DOC

geometrijepresku

By Sheila King,2014-08-04 02:45
14 views 0
geometrijepresku

    Q TECHNA d.o.o.

    Knezov štradon 92

    1000 Ljubljana

    Tel.: +386 (0)1 42 04 390

    Fax: +386 (0)1 42 04 383

    Podružnica Krško

    CKŽ 135E

    8270 Krško

    Tel.: +386 (0)7 49 12 470

    Fax: +386 (0)7 49 12 482

    e-mail: info@qtechna.si

    I-net: www.qtechna.si

    Usposabljanje in certificiranje osebja za Ultrazvočno kontrolo

    Nivo II, MS (multi) sektor

    Obveščamo vas, da bomo izvedli tečaj usposabljanja osebja za Ultrazvočno kontrolo skladno z zahtevami standardov EN 473 in CP-189, za nivo II, MS sector.

Tečajniki se bodo seznanili z možnostmi odkrivanja napak v zvarnih spojih, odlitkih, odkovkih,

    ceveh ipd. Naučili se bodo osnov kalibriranja aparatov, načinov uporabe različnih tehnik, seznanili

    se bodo z longitudinalnim in transverzalnim zvočnim valovanjem ter predvsem dela po pisanih postopkih (procedurah), kot je to predvideno za kontrolorje nivoja II.

Tečaj je razdeljen na dva dela in sicer na teoretični in na praktični del. Program je sledeč:

    1. Zakonitosti širjenja zvoka

    2. Kalibracija oddaljenosti in občutljivosti

    3. Preverjanje in kontrola ultrazvoče opreme

    4. Vpliv materiala na ultrazvočno preiskavo

    5. Vpliv geometrijepreskušancevna ultrazvočno preiskavo

    6. Analiza (ocenjevanje) rezultatov ultrazvočnih preiskav

    7. Proizvodnja znanja in napake: Odlitki

    8. Tehnika preskušanja in predpisi za ulitke

    9. Vedenje o napakah: Odkovki

    10. Tehnika preskušanja in predpisi za odkovke

    11. Dokumentiranje napak: Valjani proizvodi

    12. Tehnika preskušanja in predpisi za valjane proizvode

    13. Vedenje o napakah: zvarni spoji

    14. Tehnika preskušanja in predpisi za zvarne spoje

    15. Vedenje o napakah: Cevi

    16. Tehnika preskušanja in predpisi za cevi

Na začetku tečaja bo vsak udeleženec prejel pisno gradivo v slovenskem jeziku. Kandidati pa

    morajo biti sposobni uporabljati standarde v omejenem obsegu v angleškem (ali nemškem) jeziku.

    V okviru praktičnega dela bodo vsi slušatelji vadili na zvarnih spojih, ulitkih, odkovkih, ceveh,

    pločevini ipd.

Predpogoj za udeležbo: vsaj poklicna izobrazba in 3 mesece delovnih izkušenj na tem področju, ter

    opravljen Tečaj UT za nivo I, v obsegu 64 ur.

    Stran 1 od 3

Na tečaju bodo predavali mednarodno certificirani strokovnjaki nivoja III za UT in strokovnjaki za

    dopolnilna znanja. Skupine so omejene na minimalno 5 in maksimalno 8 slušateljev.

Izpit in certifikacijo skladno z EN 473 in SNT-TC-1A/CP-189 izvaja podjetje Sector Cert iz Nemčije,

    ki je za EN 473 akreditiran skladno z zahtevami EN 45013 in tudi imenovan za področje

    certificiranja osebja na področju direktive za tlačno opremo. Certifikat v skladu s SNT-TC-1A/CP-

    189 ima direktno sledljivost do ASNT.

     Certifikati so priznani po vsej Evropi in širše za regulirano in neregulirano področje. Izpit bo potekal v slovenskem jeziku. Za certifikacijo mora kandidat izpolniti prošnjo za certificiranje in predložiti

    dokazila, kot jih zahteva standard (potrdilo o vidu, potrdilo o izkušnjah na področju ultrazvočne kontrole, potrdilo o šolski izobrazbi..).

    Tečaj bo potekal v naši predavalnici in specializiranem laboratoriju v Krškem, CKŽ 135 e, Krško. Vsakodnevno se prične ob 08:00 uri zjutraj in zaključi ob 16:00 uri.

UT II 10 dni 1/2 dni 80 h 1.515,00 EUR 555,00 EUR

    Cene so brez DDV. Cena izpita vključuje tudi vse stroške certificiranja in izdaje certifikata (A4) v skladu z zahtevami EN 473. Dodatni strošek žepnega certifikata znaša 50,00 EUR + DDV. V primeru, da želi kandidat opravljati izpit in prejeti certifikat tudi v skladu z zahtevami ameriške regulative CP-189, je za to potrebno doplačati 135,00 EUR + DDV.

    Ravno tako je predviden še en dodatni dan priprave na izpit, ki je vštet v ceno tečaja. Datum bo določen na tečaju.

Priporočamo, da tečajniki s seboj prinesejo lastni merilnik debeline oz. ultrazvočni aparat s

    priborom (45? in 60?glavo, SE glavo, normalno glavo, kalibrirne bloke V1 in V2 ter povezovalne kable), s katerimi bodo opravljali praktične vaje ter ga uporabljali tudi na izpitu. Udeleženec mora skupaj z opremo, na tečaj prinesti izpolnjen obrazec Seznam opreme za laboratorijske praktične vaje (v

    prilogi).

    V nasprotnem se je potrebno ob prijavi javiti, da se uporablja oprema Q Techne (Cena za

    izposojo ultrazvočnega aparata je 150,00 EUR brez DDV na udeleženca na tečaj in izpit).

Po zaključku usposabljanja sledi izpit, ki je sestavljen iz:

     Pisnega izpita o poznavanju metode: - splošni del (teorija)

    - specifični del (standardi/predpisi in postopki)

     Praktičnega izpita: vzorci pokrivajo področje zvarnih spojev, odkovkov in valjanih pločevin

O točnem datumu certificiranja vas bomo obvestili na predavanjih. Možno se je udeležiti samo tečaja.

    V vsakem primeru dobi udeleženec tečaja potrdilo o udeležbi.

    Stroške tečaja in certificiranja je potrebno pred začetkom tečaja poravnati po predračunu na transakcijski račun odprt pri NLB d.d. št. 02980-0016674363.

    Zadnji rok za odjavo je pet delovnih dni pred začetkom usposabljanja. V tem primeru vam kotizacijo povrnemo v celoti.

    V primeru odjave po tem roku zaračunavamo administrativne stroške (40% kotizacije). Pri neudeležbi tečaja oz. certificiranja brez predhodne odjave zadržimo kotizacijo v celoti. Odjava mora biti poslana v pisni obliki.

    Delno ponavljanje izpita je možno in se obračuna v skladu z veljavnim cenikom.

Za dodatne informacije pokličite gdč. Rebeko Srebotnik, tel. 07 / 49 12 484. (rebeka.srebotnik@qtechna.si)

S spoštovanjem,

Dr. Andrej Lešnjak

    Direktor

    Stran 2 od 3

Prijavnica, poslati na naslov: Q Techna d.o.o., Podružnica Krško, CKŽ 135 e, 8270 Krško, faks: 07/ 49 12 482

    ULTRAZVOČNA KONTROLA (UT nivo II ), MS sector

    *označiPrijavljam se na: usposabljanje ? Termin usposabljanja ___________________

    ** označi označiIzpit po SNT-TC-1A(CP 189) ? /izpit po EN 473 ? Termin izpita ___________

    Ime in priimek____________________________ E-mail _________________________________

Delovno mesto _________________________ Izobrazba udeleženca _______________________

    Rojen dne:______________________________ v/na____________________________________

    Zaposlen v:______________________________________________________________________

    Naslov podjetja:__________________________________________________________________ Davčna številka: _________________ Davčni zavezanec: DA ?* NE ?* (*prekrižaj)

    Telefon: ____________________________ Faks: _______________________________________

Datum:________________________ Podpis odgovorne osebe/žig:__________________________

Lastni ultrazvočni aparat: DA ?* NE ?* (*prekrižaj)

    ;

Prijavnica, poslati na naslov: Q Techna d.o.o., Podružnica Krško, CKŽ 135 e, 8270 Krško, faks: 07/ 49 12 482

    ULTRAZVOČNA KONTROLA (UT nivo II ), MS sector

    *označiPrijavljam se na: usposabljanje ? Termin usposabljanja 03.12.2008 16.12.2008

    ** označi označiIzpit po SNT-TC-1A(CP 189) ? /izpit po EN 473 ? Termin izpita 18.-19.12.2008

    Ime in priimek____________________________ E-mail _________________________________

Delovno mesto _________________________ Izobrazba udeleženca _______________________

    Rojen dne:______________________________ v/na____________________________________

    Zaposlen v:______________________________________________________________________

    Naslov podjetja:__________________________________________________________________ Davčna številka: _________________ Davčni zavezanec: DA ?* NE ?* (*prekrižaj)

    Telefon: ____________________________ Faks: _______________________________________

Datum:________________________Podpis odgovorne osebe/žig:__________________________

Lastni ultrazvočni aparat: DA ?* NE ?* (*prekrižaj)

    Stran 3 od 3

Zakaj usposabljanje in certificiranje?

Osnov neporušitvene kontrole se lahko inženirji naučijo v okviru študija na različnih fakultetah ali na

    specialističnih tečajih. Pri tem pa se je potrebno zavedati, da so to programi, ki se ukvarjajo predvsem s teoretičnimi osnovami v ožjem ali širšem obsegu, praktičnih izkušenj pa v okviru tovrstnih predavanj dobijo malo, večino v obliki kratke demonstracije metode.

    V nobenem primeru ne moremo zahtevati od tehnika ali inženirja, da bo usposobljen za izvajanje katere koli od metod neporušitvene kontrole. Za to potrebuje dodatno šolanje s katerim se ukvarjajo specializirani centri. Na takšnih seminarjih se tečajniki naučijo poleg teoretičnih osnov tudi praktičnega izvajanja neporušitvene kontrole, vendar s predpostavko, da so pred tem že delali kot pomočniki-opazovalci pri usposobljenih kontrolorjih. v odvisnosti od zahtevnosti metode je v različnih standardih predpisano trajanje usposabljanja. V primeru, da kandidat izpolnjuje te zahteve in to dokaže s potrdilom, lahko pristopi k postopku certificiranja. To pomeni, da kandidat skozi serijo vprašanj s teoretičnega področja, kot tudi z demonstracijo metode na vzorcih, na katerih ni

    nikoli vadil, potrdi svojo usposobljenost. V primeru, da kandidat uspešno opravi predpisane izpite, certifikacijski organ na osnovi vloge izda certifikat za metodo.

    Postopek usposabljanja določa več različnih standardov in smernic.

Najpomembnejša sta:

     EN 473, Non-destructive testing - Qualification and certification of NDT personnel - General

    principles

     ASNT Recommended practice No. SNT-TC-1A

V evropskem prostoru je najširše uporaben sistem certificiranja na osnovi EN 473. To je standard,

    ki ga predpisuje kot referenčni standard vrsta evropskih standardov in direktiv Evropske unije. Po drugi strani pa mora biti po zahtevah SNT-TC-1A oz. ANSI/ASNT CP-189 usposobljeno tisto osebje, ki dela po zahtevah ASME P&V Code.

Oba standarda predpisujeta 3 zahtevnostne nivoje in sicer:

     Nivo I to je kontrolor, ki je usposobljen da ob uporabi predpisane procedure zabeleži

    morebitne indikacije ter jih razvrsti.

     Nivo II - to je kontrolor, ki je usposobljen da poleg znanj nivoja I obvlada tudi izdelavo pisnih

    navodil za nivo I, izbiro tehnike v okviru izbrane metode in da je sposoben ovrednotiti

    rezultate z uporabo standardov in predpisov.

     Nivo III to je oseba, ki v celoti prevzema odgovornost za preizkus, opremo in osebje,

    izdeluje pisne postopke ter vpeljuje različne tehnike in validira postopke.

Postopek certificiranja zahteva sledeče:

    1. usposobljenost

    2. izkušnje na področju NDT

    3. zdravstvena dokazila

    4. usposobljenost na področju NDT

    5. izpit

    6. etičen pristop

Zahteve standarda ANSI/ASNT CP-189 so po filozofiji malce drugačne od zahtev EN 473. Ameriški

    pristop je takšen, da prepušča izdajo končnega certifikata delodajalcu. Pri tem pa mora delodajalec upoštevati vse zahteve standarda oziroma priporočil, na osnovi katerega certificira osebje.

    Veljavnost certifikatov za nivo 1 in 2: po EN 473 veljavnost 5 let, po SNT-TC-1A (CP-198) veljavnost 3 leta.

    Stran 4 od 3

Stran 5 od 3

    POTREBA PO OPREMI NA VAJAH za POSAMEZNIKA - UT

Kandidat: ( ime in priimek )

    Priporočilo kandidatom Oprema, ki jo prinese kandidat s seboj

    Število Oprema Število Opombe Tip/oznaka Serijska številka kosov

    Kontrolni blok K1 1

    Kontrolni blok K2 1

    ASME kalibracijski bloki / / / Zagotovi Q Techna

    Stopnice za kalibracijo 1 (zaželjeno)

    Kontaktno sredstvo Zagotovi Q Techna / / /

    Čopič 1

    UZ aparat 1

    Kotna sonda 45? ( 1 (za UT II zaželjeno 2) miniaturni

    Kotna sonda 60? 1 (za UT II zaželjeno 2) miniaturni

    Kotna sonda 70? 1 (za UT II zaželjeno 2) miniaturni

    Ravna sonda 0? - 4MHz 1 bolj primerna miniaturna Ravna sonda 0? - 2MHz 1 bolj primerna miniaturna Ravna SE sonda 4 MHz 1 bolj primerna miniaturna Kabel za sondo- lemo 1- 1 PKLL2

    Kabel za sondo- lemo 0- 1 MPKL2

    Kabel za sondo- lemo 1- 1 SEKL2

    Tračni meter / / / 1 Zagotovi Q Techna

    Kreda 1

POTREBA PO OPREMI NA VAJAH za POSAMEZNIKA - UT

Report this document

For any questions or suggestions please email
cust-service@docsford.com