DOC

KERENYI_GEZA_EU_SZOT - constitutional treaty

By Zachary Elliott,2014-11-28 05:52
10 views 0
KERENYI_GEZA_EU_SZOT - constitutional treaty

EU_saját 080418

abduction of children, child gyermekek jogellenes elvitele

    abduction

    A citizen’s agenda delivering Polgárközpontú program: results for Europe Eredményeket Európának

    above board jogos, törvényes, szabályos

    (költségvetés végrehajtása)

    abstraction of waters for irrigation öntözési célra szolgáló vízkivételek

    purposes

    accused member state vádlott tagállam

    action fellépés (és cselekvés, intézkedés,

    akció)

    activity allowance keresetpótló juttatás

    adaptation kiigazítás

    ADI: acceptable daily intake megengedett napi felvétel

    Advocates-General, advocates-főtanácsnokok (Európai Bíróság)

    general

    aeronautical repülésirányítási

    AETR: European Agreement AETR, nemzetközi fuvarozást végző concerning the Work of Crews of járművek személyzetének Vehicles engaged in International munkájáról szóló európai Road Transport megállapodás

    affix a stamp 1 lebélyegez, lepecsétel, pecséttel

    ellát 2 felbélyegez, bérmentesít

    African, Caribbean and Pacific afrikai, karibi és csendes-óceáni

    (ACP) countries országok, AKCS-országok

    agent képviselő is

    agreement megállapodás

    Agreement on Subsidies and kereskedelmi jellegű

    Countervailing Measures, ASCM támogatásokról, ellentételezésekről

    szóló egyezmény

    Agriculture and Fisheries Council Mezőgazdasági és Halászati Tanács

    (Council)

    agri-foodstuffs mezőgazdasági és élelmiszeripari

    termékek

    alert figyelmeztető jelzés (személyekre,

    rgyakra kiadott)

    alert on sy figyelőztetés

    all material aspects valamennyi tényállási elem

    Alliance of Liberals and Democrats Liberálisok és Demokraták for Europe, ALDE Szövetsége Európáért, ALDE

    allocation of capital tőke megosztása, tőke megoszlása allowance against tax, tax benefit, adókedvezmény

    tax concession, tax privilege, tax relief

    alternate member póttag (RB, EP-bizottságok) alternative dispute resolution, ADR alternatív vitarendezés

    amber box a mezőgazdaság „sárga dobozba‖

    sorolt, termelés- és kereskedelem-

    torzító hatású belföldi támogatása amicable settlement vitás ügy baráti rendezése, a vita

    peren kívüli rendezése, egyezség AML: anti-money laundering pénzmosás-ellenes (tevékenység,

    szoftver stb.)

    ANC: African National Congress ANC, Afrikai Nemzeti Kongresszus ancillary services kiegészítő szolgáltatások

    animal welfare állatok kímélete is (2004)

    Annex II II. melléklet

    anonymous/registered passbook bemutatóra/névre szóló betétkönyv,

    takarékbetétkönyv

    answerable beszámolási kötelezettséggel tartozó applicable law in the absence of jogválasztás hiányában choice alkalmazandó jog

    ARC: alien regulatory custody idegenrendészeti őrizet

    area for action intézkedési terület

    area of freedom, security and a szabadságon, a biztonságon és a

    justice jog érvényesülésén alapuló térség area-based subsidy terület alapú támogatás

    Armaments Agency Fegyverkezési Ügynökség

    arrangement egyezség is

    arrest warrant elfogatóparancs

    Article 8 (1) (b) 8. cikk (1) bekezdésének b) pontja Asia-Europe Meeting, ASEM Ázsia-Európa Találkozó, ASEM assent procedure jóváhagyási eljárás

    assimilation to habitual residence szokásos tartózkodási helynek való

    megfeleltetés

    associate member, associate társult tag

    asylum 1 menedékjog 2 menekültügy asylum seeker menedékkérő

    atmospherics 1 légköri zavarok, recsegés, sercegés

    2 hangulatkeltés

    attendance list, register, signing-in jelenléti ív

    sheets

     2

auditor könyvvizsgáló, revizor

    authentic instrument közokirat

    authorized border crossing point határátkelőhely

    authorized operating weight engedélyezett üzemi tömeg authorized to stay befogadott

    backward region elmaradott régió, fejletlen régió balance circuit mérlegkör

    battle group harccsoport

    being found in the act of committing tettenérés

    an offence

    benchmarking teljesítménymérés

    beneficial owner nyleges tulajdonos

    bidder, tenderer pályázó

    bidding procedure pályázati eljárás

    bio-drainage instead of artificial bio-drénezés a mesterséges structures for drainage vízelvezető rendszerek helyett block exemptions csoportmentességek

    blue box measures (direct payments a mezőgazdaság termeléskorlátozó

    under production-limiting programjaihoz kapcsolódó

    programmes) támogatások (kék doboz)

    Board of Directors, EIB Igazgatótanács, EIB

    Board of Governors, EIB Kormányzótanács, EIB

    boos and catcalls kifütyülés, lehurrogás, pfujolás,

    anyázás

    border check határforgalmi ellenőrzés(ek) border control határellenőrzés(ek)

    border management határigazgatás

    border surveillance határőrizet

    breakdown vehicle üzemzavar-elhárító jármű brightener színélénkítő (anyag)

    Broad Economic Policy Guidelines, átfogó gazdaságpolitikai

    BEPG iránymutatás

    budgetary outturn account költségvetési eredmény-kimutatás bullet point listaelem, felsorolás pontja, eleme Bureau elnökség (pl. EP bizottságoké) C.SIS: Central Schengen SIS „Központi Rész‖

    Information System

    cabinet kabinet (biztosok tanácsadói,

    Európai Unió)

     3

    CAFA: Committee for CAFA: igazgatási és pénzügyi Administrative and Financial bizottság (RB)

    Affairs (CoR)

    candidate country tagjelölt ország, csatlakozni kívánó

    ország

    cap and trade scheme (vállalati szintre lebontott belföldi

    szennyezőanyag-) kibocsátási jog

    kereskedelmi program

    CAP Health Check a KAP állapotfelmérése

    capital requirement tőkekövetelmény

    captive market monopolpiac (cégé)

    carbon capture and sequestration a szén megkötése és tárolása

    career break, sabbatical (a munkahelytől távol töltött) alkotói

    szabadság

    carrier’s liability szállítóvállalat felelőssége

    cash, accrual based accountancy nzforgalmi, eredményszemléletű

    számvitel

    catch-up for regions lagging behind elmaradott régiók felzárkózása,

    felzárkóztatása

    CATS: Comité Article 36, Article CATS (ejtsd ketsz) bizottság, 36-

    36 Committee os cikk-bizottság

    Caucasus countries kaukázusi országok

    CBRN CBRN (kémiai, biológiai,

    radiológiai, nukleáris)

    CCWP: Customs Cooperation CCWP, vámegyüttműködéssel Working Party foglalkozó munkacsoport

    certificate attesting residence lakcímigazolvány

    certificate of professional szakmai alkalmassági bizonyítvány

    competence

    CFT: combating the financing of CFT, a terrorizmus finanszírozása terrorism elleni harc

    chapeau bevezető szövegrész (pl. felsorolásé)

    characteristic performance jellemző szolgáltatás

    chemical készítmény is

    cherry picking szemelgetés, mazsolázás, a javának

    kiválogatása

    child custody gyermekelhelyezés, gyermek-

    elhelyezési

    child grooming gyermekek elcsábítása (interneten)

    child support, maintenance gyermektartás

    Chinese coke kínai koksz

    chip zseton (kaszinóban) is

     4

    CHP: combined heat and power CHP, kapcsolt hő- és áramtermelés, generation, cogeneration kogeneráció

    CIS: Customs Information System vámügyi információs rendszer

    CISA: Convention on the CISA, Schengeni Végrehajtási Implementation of the Schengen Egyezmény

    Agreement

    Citizens for Europe Polgárok Európáért

    civil service közszolgálat

    civil service status köztisztviselői jogállás

    Civil-Military Planning Cell polgári-katonai tervező sejt

    claimant felperes is

    clarify pontosít is

    clear, block a merger fúziót engedélyez, megtilt

    clearing member klíring tag

    climate change éghajlatváltozás

    closed session, in camera (?huis zárt ülés

    clos)

    CMR: Carcinogenic, Mutagenic, CMR (rákkeltő, mutagén, és a

    hazardous to Reproduction szaporodást veszélyeztető)

    co-decision procedure együttdöntési eljárás

    coherence összehangoltság

    cohesion egységesség, kohézió, de

    felzárkóztatás is

    Cohesion Fund kohéziós alap

    co-legislator társ-jogalkotó

    College 1 bizottsági testület (biztosok

    testülete, Európai Bizottság) 2

    testület (Eurojust)

    come into circulation forgalomba kerül (pénz)

    Commission for Constitutional Alkotmányügyi és Kormányzati Affairs and European Governance, Bizottság, CONST (RB)

    CONST (CoR)

    Commission for Culture and Kulturális és Oktatási Bizottság, Education, EDUC (CoR) EDUC (RB)

    Commission for Economic and Gazdasági és Szociális Politikai Social Policy, ECOS (CoR) Bizottság, ECOS (RB) (kiejt angolul

    is: ekosz)

    Commission for External Relations, Külkapcsolati Bizottság, RELEX RELEX (CoR) (RB)

    Commission for Sustainable Fenntartható Fejlődés Bizottsága, Development, DEVE (CoR) DEVE (RB)

     5

    Commission for Territorial „Területi kohéziós politika‖ Cohesion Policy, COTER (CoR) Szakbizottság (RB)

    commissioned by the Commission a Bizottság megbízásából

    commissioner designate biztosjelölt, kijelölt biztos

    Committee of the Regions, CoR Régiók Bizottsága, RB

    Common Consular Instructions, közös konzuli utasítás

    CCI

    common foreign and security közös kül- és biztonságpolitika, policy, CFSP KKBP

    Common Market Organisation, közös piaci szervezet (termékpálya

    CMO szabályozás)

    common position közös álláspont

    communication közlemény is

    community domain közösségi terület

    community financial instrument a közösség pénzügyi eszköze

    Community Plant Variety Office, Közösségi Növényfajta-hivatal

    CPVO

    community service (work) közérdekű munka (ez a BTK

    szóhasználata, nem a közhasznú

    munka)

    Community Support Framework közösségi támogatási keret

    compensating rest period, kompenzáló pihenőidő (csúsztatás)

    compensatory rest period

    competition pályázat is

    Competition DG, Directorate-Versenypolitikai Főigazgatóság

    General for Competition

    Competitiveness Council Versenyképességi Tanács (Council)

    complex emergency összetett vészhelyzet

    concept paper stratégiai dokumentum

    Conciliation Committee Egyeztetőbizottság

    conclusion döntés (EU)

    conclusions vélemény (főtanácsnoké, Európai

    Bíróság)

    concordance table

    conditional release feltételes szabadlábra bocsátás

    conditional sentence próbára bocsátás

    conflict-of-laws rules kollíziós szabályok

    consider this point to be dealt with kérdést lezártnak, megtárgyaltnak

    tekinti

    consistency egységesség, koherencia

    Constitutional Treaty alkotmányszerződés, alkotmányos

    szerződés, alkotmány (EU)

     6

    consultation procedure konzultációs eljárás Continental Can doctrine Continental Can doktrína (versenyt

    torzító fúziók tilalma) contract of carriage fuvarozási szerződés contribution járulékfizetés is

    convention egyezmény is

    cooling-off period lehiggadási időszak cooperation procedure együttműködési eljárás co-ordination, coordination egyeztetés, összehangolás CoR (Committee of the Regions) RB (Régiók Bizottsága) co-rapporteur társelőadó

    correlation table megfelelési táblázat (EU) COSI: Committee on Internal belbiztonsági bizottság Security

    cost-reflective pricing költségarányos árképzés Côte d’Ivoire, Ivorians Elefántcsontpart, elefántcsont-

    partiak

    Cotonou Agreement Cotonou-i egyezmény council act tanácsi intézkedés

    Council Joint Situation Centre Tanács Közös Helyzetelemző

    Központja

    counsellor tanácsos (EU)

    counterparty risk partnerkockázat

    counterproductive, counter terméketlen, célszerűtlen,

    productive nemkívánatos eredményre vezető creditor jogosult (tartásdíjé) criminal intelligence 1 bűnügyi felderítés 2 bűnüldözési

    operatív információ cross compliance kereszt-megfeleltetés, kölcsönös

    megfeleltetés

    crossborder capacity határkeresztező kapacitás custodial parent felügyeletet ellátó szülő custodial sentence szabadságvesztés, szabadságvesztés-

    büntetés(t kiszabó ítélet) customer fogyasztó (villamos energia) customer due diligence ügyfélvizsgálat

    customs control(s) vámellenőrzés

    customs supervision vámfelügyelet

    customs union vámunió

    customs warehousing vámraktározás

    cut-off point határ, időhatár; küszöbérték

     7

    (Az arányos képviselet D’Hondt system ?of PR (= D’Hondt-módszer

    elvén alapuló választáson az egyes politikai proportional representation), pártokra leadott szavazatokból a parlamenti helyek rolling d’Hondt számának meghatározására szolgál. A parlamenti

    helyeket a kapott szavazatok arányában osztja el. A

    rendszer jellemzője, hogy előnyben részesíti a nagy

    pártokat: a szavazatok harminc százalékával

    megszerezhető a parlamenti helyek többsége, míg

    tíz százalék egyetlen hely megszerzéséhez sem

    elegendő.)

    DDD: Democracy Dialogue Debate demokratikus párbeszéd vita

    de minimis rules de minimis (kis összegű) támogatás

    nyújtásának szabályai

    debriefing zárómegbeszélés is

    debt forgiveness, remission adósság-elengedés

    debt instruments hitelviszonyt megtestesítő

    értékpapírok

    debtor kötelezett (tartásdíjé)

    decision határozat (EU)

    declaration nyilatkozat (EU)

    decoupling a mezőgazdasági támogatások

    termeléstől történő elválasztása

    default risk mulasztási, nemteljesítési kockázat

    defence intelligence katonai hírszerzés, felderítés

    degressive proportionality degresszív arányosság

    delegated regulation felhatalmazáson alapuló rendelet

    delivery risk szállítási kockázat

    delta delta tényező

    demand for payment, request for fizetési felszólítás (fizetési payment, collection letter (order for meghagyás)

    payment)

    de-mining aknamentesítés, aknaszedés is

    depleted uranium szegényített, elszegényített urán

    deprivation of liberty szabadság-elvonás

    depth control, control in (the) depth mélységi ellenőrzés

    de-register forgalomból kivon

    design ipari minta is

    detention őrizet

    devolution decentralizáció

    digital rights manager, management digitális jogkezelő, jogkezelés

    direct payments közvetlen kifizetések

    Directorate General, DG főigazgatóság, DG

     8

disaster and crisis response reagálás katasztrófákra és

    válságokra, katasztrófa- és

    válságkezelés

    disaster response katasztrófa-elhárítás

    discharge report mentesítési jelentés

    disconnection clause elválasztó záradék

    discreet surveillance leplezett megfigyelés

    disguised employment titkolt munkaviszony, fekete és

    szürke foglalkoztatás

    displaced persons lakóhelyüket elhagyni kényszerültek dissuasive visszatartó erejű

    distribution elosztás (villamos energia) distribution contract értékesítési szerződés

    distributor áramszolgáltató is

    dominant entity erőfölényben lévő vállalkozás double criminality kettős büntethetőség

    downstream user feldolgozó, továbbfeldolgozó draw up a draft ruling intézkedéstervezetet vázol fel (bíró,

    Európai Bíróság)

    drawback vámvisszatérítés is

    drought sensitive areas aszályérzékeny területek drought tolerant crop varieties aszálytűrő növényfajták drug addiction kábítószer-függőség

    dual criminality kettős büntethetőség

    early vegetables primőr (zöldség)

    early warning korai előrejelzés, korai riasztás EBF: external borders fund külső határok alap

    EC Civil Protection Mechanism EK polgári védelmi mechanizmusa Economic and Financial Gazdasági és Pénzügyi Bizottság,

    Committee, Ecofin, EFC Ecofin (Council)

    economic governance gazdaságirányítás

    economic operator gazdasági szereplő

    economic precedence gazdasági elsőbbség

    EDPS: European Data Protection európai adatvédelmi biztos Supervisor

    Education, Youth and Culture Oktatási, Kulturális és Ifjúsági ügyek

    (EYC) Council Tanácsa (Council)

    EEC EGK

    EINECS: European Inventory of Létező Kereskedelmi Vegyi

    Existing Commercial Substances Anyagok Európai Jegyzéke elite sport élsport

     9

emergency travel document ideiglenes útiokmány

    Employment, Social Policy, Health Foglalkoztatás, Szociális ügyek,

    and Consumer Affairs Council Egészségügyi és Fogyasztói Ügyek

    Emploi, politique sociale, santé (EPSCO = Tanácsa (Council)

    et consommateurs)

    end-of-life vehicle elhasznált jármű, roncsautó

    Energy Commissioner energetikai biztos, energiaügyi biztos enforcement, execution (mindkettő) végrehajtás

    enhanced cooperation megerősített együttműködés (EU)

    enhancing access to employment álláslehetőségek javítása

    ENPI: European Neighbourhood európai szomszédsági és partnerségi and Partnership Instrument eszköz

    enter a scrutiny reservation vizsgálati fenntartással él

    entry and exit stamp be- és kilépési pecsét

    Environment Council Környezetvédelmi Tanács (Council) environmentally friendly, környezetbarát

    environment friendly

    EPO: European Patent Office Európai Szabadalmi Hivatal

    equity instruments osztalékra jogosító értékpapírok

    ERDF: European Regional ERFA: Európai Regionális Development Fund Fejlesztési Alap

    establishment of parentage apaság megállapítása

    EU 25 EU-25-ök

    EU Agency for Fundamental Rights az EU Alapjogi Ügynöksége

    EU military staff EU katonai törzse

    EU’s General Affairs Council (the az EU Általános Ügyek Tanácsa

    foreign ministers of all the member states)

    euro jargon eurozsargon

    Europe Day Európa nap

    Europe of Democracies and Demokráciák és Sokszínűség Diversities Európája

    European Agency for Európai Újjáépítési Ügynökség

    Reconstruction, EAR

    European Agency for Safety and Európai Munkahelyi Biztonsági és

    Health at Work (EU-OSHA) Egészségvédelmi Ügynökség

    European Agency for the Európai Gyógyszerértékelő Evaluation of Medicinal Products, Ügynökség

    EMEA

    European Agricultural Guidance Európai Mezőgazdasági Orientációs

    and Guarantee Fund (EAGGF or és Garanciaalap (EMOGA)

    FEOGA)

     10

Report this document

For any questions or suggestions please email
cust-service@docsford.com