DOC

Detay Için Ekteki Dosyaya Bakin - AÇIK İHALE USULÜ İLE YAPILACAK

By Zachary Rodriguez,2014-02-10 05:26
33 views 0
A, B, C, D, E, F, G, H, I. 1, WHITFORD MARQUEE & PARTY HIRE. 2, MARQUEE WEDDING CHECKLIST. 3. 4. 5, MARQUEE, Qty, Unit Price, Total Price, Notes ...

5. ÜNĠTE LUVO ÖNCESĠ VE LUVO SONRASI BACA GAZI KANALLARI BAKIMI VE

    ONARIMI TEKNĠK ġARTNAMESĠ

Bölüm.1 - KONU:

    EÜAġ Tunçbilek Termik Santralı ĠĢletme Müdürlüğü 5.Ünite kazanın; Luvo öncesi ve Luvo sonrası baca gazı kanallarının bakımı ve onarımı iĢidir.

Bölüm.2 - KISALTMALAR:

    Bu Ģartnamede, EÜAġ Tunçbilek Termik Santralı ĠĢletme Müdürlüğü “EÜAġ” veya “ĠġLETME”, yüklenici Firma ise "FĠRMA” adı ile anılacaktır.

Bölüm.3 - YAPILACAK Ġġ VE MĠKTARI:

Sıra No ĠĢin Adı Takribi Miktar

    1 ve 2 nolu Luvo Öncesi ve Luvo Sonrası 1.100 m? Baca Gazı Kanalı Bakım ve Onarımı (5.Ünite) 1

    1 ve 2 nolu Luvo Öncesi ve Luvo Sonrası

    2 Baca Gazı Kanalı Destek Boruları ve AĢınma KöĢebentlerinin Bakım 900 metre

    ve Onarımı (5.Ünite)

    Not: SözleĢme süresi içerisinde sipariĢ tutarının %30’unu aĢmamak kaydı ile, sipariĢ miktarı aynı fiyat ve aynı Ģartlarda arttırılıp, eksiltilebilir.

Bölüm.4 - ĠġĠN KAPSAMI:

    1- 1 ve 2 nolu Luvo öncesi ve Luvo sonrası baca gazı kanallarında (Bölüm.3 Madde.1)

    deforme olmuĢ, erozyona ve korozyona uğramıĢ, önceden tamir görmüĢ eski saçların

    demontajı yapılarak, yerine saç malzemesi iĢletmemizce verilmek kaydıyla 6-8 mm

    kalınlığında St 37-2 kalite yeni saç montajı yapılarak kaynağı yapılacaktır.

    a- Baca gazı kanalları önceden de tamir gördüğünden, birden fazla saç üst üste kaynatılmıĢ

    olabilir. Firma, eski saçların tamamen demontajını yaptıktan sonra yeni saç

    montajı yapıp, kaynağını yapacaktır. Teklif verirken bu hususa önemle dikkat

    edilmelidir.

    b- Luvo sonrası yatay kanal taban saçı olarak 10 mm kalınlığında, Luvo öncesi köĢe üçgen

    parçalarda ise 15 mm den daha kalın St 37-2 kalite saç plaka malzeme kullanılacaktır.

    2- 1 ve 2 nolu Luvo öncesi ve Luvo sonrası baca gazı kanalında (kazan +62,0 metre kot ile

    +10,0 metre kot arasında kalan kısmı, Bölüm.3 Madde.2) bulunan kanal destek borularından;

    deforme olmuĢ ve/veya erozyona uğramıĢ olanların ĠĢletme yetkilileri tarafından

    iĢaretlenmelerini müteakiben demontajı yapılıp yerlerine Ø76X5,6 mm ölçüsündeki TS 346‟

    ya uygun Fe 37,0 kalite boruların montajı ve kaynağı yapılacaktır.

    a- Ø76X5,6 mm ölçüsündeki destek boruları ve 80X80X8 mm ölçüsündeki aĢınma

    köĢebentleri ĠĢletme tarafından verilmek kaydı ile montajları aslına uygun olarak,

    kaynakları ise tekniğine uygun olarak yapılacaktır.

    b- Destek boruları ve aĢınma köĢebentlerinin çoğunda alt ve üst uçlarda aĢınma mevcuttur.

    Bu tip aĢınma noktalarında alt ve üst uçlardan kısmi değiĢim yapılacak olup komple boru

    ve köĢebent değiĢimine gidilmeyecektir.

    1

    3- Yapılacak olan tüm kaynaklar ve tüm montajlar ĠĢin tekniğine uygun olacaktır. Tekniğine

    uygun olmayan çalıĢmalar yeniden yaptırılacak olup, bu durum düzeltilmeden ĠĢ bitmiĢ

    sayılmayacaktır.

    4- ĠĢ süresinin ilk günü Luvo öncesi baca gazı kanallarının muhtelif yerlerinde ĠĢletme

    yetkililerinin göstereceği yerlerden ve Firmanın teklif edip ĠĢletmenin onay verdiği

    yerlerden et kalınlığı kontrolü yapılacaktır. Firma bu iĢlemler için yeteri kadar personel

    bulunduracaktır.

    5- Ġzolasyon: Luvo öncesi baca gaz kanalında saç değiĢimi ve/veya destek borusu değiĢimi

    için izole açılması gerektiğinde, izolelerin açılması ve değiĢimi müteakiben izolasyonun

    yeniden yapılması iĢi, izolasyon malzemeleri ĠĢletmemizce verilmek suretiyle Firma

    tarafından yapılacaktır. Bu iĢ için Firma ayrıca bir ücret talep edemez.

    6- Demontajı Yapılan Malzeme: Demontajı yapılan saçlar ve destek boruları ĠĢletmemizce

    gösterilen yere depolanacaktır. Luvo öncesi baca gazı kanallarından demonte edilen saçların

    ve boruların 5. Ünite kazan sahası dıĢına çıkarılma iĢleminin (ĠĢletmemiz hurda sahasına

    götürülmesinin), Firma tarafından yapılacağı unutulmamalıdır. ĠĢ bitiminde kanal içi ve

    çevre temizliğini de Firma tarafından yapılacaktır.

    7- Yüklenici tarafından temin edilecek Malzeme ve Ekipman: Firma, bu iĢlemler için

    gerekli her türlü iskele malzemesi, hubzuk, trifor, kaynak makinası ve cihazları, kaynak

    pensesi, taĢ makinası, oksi asetilen keski takımları, gaz tüpleri, gaz vb. iĢle ilgili her türlü

    avadanlıkları kendisi temin edecektir. Forklift, traktör ve saç bükme makinası (vals) iĢlerin

    durumuna göre ĠĢletme Müdürlüğü tarafından bedelsiz olarak verilecektir. Forklift, traktör

    veya saç bükme makinasına Firma tarafından zarar verilmesi durumunda bu zarar Firmadan

    tahsil edilecektir.

    8- ĠĢletme tarafından sağlanacak Malzeme: Sadece bu iĢ için gerekli olan kaynak elektrodu,

    keski elektrodu, saç plaka, destek borusu, köĢebent ve elektrik enerjisi ĠĢletme

    Müdürlüğümüz tarafından bedelsiz olarak Firma‟ ya verilecektir.

    9- ĠĢin süresinde bitirilebilmesi için gerekiyorsa 3‟ lü vardiya halinde çalıĢılabilir.

    10- ÇalıĢmalar esnasında tesisatın herhangi bir yerine verilen zarar Firma tarafından

    karĢılanacaktır.

    11- ĠĢ Programı: Ünitedeki revizyon çalıĢmaları nedeni ile ĠĢletmemiz personelince veya baĢka

    Firmalarca yapılacak çalıĢmalar olacağından, bu husus göz önüne alınarak senkron bir

    çalıĢma yapılacaktır. ĠĢletmece ve diğer Firmalarca yapılacak iĢler, iĢin gecikmesi için bir

    neden olarak ileri sürülemez. Bunu önlemek için iĢe baĢlamadan önce, Firma yapılacak iĢler

    için bir ĠĢ Programı hazırlayacak ve bu ĠĢ Programı Yer Teslimi belgesinin ekinde de yer

    alacaktır. Bu ĠĢ Programında temizlik, kesim , kaynak iĢlemleri adet ve bölge belirtilerek

    yer almalıdır.

    12- Yazılı Bilgi (Rapor): Firma, iĢin yapımı ile ilgili olarak; günlük ve haftalık olmak üzere iki

    ayrı tipte ilgili servise (Kazan Bakım Servisine) Yazılı Bilgi (Rapor) verecektir. Bu bilgi saç

    kesimi, saç montajı, kaynak miktarı ve bunların hangi mahalde yapıldığı, günlük çalıĢtırılan

    personel sayısı, personel kalifikasyonu vb. verileri içerecektir.

    13- ĠĢletme Garantisi: Firma baca gazı kanallarında yaptığı bakım ve onarım çalıĢmaları için

    Ünitenin devreye alınmasını müteakiben ilk 90 takvim günü için ĠĢletme Garantisi verecektir.

    Yani Firma, Ünitenin devreye alınmasından sonraki ilk 90 gün boyunca; baca gazı kanalları

    üzerinde herhangi bir noktada bir patlak veya kaçak çıkması hali ve baca gazı kanalları

    üzerindeki aĢınmalar için (kendisinin çalıĢma yaptığı nokta olsun olmasın), Ünitenin her

    servis harici oluĢunda bahis konusu ĠĢletme Garanti gereği olarak kısa süreli bakım ve

    onarımı ifa etmek maksadı ile, Bildirimi müteakiben 12 saat sonra ĠĢletmede olarak

    çalıĢmaya baĢlayacaktır. Aksi durumda; yani, bildirim yapılmıĢ olunmasına rağmen

    ĠĢletmeye gelinerek çalıĢmanın baĢlatılmaması, çalıĢma baĢlatılmıĢ olsa bile personel

    2

    sayısının yeterli olmaması, personel kalitesinin uygunsuzluğu ve iĢin önemi gereğince hızlı

    bir çalıĢmanın yürütülmemesi hallerinde ĠĢletme Garantisinin gereği yerine getirilmemiĢ

    kabul edilip Bölüm.6‟ da bahsedilen Ģekilde garanti cezası uygulanır. Ayrıca ünite devreye

    alınmasından itibaren 90 gün içerisinde firmanın çalıĢtığı yerlerde çıkan arızalar sebebiyle

    ünitenin devre dıĢı bırakılmasında firma 5.000,00 (BEġBĠN) TL para cezası ile

    cezalandırılır.

    14- ġantiye ġefi: Bahis konusu bakım ve onarım çalıĢmaları yürütülmesinde Firmalar bir

    Ģantiye Ģefi çalıĢtırmak zorundadır.

    15- Bölüm.3‟ de belirtilen miktarların üzerinde, ĠĢletmenin onayı olmadan iĢ yapılamaz. Eğer

    yapılırsa, yapılmamıĢ sayılarak hesaba alınmaz. Bu hususa önemle dikkat edilmelidir.

Bölüm.5 FĠYAT:

    Teklifte bulunacak firmalar aĢağıdan verilen tabloya uygun olarak açık ve net teklif vereceklerdir.

    AĢağıda verilen tablo örnek fiyat tablosu olup, doldurulmayacaktır.

    ĠĢin Adı Miktarı Birim Fiyatı Toplam Fiyatı

    Luvo öncesi ve Luvo Sonrası baca gazı kanalı 2 1.100 msaçlarının bakım ve onarımı (5. Ünite)

    Luvo öncesi ve Luvo Sonrası baca gazı kanalı destek

    boruları ve aĢınma köĢebentlerinin bakım ve onarımı 900 metre

    (5. Ünite)

    GENEL TOPLAM

    Değerlendirme genel toplam fiyat üzerinden yapılacaktır.

    Firmalar, Teklifleri ekinde Bölüm.10‟ da belirtilen belgeleri eklemeyi unutmamalıdır.

Bölüm.6 ĠġĠN SÜRESĠ VE CEZALAR:

    1- ĠĢin süresi 40 takvim günüdür. Bu süre yer tesliminden baca gazı kanallarının sızdırmaz bir

    Ģekilde devreye alınabilmesine kadar olan süreyi ifade eder ve bu husus bir protokolle tespit

    edilir. Ünitenin 2011 Nisan ayı içerisinde revizyon için devre dıĢı edilmesi planlanmaktadır.

    Revizyon tarihinde oluĢabilecek değiĢiklik yükleniciye bir yazı ile bildirilecektir.

    2- ĠĢ süresi; ilk 1 gün kontrol + 39 gün değiĢim ve bakım = Toplam 40 gün olarak

    kullandırılacaktır. Yani ilk gün Firma ekiplerince, Bölüm.4 Madde.4 gereğince ĠĢletme

    tarafından kontrol maksadıyla iĢaretlenecek saçların ve mahallerin düzgünce kesimi

    yapılacak ve kontrolü için ĠĢletme yetkililerine hazır hale getirilecektir.

    3- Gecikme Cezası: ĠĢin 40 gün içerisinde gerçekleĢtirilememesi halinde, 40 günü aĢan her bir

    takvim günü için 500,00-TL/gün gecikme cezası kesilir. Gecikilen gün sayısı 5 günü aĢamaz.

    5 Takvim gününü aĢan gecikmelerde ĠĢletme Firmanın sözleĢmesini tek taraflı olarak

    feshedebilir, kesin teminatı irad kaydedebilir. Bu durumda Firmaya herhangi bir istihkak

    ödenmesi yapılmaz. Gecikme hiç arzu edilmediği için Firmaların bu hususu dikkate

    almaları önemlidir.

    4- Firma Ünite revizyona çıkmadan önce (yer tesliminden önce) ĠĢletmeye gelerek hazırlık

    çalıĢması yapabilir ve bu çalıĢma iĢin süresinden sayılmaz.

    5- ĠĢin akıĢı sırasında ĠĢletme Ģartnamede belirtilen bazı değiĢim ve onarımların

    gerçekleĢmeyeceğine karar verirse değiĢim yapılacak bazı miktarlar azaltılabilir. Bu

    durumda Firma herhangi bir hak talebinde bulunamaz. Daha az miktarda değiĢim Firmanın

    3

    iĢi gereği gibi yapmamasından kaynaklanıyorsa, Firmaya yapmadığı miktarın

    bedelinin %10‟ u kadar cezalı (indirimli) ücret ödenir.

    6- ĠĢletme Garantisi Cezası: Firma, Bölüm.4 Madde.13‟ de bahis konusu edilen ĠĢletme

    garantisinin gereklerini yerine getirmediği taktirde Firma Ġstihkakının %3‟u oranında ceza

    kesilir. Ayrıca ünite devreye alınmasından itibaren 90 gün içerisinde firmanın çalıĢtığı

    yerlerde çıkan arızalar sebebiyle ünitenin devre dıĢı bırakılmasında firma 5.000,00 (BEġBĠN)

    TL para cezası ile cezalandırılır.

    7- Teknik Ģartnamemizin Bölüm.4 Madde.12 gereğince düzenlenip ibraz edilecek yazılı

    bilgilerin (rapor) verilmemesi durumunda Firmanın ilk seferinde yazılı uyarılmasının

    müteakiben, bu durumun tekrarında her gün için 50-TL/gün ceza kesilir.

Bölüm.7 YER YESLĠMĠ:

    1- Yer teslimi ile Firmanın çalıĢmalara baĢlaması Ünitenin Revizyon için 2011 Nisan ayı

    içerisinde servis harici edilmesinden sonra herhangi bir engel olmadığı imza altına alındığı

    gibi Bölüm.6 konusu ĠĢ Süresi için baĢlama tarihi de imza altına alınmıĢ olacaktır. Ayrıca

    Bölüm.4 Madde.11‟ de bahis konusu önceden Firma tarafından hazırlanmıĢ ĠĢ Programı Yer

    Teslim Tutanağı ekinde yer alacaktır..

    2- Firmaya iĢe baĢlaması bildirildikten sonra 3. gününde de Firma iĢe baĢlamamıĢsa sözleĢmesi

    tek taraflı olarak fesih edilebilir, kesin teminatı irad kaydedilebilir. Bu durumda ĠĢ bir

    sonraki Firmaya verilir.

    3- Yer tesliminde arzu edilmeyen aksamalar (gecikmeler) meydana gelirse bir yazı ile Firmaya

    bildirilecektir.

Bölüm.8 MUAYENE VE TESELLÜM:

    1- ġartname konusu iĢlerin yapımı süresince, ĠĢletme elemanlarınca iĢler sürekli olarak kontrol

    edilecek ve görülen aksaklıkların giderilmesi için Firma uyarılacaktır. Firma bu düzeltmeleri

    süratle yapacaktır.

    2- Firmanın çalıĢtıracağı kaynakçıların yaptığı kaynaklar sürekli olarak kontrol edilecek, ĠĢin

    tekniğine uygun olmayan kaynaklar red edilecektir, gerekli görülürse kaynakçılara çalıĢma

    yeterliliği verilmeyecektir.

    3- ġantiye ġefi Yeterliliği: Firma tarafından yazılı olarak bildirilen ġantiye ġefinin bahis

    konusu iĢe uygunluğu aranacak ve ĠĢletme tarafından onay verilecektir.

    1- Geçici Kabul: ĠĢin bitiminde, ĠĢin teknik Ģartnameye uygunluğunun tespiti yapılır. Ünitenin

    devreye alındıktan sonra 15 günlük deneme iĢletmesini baĢarıyla tamamlaması durumunda;

    iĢin Teknik ġartnameye uygunluğu bir Tutanakla tespit edilip Geçici Kabulü yapılır.

    4- Kesin Kabul: ĠĢin Geçici Kabulü yapılmıĢ ve Bölüm.4 Madde.13‟ de bahis konusu ĠĢletme

    Garantisine ait süre doldurulduktan sonra, ĠĢletme Garantisinin gerektirdiği ceza ve/veya

    cezalar kesintisi yapılarak ĠĢin Kesin Kabulü yapılır.

Bölüm.9 YER GÖRME:

    Ġhaleye katılacak Firmalar, ĠĢletmemizde fiili olarak yapılacak iĢlerin yerlerini

    görebilirler. Tereddütlü gördükleri hususları dile getirerek gerekli izahatı alabilirler.

    4

Bölüm.10 TEKLĠF MEKTUBUNA EKLENECEK HUSUSLAR:

    Ġhaleye katılacak Firmalar, teklif mektuplarına aĢağıda kayıtlı belgeleri aĢağıdaki sıraya uygun olarak eklemek zorundadır. AĢağıdaki belgeler, plastik dosya içerisine seperatörlerle ayrılmıĢ olarak konulmalıdır.

    1- Bu ve benzeri iĢleri (çelik yapı montajı, kaynağı, bakım ve onarımını) yaptığını gösterir iĢ bitirme belgesi (Bölüm.12 ).

    2- Makine, teçhizat, ekipman parkı listesi.

    3- ĠĢ Programı (Bölüm.4 Madde.11 ).

    4- Firmanın Ģantiye Ģefi olarak çalıĢtıracağı kiĢiye ait bilgiler ve referanslar.

Bölüm.11 ÖDEME:

    AĢağıda anlatıldığı üzere tutulacak tutanaklara istinaden Kurum ödeme planına göre ödeme yapılır.

    1- ĠĢin Geçici Kabulüne ait Tutanağa istinaden, Firmaya Ġstihkakının % 91‟ i oranında ödeme

    yapılır. Firma Ġstihkakının Gerisi, yani %9‟ u ise Bölüm.4‟te bahis konusu ĠĢletme Garantisi

    olarak kalır.

    2- ĠĢin Kesin Kabulüne ait Tutanağa Ġstinaden, Bölüm.4‟te bahis konusu ĠĢletme Garantisi

    gereğince Firmanın ceza ve/veya cezaları varsa bunların kesintisi yapılarak, Firmaya ödeme

    yapılır.

Bölüm.12 TEKLĠFLER:

    1- Firmalar tarafından verilecek tekliflerde tereddüde sebep olacak hususlar bulunmayacak,

    teklifler açık ve net olacaktır.

    2- Ġhaleye katılan Firmalar bu Ģartnamedeki benzer bakım - onarım çalıĢmalarını baĢarı ile ifa

    ettiklerine dair iĢ bitirme belgelerini teklifleri ile vereceklerdir.

    3- Firmalar, Ģartname konusu bakım ve onarım iĢinin tekniğine uygun olarak yapılabilmesi için

    gerekli olan ve Bölüm.4 Madde.7‟de bahis konusu edilen makine, teçhizat ve ekipman

    parklarına ait bir listeyi teklifleri ile beraber vereceklerdir.

    4- Tekliflerin değerlendirilmesi aĢamasında ĠĢletme gerekli görür ve isterse ihaleye katılan

    Firmaların yazılı döküm, pres, tezgah, kaynak makinası, kaynak teçhizatı ve ekipman

    parkını vb. görmek ve incelemek üzere, bir teknik heyet görevlendirebilecek ve bu

    incelemeden sonra ihale sonuçlandırılacaktır.

Bölüm.13 GENEL HÜKÜMLER VE Ġġ GÜVENLĠĞĠ:

    1- Firma, mevcut ĠĢçi Sağlığı ve ĠĢ Güvenliği Tüzük Hükümlerine ve EÜAġ ĠĢ Güvenliği

    Yönetmelik Hükümlerine göre kendi personelinin iĢ güvenliği tedbirlerini almaya ve tüzük

    hükümlerini yerine getirmeye mecburdur.

    2- Firma, EÜAġ ĠĢ Güvenliği Yönetmeliğinin 9-10-11. maddeleri gereğince kendi

    personelinin iĢ güvenliği konusunda sorumlu personelini ve çalıĢtıracağı personelleri sigorta

    numaraları ile birlikte bir yazı ile bildirecektir.

    3- Firma, iĢ kazalarına karĢı önlem alacak, iĢ kazası neticesinde ölüm de dahil her türlü

    sorumluluk Firmaya aittir. Firma iĢçilerin dikkatsizliğinden ve tedbirsizliğinden dolayı 3.

    kiĢilere ve tesislere, ĠĢletme personeline, kendilerine verilecek her türlü zararlardan doğan

    her türlü tazminat Firma tarafından karĢılanacaktır.

    5

    4- ĠĢ güvenliği malzemelerinin iĢyeri ve iĢin niteliğine göre temini ve iĢçiye kullandırma

    yükümlülüğü Firmaya aittir.

    5- ĠĢyerinde çalıĢan Firma elemanları ĠĢletmenin tüm duyuru, tamim ve yasaklarına, iĢyeri

    disiplin kurallarına kesinlikle ve Ģartsız uyacaktır.

    6- ÇalıĢmalar esnasında görevlendirilecek olan ĠĢ Güvenlik ġefi tüm ekibin iĢ güvenliğinden sorumlu olacaktır. ĠĢ güvenliği açısından sakıncalı olan durumlarda yapılan iĢe müdahale edecektir. Yapılacak olan iĢ için alınacak güvenlik tedbirlerini belirleyecektir. ĠĢ güvenliği açısından yapılacak iĢ için yetkin olmayan personeli çalıĢtırmayacaktır. ÇalıĢmalar esnasında ekibin baĢında bulunacak, iĢ güvenliği denetimi yapacaktır.

Bölüm.14 DĠĞER HUSUSLAR:

    1- ĠĢbu Ģartname ihaleyi alan Firma ile yapılacak sözleĢmenin ayrılmaz bir parçası olup,

    onun tamamlayıcısıdır.

    6

    AÇIK ĠHALE USULÜ ĠLE ĠHALE EDĠLEN HĠZMET ALIMLARINDA UYGULANACAK

    TĠP ĠDARĠ ġARTNAME

    I- ĠHALENĠN KONUSU VE TEKLĠF VERMEYE ĠLĠġKĠN HUSUSLAR

Madde 1- ĠĢ Sahibi Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler

    1.1. ĠĢ sahibi Ġdarenin;

     a) Adı: EÜAġ Tunçbilek Termik Santralı ĠĢletme Müdürlüğü

    b) Adresi: Tunçbilek TavĢanlı / Kütahya

    c) Telefon numarası: 0274 638 30 53

    d) Faks numarası: 0274 638 31 05

    e) Elektronik posta adresi :……………………………….........................................

    f) Ġlgili personelin adı-soyadı/unvanı: Mehmet Zahid CAVGA / Ticaret Personeli, Vedat

    ARICA / Ticaret ġefi, Muammer AKAN / Mühendis, Ferhat ġENER / BaĢ Mühendis

    1.2. Ġstekliler, ihaleye iliĢkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.

Madde 2- Ġhale Konusu ĠĢe ĠliĢkin Bilgiler

    Ġhale konusu hizmetin;

    a) Adı: EÜAġ Tunçbilek Termik Santralı ĠĢletme Müdürlüğü 5. Ünite Luvo Öncesi ve

    Luvo Sonrası Baca Gazı Kanalları Bakımı ve Onarımı ĠĢi

    b) Varsa kodu: 2011/20194 (Ġhale Kayıt No)

    c) (Fiziki) miktarı ve türü: Teknik ġartname Bölüm.3‟te yapılacak iĢlerin miktarları

    belirtilmiĢtir. - Hizmet Alımı

    d) Yapılacağı yer: EÜAġ Tunçbilek Termik Santralı ĠĢletme Müdürlüğü

     e) Hizmete ait (varsa) diğer bilgiler:..........................................................................

Madde 3- Ġhaleye ĠliĢkin Bilgiler

    Ġhaleye iliĢkin bilgiler:

    a) Ġhale usulü: Açık ihale.

    b) Ġhalenin yapılacağı adres: EÜAġ Tunçbilek Termik Santralı ĠĢletme Müdürlüğü

     c) Ġhale tarihi: 25/02/2011

    d) Ġhale saati : 14:00

     e) Ġhale komisyonu toplantı yeri: EÜAġ Tunçbilek Termik Santralı ĠĢletme Müdürlüğü

    Toplantı Salonu

Madde 4- Ġhale Dokümanının Görülmesi ve Temini

    4.1. Ġhale dokümanı aĢağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif

    verecek olanların EÜAġ onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.

    a) Ġhale dokümanının görülebileceği yer: EÜAġ Tunçbilek Termik Santralı ĠĢletme

    Müdürlüğü Ticaret Servisi

    b) Ġhale dokümanının satın alınabileceği yer: EÜAġ Tunçbilek Termik Santralı ĠĢletme

    Müdürlüğü Ticaret Servisi

    c) Ġhale dokümanı satıĢ bedeli (KDV dahil): 20,00-TL (ĠĢletme Müdürlüğümüz banka

    hesap bilgileri aĢağıda belirtilmiĢtir.)

    Türkiye ĠĢ Bankası TavĢanlı ġubesi

    ġube Kodu : 4622

    Hesap No: 0554559

    Ġban No: TR600006400000146220554559

    7

    Türkiye Halk Bankası TavĢanlı ġubesi

    ġube Kodu : 528

    Hesap No: 13000003

    Ġban No: TR390001200952800013000003

    4.2. Ġhale dokümanı, içeriğindeki belgeleri gösteren bir dizi pusulasıyla birlikte verilir. Ġstekli, ihale dokümanını oluĢturan belgelerin aslına uygunluğunu ve belgelerin tamam olup olmadığını kontrol eder. EÜAġ bu incelemeden sonra isteklinin, ihale dokümanını oluĢturan belgelerin tamamını aslına uygun olarak teslim aldığına dair, dizi pusulası üzerine yazılarak imzalanmıĢ beyanını alır.

    4.3. Ġstekli ihale dokümanını satın almakla, ihale dokümanını oluĢturan belgelerde yer alan koĢul ve kuralları kabul etmiĢ sayılır.

    4.4. Ġhale dokümanını oluĢturan belgelerin Türkçe yanında baĢka dillerde de hazırlanıp isteklilere

    satılması halinde, ihale dokümanının anlaĢılmasında, yorumlanmasında ve EÜAġ ile istekliler arasında oluĢacak anlaĢmazlıkların çözümünde Türkçe metin esas alınacaktır.

Madde 5- Tekliflerin Sunulacağı Yer, Son Teklif Verme Tarih ve Saati

    5.1. Tekliflerin sunulacağı yer, son teklif verme tarih ve saati:

    a) Tekliflerin sunulacağı yer: EÜAġ Tunçbilek Termik Santralı ĠĢletme Müdürlüğü

    Muhaberat Servisi

    b) Son teklif verme tarihi (ihale tarihi): 25/02/2011

    c) Son teklif verme saati (ihale saati): 14:00

    5.2. Teklifler ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ġhale (son teklif verme) saatine kadar EÜAġ‟a ulaĢmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

    5.3. EÜAġ‟a verilen veya ulaĢan teklifler, bu ġartnamenin 15 inci maddesine göre zeyilname

    düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz.

    5.4. Ġhale için tespit olunan tarihin tatil gününe rastlaması halinde ihale, takip eden ilk iĢ gününde yukarıda belirtilen saatte aynı yerde yapılır ve bu saate kadar verilen teklifler kabul edilir.

    5.5. ÇalıĢma saatlerinin sonradan değiĢmesi halinde de ihale yukarıda belirtilen saatte yapılır.

    5.6. Saat ayarlarında, Türkiye Radyo–Televizyon Kurumunun (TRT) ulusal saat ayarı esas alınır.

Madde 6- Ġhale Dokümanının Kapsamı

    6.1. Ġhale dokümanı aĢağıdaki belgelerden oluĢmaktadır.

    a)Ġdari ġartname,

    b)Teknik ġartname,

    c)SözleĢme Tasarısı,

    d)Standart Formlar:

     - Birim Fiyat Teklif Mektubu,

     - Birim Fiyat Teklif Cetveli,

     - Geçici Teminat Mektubu,

     - Kesin Teminat Mektubu,

     - ĠĢ Deneyim Belgesi,

     - ĠĢ Ortaklığı Beyannamesi,

     - Ortaklık Durum Belgesi.

    6.2. Ayrıca, bu ġartnamenin ilgili hükümleri gereğince EÜAġ‟ın çıkaracağı zeyilnameler ile

    isteklilerin yazılı talebi üzerine EÜAġ tarafından yapılan yazılı açıklamalar, ihale dokümanının bağlayıcı bir parçasını teĢkil eder.

    6.3. Ġsteklinin yukarıda belirtilen dokümanların tümünün içeriğini dikkatli bir Ģekilde incelemesi gerekir. Teklifin verilmesine iliĢkin Ģartları yerine getirememesi halinde ortaya çıkacak sorumluluk

    8

    teklif verene ait olacaktır. Ġhale dokümanında öngörülen ve tarif edilen usule uygun olmayan teklifler, değerlendirmeye alınmaz.

    II- ĠHALEYE KATILMAYA ĠLĠġKĠN HUSUSLAR

Madde 7- Ġhaleye Katılabilmek Ġçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri

    7.1. Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

    a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası

    Belgesi;

    1) Gerçek kiĢi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmıĢ, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

    2) Tüzel kiĢi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı bulunduğu

    Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

     b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Ġmza Beyannamesi veya Ġmza Sirküleri;

    1) Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

    2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kiĢiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu

    hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

     c) Bu Ģartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu.

     d) Bu ġartnamede belirlenen geçici teminata iliĢkin standart forma uygun geçici teminat

    mektubu veya geçici teminat mektupları dıĢındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

     e) Bu ġartnamenin (7.2) ve (7.3) üncü alt maddelerinde belirtilen, Ģekli ve içeriği Hizmet

    Alımı Ġhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri.

     f) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kiĢinin ihaleye katılmaya iliĢkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

    g) Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde, bu ġartname ekinde yer alan standart forma uygun iĢ ortaklığı beyannamesi.

     h) Bu ġartnamenin 18 inci maddesinde istenmesi halinde, alt yüklenicilere yaptırmayı

    düĢündükleri iĢlerin listesi.

     i) Tüzel kiĢi tarafından iĢ deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiĢiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müĢavir ya da serbest muhasebeci mali müĢavir veya noter tarafından ilk ilan

    tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu Ģartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge.

    j) Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge.

     k) …………………………………………………………………………………………..

     l) Ġhaleye iĢ ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; ĠĢ ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1. maddesinin (a), (b), (e), (f) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. ĠĢ ortaklığının tüzel kiĢi ortağı tarafından, iĢ deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kiĢiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (i) bendindeki belgeyi

    de sunmak zorundadır.

    7.2. Ekonomik ve mali yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken kriterler:

    ……………………………………………………………………………………………………..

    7.3. Mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken kriterler:

    9

    7.3.1. Ġsteklinin ihale konusu iĢ veya benzer iĢlerde; son beĢ yıl içinde, kamu veya özel sektörde o iĢe ait gerçekleĢtirdiği Ġdarece kusursuz kabul edilen benzer iĢlerle ilgili deneyimini gösteren ve

    teklif edilen bedelin en az % 40‟ı tutarında olan iĢ deneyimini gösterir belge,

     7.3.2. Firmanın, makine, teçhizat, ekipman parkı listesi,

    7.3.3. ĠĢ Programı,

    7.3.4. Firmanın, Ģantiye Ģefi olarak çalıĢtıracağı kiĢiye ait bilgiler ve referanslar, 7.4. Benzer iĢ olarak kabul edilecek iĢler aĢağıda belirtilmiĢtir:

    7.4.1. Kamu veya özel sektörde yapılan, teknik Ģartnamedeki iĢler veya benzer bakım - onarım

    çalıĢmaları ile ilgili iĢler benzer iĢ olarak kabul edilecektir.

    7.5. Belgelerin sunuluĢ Ģekli:

    7.5.1- Ġstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmıĢ örneklerini vermek zorundadır. Ancak Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9 uncu

    maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” Ģeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri kabul edilecektir.

    7.5.2- Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir Ģerh taĢıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmıĢ olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir Ģerh taĢıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir.

    7.5.3- Ġstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihaleden önce EÜAġ‟ın yetkili personeli tarafından “aslı idarece görülmüĢtür” veya bu anlama gelecek Ģerh düĢülen ve aslı kendilerine iade edilen belgelerin suretlerini de tekliflerine ekleyebilirler.

    7.5.4- AĢağıda 7.5.4.1 de belirtilen belgeler dıĢında yerli veya yabancı isteklilerce sunulacak yabancı ülkelerden temin edilen belgelerin, ait olduğu ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve alındığı ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunca veya Türk DıĢiĢleri Bakanlığınca onaylı olması gerekir. Ancak, Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması SözleĢmesine taraf ülkelerden sağlanan ve bu sözleĢmenin 1 inci maddesi kapsamındaki resmi belgeler, “apostille” kaĢesi taĢıması kaydıyla belgelerin alındığı ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya Türk DıĢiĢleri Bakanlığı onay iĢleminden muaftır. Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devlet veya devletler arasında belgelerdeki imza, mühür veya damganın tasdik iĢlemini belirli iĢlemlere bağlı tutan hükümler içeren bir anlaĢma veya sözleĢme bulunduğu takdirde, bu ülkelerden sağlanan belgelerin onayı bu anlaĢma veya sözleĢme hükümlerine göre yaptırılabilir.”

    7.5.5- Bu ġartnamede belgelerin Türkçe tercümelerinin istenildiği hallerde, yurt dıĢından sağlanan resmi belgeler ile idarece ihale dokümanında belirlenen belgelerin tercümelerinin Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunca veya Türk DıĢiĢleri Bakanlığınca onaylı olması Ģarttır. Apostille kaĢesi taĢıyan belgelerin tercümeleri ile Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunca veya Türk DıĢiĢleri

    Bakanlığınca onaylı olması Ģartı aranmayan belgelerin tercümelerinin yeminli mütercimlerce yapılması ve noter onaylı olması zorunludur.

Madde 8- Ġhalenin Yabancı Ġsteklilere Açıklığı

    Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı isteklilerle ortak giriĢim yapan yerli

    istekliler bu ihaleye katılamaz.

Madde 9- Ġhaleye Katılamayacak Olanlar

    9.1. AĢağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak kendileri veya baĢkaları adına hiçbir Ģekilde ihaleye katılamazlar:

     a) 4734 sayılı Kanun, 4735 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmıĢ olanlar ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan ve organize suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar.

    b) Ġlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler.

    10

Report this document

For any questions or suggestions please email
cust-service@docsford.com