DOC

charakterystycznych

By Tracy Wallace,2014-08-11 02:33
9 views 0
charakterystycznych

SCENARIUSZ KONKURSU HISTORYCZNO- GEOGRAFICZNEGO O ZIEMI

    RADZIŁOWSKIEJ PT. „CUDZE CHWALICIE, SWEGO NIE ZNACIE”.

CELE KONKURSU:

    - budzenie zainteresowania własnym regionem,

    - przybliżenie znajomości na temat położenia, historii i środowiska przyrodniczego

    własnego regionu,

    - kształtowanie postaw lokalnego patrioty.

    PRZEBIEG PRZYGOTOWAŃ:

    - konkurs odbył się 12 maja o godz. 12.00 na sali gimnastycznej,

    - podane zostały informacje dotyczące celów konkursu oraz składów drużynowych:

    I zespół- tworzyły klasy pierwsze, po trzy osoby z każdej klasy;

    II zespół klasy drugie, po dwie osoby z każdej klasy;

    III zespół klasy trzecie , po dwie osoby z każdej klasy;

    IV zespół przedstawiciele szkoły podstawowej z klas IV- VI.

    - źródła informacji:

    ; Internet,

    ; „Aby pamięć nie zginęła”- J. Orzechowski,

    ; „Początki osadnictwa Wizny i ziemi wiskiej (do 1529 roku)- Cz. Brodzicki,

    ; „Dzieje osadnictwa w powiecie grajewskim do poł. XVI w”- J. Wiśniewski.

     Wszystkie pozycje dostępne są w bibliotece szkolnej i publicznej.

    - Informacje o składach drużynowych należało zgłaszać do nauczycieli geografii i historii

    do 30 kwietnia.

PRZRBIEG KONKURSU:

     Prowadząca I:

    Serdecznie witamy na szkolnym konkursie wiedzy historyczno- geograficznej ziemi radziłowskiej. Mottem przewodnim jest myśl „Cudze chwalicie, swego nie znacie” Stanisława Jachowicza , ponieważ zachwycamy się pięknem innych miast, państw i krain, a jak się okazuje niewiele wiemy o swoich „małych ojczyznach”, które mają bogatą historię i ciekawe walory przyrodnicze. Celem konkursu jest przybliżenie wiedzy na temat naszej gminy i regionu, ze szczególnym uwzględnieniem ziemi radziłowskiej.

    Prowadząca II:

    Konkurs ten nie bez powodu zorganizowaliśmy właśnie w maju. 9 maja 1466 roku Radziłów uzyskał prawa miejski na prawie chełmińskim., uznaliśmy więc, że warto w ten właśnie konkursowo- zabawowy sposób przybliżyć i przypomnieć dawne i obecne dzieje naszej ziemi i zaakcentować to właśnie w tym miesiącu.

     Prowadząca I:

    Pragniemy powitać przybyłych na dzisiejsze spotkanie gości:

    - dyrektora Szkoły Podstawowej w Radziłowie- panią Teresę Dziekońską,

    - pana Mieczysława Bagińskiego- byłego wojewodę łomżyńskiego,

    - wójta Gminy Radziłów- pana Roberta Ziemkiewicza.

    Witamy również panią dyrektor – Anetę Michałowską oraz wszystkich nauczycieli i uczniów

    gimnazjum.

    Prowadząca II:

Dzisiejsze spotkanie będzie odbywało w formie rywalizacji międzyklasowej. I tak:

    I zespół tworzą przedstawiciele klas pierwszych,

    II zespół tworzą przedstawiciele klas drugich,

    III zespół tworzą przedstawiciele klas trzecich,

    IV zespół tworzą przedstawiciele uczniów Szkoły Podstawowej w Radziłowie.

Prowadząca I:

    Członkowie koła historycznego i geograficznego pod kierunkiem p. Doroty Antosiewicz i pani Bożenny Malinowskiej przygotowali następujące konkurencje :

    a) rozpoznanie zabytków i charakterystycznych miejsc, znajdujących się na terenie naszej

    gminy

    b) praca z mapą województwa podlaskiego, powiatu grajewskiego i gminy Radziłów

    c) uzupełnianie tekstu historyczno-geograficznego o Radziłowie

    d) rozwiązanie krzyżówki

    e) uporządkowanie dat i wydarzeń historycznych

    f) rozpoznanie postaci historycznej

    g) konkurencja dla publiczności, w której prawidłowa odpowiedź będzie nagrodzona oceną

    bdb z historii i geografii

    Prowadząca II:

    W jury zasiadają nauczyciele prowadzący koło historyczne i geograficzne.

    Prowadząca I:

    Za nim jednak przejdziemy do rywalizacji międzyklasowej zapraszamy do obejrzenia i

    posłuchania prezentacji historycznej i geograficznej o ziemi radzilowskiej. Prosimy o uwagę,

    ponieważ zawarte w nich treści posłużą do udzielenia prawidłowych odpowiedzi w czasie

    konkursu.

    ( Prezentacja multimedialna o zabytkach radziłowskich, zaopatrzona w komentarzer dotyczące historii Radziłowa oraz prezentacja multimedialna o położeniu i geologii gminy Radziłów. Zostały one przygotowane i zaprezentowane przez wykonawców- członków koła historycznego i

    geograficznego.)

    OPIS DO PREZENTACJI (czyta członek koła historycznego)- załącznik nr 1

    Prowadząca II :

    Rozpoczynamy zmagania.

    (I konkurencja) Za chwilę na ekranie ukażą się ponumerowane zdjęcia przedstawiające

    zabytki i ciekawe miejsca naszej gminy. Zadaniem zespołów jest podanie do każdego

    zdjęcia nazwy zabytku i miejscowości, w której się on znajduje, bądź określenie miejsca na

    przygotowanych kartach odpowiedzi . Czas po prezentacji 1 minuta. Ilość punktów do

    zdobycia- 10.

    ( rozdanie kart odpowiedzi)

    WZÓR KARTY załącznik nr 2

     ( prezentacja zdjęć)

    Prowadząca I :

    Czas minął, prosimy o oddanie kartek z odpowiedziami. Za chwile będziemy mogli zweryfikować swoje odpowiedzi. Na ekranie ukażą się zdjęcia z pełnymi odpowiedziami, które powinny zostać udzielone.

    ( czyta prawidłowe odpowiedzi)

Prowadzącą II :

    Oto wyniki po tej konkurencji: (wpisuje na przygotowanej tablicy wyników).

Prowadząca I:

    (II konkurencja) Każda grupa otrzyma mapę naszego województwa w formie puzzli . Zdanie polega na ułożeniu mapy naszego województwa w jak najkrótszym czasie. Grupa, która skończy zadanie sygnalizuje to poprzez podniesienie ręki. Można zdobyć odpowiednio od 1 do 4 punktów.(Rozdaje koperty z puzzlami). Czas start.

    ( Po zasygnalizowaniu przez zespoły kończ pracy nauczyciele zasiadający w jury sprawdzają poprawność wykonanego zadania i podają punktację, która zostaje umieszczona na tablicy wyników.)

    PUZZLE- załącznik nr 3

    Prowadząca II :

    (III konkurencja) Każda grupa otrzyma tekst dotyczący historii Radziłowa, który trzeba prawidłowo uzupełnić. Przygotowane zostały cztery różne warianty. Proszę przedstawicieli zespołów o podejście do stolika jury i wylosowanie jednego tekstu. Czas pracy – 5 minut,

    liczony będzie od momentu wylosowania kart. Optymalna liczba punktów w tej konkurencji to 8.

    Prowadząca I:

    Na ekranie ukazują się teksty, które zostały wylosowane przez zespoły. Każdy z nas może teraz sprawdzić swoje wiadomości.

    (prezentacja tekstów)

    WZORY TEKSTÓW- załącznik nr 4

    Prowadząca II :

    Czas minął. Prosimy o oddanie zestawów. Za chwile na ekranie ukażą się prawidłowo uzupełnione teksty. (Czyta prawidłowe odpowiedzi):

    PRAWIDŁOWE ODPOWIEDZI- załącznik nr 5

    Prowadząca I:

    Teraz zapraszamy na krótki przerywnik. Usłyszymy piosenkę o Radziłowie.

     Tekst piosenki:

    I. Na Mazowszu, tam za rzeczką, tam za rzeczką

    Jest Radziłów niedaleko, niedaleko.

    Jest to bardzo duża gmina, duża gmnia,

    Mieszka tam niejedna rodzina, oj tak, tak.

    Rzeka Wissa tytaj płynie, tutaj płynie,

    Dużo dzieje się w tej gminie, tu w tej gminie,

    Szybko lata tutaj płyną, tutaj płyną,

    Ludzie z gościnności słyną, z gościnności słyną.

    REF. Bo Radziłów, bo Radziłów piękny jest,

    I wie o tym, i wie o tym każda wieś.

    Tutaj wiele , tutaj wiele przygód masz, przygód masz,

    Bo to jest, bo to jest Radziłów nasz.

    II. Na zapusty zapraszamy, zapraszamy,

    Bo Ziabelę tutaj mamy, tutaj mamy.

    Są tu tańce i wesele, i wesele

I zabawy jest tu wiele, oj tak, tak.

    Już sześć latek są zapusty, są zapusty,

    I niejeden pączek tłusty, oj jak tłusty.

    Są cyganie i występy, i występy,

    Każdy chodzi uśmiechnięty, uśmiechnięty.

    REF: Bo Radziłów……

    Prowadząca I: Podajemy wyniki z poprzedniej konkurencji ( Prowadzący II wpisuje je na

    tablicę wyników) .

    Prowadząca II:

    (IV konkurencja) Następne zadanie polega na prawidłowym uzupełnieniu krzyżówki, dotyczącej historii Radziłowa. Każde prawidłowo odgadnie hasło jest nagradzane jednym punktem. Czas pracy 5 minut (rozdaje krzyżówki).

    WZÓR KRZYŻÓWKI- załącznik nr 6

    Prowadząca II: Prosimy o oddanie kartek z krzyżówkami. Za chwile zostaną podane wyniki tej konkurencji.

    (podaje wyniki i zapisuje na tablicy).

    Prowadząca I:

    (V konkurencja) Każdy zespół losuje mapę konturową Polski, woj. podlaskiego lub powiatu grajewskiego. Zadaniem jest wpisanie we właściwe miejsca na wylosowanej mapie

    sąsiednich województw, powiatów lub gmin. Proszę przedstawicieli zespołów o podejście do stolika jury. Za prawidłowe wpisanie otrzymać można jeden punkt. Czas – 5 minut od

    momentu powrotu do zespołu.

    (po upływie określonego czasu zbiera mapy i zanosi do stolika jury, które ocenia, a następnie podaje wyniki prowadzącej, która ogłasza i wpisuje je na tablicę).

     MAPY- załącznik nr 7

    Prowadząca II:

    (VI konkurencja) Każda grupa otrzymuje zestaw, w którym znajduje się jedna data i 4 wydarzenia związane z historią ziemi radziłowskiej. Zadaniem jest dopasowanie do tej daty odpowiedniego wydarzenia i przypięcie na tablicy. Ilość punktów do

    uzyskania 1.Czas pracy 3 min.

    OPIS ZESTAWÓW

    W każdym zestawie znajduje się inna data: zestaw nr 1: 1424 r., zestaw nr 2., 1869 r., zestaw nr 3 1548 r., zestaw nr 4 1482 r.; natomiast wydarzenia są takie same: A. najstarsza wzmianka o Radziłowie, B. utrata praw miejskich przez Radziłów, C. Radziłów stolicą powiatu sądowego, D. powstanie parafii Radziłów.

    Prowadząca I:

    Proszę jury o sprawdzenie konkurencji i podanie wyników ( zapisuje wyniki na tablicy).

    Prowadząca II:

    (VII konkurencja) Za chwilę pojawią się trzy historyczne postacie związane z historią ziemi radziłowskiej. Każda z nich krótko zaprezentuje się. Zadaniem zespołów będzie odgadnięcie, jaka to postać. Odpowiedzi należy wpisać pod odpowiednimi numerami na kartach odpowiedzi. Każda prawidłowa odpowiedź to jeden punkt. Po prezentacji zespoły będą miały jeszcze minutę czasu na zastanowienie się.

    OPIS POSTACI załącznik nr 8 ( każda postać jest oznaczona odpowiednim numerem)

    Prowadząca I: (po zebraniu kart z odpowiedziami podaje wyniki).

    Prowadząca II:

    (konkurencjaVIII) Teraz będzie konkurencja dla publiczności.

    Wśród chętnych uczniów zostaną rozdane zestawy dotyczące położenia i historii ziemi

    radziłowskiej. Zadanie polega na prawidłowym oznaczeniu zdań. Spośród wszystkich

    odpowiedzi wylosowane zostaną dwa zestawy, autor prawidłowych odpowiedzi otrzyma

    ocenę bdb z geografii lub z historii. Przypominamy o podpisaniu kartki. Czas pracy wynosi

    tyle ile trwać będzie kolejna piosenka o Radziłowie

    ( rozdaje zestawy dla publiczności).

    ZESTAWY- załącznik nr 9

    Prowadząca I:

    W czasie trwania piosenki jury podsumuje wyniki konkursu. Zapraszamy.

Tekst piosenki na melodię „Nie płacz Ewka”

    I. Ta miejscowość niedaleko jest, Radziłów się zwie.

    Wszyscy wokół tutaj śmieją się, łapią każdy dzień.

    By zapomnieć o swym trudzie, tutaj wciąż żartują ludzie.

    Wiatr świeże powietrze niesie, szumią drzewa w lesie.

    REF: Mówię wam, ja wiem to Radziłów miejscem moim jest.

    Idę sam właśnie tam, gdzie czekają mnie.

    Tam przyjaciół wielu mam od lat, na nich mogę liczyć w każdy czas.

    Jeszcze raz zachęcam was- Radziłów piękny jest. 2x

    II. „Zielone Płuca Polski” tak nas zwą ci turyści co tu są.

    Zapewniamy ci przygód wiele, radość i wesele.

    Jak na Mazowsze przystało przyrodę mamy doskonałą.

    Biebrza bowiem niedaleko jest, a w niej stworzeń moc.

    REF: A wśród nich bez liku batalionów, łosi oraz dzików.

     Idę sam właśnie tam, gdzie czekają mnie.

    I roślinność tam też jest, o tak! Z torfowisk słyniemy już od lat.

    Jeszcze raz zachęcam was, bo Biebrza piękna jest.

    Mówię wam, ja wiem to Radziłów miejscem moim jest.

    Idę sam właśnie tam, gdzie czekają mnie.

    Tam przyjaciół wielu mam od lat, na nich mogę liczyć w każdy czas.

    Jeszcze raz zachęcam was- Radziłów piękny jest.

( Po piosence nauczyciel historii i geografii wylosowali po jednym zestawie, a po sprawdzeniu

    poprawności odpowiedzi wyczytali nazwiska uczniów, którzy otrzymali oceny bdb z historii lub geografii. Na koniec zostały ogłoszone wyniki konkursu i rozdane nagrody)

     opracowanie: D. Antosiewicz

     B. Malinowska

ZAŁĄCZNIK NR 1

ZDJĘCIE NR1- RZEKA

    Historyczna przynależność Radziłowa to Mazowsze. Najstarsza wzmianka o miejscu zwanym Radziłowo Koło bądź też Redziłowo Koło sięga 1424 roku, kiedy to w miejscu łączenia się dwóch rzek Kubry i Słuczy otrzymał nadanie ziemskie od księcia Janusza I Włodzimierz z Roman, osadnik przybyły z Mazowsza właściwego- z ziemi ciechanowskiej. Na zdjęciu widzimy

    miejsce łączenia się Kubry ( po lewej) ze Słuczą ( po prawej).

    ZDJĘCIE NR 2- RZEŹBA ŚW. JERZEGO

    Powstanie i lokację miasta Radziłów zawdzięczamy innemu księciu mazowieckiemu Władysławowi I. Na zasadźcę czyli organizatora nowego w ziemi wiskiej miasta powołał on starostę wiskiego Mikołaja ze Słubic. Swą działalność osadniczą rozpoczął on w 1454 roku, a zakończyła się ona dopiero 1 466 roku. Na przeszkodzie stanęła wojna trzynastoletnia z Zakonem Krzyżackim. Wreszcie 9 maja 1466 roku książęta władający ziemią wiską nadali w Wiźnie prawa miejskie dla Radziłowa . Nowe miasto lokowano na prawie chełmińskim.

     W 1482 roku powstała parafia Radziłów, wcześniej radziłowscy mieszkańcy należeli do parafii Słucz. Nie zmieniła się przynależność diecezjalna- parafia należała do diecezji płockiej. Na

    zdjęciu widzimy rzeźbę świętego Jerzego z 1480 roku czyli prawdopodobnie drugiego w kolejności kościoła wybudowanego w Radziłowie. Miejsce obecnego przechowywania rzeźby nie jest znane.

    ZDJĘCIE NR 3- RZEŹBA MARYI

    Pochodząca z tego samego okresu gotycka rzeźba Zaśnięcie Najświętszej Maryi Panny.

    Przechowywana jest obecnie w kaplicy seminaryjnej w Łomży. Pierwszym plebanem parafii radziłowskiej był Bernard, a parafię w 1482 erygował biskup płocki Piotr z Chodkowa. Wiemy, że w 1527 roku istniała tu szkoła parafialna, której rektorem był Michał Zakrzewski. W kolejnych latach parafia otrzymywała liczne nadania od panujących książąt i królów.

    ZDJĘCIE NR 4 – PÓŹNOGOTYCKI KRUCYFIKS

    Na zdjęciu widzimy krzyż, pochodzący z 2 ćwierci XVI wieku. Wisi on w kruchcie nowego kościoła w Radziłowie

    ZDJĘCIE NR 5- KIELICH Z 1643 ROKU.

    Chojni dla kościoła radziłowskiego byli również co bogatsi mieszczanie. Na zdjęciu kielich barokowy z 1643 roku podarowany przez mieszczanina Marcina Waleskowicza. Znajduje się on w kościele w Radziłowie.

    ZDJĘCIE NR 6 -KIELICHY

    Tam też przechowywane są XIX wieczne inne kielichy i puszka.

ZDJĘCIE NR 7- MONSTRANCJA

    Na zdjęciu widzimy późnobarokową monstrancję promienistą z 1873 roku, która jest używana do dnia dzisiejszego przy okazji bardzo ważnych uroczystości np. Bożego Ciała.

    ZDJĘCIE NR 7 –AKTA

     W archiwum parafialnym na plebani w Radziłowie znajdują się akta ochrzczonych, zaślubionych i zmarłych parafian radzilowskich. Najstarsze dotyczą końcowych lat wieku XVII, pisane były po łacinie i są cennym źródłem do badań dawnego społeczeństwa radziłowskiego.

    ZDJĘCIE NR 8- KOSCIÓŁ W KRAMARZEWIE

     Kościół wybudowany w 1480 roku prawdopodobnie splonął w pożarze, jaki ogarnął Radziłów w II połowie XVII wieku. W 1739 roku ukończono budowę kolejnego. Obecnie znajduje się on w Kramarzewie. Jest drewniany późnobarokowy kościół, którego wnętrze kryję XVIII- wieczne

    i XIX- wieczne zabytki, a oto niektóre z nich:

    ZDJĘCIE NR 9- późnobarokowa ambona w kształcie łodzi,

    ZDJĘCIE NR 10- figura świętego Piotra, w dłoni trzyma atrybut swojej władzy, ewangeliczne

    klucze,

    ZDJĘCIE NR 11- figura świętego Pawła,

    ZDJĘCIE NR 12- ołtarz z dwoma obrazami świętej Anny nauczającej Maryję- patronki parafii

    oraz świętej Barbary- patronki kościoła.

    ZDJĘCIE NR 13- na dziedzińcu kościoła znajduje się dzwonnica wybudowana przed rokiem

    1778.

    Wśród zabytków radziłowskich na uwagę zasługuje układ urbanistyczny rynku, pochodząca z końca XIX wieku plebania oraz cmentarz, który założony został w obecnym miejscu w 1811 roku. Z minionego stulecia pochodzi stary budynek szkoły podstawowej oraz młyn na Wiśsie w Karwowie.

ZAŁĄCZNIK NR 2

     Zespół klas I

     Karta nr 1

    Zdjęcie nr I-……………………………………..

    Zdjęcie nr II- …………………………………..

    Zdjęcie nr III- ………………………………….

     Itp. Ilość zdjęć- 10

ZAŁĄCZNIK NR 4

     Tekst numer 1

    Na przełomie XIX i XX wieku ludność trudniła się (handlem/rolnictwem), wyszynkiem i drobnym rzemiosłem. Była to domena działalności (Żydów/Niemców) W (1872/1869) r.

    Radziłów został pozbawiony praw miejskich i stał się osadą. Po (I/II) wojnie światowej istniała w Radziłowie VII klasowa Szkołą Powszechna III stopnia. Kierownikiem szkoły był pan (Maksym Jonkajtys/Włodzimierz z Roman). Istniały również dwie szkoły

    (niemieckie/żydowskie). W (1939/1937) r. cały powiat znalazł się pod okupacją (żydowską/niemiecką).

Tekst numer 2

    W XVII w. ludność radziłowska trudniła się (rolnictwem/rzemiosłem). Jarmarki ponownie nadał król (Władysław IV/Włodzimierz III). w (1138/1641)r. Status miasta Radziłów utrzymał do (1893/1869)r., ale ważniejszej roli gospodarczej nie odgrywał. W okresie zaborów Radziłów znalazł się pod panowaniem (austriackim/pruskim). Od 1815 roku należał do ( Królestwa Polskiego/ Rzeczpospolitej Krakowskiej), będącego pod panowaniem Rosji. W (1739/1775)

    powstał jeden z najcenniejszych zabytków Radziłowa drewniany kościół pod wezwaniem św. Barbary znajdujący się obecnie w (Kramarzewie/Radziłowie).

Tekst numer 3

    Najstarsza wzmianka o Radziłowie pochodzi z (1424/1425).Była to pierwotna przystań rzeczna o nazwie (Radziłowo Koło/Radziłów). Pierwsi mieszkańcy Radziłowa zajmowali się handlem drzewa, które spławiano do (Gdańska/Gdyni). Prawa miejskie dla Radziłowa nadali książęta mazowieccy w (1466/1484)r. W (XIII/XVI)w. nastąpił rozkwit miasta. Radziłów obejmował

    (1009/63) włóki ziemi, a pod miastem znajdował się młyn na Słuczy oraz ruda darniowa. W (1482/1492)r. została erygowana tu nowa parafia. Wówczas w Radziłowie było około (50/250) mieszczan z rodzinami.

Tekst numer 4

    W XVI w. Radziłów był ośrodkiem przemysłu (górniczego/młynarskiego). Mimo otrzymania (praw miejskich/przywilejów) nie rozwinął się w żywszy ośrodek. Od 1548 r. Radziłów był

stolicą powiatu (sądowego/wąsowskiego), trzeciego w ziemi wiskiej. Obecnie w Radziłowie

    znajduję się kościół pod wezwaniem (św. Anny/ św. Barbary). Całą budową zajął się proboszcz (Franciszek Pogorzelski/ Witold Bruliński).Aktualnie Radziłów jest wsią. O dawnej przeszłości świadczy( układ urbanistyczny/układ stabilizacyjny), który ma charakter wybitnie obronny. Z

    początku XX wieku pochodzi dawny budynek (szkoły podstawowej/Gimnazjum), który w czasie okupacji, zajmowali (Żydzi/ Niemcy).

ZAŁĄCZNIK NR 5

Tekst nr 1

    Na przełomie XIX i XX wieku ludność trudniła się handlem, wyszynkiem i drobnym

    rzemiosłem. Była to domena działalności Żydów. W 1869r. Radziłów został pozbawiony

    praw miejskich i stał się osadą. Po I wojnie światowej istniała w Radziłowie VII klasowa

    Szkołą Powszechna III stopnia. Kierownikiem szkoły był pan Maksym Jonkajtys. Istniały

    również dwie szkoły żydowskie. W 1939r. cały powiat znalazł się pod okupacją niemiecką .

    Tekst numer 2

    W XVII w. ludność radziłowska trudniła się rolnictwem. Jarmarki ponownie nadał król

    Władysław IV w 1641r. Status miasta Radziłów utrzymał do 1869r. ale ważniejszej roli

    gospodarczej nie odgrywał. W okresie zaborów Radziłów znalazł się pod panowaniem

    pruskim. Od 1815 roku należał do Królestwa Polskiego, będącego pod panowaniem Rosji.

    W 1739r. powstał jeden z najcenniejszych zabytków Radziłowa drewniany kościół pod

    wezwaniem św. Barbary, znajdujący się obecnie w Kramarzewie.

     Tekst numer 3

    Najstarsza wzmianka o Radziłowie pochodzi z 1424r. Była to pierwotnie przystań rzeczna o

    nazwie Radziłowo Koło . Pierwsi mieszkańcy Radziłowa zajmowali się handlem drzewa, które spławiano do Gdańska. Prawa miejskie dla Radziłowa nadali książęta mazowieccy w 1466r. W

    XVI w. nastąpił rozkwit miasta. Radziłów obejmował 63 włóki ziemi, a pod miastem znajdował

    się młyn na Słuczy oraz ruda darniowa. W 1482r. została erygowana tu nowa parafia. Wówczas w Radziłowie było około 50 mieszczan z rodzinami.

Tekst numer 4

    W XVI w. Radziłów był ośrodkiem przemysłu młynarskiego. Mimo otrzymania praw

    miejskich nie rozwinął się w żywszy ośrodek. Od 1548 r. Radziłów był stolicą powiatu sądowego, trzeciego w ziemi wiskiej. Obecnie w Radziłowie znajduję się kościół pod wezwaniem św. Anny. Całą budową zajął się proboszcz Witold Bruliński. Aktualnie Radziłów

jest wsią. O dawnej przeszłości świadczy układ urbanistyczny, który ma charakter wybitnie

    obronny. Z początku XX wieku pochodzi dawny budynek szkoły podstawowej, który w czasie

    okupacji, zajmowali Niemcy.

ZAŁĄCZNIK NR 6

    1. Jak nazywał się rektor szkoły parafialnej w roku 1527 w Radziłowie? 2. Jaka ulica dawniej nazywana była Lipówką?

    3. Czym handlowali pierwsi mieszkańcy Radziłowa?

    4. Historyczna przynależność Radziłowa.

    5. Imię zasadźcy Radziłowa

    6. Do jakiej parafii należał Radziłów w momencie swego powstania? 7. Stamtąd pochodził pierwszy historycznie potwierdzony osadnik Radziłowa Włodzimierz? 8. Radziłów był to stary gród u przeprawy przez … .

    9. Co było przyczyną upadku gospodarczego w XVII wieku?

    10. Jedna z rzek przepływających przez Radziłów?

    11. Jakiego powiatu stolicą był Radziłów od 1548?

    12. Jaki ośrodek przemysłu dominował w Radziłowie w XVI wieku? 13. Jaki dokument został wystawiony 9 maja 1466 roku w Wiźnie?

Report this document

For any questions or suggestions please email
cust-service@docsford.com