DOC

ejercicios del 3 al 6 de Excel - Guarda este documento como

By Marjorie Kelly,2014-02-06 16:30
12 views 0
ejercicios del 3 al 6 de Excel - Guarda este documento como

    Kauppaliikkeen pelastussuunnitelma

    PELASTUSSUUNNITELMA

    1

    päivitetty 18.5.2005

    Kauppaliikkeen pelastussuunnitelma

1. PELASTUSSUUNNITELMAN PERUSTEET ................................................................. 3

    2. TURVALLISUUDESTA VASTAAVAT HENKILÖT ......................................................... 6

    3. SUUNNITELMA TOIMINNASTA ERILAISISSA ONNETTOMUUS-, VAARA- JA VAHINKOTILANTEISSA ....................................................................................................... 7

    4. VAARATILANTEET JA NIIDEN VAIKUTUKSET ......................................................... 11

    5. TOIMENPITEET VAARATILANTEIDEN EHKÄISEMISEKSI JA SUOJAUTUMIS-MAHDOLLISUUDET ................................................................................. 14

    6. TURVALLISUUSMATERIAALI ................................................................................... 16

    7. ONNETTOMUUSKOHTAISET TOIMINTAOHJEET JA RIKOSTEN

     EHKÄISY 17

8. PELASTUSSUUNNITELMAN LIITTEET

    9. LIITE 1 Turvallisuudesta vastaavan ja hänen varahenkilönsä

     tehtävät, väestönsuojan hoitaja

10. LIITE 2 Henkilöstön turvaohje

11. LIITE 3 Sisäinen turvallisuustarkastus

12. LIITE 4 Väestönsuojan materiaali

    13. LIITE 5 Pohjapiirustukset ja piirustusmerkit

    2

    päivitetty 18.5.2005

    Kauppaliikkeen pelastussuunnitelma

    1. PELASTUSSUUNNITELMAN PERUSTEET

    1.1. SUUNNITELMAN TARKOITUS

     Tehtävänä on suojata myymälän alueella työskentelevä henkilöstö, asiakkaat, ympäristö ja omaisuus erilaisten vaarojen varalta.

     Jotta vaaran torjuminen ja pelastaminen voidaan tarpeen vaatiessa toteuttaa viivytyksittä, tulee myymälöissä suorittaa valmiutta edistäviä toimenpiteitä.

     Tästä johtuen myymälähenkilöstö koulutetaan / perehdytetään ensiapu-, pelastus- ja sammutustehtäviin ja hankitaan toiminnassa tarvittavia välineitä. Henkilöstön nimeäminen ja kouluttaminen / perehdyttäminen auttaa ennalta ehkäisemään onnettomuuksia sekä antaa valmiuksia toimia oikein mahdollisessa onnettomuus- tai vaaratilanteessa.

Tämä suunnitelma edistää myös työturvallisuutta.

    1.2. LAKI- JA ASETUSPERUSTEET

    ”Rakennuksen omistaja ja haltija, teollisuus- ja liiketoiminnan harjoittaja, virasto, laitos ja muu yhteisö on asianomaisessa kohteessa ja muussa toiminnassaan velvollinen ehkäisemään vaaratilanteiden syntymistä, varautumaan henkilöiden, omaisuuden ja ympäristön suojaamiseen vaaratilanteissa ja varautumaan sellaisiin pelastustoimenpiteisiin, joihin ne omatoimisesti kykenevät.(Pelastuslaki, 8 ?).

     Pelastussuunnitelman sisältö (Pelastustoimiasetus, 10 ? )

    Pelastussuunnitelmassa on selvitettävä:

    1) ennakoitavat vaaratilanteet ja niiden vaikutukset;

    2) toimenpiteet vaaratilanteiden ehkäisemiseksi;

    3) poistumis- ja suojautumismahdollisuudet sekä sammutus- ja

    pelastustehtävien järjestelyt;

    4) turvallisuushenkilöstö, sen varaaminen ja kouluttaminen sekä muun

    henkilöstön tai asukkaiden perehdyttäminen suunnitelmaan; 5) tarvittava materiaali kuten alkusammutus-, pelastus- ja raivauskalusto,

    henkilösuojaimet ja ensiaputarvikkeet sen mukaan kuin ennakoitujen

    vaaratilanteiden perusteella on tarpeen;

    6) ohjeet erilaisia 1 kohdan mukaisesti ennakoituja onnettomuus-, vaara- ja

    vahinkotilanteita varten;

    7) miten suunnitelman sisältyvät tiedot saatetaan asianomaisten tietoon.

    Pelastussuunnitelma on pidettävä ajan tasalla, ja siitä on tiedotettava tarvittavalla tavalla asianomaisen rakennuksen tai muun kohteen asukkaille ja työntekijöille sekä muille, joiden on osallistuttava pelastussuunnitelman toimeenpanoon. Pelastussuunnitelma tai sen yhteenveto on toimitettava alueen pelastusviranomaiselle tämän antamien ohjeiden mukaisesti.

    1)

     Jos samassa rakennuksessa on upeampia suunnitelman laatimiseen velvoitettuja, rakennuksen omistaja tai hänen edustajansa ja huoneoston haltija huolehtivat yhteistyössä rakennuksessa yhteisesti tarvittavien toimenpiteiden suunnittelusta, jollei muuta ole sovittu.

    3

    päivitetty 18.5.2005

    Kauppaliikkeen pelastussuunnitelma

    1.3. PELASTUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN

     SUUNNITELMAN LAATIJAT: Työsuojeluvaltuutettu, myymäläpäällikkö

     ja henkilökunta

Päiväys Nimi Tehtävänimike

     SUUNNITELMAN HYVÄKSYJÄ: Piirimyyntipäällikkö

Päiväys Nimi

     Suunnitelma hyväksytetään viranomaisella seuraavan palotarkastuksen yhteydessä

     tai toimitetaan viranomaiselle, jos sitä on aikaisemmin vaadittu.

     SUUNNITELMAN TARKASTUS: Pelastusviranomainen

Päiväys Nimi Tehtävänimike

Myymälän pitää päivittää suunnitelman vähintään kerran vuodessa ja aina, kun tapahtuu muutoksia.

    Vastuu päivityksestä on turvallisuudesta vastaavalla eli myymäläpäälliköllä.

     SUUNNITELMAN PÄIVITYS: Myymäläpäällikkö

Päiväys Nimi

    4

    päivitetty 18.5.2005

    Kauppaliikkeen pelastussuunnitelma

    1.4. MYYMÄLÄN YLEISTIEDOT

Myymälän nimi

    Osoite

    Rakennuksen kerrosala (myymälän 2 m kokonaisneliöt)

    Rakennuksen kerrosluku

    1.5. KIINTEISTÖN HUOLTO

Huoltojen yhteystiedot ja pääsulkujen sijainti

     Sähkönjakelu, sähköviat: keskus/ ivystys

     Lämmitysjärjestelmä ja pääsulku

     Veden pääsulkujen sijainnit

     Ilmastointi/ Ilmanvaihto ja pääsulkijan sijainti

     Hissihuolto

     Turvamerkkien ja

    turvamerkkivalaistuksen huolto

     Sprinklerijärjestelmän huolto

     Paloilmoitinjärjestelmän huolto

     Sammutinhuolto

     Rikosilmoitinjärjestelmän huolto

     Kameravalvontajärjestelmän huolto

     Isännöitsijä

     Huoltomies/ huoltoliike

     Vartiointiliike

     Kylmäaltaat, -kaapit ja pakastimien huolto

    5

    päivitetty 18.5.2005

    Kauppaliikkeen pelastussuunnitelma

    2. TURVALLISUUDESTA VASTAAVAT HENKILÖT

Turvallisuudesta vastaava: myymäläpäällikkö Myymäläpäällikön yhteystiedot

    Nimi Osoite

    Puh. koti GSM Turvallisuussuunnittelusta ja järjestelystä Myyntipäällikön yhteystiedot

    vastaava: myynti- ja myymäläpäällikkö

    Nimi Puh GSM Muut turvallisuuteen liittyvät henkilöt Yhteystiedot

    (vastuuhenkilöt myymäläpäällikön ollessa poissa ja työsuojeluvaltuutettu)

     Osoite Nimi

    Puh. koti GSM Nimi Osoite

    Puh. koti GSM Nimi Osoite

    Puh: koti GSM Nimi Osoite

    Puh: koti GSM

Liitteessä 1 on kerrottu tarkemmin turvallisuudesta vastaavan / varahenkilön tehtävät.

Väestönsuojan hoitaja; koskee vain myymälöitä joissa on väestönsuoja

Väestönsuojan hoitaja Yhteystiedot

    Nimi Puh koti GSM Nimi Puh koti GSM

    Väestönsuojan hoitajan tehtävät luetellaan LIITE 1:ssä

Väestönsuojaa käsitellään lisää tämän suunnitelman kohdassa 5.4.

    6

    päivitetty 18.5.2005

    Kauppaliikkeen pelastussuunnitelma

    3. SUUNNITELMA TOIMINNASTA ERILAISISSA

    ONNETTOMUUS-, VAARA- JA VAHINKOTILANTEISSA

    Kussakin myymälässä tulee laatia toimipaikkakohtaiset toimintaohjeet erilaisten

    onnettomuuksien varalta. Jokaisen työntekijän täytyy tietää, mitkä ovat hänen välittömät

    tehtävänsä onnettomuustilanteissa.

    Tukkukaupan Turvallisuusohjeesta henkilökunnalle on toimintaohjeet erilaisten

    onnettomuuksien varalta. Tutustu ohjeisiin huolellisesti. Lisäksi tämän suunnitelman

    kohdasta 7. sekä XXXXX / xxxxx turvallisuusohjeesta löytyvät onnettomuuskohtaiset

    toimintaohjeet.

    Lisäksi myymälän on arvioitava omasta toiminnastaan riippumattomien ulkoisten riskien

    mahdollisuus (riskianalyysi 4.1). Tässä kannattaa tehdä yhteistyötä kunnan

    pelastusviranomaisen kanssa, joka on kunnan pelastustoimen palvelutason määrittelyä

    varten selvittänyt ja arvioinut alueella olevat riskit (esim. kemiallinen tehdas lähistöllä).

    Paikkakunnalliset ohjeet tulee liittää yksikön pelastussuunnitelmaan.

    3.1. YLEISET TOIMINTAOHJEET ONNETTOMUUKSIEN VARALTA

     HÄTÄ- JA EVAKUOINTITILANTEISSA

3.1.1. Sisäiset hälytysjärjestelyt

     Arvioidaan toimipaikan ominaisuuksien mukaan: pinta-ala, kerroslukumäärä, henkilöstö

    määrä, kiinteistössä sijaitsevat muut mahdolliset tilat / vuokralaiset)

    Myymälän turvallisuudesta vastaavien henkilöiden hälyttäminen. Kuka hälyttää,

    miten hälytetään ja miten toimitaan, jos heitä ei tavoiteta

    Miten tieto vaarasta ja toimintaohjeet saadaan nopeasti kaikille kohteessa vaarassa

    oleville työntekijöille, asiakkaille ja esim. kiinteistössä oleville vuokralaisille.

    7

    päivitetty 18.5.2005

    Kauppaliikkeen pelastussuunnitelma

    3.1.2. Rakennuksesta poistuminen

Hätätilanteessa poistumista johtaa ja ohjaa

Mitä otetaan mukaan

Mitä on suljettava

Mihin on sovittu kokoontumispaikka ja varapaikka

    3.1.3. Tiedottaminen onnettomuustilanteessa

Tiedotuksesta vastaa

    Piirimyyntipäällikkö tai ketjunjohto

    Tiedottaminen henkilökunnalle

    Piirimyynti- ja myymäläpäällikkö

    Tiedottaminen aluejohtajille, ketjulle vahingon tai sen uhkan ilmetessä Piirimyyntipäällikkö

    Tiedottaminen lehdistölle

    Piirimyyntipäällikkö, aluejohtaja tai toimitusjohtaja

    8

    päivitetty 18.5.2005

    Kauppaliikkeen pelastussuunnitelma

3.1.4. Suojeltava henkilöstö

    HENKILÖVAHVUUDET JA JAKAUTUMINEN AUKIOLOAIKANA

    Arvio keskimääräinen myymälässä kerralla oleva henkilö määrä

    Henkilömäärä päivä ilta

    Henkilökuntaa

    Asiakkaita

     Henkilökunnaksi luokitellaan mm. konsulentit ja tavarantoimittajat

    9

    päivitetty 18.5.2005

    Kauppaliikkeen pelastussuunnitelma

    3.2. LIITTYMINEN KUNNAN PELASTUSTOIMEEN

    Kunnan palo ja pelastuslaitos (tiedot saa pelastuslaitokselta) Ota yhteys pelastuslaitokseen ja pyydä tiedot tai jos mahdollista faksaa lomake laitokselle ja

    pyydä täyttämään.

Palo- ja pelastustoiminta

    Pelastuslaitoksen Puhelin nimi

    Osoite

    Alueen Puhelin pelastuspäällikkö

    (vast.)

    Alueen palotarkastaja Puhelin (vast.)

    Väestönsuojelu-asioisPuhelin ta vastaava henkilö

Kohteen liityntä kunnan väestönsuojeluun

    Kunnan johtokeskus Lähin yleinen

    väestön-

    suoja

Väestönsuojelu-alueja

    on suojelupiiri, nro /

    alue

    Osoite Puhelin Suojelulohko, nro /

    alue

    Osoite Puhelin

Kohteen työterveys ja kokoontumispaikat

    Työterveys- Puhelin asema, osoite

    Suuronnettomuuksien Puhelin ja poikkeusolojen

    kokoontumis-paikka

    10

    päivitetty 18.5.2005

Report this document

For any questions or suggestions please email
cust-service@docsford.com