DOC

Descărcaţi AICI materialul complet despre Simpozionului

By Roy King,2014-02-10 05:40
10 views 0
A, B, C, D, E, F, G, H, I. 1, WHITFORD MARQUEE & PARTY HIRE. 2, MARQUEE WEDDING CHECKLIST. 3. 4. 5, MARQUEE, Qty, Unit Price, Total Price, Notes ...

    MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII,

    TINERETULUI ŞI SPORTULUI

    INSPECTORATUL ŞCOLAR

    AL JUDEŢULUI SIBIU

    LICEUL TEORETIC

    „AXENTE SEVER”, MEDIAŞ

    Organizează

    SIMPOZIONUL INTERNAŢIONAL

    „TRADIŢIONAL ŞI MODERN ÎN EDUCAŢIA

    SECOLULUI XXI”

    EDIŢIA I

    MEDIAŞ, 8 APRILIE 2011

    Argument:

    Diversitatea culorilor lumii moderne oferă spiritului uman o largă arie de manifestare. În acest context, educaţia instituţionalizată a tinerilor trebuie să aibă la bază viziunea transdisciplinară asupra

    realităţii structurate pe niveluri multiple, coerente şi interdependente. Astfel, niciun nivel al realităţii

    nu constituie un loc privilegiat de unde pot fi înţelese celelalte trepte şi ceilalţi indici ai universului fizic şi metafizic.

    Pe de altă parte, se poate vorbi despre unelte specifice fiecărui nivel de investigaţie a lumii:

    litera este proprie ştiinţelor umaniste, cifra este caracteristică ştiinţelor exacte, imaginea este potrivită artei.

    Propunem abordarea realităţii din diverse unghiuri de investigaţie, având în vedere atât raportarea la tradiţia ştiinţifică şi educativă, cât şi adoptarea tehnicilor moderne de cercetare şi predare. Din dorinţa de a realiza portretul omului începutului de secol XXI, centrat pe afirmarea

    dreptului fiinţei umane la sens, Liceul Teoretic „Axente Sever” din Mediaş în colaborare cu

    Inspectoratul Şcolar Judeţean Sibiu, Casa Corpului Didactic din Sibiu, Direcţia Municiplală pentru Cultură, Sport, Turism şi Tineret din Mediaş, Asociaţia Liceului Teoretic „Axente Sever”, LATS, Mediaş au iniţiat simpozionul internaţional „Tradiţional şi modern în educaţia secolului XXI”.

    Scop:

    Simpozionul are drept scop reunirea profesorilor şi elevilor într-un cadru prielnic dialogului

    transdisciplinar, care are ca direcţie investigarea dimensiunilor plurale ale cercetării ştiinţifice şi didactice, concretizate în lucrări cu caracter ştiinţific, creaţii literare, desene şi fotografii.

    Scopul esenţial al simpozionului are în vedere dinamizarea relaţiilor dintre instituţiile locale,

    şcoli, licee, organizaţii guvernamentale şi nonguvernamentale, agenţi economici, cadre didactice, elevi şi părinţi.

    Implicarea elevilor în această manifestare culturală se concretizează în atragerea lor într-o

    secţiune unde îşi pot pune în valoare latura creativă şi cea de cercetător în curs de formare.

    Toate comunicările ştiinţifice şi creaţiile artistice vor fi cuprinse ulterior într-un volum, în

    format electronic, (cotat cu ISBN).

    Obiective:

    1. cunoaşterea noilor direcţii şi orientări didactice aplicate în învăţământul liceal;

    2. optimizarea calităţii educaţiei prin demersuri didactice interactive, centrate pe elev;

    3. includerea competenţelor de relaţionare interculturală în implementarea curriculumului

    formal şi nonformal, la nivelul învăţământului liceal;

    4. atragerea şi implicarea reprezentanţilor comunităţii locale în rezolvarea problemelor

    educative cu care se confruntă şcoala românească, la începutul secolului XXI;

    5. valorificarea opiniilor pertinente şi a valenţelor creative ale elevilor de liceu;

    Grup ţintă:

    Profesori din învăţământul preuniversitar şi universitar, elevi de liceu, din ţară şi din

    străinătate, reprezentanţi ai comunităţii locale, ai organizaţiilor guvernamentale şi nonguvernamentale care derulează activităţi în scop educativ cu elevii de liceu, reprezentanţi ai părinţilor.

     2

Organizatori:

    (Liceul Teoretic „Axente Sever”, Mediaş):

    Director, prof. gr.I,. Eugenia Munteanu

    prof. dr. Diana Streza

    prof. gr. I, Viorica Vincze

    (Inspectoratul Şcolar al Judeţului Sibiu)

    Inspector de specialitate pentru activităţi extraşcolare, prof. Daniela Muntean;

    Inspector de specialitate la disciplina Limba şi literatura română, prof. Ioana Dăneţiu.

Colaboratori:

    prof. Gabriela Şălcăian

    Consilier educativ, prof. Elena Roman Psiholog şcolar, prof. Cristina Ivan

    Informatician, Anca Kis

Parteneri în proiect:

    Inspectoratul Şcolar Judeţean Sibiu

    Casa Corpului Didactic din Sibiu

    Primăria Municipiului Mediaş

    Asociaţia Liceului Teoretic „Axente Sever”, LATS, Mediaş

Data şi locul desfăşurării:

    8 aprilie 2011

    Liceul Teoretic „Axente Sever”, Mediaş, Sibiu

Secţiuni:

A. Cadre didactice - comunicări ştiinţifice

    Secţiunea I:

    Rolul formativ şi impactul educativ al activităţilor extraşcolare

    Lucrările, având maxim trei pagini, ar trebui să vizeze proiecte şi parteneriate coordonate de

    cadre didactice, în care au fost implicaţi elevi de liceu, dar mai ales trebuie evidenţiat impactul

    educativ obţinut la încheierea proiectului/parteneriatului

    - adresa de e-mail a secţiunii: activitati.extrascolareaxente@gmail.com

    Secţiunea II:

    Tradiţional şi modern în demersul didactic şi în practica educaţională actuală

     Lucrările, de maxim două pagini, ar trebui să vizeze următoarele obiective:

    ; crearea unor structuri noi de predare-învăţare-evaluare, în domeniul disciplinei

    dvs.;

    ; redimensionarea variantei tradiţionale de lecţie, conform noilor cerinţe

    educaţionale: respectarea principiului inter- şi trandisciplinarităţii, deschiderea

    spre inovare şi cercetare prin Studiile de caz sau Proiectele tematice individuale

    sau de grup etc.;

    ; valorificarea particularităţilor educatorului şi ale educabilului în actul de predare-

    învăţare;

     3

    ; adresa de e-mail a secţiunii: demersul.didacticaxente@gmail.com

    Cadrele didactice participante vor primi diplome de participare.

    B. Elevi concursuri

     Secţiunea III:

    Liceul fereastra deschisă către viitorul meu

     Concursul se adresează elevilor din clasele IX-XII şi are următoarele secţiuni:

     1. eseu / poezie ( lucrarea se va încadra în limita unei pagini format A4)

     2. desen (fiecare elev poate participa cu cel mult două desene)

     3. fotografie (fiecare elev poate participa cu cel mult 2 fotografii)

    4. film (fiecare echipă de elevi poate participa cu un singur film cu o durată de 3-5 minute)

     Subiectul este la libera alegere a elevilor, dar se recomandă ca ele să reflecte aspecte din viaţa

    de liceu, din cadrul şcolii sau din cadrul activităţilor extraşcolare, relaţiile cu colegii sau profesorii

    etc.

     Lucrările din cadrul secţiunilor eseu/poezie, film vor fi expediate în variantă electronică pe

    adresa de e-mail: liceul.fereastraaxente@gmail.com, specificându-se secţiunea: eseu/ poezie, film

    şi vor fi însoţite de fişa de participare.

     Desenele şi fotografiile vor fi trimise numai prin poştă, pe adresa: Liceul Teoretic “Axente Sever”, str. Avram Iancu, nr.18, cod poştal 551058, Mediaş, judeţul Sibiu, împreună cu fişa de

    participare. Fiecare desen va avea notat pe verso, cu majuscule, citeţ, în colţul din dreapta jos: titlul lucrării, numele şi prenumele elevului, clasa, şcoala, localitatea, judeţul, numele şi prenumele

    cadrului didactic îndrumător ( lucrările care nu vor respecta criteriile nu vor intra în concurs). Pe plic notaţi: Pentru concursul Liceul-fereastra deschisă către viitorul meu”

     Filmele pot fi trimise şi prin poştă precizându-se pe cd numele participanţilor şi a unităţii şcolare. Pe plic notaţi: Pentru concursul Liceul-fereastra deschisă către viitorul meu”

     Data limită a poştei este 15 martie 2011.

     Lucrările elevilor înscrişi în concurs nu se returnează.

     În urma jurizării se vor acorda pentru fiecare secţiune Premiile I, II, III şi Menţiune pentru

    elevi şi profesorii coordonatori, iar elevilor ale căror lucrări nu vor fi premiate li se vor acorda

    Diplome de participare. Nu se vor acorda premii materiale. Diplomele vor fi trimise prin poştă, până la data de 15. 04. 2011.

    Secţiunea IV:

    Revista liceului univers al visurilor adolescentine

     Concurs de reviste realizate de elevi de liceu, sub îndrumarea profesorilor coordonatori.

    Se va trimite ultimul număr publicat în anul şcolar 2010-2011 al revistei liceului, în format electronic, pe adresa de e-mail: revista.liceuluiaxente@gmail.com sau prin poştă pe adresa liceului. Data limită a poştei este 15 martie 2011.

    În urma jurizării de către un juriu de specialitate, se vor acorda Premiul I, II, III şi Menţiune,

    pentru Unitatea de învăţământ, fiind specificat numele profesorilor coordonatori. Pentru celelalte reviste se vor trimite Diplome de participare pe numele unităţii de învăţământ şi al profesorilor

    coordonatori.

    Regulament de participare:

     Pot participa cadre didactice, individual sau în echipe de maxim 2 persoane.

     4

    Înscrierile participanţilor se fac pe adresa de e-mail tradiţional.si.modern@gmail.comnă la

    data de 20.03.2011 (inclusiv), prin completarea fişei de înscriere anexată. Fişa completată şi lucrarea

    anexată vor fi trimise pe aceeaşi adresă de e-mail. Se acceptă doar participarea directă şi indirectă.

    Taxa de participare este de 35 RON, care va fi achitată în contul

    RO15CRDZ004A089640479001 deschis la Romextera filiala Mediaş; se va specifica „Taxă Simpozion internaţional”. Taxa include mapa şi volumul simpozionului cu ISBN, în format electronic.

    Pentru lucrările elevilor, formularele vor fi completate de către profesorii coordonatori care răspund şi de trimiterea lucrărilor. La secţiunea III rezervată numai elevilor, nu se percep taxe.

    Pentru Secţiunea IV rezervată Concursului de Reviste şcolare, formularul va fi completat de către profesorul coordonator al revistei, iar taxa de participare poate fi achitată tot de profesorul

    coordonator al revistei sau de către unitatea de învăţământ.

    Cerinţe de tehoredactare: format A4, Word 2003. Setare pagină: LEFT 2,5 cm, RIGHT 2,5

    cm, JUSTIFY, TIMES NEW ROMAN.

    Titlul lucrării va fi scris cu majusculă, centrat, bold, cu Times New Roman, size 14.

    La două rânduri de titlu, alineat dreapta, bold, Times New Roman, size 12, va fi scris autorul

    lucrării în ordinea: numele, prenumele, iar pe rândul următor şcoala de provenienţă şi localitatea.

    La două rânduri de autor, aliniat stânga-dreapta, italic, Times New Roman, size 10, va apărea rezumatul, de maxim 10 rânduri, într-o limbă de circulaţie internaţională (engleză, franceză,

    germană).

    La două rânduri de rezumat, se începe lucrarea, utilizând Times New Roman, size 12. Se admit

    maxim 2 fotografii în fiecare lucrare.

    La finalul lucrării, se va specifica bibliografia, astfel: nume, prenume autor, titlul volumului,

    editura, locul şi anul apariţiei.

    Obligatoriu, textele vor fi scrise cu diacritice.

    Organizatorii simpozionului îşi rezervă dreptul de a nu publica lucrările care nu se încadrează în tematică şi care nu respectă cerinţele de tehnoredactare.

    Program de desfăşurare: 00309 9 primirea participanţilor şi distribuirea mapelor 30009 10 deschiderea simpozionului prin alocuţiuni ale oficialităţilor locale (cancelaria

    profesorilor) 000010 13 lucrări pe secţiuni 003013 13 pauză de cafea 300013 16 expoziţie cu lucrările elevilor 300016 17 evaluarea simpozionului

    Notă: În funcţie de numărul de participanţi, programul va putea suporta modificări. Nu se

    modifică ora de începere. În data de 01.04.2011 veţi găsi pe site-ul liceului, http://axente.ro,

    programul detaliat al simpozionului.

    Persoane de contact pentru informaţii suplimentare:

    dir. prof. Eugenia Munteanu adresă de e-mail (eugenia_munteanu@yahoo.com), tel. 0744896355

    prof. dr. Diana Streza adresă de e-mail (diana.streza@yahoo.com), nr. tel. 0745519110

    prof. Viorica Vincze adresă de e-mail (viorica_vincze@yahoo.com), nr. tel. 0723003232

     5

PARTENERI

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI SIBIU

    Inspector de specialitate la disciplina Limba şi literatura română, prof. Dăneţiu Ioana Inspector de specialitate pentru activităţi extraşcolare, prof. Muntean Daniela

    CASA CORPULUI DIDACTIC SIBIU

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI MEDIAŞ

     6

    SIMPOZIONUL INTERNAŢIONAL

    TRADIŢIONAL ŞI MODERN ÎN EDUCAŢIA SECOLULUI XXI

    8 APRILIE 2011

    FIŞĂ DE ÎNSCRIERE PROFESORI

AUTORII LUCRĂRII:

    1. NUMELE ................................ PRENUMELE: ............................................ SPECIALITATEA...............................................................................................................

    ADRESA DE DOMICILIU …...........................................................................................

    ….........................................................................................................................................

    TELEFON FIX/ MOBIL …................................................................................................

    E-MAIL …..........................................................................................................................

    ŞCOALA …........................................................................................................................

    ADRESA ŞCOLII …..........................................................................................................

    …........................................................................................................................................

    2. NUMELE ................................ PRENUMELE: ............................................ SPECIALITATEA...............................................................................................................

    ADRESA DE DOMICILIU …...........................................................................................

    ….........................................................................................................................................

    TELEFON FIX/ MOBIL …................................................................................................

    E-MAIL …..........................................................................................................................

    ŞCOALA …........................................................................................................................

    ADRESA ŞCOLII …..........................................................................................................

    …........................................................................................................................................

    TITLUL LUCRĂRII: …....................................................................................................

    …........................................................................................................................................

    SECŢIUNEA la care se înscrie:

PARTICIPARE: ? DIRECTĂ ? INDIRECTĂ

MIJLOACE NECESARE PREZENTĂRII LUCRĂRII:

     ? Calculator / ? Videoproiector / ? CD-player

     ? Altele :

    CONTRIBUTIE

    Pentru înscriere se va achita o taxă de participare individuală în valoare de 35 RON, preţ care include diploma, mapa

    de participare precum si CD- ul cu ISBN în care vor figura toate lucrările înscrise, iar dovada plăţii se va trimite în

    format electronic.

     7

    DECLARAŢIE*

NUMELE ............................................ PRENUMELE ........................................................

ADRESA ..........................................................................................................................................

TELEFON ........................................................................................................................................

    UNITATEA ŞCOLARĂ ..................................................................................................................

    LOCALITATEA ....................................................... JUDEŢUL ...................................................

    FUNCŢIA DIDACTICĂ ..................................................................................................................

TITLUL LUCRĂRII ........................................................................................................................

    ...........................................................................................................................................................

    DECLAR PE PROPRIA RĂSPUNDERE CĂ LUCRAREA CU CARE VOI PARTICIPA LA LUCRĂRILE SIMPOZIONULUI ESTE ORIGINALĂ, NU A MAI FOST PUBLICATĂ ÎN ALTĂ PARTE, IAR ÎN REALIZAREA EI A FOST UTILIZATĂ DOAR BIBLIOGRAFIA

    MENŢIONATĂ ÎN LUCRARE/ PREZENTARE.

DATA .................................. SEMNĂTURA,

     .................................................

     8

    SIMPOZION INTERNAŢIONAL

    „TRADIŢIONAL ŞI MODERN ÎN EDUCAŢIA SECOLULUI XXI”

    8 APRILIE 2011

    FIŞĂ DE ÎNSCRIERE ELEVI

NUMELE .................................................... PRENUMELE ............................................................

    ŞCOALA: ......................................................................................................................................... LOCALITATEA: ............................................................................................................................. Date de contact ale PROFESORILOR COORDONATORI NUMELE ...................................................PRENUMELE ...........................................................

    E-MAIL ............................................................................................................................................

NUMELE ...................................................PRENUMELE ...........................................................

    E-MAIL ............................................................................................................................................

TITLUL LUCRĂRII ........................................................................................................................

    SECŢIUNEA ...................................................................................................................................

    MIJLOACE NECESARE PREZENTĂRII LUCRĂRII

    ? Calculator / ? Videoproiector / ? CD-player

    ? Altele ……………………………………………………………………………………….

ALTE INFORMAŢII PE CARE LE CONSIDERAŢI NECESARE ..............................................

    ...........................................................................................................................................................

     9

Report this document

For any questions or suggestions please email
cust-service@docsford.com