DOC

Descărcaţi AICI materialul complet despre Simpozionului

By Roy King,2014-02-10 05:40
9 views 0
A, B, C, D, E, F, G, H, I. 1, WHITFORD MARQUEE & PARTY HIRE. 2, MARQUEE WEDDING CHECKLIST. 3. 4. 5, MARQUEE, Qty, Unit Price, Total Price, Notes ...

    MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII,

    TINERETULUI ŞI SPORTULUI

    INSPECTORATUL ŞCOLAR

    AL JUDEŢULUI SIBIU

    LICEUL TEORETIC

    „AXENTE SEVER”, MEDIAŞ

    Organizează

    SIMPOZIONUL INTERNAŢIONAL

    „TRADIŢIONAL ŞI MODERN ÎN EDUCAŢIA

    SECOLULUI XXI”

    EDIŢIA I

    MEDIAŞ, 8 APRILIE 2011

    Argument:

    Diversitatea culorilor lumii moderne oferă spiritului uman o largă arie de manifestare. În acest context, educaţia instituţionalizată a tinerilor trebuie să aibă la bază viziunea transdisciplinară asupra

    realităţii structurate pe niveluri multiple, coerente şi interdependente. Astfel, niciun nivel al realităţii

    nu constituie un loc privilegiat de unde pot fi înţelese celelalte trepte şi ceilalţi indici ai universului fizic şi metafizic.

    Pe de altă parte, se poate vorbi despre unelte specifice fiecărui nivel de investigaţie a lumii:

    litera este proprie ştiinţelor umaniste, cifra este caracteristică ştiinţelor exacte, imaginea este potrivită artei.

    Propunem abordarea realităţii din diverse unghiuri de investigaţie, având în vedere atât raportarea la tradiţia ştiinţifică şi educativă, cât şi adoptarea tehnicilor moderne de cercetare şi predare. Din dorinţa de a realiza portretul omului începutului de secol XXI, centrat pe afirmarea

    dreptului fiinţei umane la sens, Liceul Teoretic „Axente Sever” din Mediaş în colaborare cu

    Inspectoratul Şcolar Judeţean Sibiu, Casa Corpului Didactic din Sibiu, Direcţia Municiplală pentru Cultură, Sport, Turism şi Tineret din Mediaş, Asociaţia Liceului Teoretic „Axente Sever”, LATS, Mediaş au iniţiat simpozionul internaţional „Tradiţional şi modern în educaţia secolului XXI”.

    Scop:

    Simpozionul are drept scop reunirea profesorilor şi elevilor într-un cadru prielnic dialogului

    transdisciplinar, care are ca direcţie investigarea dimensiunilor plurale ale cercetării ştiinţifice şi didactice, concretizate în lucrări cu caracter ştiinţific, creaţii literare, desene şi fotografii.

    Scopul esenţial al simpozionului are în vedere dinamizarea relaţiilor dintre instituţiile locale,

    şcoli, licee, organizaţii guvernamentale şi nonguvernamentale, agenţi economici, cadre didactice, elevi şi părinţi.

    Implicarea elevilor în această manifestare culturală se concretizează în atragerea lor într-o

    secţiune unde îşi pot pune în valoare latura creativă şi cea de cercetător în curs de formare.

    Toate comunicările ştiinţifice şi creaţiile artistice vor fi cuprinse ulterior într-un volum, în

    format electronic, (cotat cu ISBN).

    Obiective:

    1. cunoaşterea noilor direcţii şi orientări didactice aplicate în învăţământul liceal;

    2. optimizarea calităţii educaţiei prin demersuri didactice interactive, centrate pe elev;

    3. includerea competenţelor de relaţionare interculturală în implementarea curriculumului

    formal şi nonformal, la nivelul învăţământului liceal;

    4. atragerea şi implicarea reprezentanţilor comunităţii locale în rezolvarea problemelor

    educative cu care se confruntă şcoala românească, la începutul secolului XXI;

    5. valorificarea opiniilor pertinente şi a valenţelor creative ale elevilor de liceu;

    Grup ţintă:

    Profesori din învăţământul preuniversitar şi universitar, elevi de liceu, din ţară şi din

    străinătate, reprezentanţi ai comunităţii locale, ai organizaţiilor guvernamentale şi nonguvernamentale care derulează activităţi în scop educativ cu elevii de liceu, reprezentanţi ai părinţilor.

     2

Organizatori:

    (Liceul Teoretic „Axente Sever”, Mediaş):

    Director, prof. gr.I,. Eugenia Munteanu

    prof. dr. Diana Streza

    prof. gr. I, Viorica Vincze

    (Inspectoratul Şcolar al Judeţului Sibiu)

    Inspector de specialitate pentru activităţi extraşcolare, prof. Daniela Muntean;

    Inspector de specialitate la disciplina Limba şi literatura română, prof. Ioana Dăneţiu.

Colaboratori:

    prof. Gabriela Şălcăian

    Consilier educativ, prof. Elena Roman Psiholog şcolar, prof. Cristina Ivan

    Informatician, Anca Kis

Parteneri în proiect:

    Inspectoratul Şcolar Judeţean Sibiu

    Casa Corpului Didactic din Sibiu

    Primăria Municipiului Mediaş

    Asociaţia Liceului Teoretic „Axente Sever”, LATS, Mediaş

Data şi locul desfăşurării:

    8 aprilie 2011

    Liceul Teoretic „Axente Sever”, Mediaş, Sibiu