DOC

multiplikatorstvo

By Danielle Edwards,2014-12-25 23:27
17 views 0
multiplikatorstvo

POROČILO O SPREMLJANJU 2.

    GENERACIJE NOVIH IN

    PRENOVLJENIH IZOBRAŢEVALNIH

    PROGRAMOV

    ?Mehatronik operater, Frizer, Grafični operater in

    Avtokaroserist?

    - NELEKTORIRANO -

    Delovna skupina za Tina Klarič, Center RS za poklicno izobraţevanje (CPI), spremljanje 2. generacije Saša Grašič, CPI

    Dare Hribar, CPI

    Elena Kecman, CPI

    dr. Klara Skubic Ermenc, CPI

    dr. Branko Slivar, Zavod RS za šolstvo (ZRSŠ)

    Tomaţ Kranjc, ZRSŠ

    dr. Milena Ivanuš Grmek, Pedagoška fakulteta Maribor Avtorji poročila: Tina Klarič, CPI

     Elena Kecman, CPI

    Saša Grašič, CPI

    Danuša Škapin, CPI

    dr. Klara Skubic Ermenc, CPI

    dr. Branko Slivar, ZRSŠ

    Tomaţ Kranjc, ZRSŠ

    dr. Milena Ivanuš Grmek, Pedagoška fakulteta Maribor Zbrala in uredila: Tina Klarič, CPI

    Izdajatelj: Center RS za poklicno izobraţevanje

     2

KAZALO

    I. UVOD .......................................................................................................................................................... 7 II. STRUKTURA POROČILA ....................................................................................................................... 7 III. OPREDELITEV UVAJANJA IN SPREMLJANJA ................................................................................ 9 1. UVAJANJE 2. GENERACIJE NOVIH IN PRENOVLJENIH IZOBRAŢEVALNIH PROGRAMOV ......... 9 2. SPREMLJANJE 2. GENERACIJE NOVIH IN PRENOVLJENIH IZOBRAŢEVALNIH PROGRAMOV 10

    2.1. OPREDELITEV PODROČIJ SPREMLJANJA ................................................................................. 11 POSAMEZNI SKLOPI POROČILA ........................................................................................................... 14 IV. STALIŠČA UČITELJEV DO NOVIH IN PRENOVLJENIH PROGRAMOV .................................... 15 1. METODOLOGIJA SPREMLJANJA ...................................................................................................... 16

    1.1. RAZISKOVALNA METODA ............................................................................................................ 16

    1.3. INŠTRUMENT ZA ZBIRANJE PODATKOV .................................................................................... 18

    1.4. STATISTIČNE METODE ZA OBDELAVO PODATKOV .................................................................. 18 2. REZULTATI .......................................................................................................................................... 19

    2.1. OCENA PO PROGRAMIH GLEDE NA IZBRANE KRITERIJE ........................................................ 19

    2.2. ZAZNANE RAZLIKE MED STARIMI IN NOVIMI PROGRAMI ....................................................... 21

     2.3. URESNIČEVANJE NOVOSTI V PROGRAMIH ............................................................................... 24

    2.3.1. URESNIČEVANJE MED-PREDMETNEGA POVEZOVANJA ............................................................... 24

    2.3.2. MED-PREDMETNO POVEZOVANJE SPREMENJA VLOGO UČITELJA ............................................. 25

    2.3.3. POVEZOVANJE TEORETIČNIH ZNANJ IN PRAKTIČNEGA IZOBRAŢEVANJA .............................. 27

    2.3.4. POVEZOVANJE PRAKTIČNEGA POUKA IN IZOBRAŢEVANJA V DELOVNEM PROCESU ............ 28

    2.3.5. TIMSKO DELO MED UČITELJI ............................................................................................................ 29

    2.3.6. VPLIV TIMSKEGA DELA NA DELO UČITELJEV ............................................................................... 31

    2.3.7. URESNIČEVANJE NAČELA INTEGRACIJE ........................................................................................ 33

    2.3.8. URESNIČEVANJE NAČELA AVTONOMIJE ........................................................................................ 35

    2.3.9. VPLIV NAČELA AVTONOMNOMIJE NA DELO UČITELJEV............................................................. 36

    2.3.10. TEŢNJA K ZMANJŠANJU OSIPA........................................................................................................ 38

    2.4. PODPORA PRI UVAJANJU ........................................................................................................... 40

    2.5. PRIPRAVA IZVEDBENEGA KURIKULUMA .................................................................................. 43

    2.6. PREDNOSTI IN SLABOSTI IZVEDBENEGA KURIKULUMA ......................................................... 45

    2.7. URESNIČEVANJE CILJEV V IZVEDBENEM KURIKULUMU IN LETNI UČNI PRIPRAVI ............ 47

    2.8. PRIPRAVE NA POUK..................................................................................................................... 49

    2.8.1. URESNIČEVANJE PRIPRAV NA POUK PO POSTAVKAH .................................................................. 50

    2.9. POGOJI ZA DOSEGANJE KAKOVOSTI ......................................................................................... 51

    2.9.1. VELIKOST SKUPIN ............................................................................................................................... 51

    2.10. PROFIL DIJAKOV V UČITELJEVIH OČEH ................................................................................. 52 3. ZAKLJUČEK ......................................................................................................................................... 56 V. UČNI USPEH IN OSIP DIJAKOV ......................................................................................................... 62 1. ANALIZA UČNEGA USPEHA .............................................................................................................. 63 VI. RACIONALNA EVALVACIJA IZVEDBENIH KURIKULOV ........................................................... 65 1. METODOLOGIJA ZA RACIONALNO EVALVACIJO IZVEDBENIH KURIKULOV, DR. KLARA ERMENC SKUBIC ......................................................................................................................................... 66

    1.1. OSNOVNO RAZISKOVALNO VPRAŠANJE..................................................................................... 66

    1.2. KRITERIJI ZA RACIONALNO EVALVACIJO ................................................................................. 66 2. RACIONALNA EVALVACIJA PROGRAMOV MEHATRONIK OPERATER IN GRAFIČNI OPERATER, DR. KLARA ERMENC SKUBIC .................................................................................................. 69

    2.1. TEMELJNI CILJI PROGRAMA IN IZOBRAŢEVANJA NA POSAMEZNI ŠOLI – RAZVOJNA

    STRATEGIJA ......................................................................................................................................... 69

    2.2. VLOGA RAZLIČNIH AKTERJEV V IZVEDBENIH KURIKULIH ..................................................... 72

    2.3. ODPRTI KURIKUL ........................................................................................................................ 73

    2.4. ANALIZA LETNE UČNE PRIPRAVE .............................................................................................. 75

    2.4.1. KONCEPT NAČRTOVANJA (KOMPETENCE, KONCEPT ZNANJA) .................................................. 75

    2.4.2. IZVEDBENI PREDMETNIK................................................................................................................... 87

    2.4.3. MESTO IN POMEN CILJEV S PODROČJA SPLOŠNIH ZNANJ............................................................ 87

    2.4.4. TIMSKO NAČRTOVANJE ..................................................................................................................... 89

     3

    2.4.5. NAČRTOVANJE DIDAKTIČNE IZVEDBE IN DIDAKTIČNEGA OKOLJA.......................................... 89 3. RACIONALNA EVALVACIJA IZVEDBENIH KURIKULOV ZA IZOBRAŢEVALNA PROGRAMA ?FRIZER IN AVTOKAROSERIST?, DR. MILENA IVANUŠ GRMEK ............................................................. 91 3.1. RACIONALNA EVALVACIJA IZVEDBENEGA KURIKULA ZA PROGRAM AVTOKAROSERIST .... 91 3.2. RACIONALNA EVALVACIJA IZVEDBENEGA KURIKULA ZA PROGRAM AVTOKAROSERIST II 95 3.3. RACIONALNA EVALVACIJA IZVEDBENEGA KURIKULA ZA PROGRAM FRIZER ...................... 98 3.4. RACIONALNA EVALVACIJA IZVEDBENEGA KURIKULA ZA PROGRAM FRIZER II. ................ 100 4. SKLEPNA MISEL ............................................................................................................................... 102 5. VIRI ..................................................................................................................................................... 104

    VII. URESNIČEVANJE CILJEV KLJUČNIH KVALIFIKACIJ ............................................................ 105 1. UVOD .................................................................................................................................................. 106 2. METODOLOGIJA SPREMLJANJA .................................................................................................... 108 3. UGOTOVITVE .................................................................................................................................... 110 3.1. KATALOGI KLJUČNIH KVALIFIKACIJ....................................................................................... 110 3.1.1. DRUŢBOSLOVJE ................................................................................................................................. 110 3.1.2. NARAVOSLOVJE ................................................................................................................................ 111 3.1.3. MATEMATIKA .................................................................................................................................... 112 3.1.4. SLOVENŠČINA .................................................................................................................................... 112 3.1.5. ŠPORTNA VZGOJA ............................................................................................................................. 112 3.1.6. TUJI JEZIK ........................................................................................................................................... 113 3.1.7. UMETNOST LIKOVNA .................................................................................................................... 114 3.2. VKLJUČITEV INTEGRIRANIH KLJUČNIH KVALIFIKACIJ V KLJUČNE KVALIFIKACIJE ........ 115 3.2.1. DRUŢBOSLOVJE ................................................................................................................................. 115 3.2.2. MATEMATIKA .................................................................................................................................... 115 3.2.3. TUJI JEZIK ........................................................................................................................................... 116 3.3. PROBLEMI PRI IZVEDBI POUKA ............................................................................................... 116 3.3.1. DRUŢBOSLOVJE ................................................................................................................................. 116 3.3.2. MATEMATIKA .................................................................................................................................... 116 3.3.3. NARAVOSLOVJE ................................................................................................................................ 117 3.3.4. SLOVENŠČINA .................................................................................................................................... 117 3.3.5. ŠPORTNA VZGOJA ............................................................................................................................. 118 3.3.6. TUJI JEZIK ........................................................................................................................................... 118 3.3.7. UMETNOST LIKOVNA .................................................................................................................... 118 3.3.8. ZDRAVSTVENA VZGOJA .................................................................................................................. 119 3.4. METODIČNE IN DIDAKTIČNE NOVOSTI ................................................................................... 119 3.4.1. DRUŢBOSLOVJE ................................................................................................................................. 119 3.4.2. MATEMATIKA .................................................................................................................................... 119 3.4.3. NARAVOSLOVJE ................................................................................................................................ 119 3.4.4. TUJI JEZIK ........................................................................................................................................... 120 3.4.5. UMETNOST LIKOVNA .................................................................................................................... 120 3.5. OCENJEVANJE ............................................................................................................................ 120 3.5.1. DRUŢBOSLOVJE ................................................................................................................................. 120 3.5.2. NARAVOSLOVJE ................................................................................................................................ 121 3.5.3. SLOVENŠČINA .................................................................................................................................... 121 3.5.4. ŠPORTNA VZGOJA ............................................................................................................................. 121 3.5.5. TUJI JEZIK ........................................................................................................................................... 121 3.5.6. UMETNOST LIKOVNA .................................................................................................................... 122 3.5.7. ZDRAVSTVENA VZGOJA .................................................................................................................. 122 3.6. MOŢNOSTI UČITELJEV ZA RAZVOJNO DELO .......................................................................... 122 3.6.1. DRUŢBOSLOVJE ................................................................................................................................. 122 3.6.2. MATEMATIKA .................................................................................................................................... 123 3.6.3. ŠPORTNA VZGOJA ............................................................................................................................. 123 3.6.4. TUJI JEZIK ........................................................................................................................................... 123 3.7. POGOJI ZA DELO, DELITVE V SKUPINE, OPREMA ................................................................. 123 3.7.1. DRUŢBOSLOVJE ................................................................................................................................. 123 3.7.2. MATEMATIKA .................................................................................................................................... 123 3.7.3. NARAVOSLOVJE ................................................................................................................................ 124 3.7.4. UMETNOST LIKOVNA .................................................................................................................... 124 3.8. SODELOVANJE UČITELJA Z ZRSŠ ............................................................................................. 124 3.8.1. DRUŢBOSLOVJE ................................................................................................................................. 124 3.8.2. MATEMATIKA .................................................................................................................................... 125 3.8.3 NARAVOSLOVJE ................................................................................................................................. 125 3.8.4. SLOVENŠČINA .................................................................................................................................... 125 3.8.5. ZDRAVSTVENA VZGOJA .................................................................................................................. 125

     4

    3.8.6. TUJI JEZIK ........................................................................................................................................... 125 3.8.7. UMETNOST LIKOVNA .................................................................................................................... 126 3.9. POVZETKI POSAMEZNIH POROČIL .......................................................................................... 126 3.9.1. DRUŢBOSLOVJE ................................................................................................................................. 126 3.9.2. MATEMATIKA .................................................................................................................................... 127 3.9.3. NARAVOSLOVJE ................................................................................................................................ 127 3.9.4. ŠPORTNA VZGOJA ............................................................................................................................. 129 3.9.5. SLOVENŠČINA .................................................................................................................................... 129 4. POVZETEK ......................................................................................................................................... 130 4.1. KATALOGI KK ............................................................................................................................. 130 4.2. VKLJUČENOST KK V PROJEKTNE TEDNE................................................................................ 130 4.3. PROBLEMI PRI IZVEDBI POUKA ............................................................................................... 131 4.4. METODIČNE IN DIDAKTIČNE NOVOSTI ................................................................................... 131 4.5. OCENJEVANJE ............................................................................................................................ 131 4.6. POGOJI ZA DELO ....................................................................................................................... 132 4.7. PODPORA ZRSŠ .......................................................................................................................... 132

    VIII. IDENTIFIKACIJA RABE UČNIH GRADIV IN POTREBE PO NOVIH UČNIH GRADIVIH .... 133 1. METODOLOGIJA ............................................................................................................................... 135 1.1. RAZISKOVALNA METODA .......................................................................................................... 135 1.2. OSNOVNA POPULACIJA IN VZOREC, ........................................................................................ 135 1.3. INŠTRUMENT ZA ZBIRANJE PODATKOV .................................................................................. 136 1.4. STRUKTURA POROČILA ............................................................................................................. 136 2. UGOTOVITVE SPREMLJANJA ......................................................................................................... 138 2.1. UČNA GRADIVA V PROGRAMU MEHATRONIK OPERATER..................................................... 138 2.1.1. SPLOŠNO – IZOBRAŢEVALNI PREDMETI ....................................................................................... 138 2.1.2. STROKOVNO VSEBINSKI SKLOPI .................................................................................................... 142 2.2. UČNA GRADIVA V PROGRAMU GRAFIČNI OPERATER ........................................................... 144 2.2.1. SPLOŠNO – IZOBRAŢEVALNI PREDMETI ....................................................................................... 144 2.2.2. STROKOVNI VSEBINSKI SKLOPI ..................................................................................................... 145 2.3. UČNA GRADIVA V PROGRAMU AVTOKAROSERIST ................................................................. 146 2.3.1. SPLOŠNO – IZOBRAŢEVALNI PREDMETI ....................................................................................... 146 2.3.2. STROKOVNI VSEBINSKI SKLOPI ..................................................................................................... 148 2.4. FRIZER ........................................................................................................................................ 149 2.4.1. SPLOŠNO – IZOBRAŢEVALNI PREDMETI ....................................................................................... 149 2.4.2. STROKOVNI VSEBINSKI SKLOPI ..................................................................................................... 152 2.5. RABA AVTENTIČNIH IN DRUGIH GRADIV V VSEH PROGRAMIH ............................................ 153 2.6. STALIŠČA UČITELJEV DO GRADIV V OBLIKI UČNE MAPE ..................................................... 154 3. UGOTOVITVE, ZAKLJUČEK ............................................................................................................ 157 3.1. UČNA GRADIVA ZA SPLOŠNO-IZOBRAŢEVALNE PREDMETE ................................................. 157 3.2. UČNA GRADIVA ZA STROKOVNE VSEBINSKE SKLOPE ........................................................... 158 3.3. PREDNOSTI IN SLABOSTI UČNE MAPE .................................................................................... 159

    IX. USPOSABLJANJE UČITELJEV IN DRUGIH STROKOVNIH DELAVCEV ................................. 160 1. KONCEPT USPOSABLJANJA IN SVETOVANJA .............................................................................. 161 1.1. TEORETIČNA IZHODIŠČA IN DEFINICIJE TEMELJNIH POJMOV ........................................... 161 1.1.1. CELOSTNO POJMOVANJE ZNANJA ................................................................................................. 161 1.1.2. TEORIJE UČENJA................................................................................................................................ 161 1.1.3. VLOGA PREDAVATELJEV IN UDELEŢENCEV V PROCESU SVETOVANJA IN USPOSABLJANJA

     ....................................................................................................................................................................... 161 1.1.4. SISTEMSKA UMESTITEV CILJNE POPULACIJE .............................................................................. 161 1.1.5. USPOSABLJANJA KOT UVAJANJE RAZVOJNIH SPREMEMB ........................................................ 162 1.2. PRINCIPI USPOSABLJANJA IN SVETOVANJA UČITELJEM IN DRUGIM STROKOVNIM

    DELAVCEM PRI UVAJANJU NOVIH PROGRAMOV ......................................................................... 162 1.3. KOMPETENCE UČITELJEV, KI JIH ŢELIMO RAZVIJATI .......................................................... 164 1.3.1. SODELOVANJE/INTERAKCIJA/TIMSKO DELO ............................................................................... 164 1.3.2. PROJEKTNO IN RAZVOJNO DELO .................................................................................................... 165 1.3.3. VSEŢIVLJENJSKO UČENJE ................................................................................................................ 165 1.3.4. RAZVIJANJE SPODBUDNEGA IN USTVARJALNEGA UČNEGA OKOLJA ZA POSAMEZNIKE IN SKUPINE TER SPODBUJANJE UČNEGA PROCESA .................................................................................. 166 1.3.5. INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKA PISMENOST ....................................................................... 167 1.3.6. ZMOŢNOST UPRAVLJANJA S ŠOLSKO ADMINISTRACIJO ........................................................... 167 1.3.7. DRUGE, PREDVSEM OSEBNOSTNE LASTNOSTI ............................................................................ 168

     5

    2. IZVEDENA USPOSABLJANJA IN SVETOVANJA V ŠOLSKEM LETU 2005/2006 ........................... 169

    2.1. SPLOŠNO O USPOSABLJANJU ŠOL PRI UVAJANJU 2. GENERACIJE NOVIH IN

    PRENOVLJENIH IZOBRAŢEVALNIH PROGRAMOV ......................................................................... 169

    2.2. CILJNE SKUPINE ........................................................................................................................ 170 3. ZAKLJUČEK ....................................................................................................................................... 175 X. SKLEPI .................................................................................................................................................. 177 XI. VIRI ...................................................................................................................................................... 184

     6

I. UVOD

Pričujoče poročilo je poročilo o izvajanji II. generacije novih in prenovljenih izobraţevalnih

    programov: Mehatronik operater, Grafični operater, Avtokaroserist in Frizer. S poročilom

    ţelimo prikazati sliko poteka in uspešnosti uvajanja II. generacije novih in prenovljenih izobraţevalnih programov, ki bo na eni strani odgovarjala na sistemsko vprašanje uspešnosti

    konceptualnih novosti, na drugi strani pa bo odgovarjala praktikom, ki so sredi procesa uvajanja ali pa se na to šele pripravljajo v drugih prenovljenih programih. Podatki, ki smo jih

    zbrali dajejo vpogled v širši kontekst uvajanja sprememb v poklicnem in strokovnem izobraţevanju.

II. STRUKTURA POROČILA

S poročilom prestavljamo rezultate spremljanja uvajanja 2. generacije novih in

    prenovljenih izobraţevalnih programov: Mehatronik operater, Grafični operater, Frizer in Avtokaroserist. Spremljanje je fokusirano na uresničevanje temeljnih novosti

    omenjenih programov, ki so na stali po prenovljenih Izhodiščih za pripravo izobraţevalnih

    programov niţjega in srednjega poklicnega izobraţevanja ter programov srednjega

    strokovnega izobraţevanja. Temeljni cilj spremljanja je, na eni strani izpostaviti pozitivne premike, ki so se zgodili v šolski praksi, in na drugi strani opozoriti na ovire, ki se pojavljajo pri uresničevanju ciljev izobraţevalnih programov, k odpravi katerih je treba teţiti pri

    doseganju kakovosti poklicnega izobraţevanja.

    Poročilo je rezultat dobrega sodelovanja sodelavcev Centra RS za poklicno izobraţevanje, Zavoda RS za šolstvo, posameznih šol – ravnateljev, učiteljev in drugih pedagoških delavcev ter drugih strokovnjakov, ki so sodelovali pri posameznih segmentih spremljanja.

Spremljanje 2. generacije novih in prenovljenih programov poteka glede na vnaprej določena

    področja spremljanja. Pri spremljanju posameznega področja smo povabili k sodelovanju šole

    in druge strokovnjake, ki se ukvarjajo s tem področjem. Tako smo izdelali natančen načrt

    spremljanja področja, izvedli spremljane ter pripravili delno poročilo, takšna je tudi struktura

    pričujočega poročila.

     7

    Poročilo je sestavljeno iz samostojnih, vsebinsko zaokroţenih enot. Uvodnemu poglavju, kjer je podana temeljna predstavitev uvajanja 2. generacije novih in prenovljenih izobraţevalnih programov, temeljna opredelitev spremljanja in predstavitev načrta

    spremljanja za šolsko leto 2005/2006 sledi 6 samostojnih poglavij, ta so:

     Stališča učiteljev do novih in prenovljenih izobraţevalnih programov;

     Učni uspeh in osip učencev;

     Racionalna evalvacija izvedbenih kurikulumov;

     Uresničevanje ciljev ključnih kvalifikacij;

     Obstoječa učna gradiva in potrebe po novih gradivih;

     Usposabljanje in svetovanje pri uvajanju.

    Pri vsakem poglavju so v uvodu opredeljeni cilji in postopki spremljanja (metodologija). V osrednjem delu posameznega poglavja so podrobno analizirani in predstavljeni rezultati spremljanja. Poglavje je zaključeno s temeljnimi ugotovitvami spremljanega področja. Na koncu poročila so predstavljene skupne ugotovitve spremljanja in predlogi za nadaljnje delo. Struktura poročila je torej takšna, da bralcu omogoča hiter vpogled v temeljne zaključke spremljanja. Osredotočiti se mora samo na sklepne dele posameznega poglavja in zaključno poglavje. Za bolj zahtevnega bralca v osrednjem delu vsakega poglavja podrobno predstavimo rezultate posameznega področja

    spremljanja.

     8

III. OPREDELITEV UVAJANJA IN SPREMLJANJA

1. UVAJANJE 2. GENERACIJE NOVIH IN PRENOVLJENIH

    IZOBRAŢEVALNIH PROGRAMOV

    V uvajanje 2. generacije novih in prenovljenih izobraţevalnih programov so vključeni štirje izobraţevalni programi srednjega poklicnega izobraţevanja: Mehatronik operater, Grafični operater, Frizer in Avtokaroserist, ki jih je Strokovni svet RS za poklicno izobraţevanje sprejel na 79. seji dne 12. novembra 2004. S sklepom Ministrstva za šolstvo in šport so od

    januarja 2005 začele z uvajanjem, v šolskem letu 2005/2006 pa z izvajanjem 2. generacije novih in prenovljenih programov naslednje šole:

Izobraţevalni program Mehatronik operater:

     ŠC Ptuj, Poklicna in tehniška elektro šola;

     TŠC Nova Gorica, Poklicna in tehniška strojna šola;

     ŠC Velenje, Poklicna in tehniška strojna šola;

     ŠC Celje, Poklicna in tehniška strojna šola;

     TSC Kranj, Poklicna in strokovna šola.

Izobraţevalni program Grafični operater:

     Srednja medijska in grafična šola Ljubljana.

Izobraţevalni program Avtokaroserist:

     ŠC Ptuj, Poklicna in tehniška strojna šola

     Srednja poklicna in strokovna šola Beţigrad

Izobraţevalni program Frizer:

     Srednja poklicna in strokovna šola Celje

     Srednja šola za oblikovanje Maribor

    Uvajanje in izvajanje 2. generacije novih in prenovljenih izobraţevalnih programov sledi logiki projekta poskusnega uvajanja novega izobraţevalnega programa Avtoserviser, ki se je,

     9

kot del Razvojnega programa za podporo implementaciji Izhodišč za pripravo izobraţevalnih

    programov niţjega in srednjega poklicnega izobraţevanja ter programov srednjega

    strokovnega izobraţevanja, začel uvajati januarja 2004, izvajati pa v šolskem letu 2004/2005 na štirih šolah (več v: Prvo poskusno poročilo o poteku poskusnega izvajanja izobraţevalnega programa Avtoserviser). Z uvajanjem novih in prenovljenih izobraţevalnih programov zasledujemo temeljne cilje in načela poklicnega izobraţevanja, kot jih predvidevajo Izhodišča

    za pripravo izobraţevalnih programov niţjega in srednjega poklicnega izobraţevanja ter

    programov srednjega strokovnega izobraţevanja.

Proces uvajanja in spremljanja novih in prenovljenih izobraţevalnih programov je zastavljen

    izrazito partnersko in sodelovalno. Kot je navedeno v ?Projektu uvajanja in spremljanja novih izobraţevalnih programov srednjega poklicnega izobraţevanja (2005)? sodelujejo pri uvajanju: Center RS za poklicno izobraţevanje, Zavod RS za šolstvo, Ministrstvo za šolstvo, Obrtna zbornica Slovenije, poklicne in strokovne šole, učitelji in drugi strokovni sodelavci,

    pri čemer imajo posebno vlogo učitelji multiplikatorji, ki sodelujejo tudi v projektu uvajanja izobraţevalnega programa Avtoserviser.

2. SPREMLJANJE 2. GENERACIJE NOVIH IN

    PRENOVLJENIH IZOBRAŢEVALNIH PROGRAMOV

Podlaga za spremljanje izobraţevalnih programov je podana v Pravilniku o posodabljanju

    vzgojno-izobraţevalnega dela (Ur. l. RS, št. 13/03), kjer je opredeljen pojem in postopki

    spremljanja, podane so smernice za načrtovanje spremljanja ter določeni nosilci posodabljanja

    vzgojno-izobraţevalnega dela.

    Pravilnik tako v 2. členu opredeli spremljanje novih programov, novih programskih

    elementov in novosti kot postopek sistematičnega zbiranja informacij o njihovem uresničevanju z namenom sprotnega reševanja vprašanj neposredno v pedagoški praksi.

    V 9. členu Pravilnika o posodabljanju vzgojno-izobraţevalnega dela so opredeljene

    naslednje naloge spremljanja:

     priprava načrta spremljanja,

     svetovanje in pomoč pri reševanju konkretnih vprašanj, ki se pojavljajo v zvezi z

    uvajanjem novih programskih elementov in novih programov,

     10

Report this document

For any questions or suggestions please email
cust-service@docsford.com