DOC

Afdeling 9

By Edna Kelly,2014-08-29 08:13
15 views 0
Afdeling 9

Afdeling 9. Huizen en communiteiten.

    9.1. Algemeen. Manuscripten met verslagen over werking, dagverloop en geschiedenis van ieder

    huis. 1895 - z.d. 1 register en 2 schriften.

    9.2. Huizen en communiteiten, ingedeeld per provincie en alfabetisch gerangschikt. 9.2.1. Huizen en communiteiten in België - Centrale provincie.

ANTWERPEN SANCTA MARIA 1933

    1933 : Handelshogeschool

    1), verslagen en briefwisseling over stichting en 1. Geschiedenis. Nota met historisch overzicht (

    gebeurtenissen tijdens de Tweede Wereldoorlog, knipsels over het 25-jarig rectoraat van Zr.

    Aline Van Melkebeke, Handelshogeschool te Antwerpen. 1932 - 1982. Jubileumboek, (z.d.,

    1982), Jubileum. 50 jaar Handelshogeschool, 40 jaar Oud-studenten, 20 jaar Halicom, (z.d.,

    1983). 1935 - 1983. 1 omslag en 2 boeken.

    2. Centraal dossier. Bisschoppelijke toestemming voor stichting, bouwvergunning, nota's, notities

    en briefwisseling over o.a. docenten, financiën, patrimonium, subsidies, eventuele inrichting

    van een humaniora en tijdelijke bezetting van de gebouwen door het Belgische Rode Kruis,

    bestek van herstellingswerken, kadastraal plan, statistiek van de leerlingen. 1932 - 1954. 1

    omslag.

    3. Werking en financiën. Knipsels, verslagen, nota's en briefwisseling over o.a. oprichting,

    werking, docenten, verhouding tot en gelijkschakeling met het universitair niveau, samen-

    werking met de Sint-Ignatiushandelshogeschool voor jongens, oud-leerlingen en toekenning

    van beurzen, prospectussen, brochure : Het regeringsprogramma voor universitaire expansie

    door T. Lefèvre, reglementen, lijsten van de leden van de administratieve commissie, uittreksels

    uit het Belgisch Staatsblad. 1932 - 1982. 1 omslag.

    4. Patrimonium. Briefwisseling betreffende verkoop van de gebouwen door de Jezuïeten aan de

    Zusters van Liefde, ontwerp van de koopakte, kwitantie van de koopsom. 1932 - 1934. 1

    omslag.

(1) Deze nota bevat ook gegevens over het patrimonium.

9.2.1.

    1) 1826 ANTWERPEN SINT-VINCENTIUS (

    1826 - 1922 : Huis voor ongeneeslijken en ouderlingen

    1922 : Sint-Vincentiusgasthuis

    1922 : Sint-Vincentiusschool voor Verpleegsters en Vroedvrouwen

    1. Geschiedenis. Nota's met historisch overzicht, lijsten van soldaten en vluchtelingen in het

    hospitaal tijdens de Eerste Wereldoorlog, knipsels, toespraak t.g.v., programma en verslagen

    o.a. van inhuldiging van het gasthuis, van het eeuwfeest en van een koninklijk bezoek, verslag

    van de gebeurtenissen tijdens de Tweede Wereldoorlog, kopieën van documenten uit het

    bisschoppelijk archief van Mechelen. 1833 - 1957. 2 omslagen.

    2. Centraal dossier. Overeenkomsten, notities, verslagen en briefwisseling over o.a. patrimonium,

    2fondaties (), oprichting en werking van de kliniek, subsidiëring, artsen, bezetting door het

    Belgische Rode Kruis tijdens de Tweede Wereldoorlog en financiële en materiële

    aangelegenheden, testamentuittreksel en notitie over de stichting van P.J. Triest, notariële

    akten en ontwerpen ervan, financiële verslagen, bisschoppelijke toestemming voor omvorming

    tot kliniek, prospectussen, nota over school voor verpleegkunde, bestekken en facturen van

    bouw- en verbouwingswerken, reglement, contracten met artsen, statistieken van het

    patiëntenbestand. 1824 - 1951. 2 omslagen.

    3.1. Werking en financiën van de kliniek. Kwitantie van betaling van verblijfkosten, financieel

    verslag, statistieken over zieken, nota betreffende oprichting van een dienst voor radiotherapie.

    1896; 1922 - 1951. 1 omslag.

    3.2. Werking van de school. Omzendbrieven over en verslagen van werking van kliniek en school,

    prospectussen, briefwisseling over o.a. financiële aangelegenheden, personeel, officiële

    3erkenning van de school en verzekering van de leerlingen, reglementen, lesprogramma's ().

    1925 - 1954. 1 omslag.

    4. Patrimonium.

    (1) Aanvankelijk was de naam "Huis van O.-L.-V.-Visitatie" in voege, tot men in 1874 verhuisde naar de gebouwen

    in de Sint-Vincentiusstraat.

    (2) Deze fondsen, voornamelijk uit erfenissen verkregen, werden aangewend voor het onderhoud van een aantal

    ongeneeslijken. De fondaties waren steeds aan zeer strikte bepalingen gebonden. (3) Zie 9.2.1. Antwerpen Sint-Vincentius 3.1. De statistieken over de kliniek bevatten tevens gegevens over het

    aantal leerlingen.

    4.1. Onroerend goed en hypothecaire leningen. Koopakten, hypothecaire en kadastrale documen-

    ten, akten van erfenissen en hypothecaire leningen, kwitanties, lijst van notariële akten, plannen,

    1), briefwisseling over de aankopen. 1827 - 1949. 4 affiche van een openbare verkoop, foto (

    omslagen.

    4.2. Bouw- en verbouwingswerken. Briefwisseling, facturen, kwitanties, bestekken en financiële

    verslagen. 1874 - 1963. 1 omslag.

     (1) De foto wordt bewaard in het fotoarchief.

9.2.1.

    BERTEM 1817

    1817 - ? : Huis voor ongeneeslijken

    1817 : Kosteloos lager onderwijs

    1817 : Kantschool

    1817 : Rusthuis voor ouderlingen

    1. Geschiedenis. Kopieën van documenten uit andere archieven met betrekking tot het huis, nota's

    met historisch overzicht, uittreksel uit het memoriaal, verslagen van gebeurtenissen tijdens

    beide wereldoorlogen, prent. 1819 - 1940. 1 omslag.

    2. Centraal dossier. Overeenkomsten en briefwisseling over o.a. aanstelling van een aalmoezenier,

    patrimonium, zusters en personeel, subsidiëring, werking en erkenning van de school en het

    gesticht voor chronische zieken, materiële en financiële aangelegenheden, huurcontract,

    vragenlijst over personeel. 1824 - 1954. 1 omslag.

    3. Werking en financiën. Koninklijk Besluit van Willem I met goedkeuring van oprichting en

    1), kopieën van erkenning van de congregatie door aanvaarding van de fondatie Humblé (

    Napoleon, briefwisseling over o.a. geestelijke aangelegenheden, fondatie Humblé, erfenissen,

    werking en financiën van het huis voor ongeneeslijken en van de school, testamenten,

    kwitanties en lijsten van, notities en financiële verslagen betreffende diverse obligaties, vonnis

    en brief betreffende verzekerde bewaring van een meisje in het huis. 1810 - 1955. 2 omslagen.

    4. Patrimonium.

    4.1. Onroerend goed en hypothecaire leningen.

    4.1.1. Onroerend goed en hypothecaire leningen van de congregatie. Koopakten, hypotheekdocu-

    menten, lijsten van akten en eigendommen, plannen, briefwisseling over en akten van

    hypothecaire leningen, kwitanties. 1826 - 1921. 1 omslag.

    4.1.2. Onroerend goed en hypothecaire leningen, vóór de komst van de Zusters van Liefde. Notariële

    akten, kwitanties, lijst, hypotheekdocumenten. 1789 - 1805. 2 omslagen.

    4.2. Bouw- en verbouwingswerken. Financiële verslagen, facturen, kwitanties, plannen. 1887 -

    1961. 1 omslag.

     (1) Deze fondatie werd in 1817 door J.B. Humblé opgericht en voorzag in het onderhoud van zes ongeneeslijken.

9.2.1.

    BRUSSEL PAPENVEST 1834 - 1955

    UKKEL 1955

    1834 : Koninklijk Instituut voor Doofstommen en Blinden

    1834 - ? : Rustoord voor dames

    1834 - ? : Huis voor krankzinnigen

    1845 - ? : Kleuter- en lagere school

     ? - 1877 : Externaat

    ___________________________________________________________________________

    1. Geschiedenis. Briefwisseling over, toespraken t.g.v., schema voor en lijst van de officiële

    bezoeken, gelegenheidsdrukwerk en -geschriften, nota's met historisch overzicht, verslagen

    van de gebeurtenissen tijdens de Tweede Wereldoorlog, In Memoriam van Elisabeth Mees

    - Zr. Astère, knipsels, publikatie t.g.v. het 150-jarig bestaan van de instelling, MEYER (J.),

    Etude socio-historique du projet pédagogique de l'Institut Royal pour Sourds et Aveugles

    (IRSA) et/ou le rôle de l'éducateur à l'occasion du sesquintenaire, (Leuven, 1983). 1860 -

    1955. 2 omslagen en 1 boek.

    2. Centraal dossier. Overeenkomsten en briefwisseling over o.a. oprichting, patrimonium,

    financiële en materiële aangelegenheden, werking, subsidiëring, financieel verslag van de

    oorlogsschade, plannen, lijst van giften van het Belgische Rode Kruis aan de instelling,

    vragenlijsten. 1833 - 1958. 2 omslagen.

    3. Werking en financiën. Notities betreffende financiën van de zusters en over een doofstomme

    blinde, knipsels, omzendbrieven en briefwisseling over werking, leningen, financiering en

    subsidies, verzoekschrift aan Rome en nota over de overbrenging van de instelling naar

    Ukkel, nota's over opvoeding van dove en blinde kinderen, kwitanties, jaarlijks rapport van

    de Société Royale de Philantropie de Bruxelles, prospectussen. 1834 - 1964. 2 omslagen en

    1 schrift.

    4. Patrimonium.

    4.1. Onroerend goed en hypothecaire leningen.

    4.1.1. Onroerend goed en hypothecaire leningen van de congregatie. Notariële akten, kwitanties,

    hypothecaire en kadastrale documenten, plannen, notities, overeenkomsten en briefwisseling

    over aan- en verkopen, onteigeningen, leningen, verzekeringen, verhuring en verbouwings-

    1), expertiserapporten, knipsels, verslagen van de onderhandelingen. 1805 - 1961. werken (

    11 omslagen.

    4.1.2. Eigendomstitels daterend van vóór de komst van de Zusters van Liefde. Testamenten,

    koopakten. 1803 - 1805. 1 omslag.

    4.2. Bouw- en verbouwingswerken. Facturen, plannen, kwitanties, briefwisseling, contracten en

    bestekken. 1908 - 1966. 3 omslagen.

     (1) De dossiers over de gebouwen aan de Waterloosesteenweg omvatten zowel documenten over de

    onderhandelingen betreffende de aankoop als informatie over de verbouwingswerken.

9.2.1.

    DILBEEK REGINA CAELI 1927

    1927 : Kleuter- en lagere school

    1928 : Middelbaar onderwijs

    ___________________________________________________________________________ 1. Geschiedenis. Memoriaal, toespraak t.g.v., programma's van en knipsels over de viering van

    jubilea van de instelling en van enkele zusters, nota met historisch overzicht. 1923 - 1972. 1

    omslag.

    2. Centraal dossier. Overeenkomsten en briefwisseling over o.a. patrimonium, oprichting,

    werking, financiële en materiële aangelegenheden, subsidies, vernederlandsing van de school,

    personeel, bestekken, plannen. 1924 - 1955. 2 omslagen.

    3. Werking en financiën. Prospectussen, knipsels, briefwisseling over o.a. busdiensten voor de

    leerlingen, personeel en concurrentie met en hulp aan naburige scholen, statuten van de

    oudervereniging, losse nrs. Het Borreke, lezing : Het geestelijk leven in onze instituten voor

    meisjes, lijst van het personeel, arbeidscontracten. 1927 - 1958. 1 omslag.

    4. Patrimonium.

    4.1. Onroerend goed. Briefwisseling over de aankoop van de eigendommen en gedeeltelijke

    onteigening, overeenkomst met het gemeentebestuur, notariële akten, Koninklijk Besluit met

    toestemming aan de kerkfabriek van Dilbeek voor de verkoop van een terrein aan de Zusters

    van Liefde, schattingsverslag. 1924 - 1938. 1 omslag.

    4.2. Bouw- en verbouwingswerken. Briefwisseling, notities, overeenkomst en ontwerpen voor

    bestratingswerken, plannen, facturen, bestekken, contracten. 1937 - 1948. 9 omslagen.

9.2.1.

    GENK 1958

    1958 : Onze-Lieve-Vrouwlyceum

    ___________________________________________________________________________ 1. Geschiedenis. Nota's over geschiedenis van de school en van Genk, verslag van de viering van

    een jubileum, Onze-Lieve-Vrouwlyceum. Genk, 1955-1980, (Genk, 1980). 1958 - 1980. 4

    stukken.

    2. Werking. Briefwisseling over oprichting, knipsels en transcripties, programma van en liedtekst

    t.g.v. inhuldiging van het lyceum, los nr. De Mijnstreek. 1955 - 1962. 1 omslag.

    3. Patrimonium.

    3.1. Onroerend goed. Briefwisseling over, aanvraag en toestemming voor de aankoop van

    gemeentegrond, plan. 1956 - 1957. 1 omslag.

    3.2. Bouw- en verbouwingswerken. Contracten, facturen, bestekken, plannen, briefwisseling,

    1). 1958 - 1964. 7 omslagen. financiële verslagen, foto's (

     (1) De foto's worden bewaard in het fotoarchief.

9.2.1.

    LEUTH SINT-BARBARA 1922 - 1939

    1922 - 1939 : Hospitaal

    ___________________________________________________________________________

    1). 1923. 1 stuk. 1. Geschiedenis. Notitie met historisch overzicht van de naam Vilain XIIII (2. Werking. Briefwisseling over oprichting, werking en bestuur van het hospitaal, statistiek van

    de patiënten. 1922 - 1939. 1 omslag.

     (1) De familie Vilain XIIII was de oprichter van het hospitaal.

9.2.1.

    LEUVEN SPES NOSTRA 1928

    1928 : Universiteitsklinieken Sint-Rafaël

    1928 : School voor Verpleegkunde Sint-Elisabeth

    1939 : Hogere School voor Verpleegsters-monitricen

    ___________________________________________________________________________ 1. Geschiedenis. Nota's met historisch overzicht, verslagen van de gebeurtenissen tijdens de

    Tweede Wereldoorlog en van de gevangenschap van Gabrielle Van der Haelen - Zr. Angélina,

    knipsels, toespraken t.g.v. een jubileum van de school, brochure Het Medisch Centrum van de

    Katholieke Universiteit te Leuven. 1929 - 1961. 1 omslag.

    2. Centraal dossier. Verslagen van, nota's, overeenkomsten, notities en briefwisseling over o.a.

    werking, financiële en materiële aangelegenheden, patrimonium, overname van de school,

    bediening van het kankerinstituut, opening van een Nederlandstalige afdeling, personeel,

    zusters en de relatie tot de Katholieke Universiteit van Leuven, lijsten van verdwenen

    voorwerpen tijdens de Tweede Wereldoorlog en van de zusters, bestekken, financiële

    verslagen, vragenlijst, statistiek van de schoolpopulatie. 1926 - 1967. 3 omslagen.

    3. Werking en financiën.

    3.1. Algemeen. Notities over onderhandelingen betreffende overname van de instellingen door de

    congregatie. 1926 - 1928. 1 stuk.

    3.2. Universiteitsklinieken Sint-Rafaël. Verslagen, briefwisseling, nota's en overeenkomsten

    betreffende overname en werking van de instellingen, het inwendig bestuur van de

    universiteitsklinieken en de relatie tot de Katholieke Universiteit van Leuven, financiële

    verslagen, begrotingen, inventarissen van de inboedel. 1959 - 1965. 4 omslagen.

    3.3. School voor Verpleegkunde Sint-Elisabeth. Briefwisseling over o.a. leerlingen, stages en

    financiering, verslagen van vergaderingen betreffende de overeenkomst met de Katholieke

    Universiteit van Leuven, prospectussen, statistiek van studiedagen, reglement van de opleiding

    voor vroedvrouwen. 1933 - 1965. 1 omslag.

    3.4. Hogere School voor Verpleegsters - monitricen. Prospectussen, lezing over noodzaak van de

    opleiding, jaarverslagen, lijst van de afgestudeerden van 1945, briefwisseling over oprichting

    en financiering van de school, nota's over wedden van de leerkrachten, begrotingen,

    lesprogramma's, inventaris van de inboedel, uittreksel uit het Belgisch Staatsblad met

Report this document

For any questions or suggestions please email
cust-service@docsford.com