DOC

HOTĂRÂRE Nr. - [Agentia Judeteana pentru Prestatii Sociale Valcea]

By Nicholas Jordan,2014-02-02 10:59
12 views 0
HOTĂRÂRE Nr. - [Agentia Judeteana pentru Prestatii Sociale Valcea]

    HOTĂRÂRE Nr. 50

    din 19 ianuarie 2011

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul

    minim garantat

Publicată în: Monitorul Oficial Nr. 76 din 28 ianuarie 2011

     În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. IV din Legea nr. 276/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat,

     Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

     Art. 1 - Se aprobă Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

     Art. 2 - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.010/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu

    modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 690 din 11 august

    2006.

PRIM-MINISTRU

    EMIL BOC

Contrasemnează:

    Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,

    Ioan Nelu Botiş

p. Ministrul administraţiei şi internelor,

    Gheorghe Emacu,

secretar de stat

Ministrul sănătăţii,

    Cseke Attila

p. Ministrul finanţelor publice,

    Gheorghe Gherghina,

    secretar de stat

     Anexă

NORME METODOLOGICE

    de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat _____________

    Guvernul României

NORME METODOLOGICE

    de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat

    Publicate în: Monitorul Oficial Nr. 76 din 28 ianuarie 2011

     Cap. I

     Dispoziţii generale

     Art. 1 - Beneficiază de drepturile prevăzute de Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare lege, familiile şi persoanele singure care au domiciliul sau, după caz, reşedinţa în România, cu ori fără cetăţenie română, precum şi apatrizii.

     Art. 2 - Familiile şi persoanele singure care nu au cetăţenie română beneficiază de prevederile legii dacă se află

    în una dintre următoarele situaţii:

     a) sunt cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai Spaţiului Economic European, ai Confederaţiei Elveţiene sau străini, denumiţi în continuare cetăţeni străini, pe perioada în care au domiciliul ori, după caz,

    reşedinţa în România, în condiţiile legislaţiei române;

     b) sunt cetăţeni străini sau apatrizi cărora li s-a acordat, în condiţiile legii, o formă de protecţie;

     c) sunt apatrizi care au domiciliul sau, după caz, reşedinţa în România, în condiţiile legii.

     Art. 3 - (1) Prin sintagma locuiesc şi gospodăresc împreună, prevăzută la art. 2 alin. (1) din lege, se înţelege

    persoanele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

     a) locuiesc împreună în acelaşi imobil/locuinţă şi/sau, după caz, au domiciliul ori reşedinţa comună, înscrisă în actele de identitate;

     b) contribuie împreună la achiziţionarea sau la realizarea unor bunuri şi a unor venituri din valorificarea acestora ori la consumul acestora;

     c) constituie o familie, aşa cum este definită aceasta la art. 2 din lege.

     (2) În cazul soţilor despărţiţi în fapt, beneficiază de prevederile legii fiecare dintre aceştia, dacă au domicilii declarate diferite ori dacă ancheta socială atestă situaţia existentă şi justifică acordarea ajutorului social.

     (3) În aplicarea art. 8 alin. (8) din lege, prin gospodărie se înţelege unitatea formată din mai multe familii şi/sau

    persoane care locuiesc împreună, contribuie împreună la achiziţionarea ori realizarea unor bunuri şi a unor venituri

    din valorificarea acestora ori la consumul lor.

     Art. 4 - (1) Prin sintagma copiii aflaţi în întreţinere, prevăzută la art. 2 alin. (2) din lege, se înţelege, după caz:

     a) copiii până la vârsta de 18 ani sau, dacă urmează o formă de învăţământ la cursuri de zi, prevăzută de lege, până la finalizarea acestor cursuri, fără a depăşi vârsta de 26 de ani;

     b) tinerii în vârstă de peste 18 ani care, în condiţiile legii, sunt declaraţi persoane cu handicap grav sau accentuat.

     (2) Sunt consideraţi familie, în sensul art. 2 alin. (1) din lege, părintele/părinţii care locuieşte/locuiesc cu copiii lui/lor necăsătoriţi şi care nu se află în situaţia prevăzută la alin. (1) lit. b).

     (3) În situaţia în care părintele/părinţii locuieşte/locuiesc cu copiii lui/lor căsătoriţi ori care au copii la rândul lor vor fi considerate familii separate.

     Art. 5 - Prin sintagma persoane fără domiciliu sau reşedinţă şi fără locuinţă, prevăzută la art. 3 alin. (2) din

    lege, se înţelege persoanele care nu deţin o locuinţă principală sau, după caz, o locuinţă secundară, în condiţiile legii.

     Art. 6 - (1) În vederea asigurării evidenţei persoanelor fără locuinţă, care trăiesc în adăposturi improvizate cu

     la Legea nr. destinaţie de locuinţe şi nu îndeplinesc exigenţele minimale pentru locuinţă prevăzute în anexa nr. 1

    114/1996 privind locuinţele, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Legea

    nr. 114/1996, serviciile publice de asistenţă socială din cadrul unităţilor administrativ-teritoriale, în colaborare cu

    poliţia, iau măsuri pentru identificarea acestor persoane.

     (2) Pentru cazurile prevăzute la alin. (1) serviciul public de asistenţă socială din cadrul unităţilor administrativ-

    teritoriale are obligaţia de a ţine evidenţa acestor persoane.

     Art. 7 - (1) Potrivit legii, locuinţa de domiciliu este construcţia închiriată ori aflată în proprietate personală, cu dependinţele, dotările şi utilităţile necesare, formată din una sau mai multe camere, care acoperă condiţiile minimale de odihnă, preparare a hranei, educaţie şi igienă ale persoanei singure sau familiei, conform anexei nr. 1 la Legea nr. 114/1996.

     (2) Se asimilează locuinţei de domiciliu şi locuinţa de necesitate, precum şi locuinţa socială, astfel cum sunt acestea definite potrivit prevederilor Legii nr. 114/1996.

     Cap. II

     Ajutorul social

     Secţiunea 1

     Primirea şi soluţionarea cererilor pentru acordarea ajutorului social

     Art. 8 - Ajutorul social se acordă lunar, în completarea veniturilor nete lunare ale familiei sau ale persoanei

    singure, pentru asigurarea venitului minim garantat, la nivelul prevăzut la art. 4 alin. (1) din lege.

     Art. 9 - (1) Ajutorul social se acordă pe bază de cerere şi declaraţie pe propria răspundere, însoţite de actele

    doveditoare privind componenţa familiei şi veniturile realizate în luna anterioară depunerii cererii de către membrii acesteia.

     (2) Cererea şi declaraţia pe propria răspundere prevăzute la alin. (1) se completează de către reprezentantul familiei.

     (3) Reprezentantul familiei poate fi, după caz, unul dintre membrii familiei care are capacitate deplină de exerciţiu ori, în cazurile prevăzute de lege, tutorele sau curatorul persoanei îndreptăţite să beneficieze de ajutor social.

     (4) În situaţiile prevăzute la art. 2 alin. (2) din lege, reprezentantul familiei este persoana care asigură creşterea

    şi îngrijirea copiilor, dacă aceasta are capacitate deplină de exerciţiu, sau, după caz, reprezentantul legal al acesteia.

     (5) Modelul cererii şi declaraţiei pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului social este prevăzut în anexa nr. 1.

     Art. 10 - (1) Cererea şi declaraţia pe propria răspundere prevăzute la art. 9, însoţite de actele doveditoare privind componenţa familiei şi veniturile realizate de membrii acesteia, se înregistrează într-un registru special la primăria

    comunei, oraşului, municipiului sau, după caz, a sectorului municipiului Bucureşti în a cărui rază teritorială solicitantul are domiciliul ori, după caz, reşedinţa.

     (2) În cazul persoanelor fără domiciliu sau reşedinţă şi fără locuinţă, cererea însoţită de documentele prevăzute la alin. (1) se înregistrează într-un registru special la primăria comunei, oraşului, municipiului ori, după caz, a sectorului municipiului Bucureşti în a cărui rază teritorială solicitantul trăieşte şi se află în evidenţa serviciului public de asistenţă socială.

     (3) În situaţia în care un membru al familiei ori persoana singură care solicită ajutorul social are domiciliul sau reşedinţa în altă unitate administrativ-teritorială, cererea va fi însoţită de o adeverinţă eliberată de primăria comunei, oraşului, municipiului sau, după caz, a sectorului municipiului Bucureşti în care aceasta are domiciliul sau reşedinţa, din care să rezulte că nu beneficiază de ajutor social.

     (4) Adeverinţa prevăzută la alin. (3) poate fi înlocuită, pentru motive temeinic justificate, de o declaraţie pe propria răspundere dată în faţa secretarului comunei, oraşului, municipiului sau, după caz, al sectorului municipiului Bucureşti unde depune cererea solicitantul ajutorului social.

     (5) Pentru situaţia prevăzută la alin. (4) serviciul public de asistenţă socială din subordinea consiliului local sau, după caz, persoana cu atribuţii în domeniul asistenţei sociale din aparatul de specialitate al primarului va solicita

    secretarului comunei, oraşului, municipiului ori, după caz, al sectorului municipiului Bucureşti unde îşi are domiciliul sau, după caz, reşedinţa persoana solicitantă de ajutor social confirmarea faptului că aceasta nu beneficiază de ajutor social.

     Art. 11 - (1) Componenţa familiei se dovedeşte cu actele de identitate ale solicitantului şi ale membrilor familiei şi, după caz, cu următoarele acte, în copie:

     a) certificatele de naştere ale copiilor;

     b) livretul de familie;

     c) certificatul de căsătorie;

     d) hotărârea definitivă de încuviinţare a adopţiei, de plasament familial al minorului, potrivit legii;

     e) actul din care să rezulte calitatea solicitantului de tutore sau curator;

     f) acte din care să rezulte că un membru al familiei urmează o formă de învăţământ în condiţiile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a);

     g) acte din care să rezulte încadrarea, potrivit legii, în categoria persoanelor cu handicap accentuat sau grav ori în gradul I sau II de invaliditate, pentru persoanele aflate în întreţinere;

     h) după caz, alte acte doveditoare privind componenţa familiei.

     (2) Actele prevăzute la alin. (1) lit. a), c) şi d) pot fi înlocuite, după caz, şi de livretul de familie.

     (3) Actele de identitate prevăzute la alin. (1) sunt, după caz, următoarele:

     a) buletinul de identitate, cartea de identitate sau cartea de identitate provizorie, aflate în termenul de valabilitate, în cazul cetăţenilor români;

     b) documentul de identitate, paşaport sau, după caz, permis de şedere temporară, permis de şedere permanentă, cartea de rezidenţă, cartea de rezidenţă permanentă, eliberate de autorităţile române competente, aflate în termenul de valabilitate, în cazul cetăţenilor străini sau apatrizi.

     (4) Potrivit prevederilor art. 7 alin. (1) din lege, persoanele apte de muncă ce nu realizează venituri din salarii sau din alte activităţi prezintă adeverinţă că sunt în evidenţa agenţiilor judeţene pentru ocuparea forţei de muncă, respectiv a agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă a municipiului Bucureşti, denumite în continuare agenţii

    teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă, pentru încadrare în muncă, şi nu au refuzat un loc de muncă, precum

    şi adeverinţa privind participarea la serviciile pentru stimularea ocupării şi de formare profesională oferite de aceste agenţii.

     Art. 12 - Cererile pentru acordarea ajutorului social se soluţionează în termen de maximum 30 de zile de la data înregistrării de către persoanele din cadrul serviciului public de asistenţă socială sau, după caz, de persoanele desemnate prin dispoziţie a primarului.

     Art. 13 - (1) Pentru fiecare solicitant se întocmeşte o documentaţie distinctă, păstrându-se actele care au stat la

    baza stabilirii dreptului la ajutor social, cele emise ulterior de primar, precum şi cele depuse ulterior de solicitant.

     (2) Datele cuprinse în formularul de cerere şi declaraţia pe propria răspundere privind componenţa familiei şi veniturile acesteia sunt supuse confidenţialităţii. Acestea vor putea fi folosite numai în scopul stabilirii dreptului la

    ajutor social şi al întocmirii unor situaţii statistice, precum şi în eventualitatea solicitării de către organele de anchetă.

     Art. 14 - (1) În vederea soluţionării cererii pentru acordarea ajutorului social primarul dispune, în mod

    obligatoriu, efectuarea anchetei sociale la domiciliul sau, după caz, la reşedinţa solicitantului ajutorului social, pentru verificarea situaţiei ce rezultă din datele înscrise în actele doveditoare.

     (2) Ancheta socială se realizează de personalul serviciului public de asistenţă socială din subordinea consiliului local sau, după caz, de persoanele cu atribuţii în domeniul asistenţei sociale din aparatul de specialitate al primarului, în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii. Datele referitoare la familia sau persoana singură se înregistrează în formularul de anchetă socială, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2.

     (3) La definitivarea anchetei sociale se pot utiliza şi informaţii de la cel puţin două persoane care cunosc situaţia materială, socială şi civilă a persoanelor din gospodăria solicitantului de ajutor social. În acest caz, declaraţiile persoanelor se consemnează de personalul prevăzut la alin. (2) şi se semnează de persoanele în cauză.

     (4) La efectuarea anchetei sociale pot participa şi reprezentanţi ai instituţiilor publice sau ai organizaţiilor nonguvernamentale care au ca obiect de activitate acest domeniu şi care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale respective.

     (5) În cazul persoanelor prevăzute la art. 5, ancheta socială se efectuează la locul desemnat de solicitant.

     (6) În cazul gospodăriilor definite la art. 8 alin. (8) din lege, ancheta socială se va completa pentru fiecare familie

    sau persoană singură.

     (7) Răspunderea asupra conţinutului anchetei sociale revine şi persoanelor care au efectuat şi au semnat ancheta socială.

     (8) În cazul în care solicitantul refuză să furnizeze informaţiile necesare pentru întocmirea anchetei sociale se

    consideră că familia acestuia nu îndeplineşte condiţiile de acordare a ajutorului social.

     Secţiunea a 2-a

     Stabilirea cuantumului şi plata ajutorului social

     Art. 15 - (1) Cuantumul ajutorului social se stabileşte ca diferenţă între nivelurile prevăzute la art. 4 alin. (1) din

    lege şi venitul net lunar al familiei sau persoanei singure, rezultat din fişa de calcul.

     (2) Dreptul la ajutorul social se acordă începând cu luna următoare înregistrării cererii.

     (3) În vederea stabilirii cuantumului ajutorului social persoana/persoanele din cadrul serviciului public de asistenţă socială sau, după caz, persoana/persoanele desemnată/desemnate prin dispoziţie a primarului completează fişa de calcul al ajutorului social pe baza datelor din cerere şi din declaraţia pe propria răspundere, din actele doveditoare depuse de solicitant, precum şi a celor rezultate din ancheta socială.

     (4) Modelul fişei de calcul al ajutorului social este prevăzut în anexa nr. 3.

     (5) În cazul soţilor despărţiţi în fapt, la stabilirea venitului net lunar al familiei sau al persoanei singure nu se iau în considerare veniturile celuilalt soţ, dacă se constată prin ancheta socială că nu au domiciliu comun şi nu se gospodăresc împreună.

     Art. 16 - (1) În cazul în care un membru al familiei sau persoana singură beneficiară de ajutor social face dovada că lucrează pe bază de contract individual de muncă, are statut de funcţionar public sau prestează o activitate realizând venituri cu caracter salarial, cuantumul ajutorului social, calculat în condiţiile prevăzute la art. 15 alin. (1), se majorează cu 15%.

     (2) Majorarea cuantumului ajutorului social, prevăzută la alin. (1), se aplică o singură dată, indiferent de numărul membrilor de familie care lucrează pe bază de contract individual de muncă, au statut de funcţionar public sau prestează o activitate realizând venituri cu caracter salarial.

     Art. 17 - (1) La stabilirea venitului net lunar al familiei şi, după caz, al persoanei singure se iau în considerare

    toate veniturile pe care membrii acesteia le realizează, inclusiv cele care provin din drepturi de asigurări sociale de stat, asigurări de şomaj, obligaţii legale de întreţinere, indemnizaţii, alocaţii şi ajutoare cu caracter permanent şi alte creanţe legale, cu excepţia burselor de studiu şi a burselor sociale, precum şi a sprijinului financiar prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 1.488/2004 privind aprobarea criteriilor şi a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului naţional de protecţie socială "Bani de liceu", cu modificările şi completările ulterioare.

     (2) În situaţia în care familia definită la art. 2 din lege locuieşte şi se gospodăreşte împreună cu alte familii sau persoane, veniturile acestora nu se iau în calcul la stabilirea venitului familiei, cu excepţia părţii ce revine de drept din veniturile lunare nete, realizate în comun de persoanele din gospodărie.

     (3) În situaţia în care nu se poate determina suma prevăzută la alin. (2), fiecare familie sau persoană singură va completa o declaraţie pe propria răspundere pentru venitul rezultat din gospodărirea împreună.

     Art. 18 - (1) Stabilirea dreptului la ajutor social se realizează ţinându-se seama de bunurile familiei sau, după

    caz, ale persoanei singure, cuprinse în următoarele liste:

     a) Lista bunurilor considerate de strictă necesitate pentru nevoile unei familii, prevăzută în anexa nr. 4;

     b) Lista bunurilor care nu sunt considerate de strictă necesitate pentru nevoile familiale, prevăzută în anexa nr. 5;

     c) Criteriile privind limitele minime şi maxime ale veniturilor potenţiale provenite din valorificarea bunurilor ce depăşesc cantitativ categoriile de bunuri considerate de strictă necesitate pentru nevoile unei familii, prevăzute în anexa nr. 6;

     d) Criteriile proprii suplimentare de evaluare a veniturilor potenţiale aprobate de consiliile locale, în funcţie de condiţiile specifice de la nivelul fiecărei localităţi.

     (2) Listele şi criteriile prevăzute la alin. (1) lit. a) - c) se completează şi se actualizează de Ministerul Muncii,

    Familiei şi Protecţiei Sociale, cu consultarea Institutului Naţional de Statistică şi se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

     Art. 19 - (1) Familiile şi persoanele singure care au în proprietate numai categoriile de bunuri considerate de

    strictă necesitate pentru nevoile familiale beneficiază, în condiţiile legii, de ajutor social, luându-se în calcul numai

    veniturile prevăzute la art. 17.

     (2) Prin bunuri considerate de strictă necesitate se înţelege acele bunuri destinate uzului personal sau pentru

    necesităţile gospodăreşti, proviziile pentru gospodărie corespunzătoare unei aprovizionări familiale normale, animalele de casă şi cele de tracţiune, precum şi instrumentele portabile pentru exercitarea profesiunilor libere.

     (3) Bunurile de strictă necesitate prevăzute la alin. (1) nu trebuie să permită, prin natura sau prin cantitatea lor, desfăşurarea unei activităţi cu caracter comercial.

     Art. 20 - Familiile şi persoanele singure care au în proprietate cel puţin unul dintre bunurile cuprinse în Lista

    bunurilor care nu sunt considerate de strictă necesitate pentru nevoile familiale nu beneficiază de ajutor social.

     Art. 21 - În vederea acordării ajutorului social, la stabilirea venitului net lunar al familiei sau al persoanei

    singure care are în proprietate bunuri ce depăşesc cantitativ categoriile de bunuri prevăzute în anexa nr. 4 se iau în calcul veniturile prevăzute la art. 17, precum şi veniturile potenţiale provenite din valorificarea bunurilor respective,

    stabilite potrivit criteriilor prevăzute la art. 18 alin. (1) lit. c).

     Art. 22 - Veniturile potenţiale care se pot obţine din valorificarea bunurilor cuprinse în anexa nr. 6 se stabilesc de către consiliile locale în funcţie de condiţiile locale specifice, luând în considerare limitele minime şi maxime prevăzute în aceasta, fără a le depăşi.

     Art. 23 - Listele şi criteriile aprobate în condiţiile art. 22 se afişează într-un loc vizibil la sediul consiliului local

    al comunei, oraşului, municipiului sau, după caz, al sectorului municipiului Bucureşti.

     Art. 24 - (1) Cererea şi declaraţia pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului social, însoţite de actele doveditoare, fişa de calcul al ajutorului social şi ancheta socială sunt prezentate secretarului de către persoanele prevăzute la art. 1 pentru verificare şi vizare.

     (2) În termen de maximum 10 zile lucrătoare de la efectuarea anchetei sociale şi pe baza documentelor prevăzute la alin. (1) secretarul are obligaţia să prezinte primarului, pentru aprobare, dispoziţia de acordare sau de respingere a cererii privind ajutorul social.

     (3) Dispoziţia scrisă a primarului, emisă în termenul prevăzut la alin. (2), se comunică solicitantului în termen de maximum 5 zile de la emiterea acesteia.

     (4) Pentru situaţiile în care numărul beneficiarilor este mai mare de 10 persoane, dispoziţia poate fi emisă colectiv, comunicarea acesteia fiind realizată individual.

     (5) Dispoziţia primarului de acordare a dreptului la ajutorul social, însoţită de copia cererii de acordare a ajutorului social şi a declaraţiei pe propria răspundere, certificată de primar, precum şi de copia fişei de calcul, se transmit pe bază de borderou la agenţiile pentru prestaţii sociale judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, denumite în continuare agenţii teritoriale. Modelul borderoului este prevăzut în anexa nr. 7.

     (6) Primarul are obligaţia de a transmite agenţiei teritoriale documentele prevăzute la alin. (5), precum şi situaţia centralizatoare privind titularii ajutorului social şi sumele de plată, până la data de 5 a fiecărei luni, pentru luna anterioară. Modelul situaţiei centralizatoare este prevăzut în anexa nr. 8.

     (7) Situaţia centralizatoare prevăzută la alin. (6) reprezintă document de plată pe baza căruia agenţiile teritoriale efectuează plata drepturilor de ajutor social.

     (8) În vederea eficientizării procesului de plată a drepturilor de ajutor social la nivelul primăriei se organizează completarea electronică a unor informaţii privind beneficiarii de ajutor social într-un format ce va fi pus la

    dispoziţie de către agenţiile teritoriale.

     (9) Actele doveditoare care au stat la baza emiterii dispoziţiei primarului împreună cu ancheta socială se păstrează la primărie în dosarul titularului.

Report this document

For any questions or suggestions please email
cust-service@docsford.com