DOC

Bosna i Hercegovina Bosnia and Herzegovina

By Annie West,2014-02-05 15:42
13 views 0
Source. A, B, C, D. 1, This is fictitious data. 2. Data. A, B, C, D, E. 1, Customer, Oil Usage, Degree Days, Home Index, Number People ...

     Bosna i Hercegovina Bosnia and Herzegovina

     Federacija Bosne i Hercegovine Federation of Bosnia and Hezegovina

     Unsko-sanski kanton Una-Sana canton

     OPĆINA VELIKA KLADUŠA Municipality of Velika Kladuša

     OPĆINSKI NAČELNIK MAYOR OF MANICIPALITY

_____________________________________________________________________________________

    Broj: 02-38-3260/10

    Velika Kladuša, 04.02.2011. godine

    SPISAK STIPENDISTA

    Općine Velika Kladuša u akademskoj 2010/2011. godini

    I Stipendisti koji su pravo na stipendiju ostvarili po osnovu učešća na Javnom konkursu za

     dodjelu stipendije za akademsku 2010/2011. godinu

     GODINA IZNOS STUDIJA STIPENDIJE UNIVERZITET PREZIME I IME IME OCA FAKULTET RB

    1 Abdić Alem Agan Sarajevo Stomatološki fakultet I 100,00 KM 2 Abdić Azra Fikret Bihać Pedagoški fakultet I 100,00 KM 3 Ajdinović Edin Muhamed Bihać Tehniĉki fakultet I 100,00 KM 4 Alagić Najla Zaim Bihać Pedagoški fakultet I 100,00 KM 5 Alibegić Alma Džafer Prijedor Visoka medicinska škola I 100,00 KM 6 Badnjević Azra Dževad Bihać Ekonomski fakultet I 100,00 KM 7 Bajrektarević Edis Emin Bihać Tehniĉki fakultet I 100,00 KM 8 Bajrektarević Haris Edin Bihać Tehniĉki fakultet I 100,00 KM 9 Baković Majda Smail Sarajevo Filozofski fakultet III 100,00 KM 10 Bašić Merima Muharem Sarajevo Filozofski fakultet I 100,00 KM 11 Bašić Mirveta Sulejman Bihać Pedagoški fakultet I 100,00 KM 12 Bašić Šejla Ferid Bihać I 100,00 KM Visoka zdravstvena škola

    13 Beganović Husein Mersad Bihać Biotehniĉki fakultet I 100,00 KM 14 Behrić Mehmed Zuhdija Bihać Tehniĉki fakultet I 100,00 KM 15 Brkić Azra Osman Sarajevo Fakultet politiĉkih nauka I 100,00 KM 16 Ĉajić Eldin Munir Bihać Tehniĉki fakultet I 100,00 KM 17 Ĉaušević Zejna Ferid Bihać Pedagoški fakultet I 100,00 KM 18 Ĉović Naida Izet Bihać Tehniĉki fakultet I 100,00 KM 19 Ćatić Hasan Esad Bihać Tehniĉki fakultet I 100,00 KM 20 Ćehić Alma Muhamed Bihać Pedagoški fakultet I 100,00 KM 21 Ćehić Melita Zuhdija Bihać Tehniĉki fakultet I 100,00 KM 22 Ćerimović Adis Hasan Bihać I 100,00 KM Visoka zdravstvena škola

    23 Ćerimović Haris Ibrahim Bihać Tehniĉki fakultet I 100,00 KM 24 Ćufurović Jasmin Mustafa Bihać Tehniĉki fakultet I 100,00 KM 25 Dautović Dženaila Husein Bihać Pedagoški fakultet I 100,00 KM 26 Delić Jasmina Sead Bihać Ekonomski fakultet I 100,00 KM