešųjų pirkimų įstatymo 25 straipsnyje nustatytais reikalavimais. Administracija, atlikdama maţos vertės pirkimus, gali nesivadovauti Viešųjų pirkimų įstatymo 25 straipsnyje nustatytais reikalavimais, tačiau bet kuriuo atveju ji turi uţtikrinti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nurodytų principų laikymąsi.

    V. PIRKIMO DOKUMENTŲ, PAAIŠKINIMŲ TEIKIMAS

    26. Administracija pirkimo dokumentus, kuriuos įmanoma pateikti elektroninėmis priemonėmis, įskaitant technines specifikacijas, dokumentų paaiškinimus (patikslinimus), taip pat atsakymus į tiekėjų klausimus, skelbia centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau -

    CVP IS) kartu su skelbimu apie pirkimą. Jeigu pirkimo dokumentų neįmanoma paskelbti CVP IS, Administracija pirkimo dokumentus tiekėjui pateikia kitomis priemonėmis. Pirkimo dokumentai

    tiekėjams turi būti teikiami nuo skelbimo apie pirkimą paskelbimo ar kvietimo išsiuntimo tiekėjams dienos iki pasiūlymo pateikimo termino, nustatyto pirkimo dokumentuose, pabaigos. Pirkimo dokumentai tiekėjui pateikiami ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo tos dienos, kai tiekėjas raštu (faksu, elektroniniu paštu, paštu ar pristatydamas asmeniškai) pateikia prašymą (paraišką) dėl pirkimo dokumentų. Kai pirkimo dokumentai skelbiami CVP IS, Administracijos ar kitoje interneto svetainėje, papildomai jie gali būti neteikiami. Pirkimo dokumentai negali būti teikiami (skelbiami) anksčiau, nei apie supaprastintą pirkimą paskelbta CVP IS, o vykstant apklausai arba maţos vertės

    apklausai pateikti kvietimai dalyvauti pirkimo procedūrose.

    27. Tiekėjas gali paprašyti, kad Administracija paaiškintų pirkimo dokumentus. Administracija atsako į kiekvieną tiekėjo rašytinį prašymą paaiškinti pirkimo dokumentus, jeigu prašymas gautas ne vėliau kaip likus 4 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos

     5

    (kai pirkimas vykdomas apklausos ar maţos vertės apklausos pirkimo būdu – ne vėliau kaip likus 2

    darbo dienoms). Administracija į gautą prašymą atsako ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo jo gavimo dienos (kai pirkimas vykdomas apklausos ar maţos vertės apklausos pirkimo būdu – ne

    vėliau kaip per 1 darbo dieną). Administracija, atsakydama tiekėjui, kartu siunčia paaiškinimus ir visiems kitiems tiekėjams, kuriems ji pateikė pirkimo dokumentus, bet nenurodo, iš ko gavo prašymą duoti paaiškinimą. Jei pirkimo dokumentai buvo skelbti internete ir CVP IS, ten pat

    paskelbiami pirkimo dokumentų paaiškinimai. Atsakymas turi būti siunčiamas taip, kad tiekėjas jį gautų ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms (kai pirkimas vykdomas apklausos ar maţos vertės

    apklausos pirkimo būdu – ne vėliau kaip likus 1 darbo dienai) iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

    28. Nesibaigus pasiūlymų pateikimo terminui, Administracija savo iniciatyva gali paaiškinti (patikslinti) pirkimo dokumentus, patikslindama paskelbtą informaciją. Paaiškinimai turi

    būti išsiųsti (paskelbti) ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino

    pabaigos.

    29. Jeigu Administracija rengia susitikimą su tiekėjais, ji surašo šio susitikimo protokolą. Protokole fiksuojami visi šio susitikimo metu pateikti klausimai dėl pirkimo dokumentų ir atsakymai į juos. Protokolo išrašas laikomas pirkimo dokumentų paaiškinimu, kuris turi būti pateiktas tiekėjams Taisyklių 27 punkte nustatyta tvarka.

    30. Jeigu pirkimo dokumentus paaiškinusi (patikslinusi), Administracija jų negali

    pateikti Taisyklių 27 ar 28 punkte nustatytais terminais ji privalo perkelti pasiūlymų pateikimo terminą. Šis terminas nukeliamas protingumo kriterijų atitinkančiam laikui, per kurį tiekėjai, rengdami pirkimo pasiūlymus, galėtų atsiţvelgti į šiuos paaiškinimus (patikslinimus) ir tinkamai parengti pasiūlymus.

    31. Pranešimai apie kiekvieną pirkimo pasiūlymų pateikimo termino nukėlimą išsiunčiami visiems tiekėjams, kuriems buvo pateikti pirkimo dokumentai. Jei pirkimo dokumentai skelbiami internete, ten pat paskelbiama apie pasiūlymų pateikimo galutinio termino nukėlimą. Apie pasiūlymų pateikimo termino nukėlimą galima neskelbti, jeigu nekeičiama skelbime apie supaprastintą pirkimą paskelbta informacija ir jeigu nepaskelbus apie pasiūlymų pateikimo termino

    nukėlimą nebus paţeisti pirkimų principai.

VI.VOKŲ SU PASIŪLYMAIS ATPLĖŠIMO (SUSIPAŢINIMO SU ELEKTRONINIAIS

    PASIŪLYMAIS) PROCEDŪRA

    32. Visus gautus vokus su pasiūlymais, išskyrus elektroninėmis priemonėmis gautus pasiūlymus, registruoja pirkimo dokumentuose nurodytas atsakingas asmuo. Ant gauto voko

    su pasiūlymu uţrašomas:

    32.1. gauto voko eilės numeris;

    32.2. voko su pasiūlymu gavimo diena, valanda ir minutė.

    33. Vokai su pasiūlymais, kai supaprastintą pirkimą atlieka Komisija, atplėšiami Komisijos posėdyje vykstančioje vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūroje. Vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūra vyksta pirkimo dokumentuose nurodytoje vietoje, prasideda nurodytą dieną, valandą ir minutę. Vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūros diena ir valanda turi sutapti su pasiūlymų pateikimo termino pabaiga. Vokų atplėšimo procedūroje turi teisę dalyvauti visi dalyviai arba jų įgalioti atstovai. Derybų atveju vokų su galutinėmis tiekėjų siūlomomis kainomis ir galutiniais techniniais duomenimis atplėšimo procedūroje turi teisę dalyvauti visi derybose

    dalyvavę tiekėjai arba jų atstovai. Pradinis susipaţinimas su elektroninėmis priemonėmis gautais pasiūlymais pagal šias Taisykles yra prilyginamas vokų atplėšimui. Tuo atveju, kai prisijungimas

    prie elektroninių prietaisų nepavyksta dėl elektros tiekimo, interneto ryšio sutrikimų, kompiuterio

    gedimų ar kitų objektyvių aplinkybių, ir elektroninėmis priemonėmis pateiktas pasiūlymas lieka neatidarytas ar nespėjama paskelbti reikalaujamos informacijos, bandymas prisijungti yra fiksuojamas Komisijos posėdţio protokole, o susipaţinimas su šiais pasiūlymais atidedamas iki problemos išsprendimo (jei problema yra ilgalaikė, posėdis gali būti atidėtas ir kitai dienai). Jei yra

     6

    gauta ne elektroninėmis priemonėmis pateiktų vokų su pasiūlymais, šie vokai atplėšiami nedelsiant. Išsprendus problemą dėl prisijungimo prie elektroninių prietaisų, vokų su pasiūlymais atplėšimo posėdis tęsiamas.

    34. Vokus atplėšia vienas iš Komisijos narių pasiūlymus pateikusių ir dalyvaujančių procedūroje tiekėjų ar jų atstovų akivaizdoje. Vokai atplėšiami ir tuo atveju, jei į šią procedūrą tiekėjas ar jo atstovas neatvyksta.

    35. Atplėšus voką, pasiūlymo paskutinio lapo antrojoje pusėje pasirašo posėdyje dalyvaujantys Komisijos nariai. Ši nuostata netaikoma perkant maţos vertės pirkimų apklausos būdu ir kai pasiūlymas perduodamas elektroninėmis priemonėmis.

    36. Komisija vokų atplėšimo procedūros rezultatus įformina protokolu.

    37. Vokų su pasiūlymais atplėšimo metu skelbiama:

    37.1. dalyvio pavadinimas;

    37.2. pasiūlyme nurodyta pirkimo kaina, o jei objektas skaidomas į dalis, tai kiekvienos pirkimo objekto dalies kaina;

    37.3. pranešama, ar yra pateiktas pasiūlymo galiojimo uţtikrinimo dokumentas (jei jo reikalaujama);

    37.4. jei pirkimas atliekamas nenaudojant elektroninių priemonių, ar pateiktas pasiūlymas yra susiūtas, sunumeruotas ir paskutiniojo lapo antroje pusėje patvirtintas tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu, išskyrus maţos vertės pirkimus;

    37.5. jei pirkimas atliekamas nenaudojant elektroninių priemonių, ar nurodytas įgalioto asmens vardas, pavardė, pareigos bei pasiūlymą sudarančių lapų skaičius, išskyrus maţos vertės pirkimus.

    37.6. jeigu pageidauja nors vienas vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūroje dalyvaujantis tiekėjas ar jo atstovas, turi būti paskelbtos visos pasiūlymų charakteristikos, į kurias bus atsiţvelgta vertinant pasiūlymus.

    38. Kai pasiūlymai vertinami pagal ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo

    vertinimo kriterijų, vokai su pasiūlymais turi būti atplėšiami dviejuose Komisijos posėdţiuose. Pirmame posėdyje atplėšiami tik tie vokai, kuriuose yra pateikti techniniai pasiūlymo duomenys ir kita informacija bei dokumentai, antrame posėdyje – vokai, kuriuose nurodytos kainos.

    39. Vokų su pasiūlymais, kuriuose yra techniniai pasiūlymo duomenys, atplėšimo procedūroje dalyvaujantiems tiekėjams ar jų atstovams skelbiama:

    39.1. dalyvio pavadinimas;

    39.2. pagrindinės techninės pasiūlymo charakteristikos;

    39.3. ar yra pateiktas pasiūlymo galiojimo uţtikrinimas (jei to reikalaujama);

    39.4. ar pateiktas pasiūlymas yra susiūtas, sunumeruotas (jei to reikalaujama);

    39.5. ar pasiūlymas paskutiniojo lapo antroje pusėje patvirtintas tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu, ar nurodytas įgalioto asmens vardas, pavardė, pareigos bei pasiūlymą sudarančių lapų skaičius (jei to reikalaujama).

    40. Antras posėdis gali įvykti tik tada, kai perkančioji organizacija patikrina, ar pateiktų pasiūlymų techniniai duomenys ir tiekėjų kvalifikacija atitinka pirkimo dokumentuose keliamus reikalavimus, ir pagal pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus įvertina pasiūlymų techninius duomenis, o šių Taisyklių nustatytais atvejais – ir tiekėjų kvalifikaciją. Apie šio

    patikrinimo ir įvertinimo rezultatus perkančioji organizacija privalo raštu pranešti visiems tiekėjams, kartu nurodyti antro vokų su pasiūlymais atplėšimo posėdţio laiką ir vietą. Jeigu perkančioji organizacija, patikrinusi ir įvertinusi pirmame voke tiekėjo pateiktus duomenis, atmeta jo pasiūlymą, neatplėštas vokas su pasiūlyta kaina saugomas kartu su kitais tiekėjo pateiktais dokumentais Viešųjų pirkimų įstatymo 21 straipsnyje nustatyta tvarka.

    41. Vokų su pasiūlymais, kuriuose nurodytos kainos, atplėšimo procedūroje dalyvaujantiems tiekėjams ar jų atstovams skelbiamas dalyvio pavadinimas, pasiūlyme nurodyta kaina, o jei pirkimas skaidomas į dalis, tai kiekvienos pirkimo dalies kaina.

    42. Tuo atveju, kai pasiūlymo kaina, išreikšta skaičiais, neatitinka kainos, nurodytos

    ţodţiais, teisinga laikoma kaina, nurodyta ţodţiais.

     7

    43. Vokų su pasiūlymais atplėšimo metu Komisija turi leisti posėdyje

    dalyvaujantiems suinteresuotiems tiekėjams ar jų įgaliotiems atstovams viešai ištaisyti Komisijos pastebėtus jų pasiūlymo susiuvimo ar įforminimo trūkumus, kuriuos įmanoma ištaisyti posėdţio metu.

    44. Pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūras Komisija ir pirkimų vykdytojai atlieka pasiūlymus pateikusiems tiekėjams nedalyvaujant.

    VII. PASIŪLYMŲ VERTINIMAS IR PALYGINIMAS

    45. Administracija gali prašyti, kad dalyviai paaiškintų savo pasiūlymus, tačiau ji negali prašyti, siūlyti arba leisti pakeisti pasiūlymo esmės – pakeisti kainą arba padaryti kitų

    pakeitimų, dėl kurių pirkimo dokumentų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas taptų atitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimus. Administracija, pasiūlymų vertinimo metu radusi pasiūlyme nurodytos kainos apskaičiavimo klaidų, privalo paprašyti dalyvių per jos nurodytą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant vokų su pasiūlymais atplėšimo posėdţio metu paskelbtos kainos. Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, dalyvis neturi teisės atsisakyti kainos sudedamųjų dalių arba papildyti kainą naujomis dalimis. Tuo atveju, jei Administracija derasi su visais pasiūlymus pateikusiais dalyviais dėl kainos ir pasiūlymo sąlygų, negalima keisti suderėto rezultato, uţfiksuoto derybų protokoluose ar po derybų pateiktuose galutiniuose pasiūlymuose.

    46. Administracija pasiūlymą turi atmesti, jeigu:

    46.1. pasiūlymą pateikęs dalyvis neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų arba Administracijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją;

    46.2. pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų;

    46.3. dalyvis per Administracijos nurodytą terminą neištaiso aritmetinių klaidų ir (ar) nepaaiškina pasiūlymo;

    46.4. visų dalyvių, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų prieţasčių, buvo pasiūlytos per didelės, Administracijai nepriimtinos kainos;

    46.5. pateiktame pasiūlyme, Administracijos nuomone, nurodyta kaina yra

    neįprastai maţa ir Administracijai pareikalavus, dalyvis nepateikia tinkamų neįprastai maţos kainos pagrįstumo įrodymų; Administracija, siekdama, kad neįprastai maţos kainos būtų pagrįstos, raštu kreipiasi į tokią kainą pasiūliusį dalyvį ir prašo pateikti, jos manymu, reikalingas pasiūlymo detales, kainos sudėtines dalis ir skaičiavimus. Administracija, vertindama, ar tiekėjo pateiktame pasiūlyme nurodyta kaina yra neįprastai maţa, vadovaujasi Viešųjų pirkimų įstatymo 40 straipsnio 2 ir 3 dalyse įtvirtintomis nuostatomis, Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2009 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr.1S-96 (Ţin., 2009, Nr.119-5131) patvirtintu pasiūlyme nurodytos prekių, paslaugų ar

    darbų neįprastai maţos kainos sąvokos apibrėţimu;

    46.6. Administracija nustatė, kad dalyvis apie nustatytų kvalifikacijos reikalavimų atitiktį pateikė melagingą informaciją.

    47. Teisę dalyvauti tolesnėse pirkimo procedūrose turi tik tie tiekėjai, kurių kvalifikaciniai duomenys atitinka perkančiosios organizacijos keliamus reikalavimus.

    48. Dėl 46 punkte nurodytų prieţasčių neatmesti pasiūlymai vertinami remiantis vienu iš šių kriterijų:

    48.1. ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo, kai Administracija pirkimo sutartį sudaro su dalyviu, pateikusiu naudingiausią pasiūlymą, išrinktą pagal jos nustatytus kriterijus, susijusius su pirkimo objektu, paprastai kokybės, kainos, techninių privalumų, estetinių ir

    funkcinių charakteristikų, aplinkosaugos charakteristikų, eksploatavimo išlaidų, veiksmingumo,

    garantinio aptarnavimo ir techninės pagalbos, pristatymo datos, pristatymo laiko arba uţbaigimo laiko;

    48.2. maţiausios kainos.

     8

    49. Perkant teritorijų planavimo, architektūros, inţinerijos, duomenų apdorojimo, meniniu ar kultūriniu poţiūriu sudėtingas ar panašaus pobūdţio paslaugas, pateikti pasiūlymai gali

    būti vertinami pagal Administracijos nustatytus kriterijus, kurie nebūtinai turi remtis ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo ar maţiausios kainos vertinimo kriterijais.

    50. Administracija, norėdama priimti sprendimą sudaryti pirkimo sutartį, turi pagal

    pirkimo dokumentuose nustatytus vertinimo kriterijus ir tvarką nedelsdama įvertinti pateiktus dalyvių pasiūlymus, Viešųjų pirkimų įstatymo 32 straipsnio 8 dalyje nustatytu atveju patikrinti dalyvio, kurio pasiūlymas pagal vertinimo rezultatus gali būti pripaţintas laimėjusiu, atitiktį minimaliems kvalifikaciniams reikalavimams, nustatyti pasiūlymų eilę (išskyrus atvejus, kai pasiūlymą pateikti kviečiamas tik vienas tiekėjas arba pasiūlymą pateikia tik vienas dalyvis) ir

    laimėjusį pasiūlymą. Pasiūlymų eilė nustatoma ekonominio naudingumo maţėjimo arba kainų didėjimo tvarka. Tais atvejais, kai taikomas ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijus ir kelių dalyvių pasiūlymų ekonominis naudingumas yra vienodas arba, kai pasiūlymų vertinimo kriterijus yra pasiūlyta maţiausia kaina ir keli pasiūlymai pateikiami vienodomis kainomis, sudarant pasiūlymų eilę pirmesnis į šią eilę įrašomas dalyvis, kurio vokas su pasiūlymais įregistruotas ar pasiūlymas elektroninėmis priemonėmis pateiktas anksčiausiai. Kai perkančioji organizacija reikalauja pasiūlymus teikti elektroninėmis priemonėmis, o pasiūlymo galiojimą uţtikrinantis dokumentas yra pateikiamas voke, tai pirmesnis įrašomas tas pasiūlymas, kuris visas (paskutinė jo dalis) pateiktas anksčiausiai.

    51. Administracija suinteresuotiems kandidatams ir suinteresuotiems dalyviams, išskyrus atvejus, kai supaprastinto pirkimo sutarties vertė maţesnė kaip 10 000 Lt be PVM, nedelsdama (ne vėliau kaip per 5 darbo dienas) raštu praneša apie priimtą sprendimą sudaryti pirkimo sutartį ar preliminariąją sutartį arba sprendimą dėl leidimo dalyvauti dinaminėje pirkimo sistemoje, pateikia Viešųjų pirkimų įstatymo 41 straipsnio 2 dalyje nurodytos atitinkamos informacijos, kuri dar nebuvo pateikta pirkimo procedūros metu, santrauką ir nurodo nustatytą

    pasiūlymų eilę, laimėjusį pasiūlymą, tikslų atidėjimo terminą. Administracija taip pat turi nurodyti prieţastis, dėl kurių buvo priimtas sprendimas nesudaryti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties, pradėti pirkimą ar dinaminę pirkimų sistemą iš naujo.

    VIII. PIRKIMŲ BŪDAI

    52. Supaprastintų pirkimų būdai:

    52.1. supaprastintas atviras konkursas;

    52.2. apklausa;

    52.3. maţos vertės pirkimų apklausa.

    53. Administracija supaprastintus pirkimus gali atlikti taikydama dinaminę pirkimo

    sistemą ar elektroninį aukcioną, skelbti supaprastintą projekto konkursą, taip pat sudaryti preliminariąją sutartį.

    54. Pirkimas supaprastinto atviro konkurso būdu gali būti atliekamas visais atvejais.

    55. Pirkimas apklausos būdu gali būti atliekamas perkant prekes, paslaugas ir darbus,

    kai tenkinamos abi šios sąlygos:

    55.1. neskelbiama apie supaprastintą pirkimą;

    55.2. pirkimas neatitinka maţos vertės pirkimų sąvokos.

    56. Prekės, paslaugos ir darbai perkami maţos vertės pirkimų apklausos būdu, kai pirkimas atitinka maţos vertės pirkimų sąvoką.

    57. Administracija apie supaprastintą pirkimą gali neskelbti, esant bent vienai 58–62

    punktuose nurodytai sąlygai.

    58. Neskelbiant apie pirkimą gali būti perkamos prekės, paslaugos ar darbai, kai:

    58.1. pirkimas, apie kurį buvo skelbta, neįvyko, nes nebuvo gauta paraiškų ar pasiūlymų;

    58.2. atliekant pirkimą, apie kurį buvo skelbta, visi gauti pasiūlymai neatitiko pirkimo dokumentų reikalavimų arba buvo pasiūlytos per didelės, Administracijai nepriimtinos

     9

    kainos, o pirkimo sąlygos iš esmės nekeičiamos ir į neskelbiamą pirkimą kviečiami visi pasiūlymus

    pateikę tiekėjai, atitinkantys Administracijos nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus;

    58.3. dėl įvykių, kurių Administracija negalėjo iš anksto numatyti, būtina skubiai įsigyti reikalingų prekių, paslaugų ar darbų. Aplinkybės, kuriomis grindţiama ypatinga skuba, negali priklausyti nuo Administracijos;

    58.4. atliekami maţos vertės pirkimai ir Administracija ţino tiekėjus, kurie vykdo su pirkimo objektu susijusią veiklą. Jei tiekėjai, kuriuos būtų galima apklausti, yra neţinomi, – apie

    maţos vertės pirkimą skelbiama Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;

    58.5. dėl techninių, meninių prieţasčių ar dėl objektyvių aplinkybių tik konkretus tiekėjas gali patiekti reikalingas prekes, pateikti paslaugas ar atlikti darbus ir kai nėra jokios kitos

    alternatyvos;

    59. Neskelbiant apie pirkimą gali būti perkamos prekės ir paslaugos:

    59.1. kai Administracija pagal ankstesnę sutartį iš tam tikro tiekėjo pirko prekių arba paslaugų ir nustatė, kad iš jo tikslinga pirkti papildomai, techniniu poţiūriu derinant su jau

    turimomis prekėmis ir suteiktomis paslaugomis, ir jeigu ankstesnieji pirkimai buvo efektyvūs, iš esmės nesikeičia prekių ar paslaugų kainos ir kitos sąlygos, o alternatyvūs pirkimai dėl techninio

    nesuderinamumo su ankstesniaisiais būtų nepriimtini, nes Administracijai įsigijus skirtingų

    techninių charakteristikų prekių ar paslaugų, ji negalėtų naudotis anksčiau pirktomis prekėmis ar paslaugomis ar patirtų didelių nuostolių. Jeigu papildomai perkamų prekių ar paslaugų kaina viršija 30 procentų ankstesnės pirkimų kainos, turi būti atliekama ekspertizė dėl papildomai perkamų prekių ar paslaugų techninių charakteristikų suderinamumo;

    59.2. prekės ir paslaugos yra perkamos naudojant reprezentacinėms išlaidoms skirtas lėšas.

    60. Neskelbiant apie pirkimą taip pat gali būti perkamos prekės, kai:

    60.1. perkamos prekės gaminamos tik mokslo, eksperimentavimo, studijų ar techninio tobulinimo tikslais, nesiekiant gauti pelno arba padengti mokslo ar tobulinimo išlaidų;

    60.2. prekių birţoje perkamos kotiruojamos prekės;

    60.3. perkami muziejų eksponatai, archyvų ir bibliotekų dokumentai,

    prenumeruojami laikraščiai ir ţurnalai;

    60.4. ypač palankiomis sąlygomis perkama iš bankrutuojančių, likviduojamų ar restruktūrizuojamų ūkio subjektų;

    60.5. prekės perkamos iš valstybės rezervo.

    61. Neskelbiant apie pirkimą taip pat gali būti perkamos paslaugos, kai:

    61.1. perkamos licencijos naudotis bibliotekiniais dokumentais ar duomenų (informacinėmis) bazėmis;

    61.2. Administracijos valstybės tarnautojų ir pagal darbo sutartį dirbančių darbuotojų mokymo paslaugos;

    61.3. perkamos literatūros, mokslo ir meno kūrinių autorių, atlikėjų ar jų kolektyvo paslaugos, taip pat mokslo, kultūros ir meno sričių projektų vertinimo ir pretendentų gauti teisės aktų nustatyta tvarka įsteigtas premijas veiklos šiose srityse vertinimo paslaugos;

    61.4. perkamos ekspertų komisijų, komitetų, tarybų, kurių sudarymo tvarką nustato Lietuvos Respublikos įstatymai, narių teikiamos nematerialaus pobūdţio (intelektinės) paslaugos;

    61.5. perkamos mokslo ir studijų institucijų mokslo, studijų programų, meninės veiklos, taip pat šių institucijų steigimo ekspertinio vertinimo paslaugos.

    62. Neskelbiant apie pirkimą taip pat gali būti perkamos paslaugos ir darbai, kai:

    62.1. dėl aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti, paaiškėja, kad reikia papildomų darbų arba paslaugų, neįrašytų į sudarytą pirkimo sutartį, tačiau be kurių negalima uţbaigti sutarties vykdymo. Tokia pirkimo sutartis gali būti sudaroma tik su tuo tiekėju, su kuriuo buvo sudaryta pradinė pirkimo sutartis, o jos ir visų kitų papildomai sudarytų pirkimo sutarčių kaina neturi viršyti 30 procentų pradinės pirkimo sutarties kainos;

    62.2. perkant iš esamo tiekėjo naujas paslaugas ar darbus, tokius pat, kokie buvo pirkti pagal ankstesnę pirkimo sutartį, su sąlyga, kad ankstesnioji sutartis buvo sudaryta skelbiant

Report this document

For any questions or suggestions please email
cust-service@docsford.com