DOC

Bosna i Hercegovina Bosnia and Herzegovina

By Annie West,2014-02-05 15:42
14 views 0
Source. A, B, C, D. 1, This is fictitious data. 2. Data. A, B, C, D, E. 1, Customer, Oil Usage, Degree Days, Home Index, Number People ...

     Bosna i Hercegovina Bosnia and Herzegovina

     Federacija Bosne i Hercegovine Federation of Bosnia and Hezegovina

     Unsko-sanski kanton Una-Sana canton

     OPĆINA VELIKA KLADUŠA Municipality of Velika Kladuša

     OPĆINSKI NAČELNIK MAYOR OF MANICIPALITY

_____________________________________________________________________________________

    Broj: 02-38-3260/10

    Velika Kladuša, 04.02.2011. godine

    SPISAK STIPENDISTA

    Općine Velika Kladuša u akademskoj 2010/2011. godini

    I Stipendisti koji su pravo na stipendiju ostvarili po osnovu učešća na Javnom konkursu za

     dodjelu stipendije za akademsku 2010/2011. godinu

     GODINA IZNOS STUDIJA STIPENDIJE UNIVERZITET PREZIME I IME IME OCA FAKULTET RB

    1 Abdić Alem Agan Sarajevo Stomatološki fakultet I 100,00 KM 2 Abdić Azra Fikret Bihać Pedagoški fakultet I 100,00 KM 3 Ajdinović Edin Muhamed Bihać Tehniĉki fakultet I 100,00 KM 4 Alagić Najla Zaim Bihać Pedagoški fakultet I 100,00 KM 5 Alibegić Alma Džafer Prijedor Visoka medicinska škola I 100,00 KM 6 Badnjević Azra Dževad Bihać Ekonomski fakultet I 100,00 KM 7 Bajrektarević Edis Emin Bihać Tehniĉki fakultet I 100,00 KM 8 Bajrektarević Haris Edin Bihać Tehniĉki fakultet I 100,00 KM 9 Baković Majda Smail Sarajevo Filozofski fakultet III 100,00 KM 10 Bašić Merima Muharem Sarajevo Filozofski fakultet I 100,00 KM 11 Bašić Mirveta Sulejman Bihać Pedagoški fakultet I 100,00 KM 12 Bašić Šejla Ferid Bihać I 100,00 KM Visoka zdravstvena škola

    13 Beganović Husein Mersad Bihać Biotehniĉki fakultet I 100,00 KM 14 Behrić Mehmed Zuhdija Bihać Tehniĉki fakultet I 100,00 KM 15 Brkić Azra Osman Sarajevo Fakultet politiĉkih nauka I 100,00 KM 16 Ĉajić Eldin Munir Bihać Tehniĉki fakultet I 100,00 KM 17 Ĉaušević Zejna Ferid Bihać Pedagoški fakultet I 100,00 KM 18 Ĉović Naida Izet Bihać Tehniĉki fakultet I 100,00 KM 19 Ćatić Hasan Esad Bihać Tehniĉki fakultet I 100,00 KM 20 Ćehić Alma Muhamed Bihać Pedagoški fakultet I 100,00 KM 21 Ćehić Melita Zuhdija Bihać Tehniĉki fakultet I 100,00 KM 22 Ćerimović Adis Hasan Bihać I 100,00 KM Visoka zdravstvena škola

    23 Ćerimović Haris Ibrahim Bihać Tehniĉki fakultet I 100,00 KM 24 Ćufurović Jasmin Mustafa Bihać Tehniĉki fakultet I 100,00 KM 25 Dautović Dženaila Husein Bihać Pedagoški fakultet I 100,00 KM 26 Delić Jasmina Sead Bihać Ekonomski fakultet I 100,00 KM 27 Didović Sabahudin Suljo Banja Luka Filozofski fakultet I 100,00 KM 28 Dizdarević Edisa Suad Sarajevo Fakultet politiĉkih nauka I 100,00 KM 29 Dizdarević Elvira Bajro Bihać Biotehniĉki fakultet I 100,00 KM 30 Dizdarević Muhamed Ismet Bihać I 100,00 KM Islamski pedagoški fakultet

     1

    31 Duraković Adem Šaban Bihać Tehniĉki fakultet I 100,00 KM 32 Duraković Admira Ibrahim Bihać Biotehniĉki fakultet I 100,00 KM 33 Duraković Enes Hamdija Sarajevo Veterinarski fakultet I 100,00 KM 34 Duraković Lejla Remzija Sarajevo Medicinski fakultet I 100,00 KM 35 Duranović Edina Husein Bihać Tehniĉki fakultet I 100,00 KM 36 Durić Ajdin Safet Bihać I 100,00 KM Islamski pedagoški fakultet

    37 Džemila Evelina Vahid Mostar Mašinski fakultet I 100,00 KM 38 Elezović Harun Muhamed Mostar I 100,00 KM Fakultet inform. tehnologija

    39 Esmerović Aldiana Šerif Bihać Tehniĉki fakultet I 100,00 KM 40 Esmerović Arnel Suad Bihać Tehniĉki fakultet I 100,00 KM 41 Fazlić Azra Esad Bih Pedagoški fakultet I 100,00 KM 42 Fejzaj Zinaida Zenun Bihać Tehniĉki fakultet I 100,00 KM 43 Galijašević Alma Ismet Sarajevo Pedagoški fakultet I 100,00 KM 44 Galijašević Mersima Husein Bihać Pravni fakultet I 100,00 KM 45 Graĉanin Aldijana Ramiz Bihać Tehniĉki fakultet I 100,00 KM 46 Hadžić Enisa Salko Sarajevo Fakultet politiĉkih nauka I 100,00 KM 47 Halilagić Ismet Hasan Sarajevo Veterinarski fakultet I 100,00 KM 48 Hašić Muradif Rešid Bihać Tehniĉki fakultet I 100,00 KM 49 Hodžić Faruk Husein Sarajevo Fakultet sporta i TO I 100,00 KM 50 Hodžić Fehmir Fehim Bihać Tehniĉki fakultet I 100,00 KM 51 Holić Dženana Džafer Bihać Pedagoški fakultet I 100,00 KM 52 Holić Dženita Džafer Bihać Tehniĉki fakultet I 100,00 KM 53 Husić Elvedin Remzija Bihać Tehniĉki fakultet I 100,00 KM 54 Husić Jasmina Rasim Banja Luka Farmaceutski fakultet I 100,00 KM 55 Hušidić David Šerif Bihać Biotehniĉki fakultet I 100,00 KM 56 Jašić Adisa Osman Bihać Tehniĉki fakultet I 100,00 KM 57 Jukić Anel Asim Bihać Tehniĉki fakultet I 100,00 KM 58 Kajdić Aladin Husein Bihać Pedagoški fakultet I 100,00 KM 59 Kajtazović Alma Izet Bihać Ekonomski fakultet I 100,00 KM 60 Kajtazović Sabid Hasan Bihać Tehniĉki fakultet I 100,00 KM 61 Kajtezović Aida Selim Sarajevo Arhitektonski fakultet III 100,00 KM 62 Kajtezović Denisa Ismet Bihać Biotehniĉki fakultet I 100,00 KM 63 Kantarević Adis Muhamed Bihać Tehniĉki fakultet I 100,00 KM 64 Karajić Alen Hasan Bihać Biotehniĉki fakultet I 100,00 KM 65 Karajić Armin Asim Bihać Tehniĉki fakultet I 100,00 KM 66 Karajić Dženana Asim Sarajevo Farmaceutski fakultet I 100,00 KM 67 Karajić Hazem Ismet Bihać Tehniĉki fakultet I 100,00 KM 68 Karajić Lejla Šemso Bihać Biotehniĉki fakultet I 100,00 KM 69 Kasić Anel Fuad Sarajevo Elektrotehniĉki fakultet I 100,00 KM 70 Kasumović Almira Ferid Bihać Biotehniĉki fakultet I 100,00 KM 71 Kasumović Dijana Mehmed Bihać I 100,00 KM Visoka zdravstvena škola

    72 Kekić Aida Hasan Bihać Pedagoški fakultet I 100,00 KM 73 Kekić Dženana Ale Bihać Pravni fakultet I 100,00 KM 74 Kendić Alma Hasib Sarajevo GraĊevinski fakultet I 100,00 KM

     2

    75 Kendić Denis Izet Sarajevo Tehniĉki fakultet I/II 100,00 KM 76 Kendić Enis Izet Bihać Ekonomski fakultet II 100,00 KM 77 Kendić Zlatan Ramiz Tuzla Medicinski fakultet III 100,00 KM 78 Keranović Amra Šefik Bihać I 100,00 KM Visoka zdravstvena škola

    79 Keserović Almir Sead Bihać Tehniĉki fakultet I 100,00 KM 80 Keserović Amela Emir Bihać Ekonomski fakultet I 100,00 KM 81 Keserović Fatima Samir Sarajevo I 100,00 KM Prirodno-matematiĉki fakultet

    82 Keserović Mehmed Aziz Bihać Tehniĉki fakultet I 100,00 KM 83 Koljić Mirza Mirsad Bihać Tehniĉki fakultet I 100,00 KM 84 Kordić Midjana Braco Bihać I 100,00 KM Visoka zdravstvena škola

    85 Koštić Denisa Abid Bihać I 100,00 KM Visoka zdravstvena škola

    86 Kudić Nermina Zuhdija Bihać I 100,00 KM Visoka zdravstvena škola

    87 Lagumdžić Emil Safet Sarajevo Veterinarski fakultet I 100,00 KM 88 Latić Alen Fikret Bihać Ekonomski fakultet II 100,00 KM 89 Latić Haris Senad Bihać Ekonomski fakultet I 100,00 KM 90 Latić Sandra Alaga Bihać Pedagoški fakultet I 100,00 KM 91 Mašinović Zlatko Senad Bihać Biotehniĉki fakultet I 100,00 KM 92 Melkić Alma Ibrahim Bihać Pravni fakultet IV 100,00 KM 93 Melkić Fata Mirsad Bihać Pedagoški fakultet I 100,00 KM 94 Miskić Delila Halil Sarajevo Stomatološki fakultet I 100,00 KM 95 Mujagić Sabina Hasan Bihać Biotehniĉki fakultet I 100,00 KM 96 Mujakić Aladin Muhamed Bihać Biotehniĉki fakultet I 100,00 KM 97 Mulalić Admir Agan Bihać Ekonomski fakultet I 100,00 KM 98 Mulalić Ema Kasim Banja Luka Fakultet politiĉkih nauka I 100,00 KM 99 Muratović Admir Mehmed Bihać Biotehniĉki fakultet I 100,00 KM 100 Muratović Meris Sead Bihać Pedagoški fakultet I 100,00 KM 101 Muratović Selvedin Ibrahim Bihać Biotehniĉki fakultet I 100,00 KM 102 Murić Emina Muhamed Sarajevo Filozofski fakultet I 100,00 KM 103 Murtić Ramajana Rasim B. Luka Filološki fakultet I 100,00 KM 104 Mustedanagić Adela Redžo Bihać Pedagoški fakultet I 100,00 KM 105 Mustedanagić Arnela Redžo Bihać Tehniĉki fakultet I 100,00 KM 106 Mustedanagić Jasmina Asim Bihać Biotehniĉki fakultet I 100,00 KM 107 Muzaferović Ibrahim Zlatko Bihać Biotehniĉki fakultet I 100,00 KM 108 Muzaferović Sadam Husein Bihać Biotehniĉki fakultet I 100,00 KM 109 Obić Armina Refik Bihać Pravni fakultet I 100,00 KM 110 Okanović Adiana Osman Sarajevo I 100,00 KM Prirodno-matematiĉki fakultet

    111 Okanović Edin Senudin Sarajevo Saobraćajni fakultet I 100,00 KM 112 Okić Šehida Derviš Bihać Ekonomski fakultet I 100,00 KM 113 Omeragić Nermina Arif Bihać Ekonomski fakultet I 100,00 KM 114 Omić Muhiba Omer Bihać Biotehniĉki fakultet I 100,00 KM 115 Osmankić Edita Hasan Bihać Pedagoški fakultet I 100,00 KM 116 Osmankić Melita Sulejman Bihać Ekonomski fakultet I 100,00 KM 117 Pajazetović Anes Asim Mostar III 100,00 KM Fakultet inform. tehnologija

    118 Pajazetović Džemaludin Senad Bihać Pedagoški fakultet I 100,00 KM

     3

    119 Pajazetović Haris Šuhret Bihać Biotehniĉki fakultet I 100,00 KM 120 Pajazetović Sandra Nijaz Bihać Tehniĉki fakultet I 100,00 KM 121 Pajazetović Selma Ismet Bihać Visoka zdravstvena škola I 100,00 KM 122 Pašić Elvedin Rifat Bihać Tehniĉki fakultet I 100,00 KM 123 Pehlić Aldina Abid Bihać Tehniĉki fakultet I 100,00 KM 124 Ramić Selena Zemira Bihać Pedagoški fakultet I 100,00 KM 125 Redžić Amar Adnan Bihać Pedagoški fakultet I 100,00 KM 126 Redžić Sebila Meho Bihać Biotehniĉki fakultet I 100,00 KM 127 Rekić Zehrudina Husein Bihać Biotehniĉki fakultet I 100,00 KM 128 Rizvanović Rifeta Selim Bihać Tehniĉki fakultet I 100,00 KM 129 Rizvić Nermin Hasib Tuzla Eduk. rehabil. fakultet I 100,00 KM 130 Rizvić Sabira Suad Sarajevo Fakultet politiĉkih nauka I 100,00 KM 131 Sabljaković Emina Edin Bihać Pedagoški fakultet I 100,00 KM 132 Sadiković Maida Enver Sarajevo Stomatološki fakultet I 100,00 KM 133 Salihović Amela Esad Bihać I 100,00 KM Visoka zdravstvena škola

    134 Salihović Anela Esad Bihać I 100,00 KM Visoka zdravstvena škola

    135 Sarajlija Edina Sead Bihać Tehniĉki fakultet I 100,00 KM 136 Sarajlija Merima Nijaz Bihać Tehniĉki fakultet I 100,00 KM 137 Sarajlija Mirela Nijaz Bihać Tehniĉki fakultet I 100,00 KM 138 Sefić Adijan Muharem Bihać Ekonomski fakultet I 100,00 KM 139 Selimagić Ismeta Ismet Bihać Ekonomski fakultet I 100,00 KM 140 Serhatlić Semir Ramiz Bihać Ekonomski fakultet I 100,00 KM 141 Sulejmanagić Maida Senad Bihać Pedagoški fakultet I 100,00 KM 142 Šabanagić Majda Faik Bihać Pedagoški fakultet I 100,00 KM 143 Šabić Edis Šefik Bihać Tehniĉki fakultet I 100,00 KM 144 Šakanović Amir Munir Bihać Tehniĉki fakultet I 100,00 KM 145 Šakanović Emil Bajro Bihać Tehniĉki fakultet I 100,00 KM 146 Šakanović Moamer Samir Banja Luka Likovna akademija I 100,00 KM 147 Šakinović Fahrudin Enver Bihać Tehniĉki fakultet I 100,00 KM 148 Šuvić Jasmin Omer Bihać Pedagoški fakultet I 100,00 KM 149 Veladžić Anela Asim Sarajevo Filozofski fakultet I 100,00 KM

    Veladžić Neira Zlatko Bihać Pedagoški fakultet I 100,00 KM 150

    Zarifović Zinaid Alaga Bihać Tehniĉki fakultet I 100,00 KM 151

    Zulić Amra Alija Banja Luka Medicinski fakultet I 100,00 KM 152

    II - Stipendisti Općine Velika Kladuša koji su upisom u narednu godinu studija ispunili uvjete za

     nastavak stipendiranja u akademskoj 2010/2011. godini

     GODINA IZNOS STUDIJA STIPENDIJE UNIVERZITET PREZIME I IME IME OCA FAKULTET RB

    153 Abdić Aida Fikret Bihać Pedagoški fakultet 100,00 KM III 154 Abdić Semira Hasib Bihać Ekonomski fakultet 100,00 KM II 155 Abdić Šejla Fikreta Bihać Pedagoški fakultet 100,00 KM III 156 Ahmetašević Arijana Ramo Bihać Pedagoški fakultet 100,00 KM III 157 Ahmetašević Asima Muhamed Bihać 100,00 KM Islamski pedagoški fakultet II 158 Ahmetašević Elma Mehmed Sarajevo Fakultet politiĉkih nauka 100,00 KM III 159 Ahmetašević Fikreta Arif Bihać Visoka zdravstvena škola 100,00 KM III

     4

    160 Ajdinović Kenan Husein Sarajevo GraĊevinski fakultet 100,00 KM II 161 Ajdinović Naida Esad Sarajevo Farmaceutski fakultet 100,00 KM II 162 Alagić Muamer Ejub Bihać Ekonomski fakultet 100,00 KM II 163 Alibašić Alma Safet Bihać Tehniĉki fakultet 100,00 KM II 164 Alibegić Armin Velaga Sarajevo Fakultet politiĉkih nauka 100,00 KM II 165 Alibegić Ramiz Mehmed Bihać Ekonomski fakultet 100,00 KM II 166 Alibegić Tarik Elvin Bihać Pedagoški fakultet 100,00 KM III 167 Babić Fahreta Ferid Bihać Pedagoški fakultet 100,00 KM III 168 Badić Benjamin Alija Sarajevo Stomatološki fakultet 100,00 KM II 169 Badić Ilvana Alija Sarajevo Stomatološki fakultet 100,00 KM IV 170 Balić Džemaila Salih Sarajevo GraĊevinski fakultet 100,00 KM II 171 Balić Emina Salih Sarajevo GraĊevinski fakultet 100,00 KM I/II 172 Balić Melita Salih Sarajevo Arhitektonski fakultet 100,00 KM II/II 173 Bekanović Aldijana Nurija Bihać Tehniĉki fakultet 100,00 KM III 174 Brkić Mirzeta Osman Sarajevo Filozofski fakultet 100,00 KM III 175 Cinac Džemal Bajro Sarajevo Saobraćajni fakultet 100,00 KM IV 176 Ĉuturić Damira Munib Bihać Biotehniĉki fakultet 100,00 KM II 177 Ćatić Adisa Sabid Bihać Biotehniĉki fakultet 100,00 KM III 178 Ćatić Ilvana Senad Bihać Pedagoški fakultet 100,00 KM II 179 Ćatić Seida Ibrahim Bihać Visoka zdravstvena škola 100,00 KM III 180 Ćehić Amil Ismet Mostar 100,00 KM Fakultet inform. tehnologija II 181 Ćehić Anes Sead Bihać Ekonomski fakultet 100,00 KM II 182 Ćehić Armin Sead Sarajevo Stomatološki fakultet 100,00 KM IV 183 Ćehić Šejla Zuhdija Bihać Pedagoški fakultet 100,00 KM III 184 Ćehić Vildana Refik Bihać Tehniĉki fakultet 100,00 KM II 185 Ćejvanović Armin Ismet Bihać Ekonomski fakultet 100,00 KM II 186 Ćerimović Amela Jasminko Bihać Pedagoški fakultet 100,00 KM II 187 Ćerimović Sabina Esad Bihać Pravni fakultet 100,00 KM IV 188 Ćoragić Midheta Enes Bihać Biotehniĉki fakultet 100,00 KM II 189 Dautović Haris Husein Mostar 100,00 KM Fakultet inform. tehnologija II 190 Delanović Edin Zuhdija Mostar 100,00 KM Fakultet inform. tehnologija IV 191 Delić Admira Arif Sarajevo Filozofski fakultet 100,00 KM III 192 Dizdarević Adnan Hidajet Bihać Biotehniĉki fakultet 100,00 KM I/II 193 Dizdarević Azem Ibrahim Bihać Tehniĉki fakultet 100,00 KM III 194 Dizdarević Dženajla Šefik Bihać Pravni fakultet 200,00 KM IV 195 Dizdarević Elvira Azim Sarajevo Stomatološki fakultet 100,00 KM III 196 Dizdarević Fatima Juso Sarajevo Poljoprivredni fakultet 200,00 KM II/II 197 Dizdarević Halid Nurija Bihać Ekonomski fakultet 100,00 KM II 198 Dizdarević Indira Alaga Bihać Pravni fakultet 100,00 KM III 199 Dizdarević Sabina Rifat Bihać Pedagoški fakultet 100,00 KM IV 200 Dizdarević Senada Hasan Bihać Pedagoški fakultet 100,00 KM IV 201 Družanović Sinan Bahrudin Bihać Ekonomski fakultet 100,00 KM II 202 Duraković Ćamil Rasim Bihać Biotehniĉki fakultet 100,00 KM II 203 Duranović Šeherzada Maho Bihać Pedagoški fakultet 100,00 KM IV

     5

    204 Džanić Aida Arif Sarajevo 100,00 KM Prirodno-matematiĉki fakultet I/II 205 Džanić Džanita Ahmet Bihać Pedagoški fakultet 100,00 KM III 206 Džebić Jasna Rešid Bihać Visoka zdravstvena škola 100,00 KM II 207 Džebić Nermina Hasan Bihać Pravni fakultet 100,00 KM III 208 Đogić Ervina Muhamed Sarajevo Filozofski fakultet 100,00 KM III 209 Đogić Mensura Osman Sarajevo Pravni fakultet 100,00 KM III 210 Đogić Rifeta Smail Bihać Ekonomski fakultet 100,00 KM III 211 Elezović Maida Safet Tuzla Filozofski fakultet 100,00 KM IV 212 Elezović Selma Safet Tuzla Tehnološki fakultet 100,00 KM IV 213 Fazlić Esma Esed Bihać Pedagoški fakultet 100,00 KM II 214 Galijašević Anela Sead Sarajevo Fakultet politiĉkih nauka 100,00 KM III 215 Galijašević Sabahudin Fikret Sarajevo Veterinarski fakultet 100,00 KM III 216 Galijašević Sanel Hasan Sarajevo Elektrotehniĉki fakultet 100,00 KM I/II 217 Galijašević Selma Ismet Sarajevo 100,00 KM Prirodno-matematiĉki fakultet II 218 Galijašević Šejla Ismet Bihać Pedagoški fakultet 100,00 KM IV 219 Grahović Amila Hasan Bihać Pedagoški fakultet 100,00 KM III 220 Grahović Munir Mujo Bihać Biotehniĉki fakultet 100,00 KM III 221 Hadžić Jasna Enes Bihać Visoka zdravstvena škola 100,00 KM III 222 Hadžić Sehudin Šemsudin Sarajevo Fakultet politiĉkih nauka 100,00 KM II/II 223 Halikotić Lejla Rifet Bihać Ekonomski fakultet 100,00 KM II 224 Halilagić Selvedin Hašim Bihać Tehniĉki fakultet 100,00 KM III 225 Hasanagić Vilma Nazif Sarajevo Filozofski fakultet 100,00 KM II 226 Hasanović Adnan Selmo Bihać Tehniĉki fakultet 100,00 KM III 227 Hašić Adis Arif Bihać Pedagoški fakultet 100,00 KM II 228 Hašić Bajrama Rasim Bihać Pedagoški fakultet 200,00 KM IV 229 Hodžić Almir Habib Bihać Tehniĉki fakultet 100,00 KM II 230 Hodžić Dina Kasim Tuzla Filozofski fakultet 100,00 KM III 231 Hodžić Edvin Esad Bihać Pedagoški fakultet 100,00 KM II 232 Hodžić Elvira Habib Bihać Pedagoški fakultet 100,00 KM IV 233 Hodžić Emina Behudin Bihać Visoka zdravstvena škola 100,00 KM II 234 Hodžić Samira Zuhdija Bihać Pedagoški fakultet 100,00 KM II 235 Hozanović Majda Ibrahim Sarajevo Stomatološki fakultet 100,00 KM II 236 Hozanović Mersida Ibrahim Sarajevo Fakultet politiĉkih nauka 100,00 KM II 237 Husić Alen Nijaz Sarajevo Elektrotehniĉki fakultet 200,00 KM II/II 238 Husić Amra Hasan Bihać Visoka zdravstvena škola 100,00 KM II 239 Husić Eldina Fikret Bihać Pedagoški fakultet 100,00 KM II 240 Husić Meliha Hasan Bihać Visoka zdravstvena škola 100,00 KM II 241 Huskić Nermin Zlatko Bihać Pedagoški fakultet 100,00 KM II 242 Huskić Šemsudin Šemso Sarajevo GraĊevinski fakultet 100,00 KM I/II 243 Hušić Edita Suvad Sarajevo Pedagoška akademija 100,00 KM I/II 244 Hušidić Damir Aziz Bihać Biotehniĉki fakultet 100,00 KM I/II 245 Hušidić Rešid Sulejman Bihać Biotehniĉki fakultet 100,00 KM II 246 Ibradžić Enisa Adil Bihać Ekonomski fakultet 100,00 KM III 247 Ibrĉić Ferhad Ismet Sarajevo Kriminalistiĉki fakultet 100,00 KM II

     6

    248 Kajdić Azra Mirsad Bihać Pedagoški fakultet 100,00 KM II 249 Kajtazović Azra Izet Bihać Tehniĉki fakultet 100,00 KM II 250 Kajtazović Dalila Sakib Bihać Pedagoški fakultet 100,00 KM IV 251 Kajtazović Jasmin Zuhdija Bihać Pravni fakultet 100,00 KM II 252 Kajtazović Midhad Fadil Bihać Visoka zdravstvena škola 100,00 KM III 253 Kantarević Jasmina Hasib Bihać Pravni fakultet 100,00 KM IV 254 Kantarević Mirzet Hasan Bihać Ekonomski fakultet 100,00 KM III 255 Kapić Merisa Hasan Bihać Visoka zdravstvena škola 100,00 KM III 256 Karajić Aida Adem Bihać Pedagoški fakultet 100,00 KM II 257 Karajić Alen Fikret Bihać Pedagoški fakultet 100,00 KM II 258 Karajić Denis Husnija B.Luka Fakultet politiĉkih nauka 100,00 KM II 259 Karajić Erna Senad Tuzla Filozofski fakultet 100,00 KM II 260 Karajić Nisveta Džebo Bihać Pedagoški fakultet 100,00 KM IV 261 Karalić Sabahudin Zuhdija Mostar GraĊevinski fakultet 100,00 KM II 262 Kekić Anela Ekrem Bihać Pedagoški fakultet 100,00 KM II 263 Kekić Melisa Hasan Bihać Tehniĉki fakultet 100,00 KM III 264 Kendić Elminela Sulejman Sarajevo Medicinski fakultet 100,00 KM VI 265 Kendić Estina Hasib Bihać Visoka zdravstvena škola 100,00 KM III 266 Keserović Dinko Muhamed Tuzla Medicinski fakultet 100,00 KM V 267 Keserović Mirela Ismet Sarajevo Pedagoška akademija 100,00 KM I/II 268 Keserović Mumo Fikret Bihać Pedagoški fakultet 100,00 KM III 269 Keserović Sabina Redžep Bihać Ekonomski fakultet 100,00 KM II 270 Koštić Alma Suvad Bihać Pedagoški fakultet 100,00 KM II 271 Koštić Bekira Huse Bihać 100,00 KM Islamski pedagoški fakultet II 272 Krupić Šemsudin Esad Bihać Tehniĉki fakultet 100,00 KM II 273 Kudić Adela Šemso Bih Ekonomski fakultet 100,00 KM II 274 Kudić Haris Fadil Sarajevo Fakultet zdrav.studija 100,00 KM IV 275 Kudić Haris Hasan Bihać Ekonomski fakultet 100,00 KM III 276 Kudić Sabina Hasan Bihać Pedagoški fakultet 100,00 KM II 277 Latić Admir Hazim Bihać Ekonomski fakultet 100,00 KM III 278 Latić Adnan Sulejman Bihać Tehniĉki fakultet 100,00 KM II 279 Latić Belkisa Senad Sarajevo GraĊevinski fakultet 100,00 KM I/II 280 Latić Demir Esad Bihać Pedagoški fakultet 100,00 KM II 281 Latić Edina Husein Bihać Pedagoški fakultet 100,00 KM II 282 LiĊan Indira Zuhdija Sarajevo Fakultet zdrav.studija 100,00 KM IV 283 Ljubijankić Edis Enver Mostar 100,00 KM Fakultet inform. tehnologija II 284 Mašinović Bajro Meho Bihać Ekonomski fakultet 100,00 KM III 285 Mašinović Edina Amir Bihać Pedagoški fakultet 100,00 KM III 286 Mašinović Edisa Mehmed Bihać Biotehniĉki fakultet 100,00 KM III 287 Mašinović Fatima Safet Sarajevo Filozofski fakultet 100,00 KM III 288 Mašinović Haris Rasim Bihać Biotehniĉki fakultet 100,00 KM III 289 Mašinović Mirzela Esad Sarajevo Filozofski fakultet 100,00 KM II/II 290 Mašinović Sanel Dževad Bihać Pravni fakultet 100,00 KM III 291 Mašinović Sanela Senad Bihać Pedagoški fakultet 100,00 KM IV

     7

    292 Mehić Indira Juso Bihać Pedagoški fakultet 100,00 KM IV 293 Miljković Emina Mujo Bihać Pravni fakultet 100,00 KM III 294 Miljković Ensad Rasim B. Luka Filozofski fakultet 100,00 KM III 295 Miljković Jasmina Nijaz Sarajevo Fakultet politiĉkih nauka 100,00 KM I/II 296 Miljković Nadja Veldin Bihać Visoka zdravstvena škola 100,00 KM II 297 Miljković Semir Izet Bihać Pravni fakultet 100,00 KM IV 298 Miskić Melvisa Mujaga Sarajevo Filozofski fakultet 100,00 KM II 299 Mržljak Saudina Dragan Bihać Pedagoški fakultet 100,00 KM IV 300 Muhamedagić Amra Nedžad Bihać Pedagoški fakultet 100,00 KM II 301 Muhamedagić Sara Faik Bihać Ekonomski fakultet 100,00 KM I/II 302 Muhamedagić Zerina Sead Bihać Pedagoški fakultet 100,00 KM IV 303 Muharemović Erna Senad Bihać Pedagoški fakultet 100,00 KM IV 304 Mujakić Azra Sajid Bihać Ekonomski fakultet 100,00 KM II 305 Mujakić Emil Husein Tuzla Rudar. geol. graĊ. fakultet 100,00 KM IV 306 Mujanović Fikret Alaga Tuzla Medicinski fakultet 100,00 KM II 307 Mujanović Munira Muharem Bihać Pravni fakultet 100,00 KM II 308 Mujanović Nisveta Sulejman Bihać Visoka zdravstvena škola 100,00 KM II 309 Mujkić Sadina Ibrahim Bihać Pravni fakultet 100,00 KM IV 310 Mujkić Samra Husein Bihać Pravni fakultet 100,00 KM IV 311 Mulalić Azra Admil Sarajevo Fakultet politiĉkih nauka 100,00 KM II 312 Mulalić Damir Admil Sarajevo Fakultet sporta i tj. odgoja 100,00 KM II 313 Muratović Nihad Esad Bihać Ekonomski fakultet 100,00 KM II 314 Murgić Hanka Omer Bihać Pedagoški fakultet 100,00 KM IV 315 Murić Adijana Senad Bihać Pedagoški fakultet 100,00 KM II 316 Murtić Danela Huse Bihać Biotehniĉki fakultet 100,00 KM III 317 Murtić Sanel Rifet Bihać Biotehniĉki fakultet 100,00 KM II 318 Mustedanagić Samir Zuhdija Sarajevo Veterinarski fakultet 100,00 KM II 319 Mustedenagić Ale Hasan Sarajevo Kriminalistiĉki fakultet 100,00 KM IV 320 Mustedenagić Dastina Asim Bihać Biotehniĉki fakultet 100,00 KM III 321 Mušić Jasmin Ramiz Bihać Tehniĉki fakultet 100,00 KM III 322 Nadarević Zerina Fikret Bihać Pedagoški fakultet 100,00 KM IV 323 Nizandžić Elvis Ibrahim Mostar GraĊevinski fakultet 100,00 KM IV 324 Odobašić Elvis Jasmin B. Luka Fakultet politiĉkih nauka 100,00 KM II 325 Okanović Adijan Osman Sarajevo Mašinski fakultet 100,00 KM I/II 326 Okanović Amel Izet Sarajevo Medicinski fakultet 100,00 KM VI 327 Okanović Armin Hajrudin Bihać Tehniĉki fakultet 100,00 KM II 328 Okanović Ismeta Ismet Bihać Pedagoški fakultet 100,00 KM II 329 Okanović Lejla Mujo Bihać Biotehniĉki fakultet 100,00 KM II 330 Okanović Noela Meho Bihać Ekonomski fakultet 100,00 KM II 331 Okanović Šefik Hašim Sarajevo Kriminalistiĉki fakultet 100,00 KM II/II 332 Okanović Zinaida Emin Bihać Visoka zdravstvena škola 100,00 KM II 333 Okić Azra Remzija Bihać Pedagoški fakultet 100,00 KM II 334 Okić Sead Muhamed Bihać Pedagoški fakultet 100,00 KM III 335 Omeragić Džemila Zuhdija Bihać Biotehniĉki fakultet 100,00 KM II

     8

    336 Omeragić Edina Reuf Bihać Ekonomski fakultet 100,00 KM II 337 Omeragić Mirsada Fehim Bihać Pedagoški fakultet 100,00 KM IV 338 Osmanović Adnan Daut Sarajevo Elektrotehniĉki fakultet 100,00 KM II 339 Osmanović Jasmina Daut Sarajevo Pedagoški fakultet 100,00 KM II 340 Pajazetović Amela Senad Sarajevo Saobraćajni fakultet 100,00 KM II 341 Pajazetović Amela Mustafa Bihać Pedagoški fakultet 100,00 KM II 342 Pajazetović Demir Asko Bihać Tehniĉki fakultet 100,00 KM II 343 Pajazetović Dijana Ekrem Bihać Visoka zdravstvena škola 100,00 KM II 344 Pajazetović Indira Hašim Bihać Biotehniĉki fakultet 100,00 KM III 345 Pajazetović NaĊa Irfan Sarajevo 100,00 KM Prirodno-matematiĉki fakultet III 346 Pajazetović Samra Rifet Tuzla Medicinski fakultet 100,00 KM III 347 Pajazetović Semra Rifet Tuzla Medicinski fakultet 100,00 KM III 348 Pajazetović Seniha Enes Sarajevo Filozofski fakultet 100,00 KM II 349 Pajazetović Vesna Kasim Bihać Visoka zdravstvena škola 100,00 KM III 350 Pajić Anel Irfan Sarajevo Filozofski fakultet 100,00 KM II 351 Pehlić Sanela Ahmo Bihać Ekonomski fakultet 100,00 KM II 352 Pilipović Dajana Rifet Bihać Pravni fakultet 100,00 KM IV 353 Pilipović Dijana Rifet Bihać Pravni fakultet 100,00 KM IV 354 Pilipović Edis Mirsad Mostar 100,00 KM Fakultet inform. tehnologija II 355 Purić Amir Zahid B. Luka Fakultet politiĉkih nauka 100,00 KM III 356 Purić Sanda Senad Bihać Visoka zdravstvena škola 100,00 KM II 357 Purić Stela Nisvet B. Luka Filozofski fakultet 100,00 KM II 358 Redžepovac Aldijana Alija Sarajevo 100,00 KM Prirodno-matematiĉki fakultet IV 359 Redžić Armin Ramiz Bihać Ekonomski fakultet 100,00 KM II 360 Rekić Enesa Fikret Bihać 100,00 KM Islamski pedagoški fakultet II 361 Rekić Fikreta Fikret Bihać 100,00 KM Islamski pedagoški fakultet II 362 Rekić Zemira Smail Bihać Biotehniĉki fakultet 100,00 KM II 363 Rizvić Sanda Mehmed Bihać Tehniĉki fakultet 100,00 KM II 364 Ružnić Adijan Suljo Bihać Biotehniĉki fakultet 100,00 KM III 365 Sadiković Nermina Jasmin Bihać Pedagoški fakultet 100,00 KM II 366 Samardžić Ermin Ibro Bihać Tehniĉki fakultet 100,00 KM III 367 Sarajlija Ibrahim Adem Tuzla Medicinski fakultet 100,00 KM IV 368 Sarajlija Lamija Mensur Sarajevo Fakultet zdrav.studija 100,00 KM IV 369 Sarajlija Matilda Mehmed Bihać Pedagoški fakultet 100,00 KM II 370 Sarajlija Melita Mehmed Bihać Pedagoški fakultet 100,00 KM IV 371 Sefić Adnan Husein Bihać Pedagoški fakultet 100,00 KM III 372 Silahić Jasmina Mujo Bihać Ekonomski fakultet 100,00 KM II 373 Suljkanović Senka Omer Bihać Pravni fakultet 100,00 KM IV 374 Šabanović Senada Fikret Bihać Pedagoški fakultet 100,00 KM III 375 Šabić Almir Zahid Bihać 100,00 KM Islamski pedagoški fakultet III 376 Šabić Amel Izet Bihać Ekonomski fakultet 100,00 KM II 377 Šabić Eldina Zuhdija Bihać Pedagoški fakultet 100,00 KM IV 378 Šabić Zenajla Rasim Bihać Pravni fakultet 100,00 KM III 379 Šahinović Jasmin Jasmin Sarajevo Fakultet politiĉkih nauka 100,00 KM III

     9

    380 Šakanović Amanda Zlatan Bihać Ekonomski fakultet 100,00 KM II 381 Šetkić Azra Zijad Sarajevo Pedagoška akademija 100,00 KM III 382 Šišić Fahrudin Šukrija Bihać Pedagoški fakultet 100,00 KM III 383 Šuvić Selma Senad Mostar Pedagoški fakultet 100,00 KM IV 384 Tabaković Alma Refik Sarajevo GraĊevinski fakultet 100,00 KM II 385 Tabaković Alma Rešid Bihać Visoka zdravstvena škola 100,00 KM II 386 Tahirović Ermina Nijaz Bihać Pedagoški fakultet 100,00 KM IV 387 Terović Enis Adnan Bihać Ekonomski fakultet 100,00 KM III 388 Trako Adaleta Fadil Sarajevo Fakultet politiĉkih nauka 100,00 KM I/II 389 Trejić Selma Senad Sarajevo 100,00 KM Prirodno-matematiĉki fakultet III 390 Trgić Faruk Senad Tuzla Medicinski fakultet 100,00 KM II 391 Veladžić Senajda Mehmed Bihać Ekonomski fakultet 100,00 KM II 392 Velić Elvedin Refik Bihać Biotehniĉki fakultet 100,00 KM III 393 Velić Sabahudin Kasim Bihać Biotehniĉki fakultet 100,00 KM II 394 Velić Senaid Hazim Bihać Ekonomski fakultet 100,00 KM III 395 Veljaĉić Besmira Omer Bihać Tehniĉki fakultet 100,00 KM III 396 Zulić Elvedina Arif Sarajevo Elektrotehniĉki fakultet 200,00 KM II/II 397 Zulić Jasmin Alija Tuzla Tehnološki fakultet 100,00 KM IV 398 Zulić Selma Osman Sarajevo Filozofski fakultet 100,00 KM II/II *NAPOMENA: Godina studija je označena rimskim brojem. Oznaka I/II i II/II označavaju prvu i drugu godinu drugog ciklusa studija.

    Zakljuĉno sa rednim brojem 398.

Svi studenti, koji su stekli pravo na stipendiju po bilo kom osnovu, obavezni su pristupiti potpisivanju

    ugovora o stipendiranju, koje je zakazano za 19.02.2010. godine (subota) u Gradskoj sportskoj dvorani.

    Osim korisnika stipendije, ugovor o stipendiranju potpisuje i roditelj ili bliski roĊak korisnika stipendije,

    kao supotpisnik.

    Općina Velika Kladuša svim svojim stipendistima želi uspješnu akademsku 2010/2011. godinu.

     Općinski naĉelnik

     Admil Mulalić Dostaviti:

    - Oglasna ploĉa Općine;

    - Sedmiĉne novine „Reprezent“

    - Internet-stranica Općine i

    - a/a

     10

Report this document

For any questions or suggestions please email
cust-service@docsford.com